Hotărârea nr. 173/2018

173/24.04.2018 privind indexarea, pentru anul fiscal 2019, pe baza indicelui de inflatie, a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, precum si actualizarea limitelor amenzilor prevazute la art.493 alin.3, alin.4 si alin.4^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata
Hotararea Consiliului Local 173/24.04.2018
privind indexarea, pentru anul fiscal 2019, pe baza indicelui de inflatie, a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, precum si actualizarea limitelor amenzilor prevazute la art.493 alin.3, alin.4 si alin.4^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr.SC2018 - 7488/30.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. IF2018-021863/30.03.2018 al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 02.04.2018 - Anexa la raportul de specialitate al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara nr. IF2018-021863/30.03.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism , ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art.491 alin.1 si alin.2 si ale art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata,
Avand in vedere prevederile art. 457, art.465, art.470, art.474, art.475, art.478, art.486, art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata,
Avand in vedere ca, rata inflaţiei pentru anul fiscal 2017, comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice, este de 1,34% ,
Avand in vedere prevederile pct.11 lit.n din Hotararea Guvernului nr.1/2016 actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Titlul IX;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2), lit.b) si alin.4 lit.c) din Legea nr. 215/2001-privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă indexarea pentru anul fiscal 2019, cu rata inflatiei de 1,34%, a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, conform Anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 : Se aprobă actualizarea pentru anul fiscal 2019, cu rata inflatiei de 1,34%, a limitelor amenzilor prevazute la art.493 alin.3, alin.4 si alin.4^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, conform Anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 : Prezenta hotarare va fi avută in vedere la stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul fiscal 2019.

Art.4: Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2019.

Art.5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Art.6: Prezenta se comunica:
ˇ Institutiei Prefectului - Judetul Timis
ˇ Primarului Municipiului Timisoara;
ˇ Directiei Secretariat General;
ˇ Directiei Edilitare;
ˇ Directiei Economice;
ˇ Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
ˇ Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
ˇ Directiei de Mediu;
ˇ Directiei Comunicare-Relationare;
ˇ Biroului Audit;
ˇ Biroului Managementul Calitatii;
ˇ Compartimentului Monumente;
ˇ Biroului Autorizare Activitati Comerciale;
ˇ Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta;
ˇ Biroului Salubrizare;
ˇ Serviciului Resurse Umane;
ˇ Serviciului Juridic;
ˇ Serviciului Achizitii Publice;
ˇ Serviciului Scoli-Spitale;
ˇ Biroului Sport-Cultura;
ˇ Serviciului Public Asistenta Medicala Scolara;
ˇ Biroului Gestiune Populatie Canina, Deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie si Activitati Administrative;
ˇ Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
ˇ Centrului social de urgenta pentru persoanele fara adapost cu cantina sociala;
ˇ Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
ˇ Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
ˇ Directiei de Evidenta a Persoanelor;
ˇ Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
ˇ Directiei Politiei Locale Timisoara;
ˇ Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMARIA

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

NR. IF2018-021863/30.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la

Proiectul de hotărâre privind indexarea, pentru anul fiscal 2019, pe baza indicelui de inflatie a impozitelor si taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum si actualizarea limitelor amenzilor prevazute la art.493 alin.3, alin.4 si alin.4A1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata

Avand in vedere Expunerea de motive nr.SC2018-7488/30.03.2018 a Primarului Municipiului Timisoara, prin care se propune emiterea hotararii prin care consiliul local al Municipiului Timisoara aproba sumele indexate pentru anul fiscal 2019, pe baza indicelui de inflatie de 1,34%, conform prevederilor art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, si ale art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, asa cum sunt acestea reflectate in cuprinsul Anexelor 1 si 2 la proiectul de hotarare,

Facem urmatoarele precizari:

Indexarea anuala de catre consiliile locale, pe baza indicelui de inflatie, a impozitelor si taxelor locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, precum si actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art.493 alin.3, alin.4 si alin 4A1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, reprezinta o obligație legală a autorității deliberative raportat la prevederile art. 491 si ale art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, conform carora:

 • - art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata:

"Indexarea impozitelor și taxelor locale

 • (1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

 • (2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București."

 • - art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata:

" (7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491."

Conform art. 454 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, impozitele si taxele locale sunt dupa cum urmeaza:

" a) impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri;

 • b) impozitul pe teren și taxa pe teren;

 • c) impozitul pe mijloacele de transport;

 • d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor;

 • e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate;

 • f) impozitul pe spectacole;

 • g) taxele speciale;

 • h) alte taxe locale."

In prezent, nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și limitele amenzilor aplicabile in temeiul Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, sunt cele prevazute in cuprinsul acestui act normativ, respectiv art. 457, art.465, art.470, art.474, art.475, art.478, art.486, art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata.

Rata inflatiei pentru anul 2017, comunicata pe site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: www.mdrap.ro, prezentata in forma rotunjita la o zecimala, este de 1,3%, conform adresei Institutului National de Statistica inregistrata la Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice cu nr.9954/29.01.2018. De asemenea, rata inflatiei pentru anul 2017, comunicata pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice www.mfinante.ro in 28.02.2018, este de 1,34%, cu precizarea ca "pentru indexarea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2019, consiliile locale vor utiliza rata inflatiei de 1,34%."

Avand in vedere aceste considerente, raportat la caracterul imperativ al dispozitiilor art.491 si art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, se impune indexarea de catre Consiliul local al Municipiului Timisoara, pe baza indicelui de inflatie de 1,34%, pentru anul fiscal 2019, a impozitelor si taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum si actualizarea limitelor amenzilor prevazute la art.493 alin.3, alin.4 si alin.4A1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata.

Astfel, prin emiterea hotararii prin care consiliul local aproba pentru anul fiscal 2019, sumele indexate conform prevederilor art.491 si ale art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, pe baza indicelui de inflatie de 1,34%, se realizeaza punerea in aplicare a prevederilor art.491 si art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, prevederi legale cu caracter obligatoriu.

De prezenta indexare se va tine seama la stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul fiscal 2019.

Cu privire la modificările propuse, aratam următoarele:

 • 1. În conformitate cu prevederile punctului 11 litera n) din Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Titlul IX, cu modificările și completările ulterioare, prin rotunjire se intelege operațiunea de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracțiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani și prin majorare când fracțiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari.

”Reguli de rotunjire:

 • (i) rotunjirea se aplică la fiecare tip creanță, respectiv creanță principală sau creanță accesorie;

 • (ii) nu se aplică rotunjiri pentru calculele intermediare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale;

 • (iii) pentru calculele intermediare se utilizează primele două zecimale;

 • (iv) în cazul majorării impozitelor sau taxelor rotunjirea se aplică după majorarea acestora stabilită conform art. 489 din Codul fiscal

 • (v) în cazul bonificației prevăzute la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și art. 472 alin. (2) din Codul fiscal se aplică regulile de la pct. (i)-(iv), cu excepția cazului în care prin rotunjire rezultă o valoare a bonificației mai mare de 10% din impozit, caz în care rotunjirea bonificației se face prin diminuare.”

În condițiile prevederilor legale sus menționate, indexarea impozitelor și taxelor locale prevazute in codul fiscal - Titlul IX, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum si a amenzilor, cu rata inflației de 1,34% se reflecta in cuprinsul Anexelor nr.1 si nr.2 la proiectul de hotarare, după cum urmează:

 • - nu s-au aplicat rotunjiri pentru sumele indexate utilizate pentru calculele intermediare privind impozitul pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate;

 • - s-au aplicat rotunjiri pentru sumele indexate care reprezinta creanta principala (respectiv sume care nu sunt utilizate pentru calculele intermediare), precum și amenzilor.

 • 2. Cuantumul taxelor speciale si al altor taxe locale nu face obiectul indexarii (exceptie facand taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa si taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, taxe prevazute in codul fiscal), deoarece acestea nu sunt prevazute in codul fiscal intr-o anumita suma in lei sau pe baza unei anumite sume in lei, fiind stabilite prin hotararea anuala a consiliului local de stabilire a impozitelor si taxelor locale, in conditiile Legii nr.227/2015, actualizata.

 • 3. Potrivit prevederilor art.494 alin.10 lit.b si c si alin.11 din Legea nr.227/2015 actualizata, sumele reprezentand taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege, precum si taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale se ajustează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Potrivit art.50 din OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare:

"(1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se actualizează anual cu indicele ratei inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Justiției.

(2) În aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor Publice pot elabora norme metodologice."

Raportat la aceste prevederi legale, sumele reprezentand taxe judiciare de timbru nu intra sub incidenta indexarii prin hotarare a consiliului local.

In ceea ce priveste taxele extrajudiciare de timbru, aratam ca, Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare a fost abrogata de art.VI din Legea nr.1/06.01.2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu intrare in vigoare la data de 01.02.2017.

Avand in vedere aspectele si prevederile legale expuse in prezentul raport, tinand cont de atributiile si specificul activitatii institutiei noastre, apreciem ca, proiectul de hotarare privind indexarea pentru anul fiscal 2019, pe baza indicelui de inflatie, a impozitelor si taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum si actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art.493 alin.3, alin.4 si alin.4A1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, cu anexele aferente, indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii plenului consiliului local.

DIRECTOR EXECUTIV

ADRIAN BODO

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR

Nr._____________________________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind indexarea, pentru anul fiscal 2019, pe baza indicelui de inflatie a impozitelor si taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum si actualizarea limitelor amenzilor prevazute la

art.493 alin.3, alin.4 si alin.4A1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situatiei actuale

Conform art. 454 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata:

"Impozitele și taxele locale sunt după cum urmează:

 • a) impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri;

 • b) impozitul pe teren și taxa pe teren;

 • c) impozitul pe mijloacele de transport;

 • d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor;

 • e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate;

 • f) impozitul pe spectacole;

 • g) taxele speciale;

 • h) alte taxe locale."

In prezent, nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și limitele amenzilor aplicabile in temeiul Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, sunt cele prevazute in cuprinsul acestui act normativ.

Conform art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata:

"Indexarea impozitelor și taxelor locale

 • (1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

 • (2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București."

Conform art.493 alin.2-8 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata:

" (2) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni:

 • a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) și (10), art. 471 alin.

 • (2) , (4), (5) și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) și art. 483 alin. (2);

 • b) nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5) și alin. (7) lit. c), alin. (9) și (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) și art. 483 alin. (2).

 • (3) Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.

 • (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei.

(4A1) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 2.500 lei.

 • (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%.

 • (6) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către primari și persoane împuternicite din cadrul autorității administrației publice locale.

 • (7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491.

 • (8) Contravențiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. "

Raportat la prevederile art.491 si ale art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, Consiliul Local are obligatia si competenta legala sa stabileasca indexarea oricarui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, precum si sa actualizeze limitele amenzilor prevazute la art.493 alin.3, alin.4 si alin.4A1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, pana la data de 30 aprilie a fiecarui an, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Sumele indexate se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor.

Rata inflatiei pentru anul 2017, comunicata pe site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: www.mdrap.ro, prezentata in forma rotunjita la o zecimala, este de 1,3%, conform adresei Institutului National de Statistica inregistrata la Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice cu nr.9954/29.01.2018. De asemenea, rata inflatiei pentru anul 2017, comunicata pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice www.mfinante.ro in 28.02.2018, este de 1,34%, cu precizarea ca "pentru indexarea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2019, consiliile locale vor utiliza rata inflatiei de 1,34%."

Avand in vedere aceste considerente, raportat la caracterul imperativ al dispozitiilor art.491 si art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, se impune indexarea de catre Consiliul local al Municipiului Timisoara, pe baza indicelui de inflatie de 1,34%, pentru anul fiscal 2019, a impozitelor si taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum si actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art.493 alin.3, alin.4 si alin. 4A1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

Prin indexarea pe baza indicelui de inflatie de 1,34%, a impozitelor si taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum si actualizarea limitelor amenzilor prevazute la art.493 alin.3 si alin.4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata si aprobarea de catre Cosiliul Local al Municipiului Timisoara a sumelor indexate , se realizeaza punerea in aplicare a prevederilor prevederilor art.491 si art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, prevederi legale cu caracter obligatoriu.

De prezenta indexare se va tine seama la stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul fiscal 2019.

3.Alte informatii :

 • 3.1. În conformitate cu prevederile punctului 11 litera n) din Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal-Titlul IX, cu modificările și completările ulterioare, prin rotunjire se intelege operațiunea de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracțiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani și prin majorare când fracțiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari.

Reguli de rotunjire:

 • (i) rotunjirea se aplică la fiecare tip creanță, respectiv creanță principală sau creanță accesorie;

 • (ii) nu se aplică rotunjiri pentru calculele intermediare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale;

 • (iii) pentru calculele intermediare se utilizează primele două zecimale;

 • (iv) în cazul majorării impozitelor sau taxelor rotunjirea se aplică după majorarea acestora stabilită conform art. 489 din Codul fiscal

 • (v) în cazul bonificației prevăzute la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și art. 472 alin. (2) din Codul fiscal se aplică regulile de la pct. (i)-(iv), cu excepția cazului în care prin rotunjire rezultă o valoare a bonificației mai mare de 10% din impozit, caz în care rotunjirea bonificației se face prin diminuare.”.

În condițiile prevederilor legale sus menționate, indexarea impozitelor și taxelor locale prevazute in codul fiscal - Titlul IX, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum si a amenzilor, cu rata inflației de 1,34% se reflecta in cuprinsul Anexelor nr.1 si nr.2 la proiectul de hotarare, după cum urmează:

 • - nu s-au aplicat rotunjiri pentru sumele indexate utilizate pentru calculele intermediare privind impozitul pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate;

 • - s-au aplicat rotunjiri pentru sumele indexate care reprezinta creanta principala (respectiv sume care nu sunt utilizate pentru calculele intermediare), precum și amenzilor.

 • 3.2. Cuantumul taxelor speciale si al altor taxe locale nu face obiectul indexarii (exceptie facand taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa si taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, taxe prevazute in codul fiscal), deoarece acestea nu sunt prevazute in codul fiscal intr-o anumita suma in lei sau pe baza unei anumite sume in lei, fiind stabilite prin hotararea anuala a consiliului local de stabilire a impozitelor si taxelor locale, in conditiile Legii nr.227/2015, actualizata.

 • 3.3.Potrivit prevederilor art.494 alin.10 lit.b si c si alin.11 din Legea nr.227/2015 actualizata, sumele reprezentând taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege, precum si taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale se ajustează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Potrivit art.50 din OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare:

"(1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se actualizează anual cu indicele ratei inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Justiției.

(2) În aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor Publice pot elabora norme metodologice."

Raportat la aceste prevederi legale, sumele reprezentand taxe judiciare de timbru nu intra sub incidenta indexarii prin hotarare a consiliului local.

In ceea ce priveste taxele extrajudiciare de timbru, aratam ca, Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare a fost abrogata de art.VI din Legea nr.1/06.01.2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu intrare in vigoare la data de 01.02.2017.

4. Concluzii:

Avand in vedere cele expuse, propunem emiterea hotararii prin care consiliul local al Municipiului Timisoara aproba sumele indexate pentru anul fiscal 2019, pe baza indicelui de inflatie de 1,34%, conform prevederilor art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, si ale art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, asa cum sunt acestea reflectate in cuprinsul Anexelor 1 si 2 la proiectul de hotarare.

PRIMAR

VICEPRIMAR

FARKAS IMRE


NICOLAE ROBU

DIRECTOR EXECUTIV

ADRIAN BODO

ANEXA nr.2 la HCLMT nr.____________________

Actualizarea cu rata inflației a limitelor amenzilor prevăzute la art.493 alin.3, alin.4 si alin.4A1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2019

Nr. crt.

Contraventia

Nivelurile stabilite pentru anul 2018 prin Codul fiscal

- lei-

Nivelurile indexate pentru anul 2019

- lei-

1

Art. 493 alin.3, teza I - Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă :

De la 70 lei la 279 lei

De la 71 lei la 283 lei

2

Art. 493, teza II - Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă:

De la 279 lei la 696 lei

De la 283 lei la 705 lei

3

Art.493 alin.4 - Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă

De la 325 lei la 1.578 lei

De la 329 lei la 1.599 lei

4

Art.493 alin. 4A1  - Necomunicarea

informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data    primirii    solicitării    constituie

contravenție și se sancționează cu amendă

De la 500 lei la 2.500 lei

De la 507 lei la 2.534 lei

DIRECTOR EXECUTIV

ADRIAN BODO

ANEXA nr. 1 la HCLMT nr.____________________

TABLOUL cuprinzând nivelurile impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, precum si limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2019

Codul fiscal - Titlul IX - Impozite și taxe locale

1. IMPOZITUL PE CLADIRI SI TAXA PE CLADIRI

Art.457 - Calculul impozitului pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice

Art.457 alin.2 Cod fiscal

Nr. crt.

Tipul cladirii

Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:

Valoarea impozabila lei/mp

Nivelurile stabilite pentru anul 2018 prin Codul fiscal

Nivelurile indexate pentru anul 2019

Cladire cu instalații, de apă, canalizare electrica si încălzire (condiții cumulative)

Cladire fara instalații de apă, canalizare electrice sau de încălzire

Cladire cu instalații, de apă, canalizare electrica si încălzire (condiții cumulative

Cladire fara instalații de apă, canalizare electrice sau de încălzire

1

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida, arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

1000

600

1013,40

608,04

2

B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

300

200

304,02

202,68

3

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

200

175

202,68

177,35

4

D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

125

75

126,68

76,01

2. IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN

Art.465 Calculul impozitului/taxei pe teren

Art.465 alin.2 Cod fiscal

Nr. crt.

Zona in cadrul Municipiului Timisoara - localitate de rang I

In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

Nivelurile stabilite pentru anul 2018 prin Codul fiscal, pentru localitati de rang I (rang Municipiul Timisoara) - lei/ha-

Nivelurile indexate pentru anul 2019, pentru localitati de rang I (rang Municipiul Timisoara) -lei/ha-

1

A

6878 - 17194

6970,17 - 17424,40

2

B

5199 - 12998

5268,67 - 13172,18

3

C

3558 - 8894

3605,68 - 9013,18

4

D

1690 - 4226

1712,65 - 4282,63

Art.465 alin.4 Cod fiscal:

Nr. crt.

Zona / categoria de folosinta

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

Nivelurile stabilite pentru anul 2018 prin Codul fiscal - lei/ha-

Nivelurile indexate pentru anul 2019 -lei/ha-

A

B

C

D

A

B

C

D

1

Teren arabil

28

21

19

15

28,38

21,29

19,26

15,21

2

Pasune

21

19

15

13

21,29

19,26

15,21

13,18

3

Faneata

21

19

15

13

21,29

19,26

15,21

13,18

4

Vie

46

35

28

19

46,62

35,47

28,38

19,26

5

Livada

53

46

35

28

53,71

46,62

35,47

28,38

6

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

28

21

19

15

28,38

21,29

19,26

15,21

7

Teren cu ape

15

13

8

0

15,21

13,18

8,11

0

8

Drumuri si cai ferate

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Teren neproductiv

0

0

0

0

0

0

0

0

Art.465 alin.7 Cod fiscal

Nr. crt.

Categoria de folosinta

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la art.

457 alin. (6):

Nivelurile stabilite pentru anul 2018 prin Codul fiscal

- lei/ha-

Nivelurile indexate pentru anul 2019

-lei/ha-

1

Teren cu constructii

22-31

22,30 - 31,42

2

Teren arabil

42-50

42,57 - 50,67

3

Pasune

20-28

20,27 - 28,38

4

Faneata

20-28

20,27 - 28,38

5

Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt.5.1.

48-55

48,65 - 55,74

5.1

Vie pana la intrarea pe rod

0

0

6

Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt.6.1.

48-56

48,65 - 56,75

6.1

Livada pana la intrarea pe rod

0

0

7

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr.crt.7.1.

8-16

8,11 - 16,22

7.1

Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie

0

0

8

Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole

1-6

1,02 - 6,08

8.1

Teren cu amenajari piscicole

26-34

26,35 - 34,46

9

Drumuri si cai ferate

0

0

10

Teren neproductiv

0

0

3. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT Art.470 Calculul impozitului

Art.470 alin.2 Cod fiscal

Nr. crt.

Mijloace de transport cu tractiune mecanica

În cazul oricărui autovehicule, impozitul calculează în funcție c acestuia, prin înmulțirea sau fracțiune din aceast din tabe

dintre următoarele pe mijlocul de transport se e capacitatea cilindrică a fiecărei grupe de 200 cmc a cu suma corespunzătoare ul următor:

Nivelurile stabilite pentru anul 2018 prin Codul fiscal

Nivelurile indexate pentru anul 2019

I. VEHICULE ÎNMATRICULATE :                 lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta

1.

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc, inclusiv

8

8,11

2

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cmc

9

9,12

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cmc si 2.000 cmc inclusiv

18

18,25

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cmc si

2.600 cmc inclusiv

72

72,97

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cmc si

3.000 cmc inclusiv

144

145,93

6

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc

2 90

293,89

7

Autobuze, autocare, microbuze

24

24,33

8

Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

30

30,41

9

Tractoare inmatriculate

18

18,25

II. VEHICULE ÎNREGISTRATE

1

Vehicule cu capacitate cilindrică :                                  lei/200 cmc

1.1

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc

2-4

2,03 - 4,06

1.2

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc

4-6

4,06 - 6,08

2

Vehicule fară capacitate cilindrică evidențiată

-lei/an-

50-150 lei/an

51 - 152 lei/an

Art.470 alin.5 Cod fiscal

Nr. crt.

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Nivelurile stabilite pentru anul 2018 prin Codul fiscal -lei/an-

Nivelurile indexate pentru anul 2019

-lei/an-

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

0

1

2

3

4

5

I. Două axe : impozitul in lei/an

1

Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone

0

142

0

144

2

Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone

142

395

144

400

3

Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone

395

555

400

562

4

Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone

555

1257

562

1274

5

Masa de cel putin 18 tone

555

1257

562

1274

II. 3 axe : impozitul in lei/an

1

Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone

142

248

144

251

2

Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone

248

509

251

516

3

Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone

509

661

516

670

4

Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone

661

1019

670

1033

5

Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

1019

1583

1033

1604

6

Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

1019

1583

1033

1604

7

Masa de cel putin 26 tone

1019

1583

1033

1604

II. 4 axe : impozitul in lei/an

1

Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

661

670

670

679

2

Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone

670

1046

679

1060

3

Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone

1046

1661

1060

1683

4

Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

1661

2464

1683

2497

5

Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone

1661

2464

1683

2497

6

Masa de cel putin 32 tone

1661

2464

1683

2497

Art.470 alin.6 Cod fiscal:

Nr. crt.

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

In cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau

tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Nivelurile stabilite pentru anul 2018 prin Codul fiscal -lei/an-

Nivelurile indexate pentru anul 2019 -lei/an-

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

0

1

2

3

4

5

I. 2+1 axe : impozitul in lei/an

1

Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone

0

0

0

0

2

Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone

0

0

0

0

3

Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone

0

64

0

65

4

Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de20 tone

64

147

65

149

5

Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone

147

344

149

349

6

Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone

344

445

349

451

7

Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

445

803

451

814

8

Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone

803

1408

814

1427

9

Masa de cel putin 28 tone

803

1408

814

1427

II. 2+2 axe : impozitul in lei/an

1

Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

138

321

140

325

2

Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

321

528

325

535

3

Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone

528

775

535

785

4

Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone

775

936

785

949

5

Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

936

1537

949

1558

6

Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone

1537

2133

1558

2162

7

Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone

2133

3239

2162

3282

8

Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

2133

3239

2162

3282

9

Masa de cel putin 38 tone

2133

3239

2162

3282

III. 2+3 axe : impozitul in lei/an

1

Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1698

2363

1721

2395

2

Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2363

3211

2395

3254

3

Masa de cel putin 40 tone

2363

3211

2395

3254

IV. 3+2 axe : impozitul in lei/an

1

Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1500

2083

1520

2111

2

Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2083

2881

2111

2920

3

Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

2881

4262

2920

4319

4

Masa de cel putin 44 tone

2881

4262

2920

4319

V. 3+3 axe : impozitul in lei/an

1

Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

853

1032

864

1046

2

Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

1032

1542

1046

1563

3

Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

1542

2454

1563

2487

4

Masa de cel putin 44 tone

1542

2454

1563

2487

Art.470 alin.7 Cod fiscal:

Nr. crt.

Masa totala maxima autorizata

In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Nivelurile stabilite pentru anul 2018 prin Codul fiscal

-Impozit lei-

Nivelurile indexate pentru anul 2019

-Impozit lei-

1

a. Pana la 1 tona inclusiv

9

9

2

b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

34

34

3

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

53

4

d. Peste 5 tone

64

65

Art.470 alin.8 Cod fiscal:

Nr. crt.

Mijloace de transport pe apa

În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Nivelurile stabilite pentru anul 2018 prin Codul fiscal

-Impozit lei-

Nivelurile indexate pentru anul 2019

-Impozit lei-

1

Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit si uz personal

21

21

2

Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56

57

3

Bărci cu motor

210

213

4

Nave de sport si agrement

Intre 0 si 1119

Intre 0 si 1134

5

Scutere de apa

210

213

6

Remorchere si impingatoare:

X

X

a) pana la 500 CP inclusiv

559

566

b) peste 500 CP si pana la 2000 CP inclusiv

909

921

c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP inclusiv

1398

1417

d) peste 4000 CP

2237

2267

7

Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din aceasta

182

184

8

Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

X

X

a) cu capacitatea de incarcare până la 1500 tone, inclusiv

182

184

b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 tone si pana la 3000 tone, inclusiv

280

284

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 tone

490

497

4. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR

Art. 474 - Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a altor avize și autorizații

Art.474 alin.1 Cod fiscal

Nr. crt.

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită conform tabelului următor:

Nivelurile stabilite pentru anul 2018 prin Codul fiscal

- lei-

Nivelurile indexate pentru anul 2019

- lei-

1

a) până la 150 mp inclusiv

5-6

5 - 6

2

b) între 151 și 250 mp inclusiv

6-7

6 - 7

3

c) între 251 și 500 mp inclusiv

7-9

7 - 9

4

d) între 501 și 750 mp inclusiv

9-12

9 - 12

5

e) între 751 și 1.000 mp inclusiv

12-14

12 - 14

6

f) peste 1.000 mp

14 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depaseste 1.000 mp

14,19 +0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depaseste 1.000 mp

Art. 474 alin.4, alin.10, alin.14, alin.15, alin.16 Cod fiscal

Nr. crt.

Denumire Taxa

Nivelurile stabilite pentru anul 2018 prin Codul fiscal - lei-

Nivelurile indexate pentru anul 2019 -lei-

1

Art.474 alin.4 - Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de

De pana la 15 lei inclusiv

De pana la 15 lei inclusiv

urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean

2

Art.474 alin.10 - Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare și prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări

Intre 0 si 15 lei

(se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și explorare și se calculează prin înmulțirea numărului de metri pătrați de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje și excavări, cu valoarea aferenta)

Intre 0 si 15 lei

(se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și explorare și se calculează prin înmulțirea numărului de metri pătrați de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje și excavări cu valoarea aferenta)

3

Art.474 alin.14 - Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice

De până la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție

De până la 8,11 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție

4

Art.474 alin.15 - Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

De până la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord.

De până la 13,18 lei, inclusiv, pentru fiecare racord

5

Art.474 alin.16 - Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

De până la 9 lei, inclusiv

De până la 9 lei inclusiv

Art.475 Taxa pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unor activități

Art.475 alin.1, alin.2, alin.3 Cod fiscal

Nr. crt.

Denumire Taxa

Nivelurile stabilite pentru anul 2018 prin Codul fiscal- lei-

Nivelurile indexate pentru anul 2019 - lei-

1.

Art.475 alin.1 - Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare

De pana la 20 lei, inclusiv

De pana la 20 lei inclusiv

2

Art.475 alin.2 - Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

De până la 80 lei, inclusiv

De până la 81 lei, inclusiv

3

Art.475 alin.3 - Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activitatilor inregistrate în grupele CAEN 561 -Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, in functie de suprafata aferenta activitatii respective

X

X

a) pentru o suprafață de până la 500 mp, inclusiv

până la 4.000 lei

până la 4.054 lei

b) pentru o suprafață mai mare de 500 mp.

până la 8.000 lei

până la 8.107 lei

5. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

Art.478 Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

Art.478 alin.2 Cod fiscal

Nr. crt.

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

(Valoarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită)

Nivelurile stabilite pentru anul 2018 prin Codul fiscal

- lei/mp, respectiv lei/ fractiune de mp-

Nivelurile indexate pentru anul 2019

- lei/mp, respectiv lei/ fractiune de mp-

1

 • a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică;

 • b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate.

de până la 32 lei, inclusiv

de până la 23 lei, inclusiv

de până la 32,43 lei, inclusiv

de până la 23,31 lei, inclusiv

6.ALTE TAXE LOCALE

Art.486 Alte taxe locale

Art.486 alin.4 si alin.5 Cod fiscal

Nr. crt.

Denumire Taxa

Nivelurile stabilite pentru anul 2018 prin Codul fiscal

- lei-

Nivelurile indexate pentru anul 2019

- lei-

1

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă

(poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăși 50% din această valoare)

500

507

2

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale

De până la 32 lei, inclusiv

De până la 32 lei, inclusiv

DIRECTOR EXECUTIV

ADRIAN BODO