Hotărârea nr. 172/2018

172/24.04.2018 privind aprobarea contului de execuţie la 31 Decembrie 2017 al Municipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local 172/24.04.2018
privind aprobarea contului de execuţie la 31 Decembrie 2017 al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Expunerea de motive nr. SC 2018 - 8610/17.04.2018 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu privind oportunitatea proiectului de hotarare;
Avand in vedere Raportul de Specialitate nr. SC2018 - 8611 /17.04.2018 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.04.2018, Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 8611 /17.04.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2018 cu nr. 2/03.01.2018 ;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 472/20.12.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017;
În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.4 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locală, republicată si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă: "Contul de execuţie al bugetului local la data de 31 Decembrie 2017 " - Anexa nr.1, "Contul de executie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 31 Decembrie 2017" - Anexa nr. 2; Contul de executie al fondurilor externe nerambursabile la data de 31 Decembrie 2017 - Anexa nr. 3.
Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare- Relaţionare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse,
- Biroului Managementul Calitărţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA              Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-8611/17.04.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

17.04:2018

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea contului de execuție la 31 Decembrie 2017 al Municipiului Timișoara

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-8611/17.04.2018 privind aprobarea contului de execuție la 31 Decembrie 2017 al Municipiului Timișoara.

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-8610/17.04.2018 a Primarului Municipiului Timișoara privind oportunitatea Proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la 31 Decembrie 2017 al Municipiului Timișoara.

Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 - legea bugetului de stat pe anul 2018.

Având în vedere prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale: “Contul anual de execuție

  • (1) Ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), în următoarea structura:

  • a) la venituri:- prevederi bugetare inițiale;- prevederi bugetare definitive;- încasări realizate;

  • b) la cheltuieli:- credite bugetare inițiale;- credite bugetare definitive;-plăți efectuate.

  • (2) Trimestrial și anual, ordonatorii principali de credite întocmesc situații financiare asupra execuției bugetare, care se depun la direcțiile generale ale finanțelor publice. După verificare, acestea întocmesc și depun la Ministerul Finanțelor Publice situații financiare centralizate privind execuția bugetelor prevăzute la art. 1 alin, (2), pe ansamblul județului, la termenele și potrivit normelor stabilite de acesta. Ministerul Finanțelor Publice transmite spre informare Ministerului Administrației și Internelor o situație financiară centralizată privind execuția bugetelor locale.

(2A1) Ministerul Finanțelor Publice comunică trimestrial și anual unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale indicatori cu privire la execuția bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2). Indicatorii se stabilesc prin metodologia aprobată prin ordin comun al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice, după consultarea prealabilă a structurilor asociative ale autorităților administrativ-teritoriale.

  • (3) Ordonatorii principali de credite au obligația să întocmească și să anexeze la situațiile financiare anuale rapoarte anuale de performanta, în care să prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate și pe cele obținute, indicatorii și costurile asociate, precum și situații privind angajamentele legale.(4) Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităților deliberative.”

Având în vedere prevederile art. 63 (1), lit. c din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale

. “Primarul îndeplinește următoarele categorii principale dc atribuții:

atribuții referitoare la bugetul local; “

"AvândTnTvedefe dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018- 8611/17.04.2018 privind aprobarea contului de execuție la 31 Decembrie 2017 al Municipiului Timișoara.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea contului de execuție la 31 Decembrie 2017 al Municipiului Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările si completările ulterioare.

De asemenea, avizul nu privește aspectele tehnice, de specialitate ale documentației, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

DANIELA ȘTEFAN

Cod FO53-13,Ver.l

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. SC2018-       /  .01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea contului de execuție la 31 Decembrie 2017 al Municipiului Timișoara

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2018 cu nr. 2/ 03.01.2018, publicata în Monitorul Oficial al României nr. 4/03.01.2018;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 472/20.12.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2017;

în conformitate cu prevederile art. 57, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. 2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Serviciul Buget propune aprobarea următoarelor:

  • ■      ”Contul de execuție al bugetului local la data de 31 Decembrie 2017”- anexa nr. 1;

* “Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la data de 31 Decembrie 2017” - anexa nr. 2;

  • ■      „Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile la data de 31 Decembrie 2017” - anexa nr. 3,


SEF SERVICIU BUGET,

Cod FP 53-OljVer.l

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. SC2018 -       / $2.04.2018

Expunere de motive

privind aprobarea contului de execuție la 31 Decembrie 2017 al Municipiului Timișoara

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2018 cu nr. 2/ 03.01.2018, publicata în Monitorul Oficial al României nr. 4/03.01.2018;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 472/20.12.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2017;

în conformitate cu prevederile art. 57, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art, 45 alin. 2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Ținând cont de aceste aspecte precizate în legislația mai sus menționată, apreciez ca fiind oportuna, promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea contului de execuție la 31 Decembrie 2017 al Municipiului Timișoara si supun dezbaterii Consiliului Local, documentația aferenta.Cod FP 53-01, Vei'. 1

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 31 12 2017

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

5010

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENȚII

419.714.740

441.417.260

410.946.468

410.873.496

368.440.318

42.433.178

377.331.810

5410

ALTE SERVICE PUBLICE GENERALE

4.419.850

2.178.820

2.178.820

2.178.820

2.178.820

1.966.759

10

Servicii publice comunitare de evidenta

a persoanelor

4.419.850

2.178.820

2.178.820

2.178.820

2.178.820

1.966.759

6510

INVATAMANT

34.802.630

33.119.110

15.905.592

15.905.592

15.875.176

30.416

16.718.740

03

Invatamant preșcolar si primar

16.586.638

15.237.528

7.203.637

7.203.637

7.203.637

7.348.252

01

Invatamant preșcolar

11.704.388

11.705.288

5.875.720

5.875.720

5.875.720

6.080.825

02

Tnvatatnant primar

4.882.250

3.532.240

1.327.917

1.327.917

1.327.917

1.267.427

04

Invatamant secundar

13.594.293

13.259.843

5.678.234

5.678.234

5.647.818

30.416

6.439.086

01

Invatamant secundar inferior

2.647.822

2.726.044

580.699

580.699

574.815

5.884

654.882

02

Invatamant secundar superior

10.703.579

10.290.907

4.989.417

4.989.417

4.964.885

24.532

5.678.526

03

Invatamant profesional

242.892

242.892

108.118

108.118

108.118

105.678

05

Invatamant postliceal

3.051.365

3.051.365

1.729.837

1.729.837

1.729.837

1.742.171

11

Servicii auxiliare pentru educație

1.570.334

1.570.374

1.293.884

1.293.884

1.293.884

1.189.231

03

Internate si cantine pentru elevi

1.570.334

1.570.374

1.293.884

1.293.884

1.293.884

1.189.231

6610

SANATATE

377.278.260

402.664.590

390.189.514

390.116.542

347.717.244

42.399.298

355.975.702

06

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

377.278.260

402.664.590

390.189.514

390.116.542

347.717.244

42.399.298

355.975.702

01

Spitale generale

377.278.260

402.664.590

390.189.514

390.116542

347.717.244

42.399.298

355.975.702

6710

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

2.624.000

2.780.440

2.260.697

2.260.697

2.257.233

3.464

2.275.997

03

Servicii culturale

2.624.000

2.780.440

2.260.697

2.260.697

2.257.233

3.464

2.275.997

04

Instituții publice de spectacole si

04

concerte

1.774.000

1.930.440

1.568.186

1.568.186

1.564.722

3.464

1.469.018

06

Case de cultura

850.000

850.000

692.511

692.511

692.511

806.979

6810

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

590.000

664.300

411.845

411.845

411.845

394.612

04

Asistenta acordata persoanelor in varsta

590.000

664.300

411.845

411.845

411.845

394.612

7010

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

10.000

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa 1

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

7010

50

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

10.000

DETALIEREA CHELTUIELILOR

INSTITUT!! PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL

31 12 2017

Capi

tol

Subcapi

tol

Paragraf

Grupa l Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5010

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENȚII

419.714.740

441.417.260

410.946.468

410.873.496

368.440.318

42.433.178

377.331.810

01

CHELTUIELI CURENTE

391.469.610

411.907.680

385.606.125

385.533.153

357.263.585

28.269568

367.922.066

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

213.275.510

238.049.030

234.713.709

234.713.709

232.599.716

2.113.993

232.618.801

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICE

175.914.880

170.123.430

147.542.690

147.469.718

121.369,735

26.099.983

131.961.963

57

TITLUL VEI ASISTENTA SOCIALA

355.000

355.000

58.226

58.226

58.226

68.941

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.924.220

3.380.220

3.291.500

3.291.500

3.235.908

55.592

3.272.361

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

28.245.130

29.509.590

25.340.356

25.340.356

11.176.746

14.163.610

9.409.744

71

TITLUL XHT ACTIVE NEFINANCIARE

28.245.130

29.509.590

25.340.356

25,340.356

11.176.746

14.163.610

9.409.744

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-10

-13

-13

-13

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANE

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-10

-13

-13

-13

5410

ALTE SERVICE PUBLICE GENERALE

4.4 L9.850

2.178.820

2.178.820

2.178.820

2.178.820

L966.759

01

CHELTUIELI CURENTE

4.323.850

2.178.820

2.178.820

2.178.820

2.178.820

1.905.228

10

TULUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.466.000

1.922.050

1.922.050

1.922.050

1.922.050

1594.562

10

01

Cheltuieli salariate in bani

2.600.000

1.565.793

1565.793

1.565.793

1565.793

1.303.135

10

01

01

Salarii de baza

2.518.000

1.542.951

1.542.951

1.542.951

1.542.951

1.280.930

10

01

06

Alte sporuri

1.000

268

268

268

268

268

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

1.000

10

01

13

Indemnizații de delegare

10.000

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

70.000

22.574

22.574

22574

22.574

21.937

10

03

Contribuții

866.000

356.257

356.257

356.257

356.257

291.427

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

580.000

245.960

245.960

245.960

245.960

204.279

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

18.000

7.648

7.648

7.648

7.648

6.362

Capi

tol

Sub

capitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

$

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sauatale

192.000

81.421

81.421

81.421

81.421

67.763

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si Boli profesionale

6.000

2.343

2.343

2.343

2.343

1.946

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

70.000

18.885

18.885

18.885

18.885

11.077

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

857.850

256.770

256.770

256.770

256.770

310.666

20

01

Bunuri si servicii

429.850

151.156

151.156

151.156

151.156

205.126

20

01

01

Furnituri de birou

68.000

4.575

4.575

4.575

4.575

9.060

20

01

02

Materiale pentru curățenie

20.000

5.262

20

01

03

încălzit, iluminat si forța metrica

100.000

42.562

42.562

42.562

42.562

42.562

20

01

04

Apa, canal si salubritate

18.000

7.324

7.324

7.324

7.324

6.644

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

4.000

27

27

27

27

1.483

20

01

06

Piese de schimb

15.000

678

678

678

678

2.321

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

80.000

37.082

37.082

37.032

37.082

34.664

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

20.000

6.964

6.964

6.964

6.964

7.543

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

104.850

51.944

51.944

51.944

51.944

95,587

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

89.000

104

104

104

104

20

05

30

Alte obiecte de inventar

89.000

104

104

104

104

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

40.000

20

06

01

Deplasați interne, detasari, transferări

40.000

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

2.000

20

13

Pregătire profesionala

65.000

20

14

Protecția muncii                                        |

12.000

6.440

6.440

6.440

6.440

6.175

Capi

tol

Sub

capitol

Paragraf

Grupa / litiu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor stalului, potrivit dispozițiilor legale

20.000

5

5

5

5

5

20

30

Alte cheltuieli

200.000

99.065

99.065

99.065

99.065

99.360

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

200.000

99.065

99.065

99.065

99.065

99.360

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

96.000

61.531

71

TITLUL XIH ACTIVE NEFINANCIARE

96.000

61.531

71

01

Active fixe

96.000

61.531

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace dc

transport

12.384

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

44.000

45.923

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

52.000

3.224

6510

INVATAMANT

34.S02.630

33.119.110

15.905.592

15.905.592

15.875.176

30.416

16.718.740

01

CHELTUIELI CURENTE

34.661.630

32.925.110

15.779.251

15.779.251

15.748.835

30.416

16.534.223

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

8.244.990

6.426.520

3.843.028

3.843.028

3.843.028

3.819.653

10

01

Cheltuieli salariate in bani

6.503.954

4.966.341

3.135.876

3.135.876

3.135.876

3.121.959

10

01

01

Salarii de baza

1.224.347

1.224.347

728.567

728.567

728.567

732.977

10

01

02

Salarii de merit

1.703

10

01

06

Alte sporuri

6.400

6.400

2.815

2.8 i 5

2.815

2.807

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

129.900

211.976

178.491

178.491

178.491

212.436

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

4.459.514

2.770.697

1.982.649

1.982.649

1.982.649

1.922.960

10

01

13

Indemnizații de delegare

4.795

4.795

51

51

51

51

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

678.998

748.126

243.303

243.303

243.303

250.728

10

02

Cheltuieli salariate in natura

137.400

137.400

10

02

06

Vouchere de vacanta

137.400

137.400

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grapa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne*

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

10

03

Contribuții

1.603.636

1.322.779

707.152

707.152

707.152

697.694

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stal

1.071.631

885.022

500.200

500.200

500.200

493.402

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

38.126

38.563

14.567

14.567

14.567

14.415

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanataîe

387.036

291.472

164.539

164.539

164.539

162.900

10

03

04

Contribuții de asigurați pentru

accidente de munca si boli profesionale

17.943

18.099

4.858

4.858

4.858

4.799

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

88.900

89.623

22.988

22.988

22.988

22.178

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

25.889.420

25.971.370

11.794.497

11.794.497

11.764.081

30.416

12.562.129

20

01

Bunuri si servicii

7.489.998

7.366.578

2.198.755

2.198.755

2.173.407

25.348

2.424.513

20

01

01

Furnituri de birou

856.114

853.114

127.892

127.892

127.814

78

150.443

20

01

02

Materiale pentru curățenie

465.546

463.612

68.842

68.842

68.842

63.877

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

658.900

658.400

122.769

122.769

122.769

122.769

20

01

04

Apa, canal si salubritate

269.560

268.560

30.343

30.343

30.343

30.343

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

112.100

113.600

37.702

37.702

37.702

40.876

20

01

06

Piese de schimb

94.100

93.600

4.752

4.752

4.752

4.752

20

01

07

Transport

81.200

80.200

11.134

11.134

11.134

11.134

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

305.550

300.050

138.816

138.816

138.816

140.829

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

853.280

961.814

255.877

255.877

255.139

738

256.153

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

3.793.648

3.573.628

1.400.628

1.400.628

1.376.096

24.532

1.603.337

20

02

Reparații curente

553.987

523.987

53.606

53.606

53.606

71.468

20

03

Hrana

15.664.184

15.874.784

9.251.655

9.251.655

9.251.655

9.459.656

20

03

01

Hrana pentru oameni

15.652.184

15.862.784

9.251.655

9.251.655

9.251.655

9.459.656

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gra

pa/

Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

S

20

03

02

Hrana pentru animale

12.000

12.000

20

04

Medicamente si materiale sanitare

64.700

64.700

1.403

1.403

1.403

2.089

20

04

01

Medicamente

17.100

17.100

1.403

1.403

1.403

2.089

20

04

02

Materiale sanitare

11.300

11.300

20

04

03

Reactivi

400

400

20

04

04

Dezinfectanti

35.900

35.900

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.164.621

1.216.741

205.531

205.531

200.463

5.068

483.667

20

05

01

Uniforme si echipament

79.500

79.500

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

91.700

81.700

4.725

4.725

4.725

20

05

30

Alte obiecte de inventar

993.421

1.055.541

200.806

200.806

195.738

5.068

483.667

20

06

Deplasați, detasari, transferări

272.058

262.658

24.027

24.027

24.027

62.147

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

178.458

173.058

21.055

21.055

21.055

20.758

20

06

02

Deplasați in străinătate

93.600

89.600

2.972

2.972

2.972

41.389

20

09

Materiale de laborator

31.000

31.000

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

95.600

95.600

13.980

13.980

13.980

2.850

20

12

Consultanta si expertiza

38.200

38.200

18.000

18.000

18.000

18.000

20

13

Pregătire profesionala

316.276

303.326

9.846

9.846

9.846

9.846

20

14

Proiecția muncii

100.896

95.896

10.224

10.224

10.224

11.124

20

30

Alte cheltuieli

97.900

97.900

7.470

7.470

7.470

16.769

20

30

01

Reclama si publicitate

7.000

7.000

20

30

03

Prime de asigurare non-vîata

4.500

4.500

1.240

14240

1.240

1.240

20

30

04

Chirii

8.000

8.000

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

78.400

78.400

6.230

6.230

6.230

15.529

57

TITLUL Vin ASISTENTA SOCIALA

355.000

355.000

58.226

58.226

58.226

68.941

57

02

Ajutoare sociale

355.000

355.000

58.226

58.226

58.226

68.941

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

355.000

355.000

58.226

58.226

58.226

68.941

59

TITLUL XT ALTE CHELTUIELI

172.220

172.220

83.500

83.500

83.500

83.500

Capi-

toi

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa/

Titlu

Arti

col

Aii ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

59

01

Burse

172.220

172.220

83.500

83-500

83-500

83.500

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

141.000

194.000

126.341

126.341

126.341

184.517

71

TITLUL XIH ACTIVE NEFINANCIARE

141.000

194.000

126.341

126.341

126.341

184.517

71

01

Active fixe

141.000

194.000

126.341

126.341

126.341

184.517

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

135.000

188.000

126.341

126.341

126.341

93.445

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

6.000

6.000

74.528

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

16.544

6610

SANATATE

377.278.260

402.664.590

390.189.514

390.116.542

347.717.244

42.399.298

355.975.702

01

CHELTUIELI CURENTE

349.470.130

373.549.010

365.102.265

365.029.293

336.793.605

28.235.688

346.907.109

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

201.194.520

229.210.460

228.494.420

228.494.420

226.381.097

2.113.323

226.750.375

10

01

Cheltuieli salariate in bani

156.695.400

178.352.000

177.975.637

177.975.637

176.661.749

1.313.888

176.435.427

10

01

01

Salarii de baza

111.611.000

129.993.000

129,700.903

129.700.903

129.178.322

522.581

114.672.246

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

25.046.400

31.844.000

31.844.000

31.844.000

31.366.007

477.993

35.722.520

10

01

06

Alte sporuri

4.204.000

6.139.000

6.129.956

6.129.956

6.080.455

49.501

6.705.366

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

1.200.000

1.330.000

1.330.000

1,330.000

1.314.356

15.644

1.347.326

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

14.031.000

8.435.000

8.435.000

8.435.000

8.235.405

199,595

17.399.126

10

01

13

Indemnizații de delegare

4.000

4.000

4.000

4.000

1.302

2.698

1.463

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

599.000

607.000

531.778

531.778

485.902

45.876

587.380

10

02

Cheltuieli salariate in natura

9.368.000

9.885.000

9.878.787

9.878.787

9.449.972

428.815

9.450.673

10

02

01

Tichctc do masa

9.368.000

9.885.000

9.878.787

9.878.787

9.449.972

428.815

9.450,673

10

03

Contribuții

35.131.120

40.973.460

40.639.996

40.639.996

40.269.376

370.620

40.864.275

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

25.178.000

29.454.000

29.193.948

29.193.948

29.081.089

112.859

29.304.977

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

735.800

902.800

895.431

895.431

857.324

38.107

864.123

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

Capi

tol

Sub

capitol

Paragraf

Gru

pa/

Titlu

Articol

Aîi ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angaj amente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7 5-6

8

sanatate

7.794,400

9.139.700

9.102.173

9.102.173

9.008.032

94.141

9.077.759

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

428.920

516.460

511.142

511.142

485.858

25.284

489.687

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

994.000

960.500

937.302

937.302

837.073

100.229

1.127.729

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

146.523.610

141.130550

133.399.845

133.326.873

107.260.100

26.066.773

116.967.873

20

01

Bunuri si servicii

35.465.986

37.377.655

33.344.545

33.344.545

27.387.512

5.957.033

28.796.814

20

01

01

Furnituri de birou

487.867

533.867

449.548

449548

362.972

86.576

362.011

20

01

02

Materiale pentru curățenie

1.535.759

1.572.750

1.500.776

1.500.776

11272.835

227.941

1.299.716

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

6.118.630

6.460.630

6.074.986

6.074.936

4.919.185

1.155.801

5.241.818

20

01

04

Apa, canal si salubritate

1.799.313

1.855.315

1.791.278

1.791.278

1,454.364

336,914

1.583.783

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

233.080

243.080

188.562

188.562

184.578

3.984

188.610

20

01

06

Piese de schimb

3.485.960

3.085.960

2.229.857

2.229.857

1.713.330

516.527

2.239.586

20

01

07

Transport

687.280

732.280

595.903

595.91)3

330.909

264.994

370.986

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

501.482

521.482

491.409

491.409

462.560

28.849

447.338

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

6.149.715

6.934.290

5.958.455

5.958.455

4.639.189

1.319.266

4.606.787

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

14.466.900

15.438.001

14.063.771

14.063.771

12.047.590

2.016.181

12.456.179

20

02

Reparații curente

1.406.240

1.456.240

628.516

628.516

488.600

139.916

512.162

20

03

Hrana

3.645.760

3.750.760

3.558.381

3.558.381

3.296.039

262.342

3.373.005

20

03

01

Hrana pentru oameni

3.645.760

3.750.760

3.558.381

3.558.381

3.296.039

262.342

3.373.005

20

04

Medicamente si materiale sanitare

98.740.350

91.903.841

90.486.222

90.413.250

71.831.422

18.581.828

80.937.262

20

04

01

Medicamente

74.265.630

64.735.121

63.986.496

63.913.524

49.296.962

14.616.562

54.247.337

20

04

02

Materiale sanitare

11.437.080

11.663.080

11.663.080

11.663.080

10.419.522

1.243.558

14.066.104

20

04

03

Reactivi

11.074.800

13.616.800

13.394.720

13.394.720

11.153.711

2.241.009

11.562.911

20

04

04

Dezinfectanti

1.962.840

1.888.840

1.441.926

1.441.926

961.227

480.699

1.060.910 |

Capi

tol

Sub

capitol

Pa

ragraf

Grapa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.367,635

3.034.010

2.566.529

2.566529

2.034.913

531.616

1.095.900

20

05

01

Uniforme si echipament

253.915

140.440

50.257

50.257

44.075

6.182

165.266

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

355.120

257.120

214.836

214.836

105.692

109.144

125.271

20

05

30

Alte obiecte de inventar

2.758.600

2.636.450

2.301.436

2.301.436

1.885.146

416.290

804.363

20

06

Deplasări, de tas ari, transferări

228.365

291.365

202.595

202595

202.595

201.370

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

217.084

280.084

192.988

192.988

192.988

193.524

20

06

02

Deplasări in străinătate

11.281

11.281

9.607

9.607

9.607

7.846

20

09

Materiale de laborator

1571.395

1.109.800

1.007.633

1.007.633

491.047

516.586

565.115

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

10.000

13.000

3.368

3.368

2.709

659

2.709

20

12

Consultanta si expertiza

60.000

65.000

59.550

59.550

59.550

59.550

20

13

Pregătire profesionala

135.719

186.719

142.624

142.614

142.624

143.634

20

14

Proiecția muncii

100.000

100.000

85.575

85.575

70.470

15.105

62.671

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

12.000

12.100

939

939

939

939

20

30

Alte cheltuieli

1.780.160

1.830.060

1.313.368

1.313.368

1.251.680

61.688

1.216.742

20

30

04

Chirii

1.023.920

993.920

780.939

780.939

780.280

659

750.222

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

756.240

836.140

532.429

532.429

471.400

61.029

466,520

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.752.000

3,208.000

3.208.000

3.208.000

3.152.408

55.592

3.188.861

59

01

Burse

1 752.000

3.208.000

3.208.000

3.208.000

3.152.408

55.592

3.188.861

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

27.808.130

29.115.590

25.087.262

25.087.262

10.923.652

14.163.610

9.068.593

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

27.808.130

29.115.590

25,087.262

25.087.262

10.923.652

14.163.610

9.068.593

71

01

Active fixe

27.808.130

29.115.590

25.087.262

25.087.262

10.923.652

14.163.610

9.068.593

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

27.447.130

27.340.590

23.665.735

23.665,735

9.652.832

14.012.903

6.008.042

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

Capi

tol

Sub

capitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

O

ne-

ut

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

active corporale

873.300

851.076

851.076

797.971

53.105

2.592.388

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

361.000

901.700

570.451

570.451

472.849

97.602

468.163

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANE PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-10

-13

-13

-13

85

Titlul XIX PLAT! EFECTUATE IN ANH

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-10

-13

-13

-13

85

01

Plaii efectuate in anii precedent) .si

recuperate in anul curent

-10

-13

-13

-13

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-10

-13

-13

-13

6710

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

2.624.000

2.780.440

2.260.697

2.260.697

2.257.233

3.464

2.275.997

01

CHELTUIELI CURENTE

2.424.000

2.580.440

2.133.944

2.133.944

2.130.480

3.464

2.180.894

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

370.000

480.000

454.211

454.211

453.541

670

454.211

10

01

Cheltuieli salariale în bani

370.000

480.000

454.211

454.211

453.541

670

454.211

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

250.000

336.650

321.395

321.395

320.725

670

321.395

10

01

13

Indemnizații de delegare

120.000

134.350

124.087

124.087

124.087

124.087

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

9.000

8.729

8.729

8.729

8.729

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICE

2.054.000

2.100.440

1.679.733

1.679.733

1.676.939

2.794

1.726.683

20

01

Bunuri si servicii

621.000

577.240

412.424

412.424

412.289

135

376.136

20

01

01

Furnituri de birou

22.000

25.000

13.631

13.631

13.631

10.425

20

01

02

Materiale pentru curățenie

17.000

14.000

3.912

3.912

3.912

3.484

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

20.000

37.000

14.668

14.668

14.668

8.149

20

01

04

Apa, canal si salubritate

4.000

7.000

2.322

2.322

2.322

2.322

20

01

05

Carburanți si lubrîfianti

41.000

36.000

8.240

8.240

8.240

10.214

20

01

06

Piese de schimb                                     |

17.000

15.000

2.813

2.813

2.813

677

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grapa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

07

Transport

74.000

73.000

39.436

39.436

39.436

36.436

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internei

27.000

33.500

14.673

14.673

14.673

14.122

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

117.000

89.500

68.970

68.970

68.835

135

37.707

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

282.000

247.240

243.759

243.759

243.759

252.600

20

02

Reparații curente

49.000

29.000

22.037

22.037

22.037

22.037

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

130.000

57.000

37.187

37.187

36.354

833

20

05

01

Uniforme si echipament

10.000

10.000

20

05

30

Alte obiecte de inventar

120.000

47.000

37.187

37.187

36.354

833

20

06

Deplasări, detasari, transferări

209.000

95.000

63.481

63.481

63.481

63.482

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

129.000

72.000

60.978

60.978

60.978

60.979

20

06

02

Deplasări in străinătate

80.000

23.000

2.503

2.503

2.503

2.503

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

9.000

7.000

5.165

5.165

5.165

3.574

20

13

Pregătire profesionala

11.000

13.000

12.726

12.726

10.900

1.826

10.900

20

14

Protecția muncii

1.000

20

30

Alte cheltuieli

1.024.000

1.322.200

1.126.713

1.126.713

1.126.713

1.250.554

20

30

01

Reclama si publicitate

30.000

34.200

31-573

31.573

31.573

25.471

20

30

02

Protocol si reprezentare

30.000

10.000

6.221

6.221

6.221

6.278

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

11.000

6.000

3,846

3.846

3.846

2.896

20

30

04

Chirii

47.000

36.000

31.247

31.247

31.247

314214

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

906.000

1.236.000

1.053.826

1.053.826

1.053.826

1.184.695

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

200.000

200.000

126.753

126.753

126.753

95.103

71

TITLUL XHI ACTIVE NEFINANCIARE

200.000

200.000

126.753

126.753

126.753

95.103

71

01

Active fixe

175.000

187.670

121.796

121.796

121.796

95.103

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa i

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efeetuate

Angajamente

inițiale

definitive

Angajamente

bugetare

legale de plătit

Cheltuieli

efective

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

77,666

172.000

186.108

120.235

120.235

120.235

15.670

3.000

1.562

1.561

1-561

1.561

1.767

25.000

12.330

4.957

4.957

4.957

590.000

664.300

411.845

411.845

411.845

394.612

590.000

664.300

411.845

411.845

411.845

394.612

590.000

664.300

411.845

411.845

411.845

394.612

1.730

606

62

124

938

590.000

664.300

411.845

411.845

411.845

392.788

590.000

664.300

411.845

411.845

411.845

392.788

94

94

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000
transport

71  01 03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

71  01 30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

71  03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

01

CHELTUIELI CURENTE

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20 01

Bunuri si servicii

20 01 01

Furnituri de birou

20 01 02

Materiale pentru curățenie

20 01 09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter Juneți ouat

20 01 30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

20  03

Hrana

20 03 01

Hrana pentru oameni

20 04

Medicamente si materiale sanitare

40 04 04

Dezinfectând

LOCUINȚE, SERVICE SI DEZVOLTARE PUBLICA

01 \

CHELTUIELI CURENTE

VTTTLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


Cheltuieli salariate in bani


DETALIEREA CHELTUIELILOR

INSTITUT!! PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

31 12 2017

Capi-toi

Subcapi

tol

Pa

ragraf

Grapa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5010

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENȚII

391.469.610

411.907.670

385.606.112

385.533.140

357.263.572

28.269.568

367.923.769

01

CHELTUIELI CURENTE

391.469.610

411.907.680

385.606.125

385.533.153

357.263.585

28.269.568

367.923.769

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

213.275.510

238.049.030

234.713.709

234.713.709

232.599.716

2.113.993

232.620.504

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICE

175.914.880

170.123.430

147.542.690

147.469.718

121.369.735

26.099.983

131.961.963

57

TITLUL VUI ASISTENTA SOCIALA

355.000

355.000

58.226

58.226

58.226

68.941

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.924.220

3.380.220

3.291.500

3.291.500

3.235.908

55.592

3.272.361

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANE PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-10

-13

-13

-13

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANH

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-10

-13

-13

-13

5410

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

4.323.850

2.178.820

2.178.820

2.178.820

2.178.820

1.905.228

01

CHELTUIELI CURENTE

4.323.850

2.178.820

2.178.820

2.178.820

2.178.820

1.905.228

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.466.000

1.922.050

1.922.050

1.922.050

1.922.050

1.594.562

10

01

Cheltuieli salariate în bani

2.600.000

1.565.793

1.565.793

1.565.793

1.565.793

1.303.135

10

01

01

Salarii de baza

2.518.000

1.542.951

1.542.951

1.542.951

1.542.951

1.280.930

10

01

06

Alte Sporuri

1.000

268

268

268

268

268

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

1.000

10

01

13

Indemnizații de delegare

10.000

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

70.000

22.574

22.574

22.574

22.574

21.937

10

03

Contribuții

866.000

356.257

356.257

356.257

356.257

291.427

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

580.000

245 960

245.960

245.960

245.960

204.279

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

18.000

7.648

7.648

7.648

7.648

6.362

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatale

|              192.000

81.421

81.421

81.421

81.421

67.763

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7 5-6

S

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

6.000

2.343

2.343

2.343

2.343

1.946

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

70.000

18.885

18.885

18.885

18.885

11.077

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICE

857.850

256.770

256.770

256.770

256.770

310.666

20

01

Bunuri si servicii

429.850

151.156

151.156

151.156

151.156

205.126

20

01

01

Furnituri de birou

68.000

4.575

4.575

4.575

4.575

9.060

20

01

02

Materiale pentru curățenie

20.000

5.262

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

100.000

42.562

42.562

42-562

42.562

42.562

20

01

04

Apa, canal si salubritate

18.000

7.324

7.324

7.324

7.324

6.644

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

4.000

27

27

27

27

1.483

20

01

06

Piese de schimb

15.000

678

678

678

678

2.321

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

80.000

37.082

37.082

37.082

37.082

34.664

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

20.000

6.964

6.964

6.964

6.964

7.543

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

104.850

51.944

51.944

51.944

51.944

95.587

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

89.000

104

104

104

104

20

05

30

Alte obiecte de inventar

89.000

104

104

104

104

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

40.000

20

06

01

Deplasați interne, delăsări, transferări

40.000

20

11

Carii, publicații si materiale

documentare

2.000

20

13

Pregătire profesionala

65.1X10

20

14

Protecția muncii

12.000

6.440

6.440

6.440

6,440

6.175

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

Capi

tol

Sub

capi

tol

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7=5-6

8

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

20.000

5

5

5

5

5

20

30

Alte cheltuieli

200.000

99.065

99.065

99.065

99.065

99.360

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

200.000

99.065

99.065

99.065

99.065

99.360

6510

INVATAMANT

34.661.630

32.925.110

15.779.251

15.779.251

15.748.835

30.416

16.535.926

01

CHELTUIELI CURENTE

34.661.630

32.925.110

15.779.251

15.779.251

15.748.835

30.416

16.535.926

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

8.244.990

6.426.520

3.843.028

3.843.028

3,843,028

3.821.356

10

01

Cheltuieli salariale in bani

6503.954

4.966.341

3.135.876

3.135.876

3.135.876

3.123.662

10

01

01

Salarii de baza

1.224.347

1.224.347

728.567

728567

728.567

732.977

10

01

02

Salarii de merit

1.703

10

01

06

Alte sporuri

6.400

6.400

2.815

2.815

2.815

2.807

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

129.900

211.976

178.491

178.491

178.491

212.436

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

4.459,514

2.770.697

1.982.649

1.982.649

1.982.649

1.922.960

10

01

13

Indemnizații de delegare

4.795

4.795

51

51

51

51

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

678.998

748.126

243.303

243.303

243.303

250.728

10

02

Cheltuieli salariale in natura

137.400

137.400

10

02

06

Vouchere de vacanta

137.400

137.400

10

03

Contribuții

L603.636

1.322.779

707.152

707.152

707.152

697.694

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

1.071.631

885.022

500.200

500.200

500.200

493.402

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

38.126

38.563

14.567

14.567

14.567

14.415

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatatc

387.036

291.472

164.539

164.539

164.539

162.900

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

17.943

18.099

4.858

4.858

4.858

4.799

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

88.900

89.623

22.988

22.988

22.988

22.178

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

25.889.420

25.971.370

1 ] ,794.497

11,794.497

11.764.081

30.416

12.562.129

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

Bunuri si servicii

7,489.998

7.366.578

2.198.755

2.198.755

2.173.407

25.348

2.424.513

20

01

01

Furnituri de birou

856.114

853.114

127.892

127.892

127.814

78

150.443

20

01

02

Materiale pentru curățenie

465.546

463.612

68.842

68.842

68.842

63.877

20

01

03

încălzit, iluminai si forța motrica

658.900

658.400

122.769

122.759

122.769

122.769

20

01

04

Apa, canal si salubritate

269.560

268.560

30.343

30.343

30.343

30.343

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

112.100

113.600

37.702

37.702

37.702

40.876

20

01

06

Piese de schimb

94.100

93.600

4.752

4.752

4.752

4.752

20

01

07

Transport

81.200

80.200

11.134

11.134

11.134

11.134

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

305.550

300.050

138.816

138.816

138.816

140.829

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

853.280

961.814

255.877

255.877

255.139

738

256.153

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

3.793.648

3.573.628

1.400.628

1.400.628

1.376.096

24.532

1.603.337

20

02

Reparații curente

553.987

523.987

53.606

53.606

53.606

71.468

20

03

Hrana

15.664.184

15.874.784

9.251.655

9.251.655

9.251.655

9.459.656

20

03

01

Hrana pentru oameni

15.652.184

15.862.784

9.251.655

9.251.655

9-251.655

9.459.656

20

03

02

Hrana pentru animale

12.000

12.000

20

04

Medicamente si materiale sanitare

64.700

64.700

1.403

1.403

1.403

2.089

20

04

01

Medicamente

17.100

17.100

1.403

1.403

1.403

2.089

20

04

02

Materiale sanitare

11.300

11.300

20

04

03

Reactivi

400

400

20

04

04

Dezinfectant!

35.900

35.900

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.164.621

1.216.741

205.531

205.531

200.463

5.068

483.667

20

05

01

Uniforme si echipament

79.500

79.500

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

91.700

81.700

4.725

4.725

4.725

20

05

30

Alte obiecte de inventar

993.421

1.055.541

200.806

200.806

195.738

5.068

483.667

20

06

Deplasări, detasari, transferări

272.058

262.658

24.027

24.027

24.027

62.147 j

Capi

tol

Sub

capi

tol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

178.458

173.058

21.055

21.055

21.055

20.758

20

06

02

Deplasări in străinătate

93.600

89.600

2.972

2.972

2.972

41.389

20

09

Materiale de laborator

31.000

31.000

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

95.600

95.600

13.980

13.980

13.980

2.850

20

12

Consultanta si expertiza

38.200

38.200

18.000

18.000

18.000

18.000

20

13

Pregătire profesionala

316.276

303.326

9.846

9.846

9.846

9.846

20

14

Protecția muncii

100.896

95.896

10.224

10.224

10.224

11.124

20

30

Alte cheltuieli

97.900

97.900

7.470

7.470

7.470

16.769

20

30

01

Reclama si publicitate

7.000

7.000

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

4.500

4.500

1.240

1.240

1.240

1.240

20

30

04

Chirii

8.000

8.000

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

78.400

78.400

6.230

6.230

6.230

15.529

57

TITLUL VIG ASISTENTA SOCIALA

355.000

355.000

58.226

58.226

58.226

68.941

57

02

Ajutoare sociale

355.000

355.000

58.226

58.226

58.226

68.941

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

355.000

355.000

58.226

58.226

58.226

68.941

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

172.220

172.220

83.500

83500

83.500

83.500

59

01

Burse

172.220

172.220

83.500

83.500

83.500

83.500

6610

SANATATE

349.470.130

373.549.000

365.102.252

365.029.280

336.793.592

28.235.688

346.907.109

01

CHELTUIELI CURENTE

349.470.130

373.549.010

365.102.265

365.029.293

336.793.605

28.235.688

346.907.109

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

201.194.520

229.210.460

228.494.420

228.494.420

226.381.097

2.113.323

226.750.375

10

01

Cheltuieli salariale in bani

156.695.400

178.352.000

177.975.637

177.975.637

176.661.749

1.313.888

176.435.427

10

01

01

Salarii de baza

111.611.000

129.993.000

129.700.903

129.700.903

129.178.322

522.581

114.672.246

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

25.046.400

31.844.000

31.844.000

31.844.000

31.366.007

477.993

35.722.520

10

01

06

Alte sporuri

4.204.000

6.139.000

6.129.956

6.129.956

6.080.455

49.501

6.705.366

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

1.200.000

1.330.000

i.330.000

1.330.000

1.314.356

15.644

1.347.326

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

14.031.000

8.435.000

8.435.000

8.435.000

8.235.405

199.595

17.399.126

10

01

13

Indemnizații de delegare

4.000

4.000

4.000

4.000

1.302

2.698

1.463

Capi

tol

Sub

capitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Aii ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

599.000

607.000

531.778

531.778

485.902

45.876

587.380

10

02

Cheltuieli salariate in natura

9.368.000

9.885.000

9.878.787

9.878.787

9.449.972

428.815

9.450.673

10

02

01

Tichete de masa

9.368.000

9.885.000

9.878.787

9.878.787

9.449.972

428.815

9.450.673

10

03

Contribuții

35.131.120

40.973.460

40.639.996

40.639.996

40.269.376

370.620

40.864.275

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

25.178.000

29.454.000

29.193.948

29.193.948

29.081.089

112.859

29.304.977

10

03

02

Contribuții de asigurări dc șomaj

735.800

902.800

895.431

895.431

857.324

38.107

864.123

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

7.794.400

9.139.700

9.102.173

9.102.173

9.008.032

94.141

9.077.759

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

428.920

516.460

511.142

511.142

485.858

25.284

489.687

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

994.000

960.500

937.302

937.302

837.073

100.229

1.127.729

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

146.523.610

141.130.550

133.399.845

133.326.873

107.260.100

26.066.773

116.967.873

20

01

Bunuri si servicii

35.465.986

37.377.655

33.344.545

33.344.545

27.387.512

5.957.033

28.796.814

20

01

01

Furnituri de birou

487.867

533.867

449.548

449.548

362.972

86.576

362.011

20

01

02

Materiale pentru curățenie

1535.759

1.572.750

1.500.776

1.500.776

12272.835

227.941

1.299.716

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

6.118.630

6.460.630

6.074.986

6.074.986

4.919.185

1.155.801

5.241.818

20

01

04

Apa, canal si salubritate

1.799.313

1.855.315

1.791.278

1.791.278

1.454.364

336.914

1.583.783

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

233.080

243.080

188.562

188.562

184.578

3.984

188.610

20

01

06

Piese de schimb

3.485.960

3.085.960

2.229.857

2.229.857

1.713.330

516.527

2.239.586

20

01

07

Transport

687.280

732.280

595.903

595.903

330.909

264.994

370.986

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

501.482

521.482

491.409

491.409

462.560

28.849

447.338

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

6.149.715

6.934.290

5.958.455

5.958.455

4.639.189

1.319.266

4.606.787

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

14.466.900

15.438.001

14.063.771

14.063.771

12.047.590

2.016.181

12.456.179

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa i Titlu.

Articol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

02

Reparații curente

1.406.240

1.456.240

628.516

628.516

488.600

139.916

512.162

20

03

Hrana

3.645.760

3.750.760

3.558.381

3.558.381

3.296.039

262,342

3.373.005

20

03

01

Hrana pentru oameni

3.645.760

3.750.760

3.558.381

3.558.381

3.296.039

262.342

3.373.005

20

04

Medicamente si materiale sanitare

98.740.350

91.903.841

90.486.222

90.413.250

71.831.422

18.581.828

80.937.262

20

04

01

Medicamente

74.265.630

64.735.121

63.986.496

63.913524

49.296,962

14.616.562

54.247.337

20

04

02

Materiale sanitare

11.437.080

11.663.080

11.663.080

11.663.080

10.419.522

1.243.558

14.066.104

20

04

03

Reactivi

11.074.800

13.616.800

13.394.720

13.394.720

11.153.711

2.241.009

11.562.911

20

04

04

Dezinfectând.

1.962.840

1.888.840

1.441.926

1.441.926

961.227

480.699

1.060.910

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.367.635

3.034.010

2.566.529

2.566.529

2.034.913

531.616

1.095.900

20

05

01

Uniforme si echipament

253.915

140.440

50.257

50.257

44.075

6.182

165.266

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

355.120

257.120

214.836

214.836

105.692

109.144

126.271

20

05

30

Alte obiecte de inventar

2.758.600

2.636.450

2.301.436

2.301.436

1.885.146

416.290

804.363

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

228.365

291.365

202.595

202.595

202.595

201.370

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

217.084

280.084

192.988

192.988

192.988

193.524

20

06

02

Deplasări in străinătate

11.281

11.281

. 9.607

9.607

9.607

7.846

20

09

Materiale de laborator

1.571.395

1.109.800

1.007.633

1.007.633

491,047

516.586

565.115

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

10.000

13.000

3.368

3.368

2.709

659

2.709

20

12

Consultanta si expertiza

60.000

65.000

59.550

59.550

59.550

59.550

20

13

Pregătire profesionala

135.719

186.719

142.624

142.624

142,624

143.634

20

14

Proiecția muncii

100.000

100.000

85.575

85.575

70.470

15.105

62.671

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

12.000

12.100

939

939

939

939

20

30

Alte cheltuieli

1.780.160

1.830.060

1.313.368

1.313.368

1.251.680

61.688

1.216.742

20

30

04

Chirii

1.023.920

993.920

780.939

780.939

780.280

659

750.222

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

756.240

836.140

532.429

532A29

471.400

61.029

466.520

Fag, 8

- Iei-

Capi

tol

Sub

capitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1,752,000

3,208.000

3.208.000

3.208.C00

3.152.408

55.592

3.188.861

59

01

Burse

1,752,000

3.208.000

3.208.000

3.2Q8.C00

3.152.408

55.592

3.188.861

84

PLAH EFECTUATE IN ANH PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-10

-13

-13

-13

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANE

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-10

-13

-13

-13

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-10

-13

-13

-13

85

01

01

Plăti efectuate iu anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-10

-13

-13

-13

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

2.424.000

2.580.440

2.133.944

2.133.944

2.130.480

3.464

2.180.894

01

CHELTUIELI CURENTE

2.424.000

2.580.440

2.133.944

2.133.944

2.130.480

3.464

2.180.894

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

370,000

480.000

454,211

454.211

453.541

670

454.211

10

01

Cheltuieli saîarialc in bani

370.000

480.000

454.211

454.211

453.541

670

454.211

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

250.000

336.650

321.395

321.395

320.725

670

321.395

10

01

13

Indemnizații de delegare

120.000

134.350

124.087

124.087

124.087

124.087

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

9.000

8.729

8.729

8.729

8.729

20

TITLUL n BUNURT SI SERVICII

2.054.000

2.100.440

1.679.733

1.679.733

1.676.939

2.794

1.726.683

20

01

Bunuri si servicii

621.000

577.240

412.424

412.424

412.289

135

376.136

20

01

01

Furnituri de birou

22.000

25.000

13.631

13.631

13.631

10.425

20

01

02

Materiale pentru curățenie

17.000

14.000

3.912

3.912

3.912

3.484

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

20.000

37.000

14.668

14.668

14.668

8.149

20

01

04

Apa, canal si salubritate

4.000

7.000

2.322

2.322

2.322

2.322

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

41.000

36.000

8.240

8.240

8.240

10.214

20

01

06

Piese de schimb

17.000

15.000

2.813

2.813

2.813

677

20

01

07

Transport

74.000

73.000

39.436

39.436

39.436

36.436

Capitol

Subcapi

tol

Pa

ragraf

Grapa/ Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internei

27.000

33.500

14.673

14.673

14.673

14.122

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

117.000

89.500

68.970

68.970

68.835

135

37.707

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

inlretinere si funcționare

282.000

247.240

243.759

243.759

243.759

252.600

20

02

Reparații curente

49.000

29.000

22.037

22.037

22.037

22.037

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

î 30.000

57.000

37.187

37.187

36.354

833

20

05

01

Uniforme si echipament

10.000

10.000

20

05

30

Alte obiecte de inventar

120.000

47.000

37.187

37.187

36.354

833

20

06

Deplasări, detasari, transferări

209.000

95.000

63.481

63Z-81

63.481

63.482

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

129.000

72.000

60.978

60.978

60,978

60.979

20

06

02

Deplasări in străinătate

80.000

23.000

2.503

2.503

2.503

2.503

20

11

Carii, publicații si materiale

documentaro

9.000

7.000

5.165

5.165

5.165

3.574

20

13

Pregătire profesionala

11.000

13.000

12.726

12.726

10.900

1,826

10.900

20

14

Protecția muncii

1.000

20

30

Alte cheltuieli

1.024.000

1.322.200

1.126.713

1.126.713

1.126.713

1.250.554

20

30

01

Reclama si publicitate

30.000

34.200

31.573

31.573

31.573

25.471

20

30

02

Protocol si reprezentare

30.000

10.000

6.221

6,221

6.221

6.278

20

30

03

Prime de asigurare non-viala

11.000

6.000

3.846

3.846

3.846

2.896

20

30

04

Chirii

47.000

36.000

31.247

31.247

31.247

31.214

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

906.000

1.236.000

1.053.826

1.053,826

1.053.826

1.184.695

6810

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

590.000

664.300

411.845

411.845

411.845

394.612

01

CHELTUIELI CURENTE

590.000

664.300

411.845

411.845

411.845

394.612

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

590.000

664.300

411.845

411.845

411,845

394.612

20

01

Bunuri si servicii

1.730

20

01

01

Furnituri de birou

606

Capitol

Sub-capitol

Pa

ra

graf

Gru

pa 1

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

02

Materiale pentru curățenie

62

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

124

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

938

20

03

Hrana

590.000

664.300

411.845'

411.845

411.845

392.788

20

03

01

Hrana pentru oameni

590.000

664.300

411.845

411.845

41L845

392,788

20

04

Medicamente si materiale sanitare

94

20

04

04

Dezinfectant!

94

7010

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

10.000

01

CHELTUIELI CURENTE

10.000

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.000

10

01

Cheltuieli salariate in bani

10.000

10

01

01

Salarii de baza

10.000

9910

96

cxccdcnt/dcficit scct funct

-852.850

2.010.510


bl Q.tC.1 O L/feC0 N OM ÎC

24 £L)              J


Ștb-        Î^UGEt

1 'DETALIEREA CHELTUIELILOR

INSTITUT» PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

31 12 2017

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grapa /

Titlu

Articol

Alî

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5010

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI l’ROPR 11

SI SUBVENȚII

28.245.130

29.509.590

25.340.356

25.340.356

11.176.746

14.163.610

9.409.744

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

28545.130

29.509.590

25.340.356

25.340.356

11.176.746

14.163.610

9.409.744

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

28.245.130

29.509.590

25.340.356

25.340.356

11.176.746

14.163.610

9.409.744

5410

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

96.000

61.531

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

96.000

61.531

71

TITLUL XHI ACTIVE NEFINANCIARE

96.000

61531

71

01

Active fixe

96.000

61.531

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

12.384

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

44.000

45.923

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

52.000

3.224

6510

INVATAMANT

141.000

194.000

126.341

126.341

126.341

184.517

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

141.000

194.000

126.341

126.341

126.341

184.517

71

TITLUL Xlfi ACTIVE NEFINANCIARE

141.000

194.000

126.341

126.341

126.341

184.517

71

01

Active fixe

141.000

194.000

126.341

126.341

126.341

184.517

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

135.000

188.000

126.341

126.341

126.341

93.445

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

6.000

6.000

74.528

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

16.544

6610

SANATATE

27.808.130

29.115.590

25.087.262

25.087.262

10.923.652

14.163.610

9.068.593

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

27.808.130

29.115.590

25.087.262

25.087.262

10.923.652

14.163.610

9.068.593

71

TITLUL XHI ACTIVE NEFINANCIARE

27.808.130

29.115.590

25.087.262

25.087.262

10.923.652

14.163.610

9.068.593

71

01

Active fixe

27.808.130

29.115.590

25.087.262

25.087.262

10.923.652

14.163.610

9.068.593

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

27.447.130

27.340.590

23.665.735

23.665.735

9.652.832

14.012.903

6.008.042

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

873.300

851.076

851.076

797.971

53.105

2.592.388

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

361.000

901.700

570.451

570,451

472.849

97.602

468.163

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

200.000

200.000

126.753

126.753

126.753

95.103

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

200.000

200.000

126.753

126.753

126.753

95.103

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

200.000

200.000

126.753

126.753

126.753

95.103

71

01

Active fixe

175.000

187.670

121.796

121.796

121.796

95.103

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

77.666

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

172.000

186.108

120.235

120.235

120.235

15.670

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

3.000

1.562

1.561

1.561

1.561

1.767

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

25.000

12.330

4.957

4.957

4.957

9910

97

excedent/deficit sect dezv

-33.000


S^tF se^vic/U


wgsf


CONTUL DEEXECUT1EAL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSAB1LE-VENITUR1 31 12 2017St'PPag. 1 -Iei-

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii

ne'

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decâtincasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precede nti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

08

TOTAL VENITURI-NE RAMBURSABILE

2.125.810

1.819.700

415282

415.282

415.282

*03

45

08

18

02

1.394.690

1.134.490

4100

08

IV. SUBVENȚII

246.120

200210

200.596

200.596

200.596

4208

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

246.120

200.210

200.596

200.596

200.596

61

Cofinantare publica acordata in cadrul

mecanismului norvegian

-   246.120

200210

200.596

200.596

200.596

4508

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

1.879.690

1.619.490

214.686

214.686

214.686

18

Mecanismul financiar norvegian

1.879.690

1.619.490

214.686

214.686

214.686

03

Prefinantare

1.879.690

1.619.490

214.686

214.686

214.686

CONTUL DE EXECUȚIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-CHELTUÎEL] 31 12 2017

Pag 1      - Icî-

Capi

tol

Subcapi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angaj am ente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

L

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5008

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

2.125.810

1.819.700

1.668.771

1.668.771

1.668.771

749.436

6608

SANATATE

1.640.810

1.334.700

1.334.684

1.334.684

1.334.684

415.349

06

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

1.640.810

1.334.700

1.334.684

1.334.684

1.334.684

415.349

01

Spitale generale

1.640.810

1.334.700

1.334.684

1.334.684

1.334.684

415.349

6808

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

485.000

485.000

334.087

334.087

334.087

334.087

15

Prevenirea excluderii sociale

485.000

485.000

334.087

334.087

334.087

334.087

01

Ajutor social

485.000

485.000

334.087

334.087

334.087

334.087

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- fonduri externe nerambursabile -

31 12 2017


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at56

18

56

18

01

56

18

02

01

56

56

18

56

18

02


Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

inițiale

definitive

2

3

4

5

2.125.810

1.819.700

1.668.771

1.668.771

2.125.810

1.819.700

1.668.771

1.668.771

2.125.810

1,819.700

1.668.771

1.668.771

1.640.810

1.334.700

1.334.684

1.334.684

1.640.810

1.334.700

1.334.684

1.334.684

1.640.810

1.334.700

1.334.684

1.334.68^

1.640.810

1.334.700

1.334.684

1.334.684

246.120

200.210

200.203

200.203

1.394.690

1.134.490

1.134.481

1.134.481

485.000

485.000

334.087

334.087

485.000

485.000

334.087

334.087

485.000

485.000

334.087

334.087

485.000

485.000

334.087

334.087

480.000

5.000

480.000

5.000

334.087

334.087CONOMiCj


Plăti


efectuate1.668.771


1,668.771


1.668.771


1.334.684


1.334.684


1.334.684


1.334.684


200.203


1.134.481


334.087


334.087


334.087


334,087


334.087


Pag- 2


- Iei-


Angajamente


legale de plătit


Cheltuieli


efective
749.436


749.436


749.436


415.349


415,349


415,349


415.349


62.302


353.047


334.087


334.087


334.087


334.087


334,087


CONTUL DEEXECUTIEAL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

31 12 2017

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare ini tiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasarî realizate

Stingeri pe alte cai decât incasarî

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

02

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

970.617.380

1.064.291,470

1.072.547.837

246.923.329

825.624.508

811.694.154

260.853.683

0002

I. VENITURI CURENTE

799.959.965

924.878.207

1.051,527.442

245.624.844

805.902598

792.456,126

259,071.316

0003

A. VENITURI FISCALE

742.985.831

835.874.272

945.556.094

191.950.237

753.605.857

752.913.527

192.642567

0004

Al, IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

395.438.935

433.227,995

379.217.486

379.217,486

379.217.486

0300

Al.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

394.711.954

432.001.024

378269.228

378.269,228

378,269.228

0302

IMPOZIT PE VENIT

1 1.576.351

11576.351

3.964.334

3.964.334

3.964.334

18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

11.576.351

1 1.576.351

3.964334

3.964.334

3.964.334

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

383.135.fiO3

420.424.673

374.304.894

374.304.894

374.304.894

01

Cote defalcate din impozitul pe venit

380.219.fi03

417.006.673

370.992.369

370.992.369

370.992.369

04

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

2.916.000

3.418.000

3.312.525

3312.525

3.312.525

0500

02

A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

' 726.981

1.226.971

948.258

948.258

948.258

0502

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

726.981

1.226.971

948.258

948.258

948.258

50

Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital

726.981

1.226.971

948.258

948.258

948.258

0700

02

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

91.560.734

114.952.114

213.398.062

113.254.264

100.143.798

94.780.727

118.617.335

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

91.560.734

114.952.1 14

213.398.062

113.254.264

100.143,798

94.780.727

118.617.335

01

Impozit si taxa pe clădiri

77.356.987

90.656.987

187.586.310

103.338.874

84.247.93fi]

77.263,742

110.323.068 j

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul

curent

A

B

1

■2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0702

01

01

Impozit pe clădiri de Ia persoane

fizice

26.115.279

29.115.279

31.786.081

20.890.431

10.895.650

22.262.933

9.523.148

02

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

51.241.708

61.541.708

155.800.729

82.448.443

73.352.286

55.000.809

100.799.920

02

Impozit si taxa pe teren

9.326.614

16.817.994

18.993.102

9.891.959

9.101.143

11.328.342

7.664.760

01

Impozit pe terenuri de la persoane

fizice

4.361.963

6.384.313

6.826.804

6.620.898

205.906

4.471.652

2.355.152

02

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

4.656.996

9.926.026

11.522.837

2.947.855

8574.982

6.572.974

4.949.863

03

Impozitul pe terenul extravilan

307.655

507.655

643.461

323.206

320.255

283.716

359.745

03

T axe judiciare de timbru si alte

taxe de timbru

4.407.787

5.407.787

5.803.537

5.803.537

5.803.537

50

Alte impozite si taxe pe proprietate

469.346

2.069.346

1.014.613

23.431

991.182

385.106

629507

1000

02

A4 IMPOZITE S TAXE PE BUNURI SI SERVICII

254.767.467

286.475.468

347.396.886

76.902.873

270.494.013

277.763.046

69.633.840

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

225.328.000

247.886.000

245.219.953

245.219.953

245.219.953

02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor.orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

220.555.000

243.113.000

240.446.953

240.446.953

240.446.953

06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

756.000

756.000

756.000

756.000

756.000

09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incaș ari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

1102

09

confesional acreditat

4.017.000

4.017,000

4.017.000

4,017.000

4.017.000

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI

SI SERVICII

66.665

66.665

98.226

51,183

47.043

11.530

86.696

07

Taxe hoteliere

66.665

66.665

98.226

51,183

47.043

11530

86.696

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

484.202

534202

680.491

399.502

280.989

149.652

530.839

01

Impozit pe spectacole

429.702

429.702

638.490

399.502

238.988

107.651

530.839

50

Alte taxe pe servicii specifice

54.500

104:500

42.001

42.001

42.001

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR

SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

28.888.600

37.988.601

101.398.216

76.452.188

24.946.028

32.381.911

69.016.305

02

Impozit pe mijloacele de transport

22.348.139

30.448.140

94.317.366

76.452.188

17.865.178

25.301.061

69.016,305

01

Impozit pe mijloacele de transport

deținute de persoane fizice*)

13.792.363

14.792.364

65.085.531

61.797.827

3787.704

15.934.722

49.150.809

02

Impozit pe mijloace de transport

deținute persoane de juridice*)

8.555.776

15.655.776

29.231.835

14.654.361

14.577.474

9.366339

19.865.496

50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor,

autorizarea utilizării bunurilor sau pe

desfășurare de activitati

6.540.461

7.540.461

7.080.850

7.080.850

7.080.850

1800

02

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1.218.695

1718.695

5.543.660

1.793.100

3.750.560

1.152.268

4.391.392

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1.218.695

1718.695

5.543.660

1.793.100

3.750.560

1.152.268

4.391.392

50

Alte impozite si taxe

1.218.695

1718.695

5.543.660

1.793.100

3.750.560

1.152.268

4.391.392

2900

02

C. VENITURI NEFISCALE

56.974.134

89.003,935

105.971.348

53.674.607

52.296.741

39.542.599

66.428.749

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

31.280.650

43735.950

82.939.789

53.650.940

29.288.849

16.534.707

66.405.082

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

31.276.434

43731.734

82.938.239

53.650.940

29.287*299

16.533.157

66.405.082

05

Venituri din concesiuni si inchirieri

16.623.865

28.579.1 65

82.938.239

53.650.940

29.287799

1 6.533.1 57

66.405.082

30

Alte venituri din concesiuni si

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate dc încasat

Total, din care:

din anii precede nti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3002

05

30

inchirieri de către instituțiile publice

I6.523.S65

28.579.165

82.938239

53.650.940

29.287.299

16.533.157

66.405.082

08

Venituri din dividende

14.652.569

14.552.569

02

Venituri din dividende de la alti

plătitori

14.558.933

14.558.933

03

Dividende de la societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat

93.636

93.636

3102

VENITURI DIN DOBÂNZI

4.216

4.216

1550

1550

1550

03

Alte venituri din dobânzi

4.216

4.216

1.550

1.550

1.550

3300

02

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

25.693.484

45.767.985

23.031559

23.667

23.007.892

23.007.892

23.667

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACT IVIT ATI

104.236

156.996

122.175

122.175

122.175

08

Venituri din prestări de servicii

5.985

5.985

1

1

1

10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru Întreținerea copiilor in

crese

21.101

73.861

75.644

75.644

75.644

12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

42.152

42.152

43.660

43.660

43.660

28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

34.998

34.998

2.870

2.870

2.870

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

2.809.135

3.221.956

325.192

325.192

325.192

02

Taxe extrajudiciare de timbru

2.809.135

2.809.136

191.784

191.784

191.784

50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

412.820

133.408

133.408

133.408

3502

AMENZI. PENALITATT SI CONFISCĂRI

1 3.907.078 [

17.749.216

15-700.3561

23.667

15.676.689

15.676.689

23.667

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

încasați realizate

Stingeri pe alte cai decât încasări

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

S-3-6-7

3502

Oi

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

13.896.863

17.696.863

15.646.180

22591

15.623.589

15.623.589

22591

02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

13.896.863

17.696.863

15.646.180

22.591

15.623.589

15.623.589

22591

02

Penalitati pentru nedepunere sau depunere cuintarzieie declarației de impozite si taxe

1.076

1.076

1.076

50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

10.215

52.353

53.100

53.100

53.100

3602

DIVERSE VENITURI

8599.980

24.166.761

6.883.836

6.883.836

6.883.836

05

Vărsăm in te din veniturile si/sau

disponibilitățile instituțiilor publice

I

06

T axe speciale

4.174.138

8.174.138

4.078.568

4.078.568

4.078.568

14

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in. cursul procesului de executare silita

800

800

800

800

32

02

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii

1.785.448

1.785.448

de dezvoltare

676.590

676590

03

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti,aferente secțiunii de funcționare

1.108.858

1.108.858

50

Alte venituri

2.440.394

14.206.374

2.804.468

2.804.468

2.804.468

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa/

Titlu

Articol

Aii

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3702

SUBVENȚIILE

473.055

473.056

03

Varsamintc din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului localfcu semnul minus)

-90.015.726

-93.780.746

-90.822.868

-90.822.858

-90.822.868

04

Varsamintc din secțiunea de funcționare

90.015.726

93.780.746

90-822.868

90.822.868

90.822.868

50

Alte transferuri voluntare

473.055

473.056

3900

02

II. VENITURI DIN CAPITAL

2.057.774

2.863.491

4.696.220

1.298.485

3.397.735

2.913.853

1.782367

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

2.057.774

2.863.491

4.696.220

1.298.485

3.397.735

2.913.853

L7 82.367

01

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale instituțiilor publice

2.029

1.784.396

1.784.396

2.029

1.782.367

03

Venituri din vanzarea locuințelor

construite din fondurile statului

1.871.310

2.346.615

2311.668

2.311.668

2.311.668

07

Venituri din vanzarea unor bunuri

apartinind domeniului privat al statului

sau al unităților administrativ-

teritoriale

124.210

272.647

317.737

1398.485

-980.748

317.737

10

Depozite speciale pentru construcții de

locuințe

62.254

242.200

282.419

282.419

282.419

4100

02

IV. SUBVENȚII

31.861.621

47.050.379

16.290.919

16.290.919

16.290.919

4200

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

31.861.621

47.050.379

16.290.919

16.290.919

16.290.919

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

30.576.842

45.765.600

16.290.919

16.290.919

16.290.919

16

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

7.000.000

03

Subvenții de la bugetul de stat către

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


Prevederi bugetare inițiale


Prevederi


bugetare definitive


Total, din care:


Drepturi constatate

din anul

curent


din anii precedent!


Incasari realizate


Stingeri pe alte cai decât incasari


Drepturi constatate de încasat


3=4+5

7         8=3-6-7

4202 16 03

18

03

20


28

34

41

4302


bugetele locale pentru finanțarea

altor investiții in sanatate

Subvenții din veniturile proprii ale

Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

Subvenții din veniturile proprii ale

Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sanatate

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare .susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile(FEN) post aderare

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,combustibili petrolieri

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați


22.742.940


90.000

7.743.902

1.284.779


7.000.000


5.060.730


7.000.000


5.060.730


7.000.000


22.742.940

2.020,000


3.836

2.004.857


90.000

8.851.930


5.686

7.276.540


7.000.000

7.000.000

3.835

2.004.857

5.686

7.276.540


7.000.000


7.000.000


3.836

2.004.857

5.686

7.276.540


1.284.779


Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

fiicasarî realizate

Total, din care:

din anii precede nti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

4302

30

in invamantul de masa

1,284.779

1.284.779

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

PREFINANTARI

136.738.020

89.499,393

33.256

33.256

333256

01

Fondul european de Dezvoltare Regionala

136.738.020

89.480.400

01

Sume primite in contul plăților

efectuate in anul curent

136.738.020

89.480.400

15

Programe Comunitare finanțate in

perioada 2007-2013

18.993

33.256

33.256

33.256

02

Sume primite in contul plăților

efectuate in anii anteriori

18.993

33.256

33.256

33.256

Stingeri pe alte cai decât încasăriDrepturi constatate de încasat


S-3-6-7D^ECTOi


O/' (J


!/CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

31 12 2017

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii ne at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate dc încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

02

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

718.386.330

842.667.580

969.991.657

245,624.844

724366.813

710.920341

259.071.316

0002

1. VENITURI CURENTE

709.267,649

830.420.871

960.704.574

245,624.844

715.079.730

701.633358

259,071316

0003

A. VENITURI FISCALE

742.985.831

835.874.272

945.556.094

191,950,237

753.605.857

752.913.527

192.642367

0004

AL IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

395.438.935

433.227.995

379.217.486

379.217.486

379.217.486

0300

A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

394.711.954

432.001024

378.269328

378.269.228

378.269.228

0302

IMPOZIT PE VENIT

11.576.351

11.576.351

3.964.334

3.964334

3.964334

18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

1 1.576.351

1 1.576.351

3,964334

3.964.334

3.964334

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

383.135.603

420,424.673

374.304.894

374304.894

374304.894

01

Cote defalcate din impozitul pe venit

380.219.603

417.006.673

370.992.369

370.992369

370.992369

04

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

2.916.000

3.418.000

3312.525

3.312.525

3312.525

0500

02

A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

726.981

1.226.9 71

948.258

948.258

948.258

0502

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFTT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

726,981

1.226,971

948.258

948.258

948.258

50

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

726.981

1.226,971

948.258

948.258

948.258

0700

02

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

91.560.734

114.952.114

213398.062

113,254.264

100.143.798

94.780.727

118.617335

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

91.560.734

114.952.1 14

213398,062

113.254.264

100.143.798

94.780.727

118.617.335

01

Impozit si taxa pe clădiri

77.356.987

90.656.987

187.586,8 to|

103.338.874

84.247,936

77.263.742

110323.068

Capi-

Snb-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

toi

capi-

ra-

pa !

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


Prevederi bugetare inițiale


0702 01  01

02

02

01

02

03

03

50

1000 02

1102

02


06


Impozit pe clădiri de la persoane

fizice

Impozit si taxa pe clădiri de la

persoane juridice

Impozit si taxa pe teren

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

Impozit si taxa pe teren de la persoane

juridice

Impozitul pe terenul extravilan

Taxe judiciare de timbru si alte

taxe de timbru

Alte impozite si taxe pe proprietate

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

SUME DEFALCATE DIN TVA

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate Ia nivelul comunelor, o rasei or, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea in vat am autului particular sau


26.115.279

51.241.708

9.326.614

4.361.963

4.656.996

307.655

4.407.787

469.346

254.767.467

225.328.000.


220.555.000

756.000


Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precede ntî

din anul curent

2

3=4+5

4

5

ti

7

83-6-7

29.115.279

31.786.081

20.890.431

10.895.650

22.262.933

9.523.148

61.541.708

155.800.729

82.448.443

73.352.286

55.000.809

100.799.920

16.817.994

18.993.102

9.891.959

9.101.143

11.328.342

7.664.760

6.384.313

6.826.804

6.620.898

205.906

4.471.652

2.355.152

9.926.026

î 1.522.837

2.947.855

8.574.982

6.572.974

4.949.863

507,655

643.46!

323.206

320.255

283.716

359.745

5.407:787

5.803.537

5.803.537

5.803.537

2.069.346

1.014.613

23.431

991.182

385.106

629507

286.475.4-68

347.396.886

76.902.873

270.494.013

277.763.046

69.633.840

247.886.000

245.219.953

245.219.953

245.219.953

243.113.000

240.446.953

240.446.953

240.446.953

756.000

756.000

756.000

756.000


Capitol

Sub-capitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii ne at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Iucasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

1102

09

confesional acreditat

4.017.000

4.017.000

4.017.000

4.017.000

4.017.000

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI

SI SERVICII

66.665

66.665

98.226

51.183

47.043

11.530

86.696

07

T axe hoteliere

66.665

66.665

98.226

51.183

47.043

11.530

86596

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

484.202

534.202

680.491

399.502

280.989

149.652

530.839

01

Impozit pe spectacole

429.702

429.702

638.490

399.502

238.988

107.651

530.839

50

Alte taxe pe servicii specifice

54.500

104.500

42.001

42.001

42.001

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR

SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

28.888.600

37.988.601

101398.216

76.452.188

24.946.028

32.381.911

69.016305

02

Impozit pe mijloacele de transport

22.348.139

30.448.140

94.317.366

76.452.188

17.865.178

25.301.061

69.016.305

01

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)

13.792.363

14.792.364

65.085.531

61.797.827

3.287.704

15.934.722

49.150.809

02

Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)

8.555.776

15.655.776

29.231.835

14.654.361

14.577.474

9.366.339

19.865.496

50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

6.540.461

7.540.461

7.080.850

7.080.850

7.080.850

1800

02

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1.218.695

1.218.695

5.543.660

1,793.100

3.750.560

1,152.268

4.391.392

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1,218.695

1.218.695

5343.660

1.793.100

3.750.560

1.152.268

4.391.392

50

Alte impozite si taxe

1.218.695

1.218.695

5.543.660

1.793.100

3.750,560

1,152.268

4.391.392

2900

02

C. VENITURI NEFISCALE

-33.718.182

-5.453.401

15.148.480

53.674.607

-38.526.127

-51.280.269

66.428.749

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

31.280.650

43.235.950

82.939.789

53.650.940

29.288.849

16.534.707

66.405.082

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

31.276.434

43.231.734

82.938.239

53.650.940

29.287.299

16.533.157

66.405.082

05

Venituri din concesiuni si Închirieri

16.623.865

28.579.165

82.938.239

53.650.940

29.287.299

16,533.157

66.405.082

30

Alte venituri din concesiuni si

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/

Titlu

Ar

ti

col

AH

ne-

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

A

B

1

3002 05 30

închirieri de către instituțiile publice

16.623.865

08

Venituri din dividende

14.652.569

02

Venituri din dividende de la al ti

plătitori

14.558.933

03

Dividende de la societățile si companiile

naționale si societățile cu capital

majoritar de stat

93.636

3102

VENITURI DIN DOBÂNZI

4.216

03

Alte venituri din dobânzi

4.216

3300 02

C2. VANZARI DE BUNURI S SERVICII

-64.998.832

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACT IVIT ATI

104.236

08

Venituri din prestări de servicii

5.985

10

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

ere se

21.101

12

Contribuția persoanelor beneficiare

ale cantinelor de ajutor social

42.152

28

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatiisi despăgubiri

34.998

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

2.809.135

02

Taxe extrajudiciare de timbru

2.809.135

50

Alte venituri din taxe administrative,

eliberări permise

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

13.907.078

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

2S.579.165

82.938.239

53.650.940

29.287.299

16.533.157

66,405.082

14.652.569

14.558.933

93.636

4.216

1.550

1.550

1550

4.216

1.550

1.550

1.550

-48,689.351

-67.791,309

23.667

-67,814.976

-67.814.976

23.667

1

156.996

122.175

122.175

122.175

5.985

1

1

1

73.861

75.644

75,644

75.644

42.152

43.660

43.660

43.660

34.998

2.870

2.870

2.870

3.221.956

325.192

325.192

325.192

2.809.136

191.784

191,784

191.784

412.820

133.408

1 33.408

133.408

17,749.216

15.700.356

23.667

15.676.689

15.676.689

23.667

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa/

Titlu

Articol

Aii

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

încasați realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3502

01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

13.896.863

17.696.863

15.646.180

22.591

15.623.589

15.623.589

22.591

02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

13.896.863

17.696.863

15.646.180

22.591

15.623.589

15.623589

22591

02

Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declarației de impozite si taxe

1.076

1.076

1.076

50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

10.215

52.353

53.100

53.100

53.100

3602

DIVERSE VENITURI

7.723.390

23.490.171

6.883.836

6.883.836

6.883.836

05

Varsaminte din veniturile si/sau

disponibilitățile instituțiilor publice

1

06

T axe speciale

4.174.138

8.174.138

4.078,568

4.078.568

4.078.568

14

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

800

800

800

800

32

03

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti.aferente secțiunii

1.108.858

1.108.858

de funcționare

1.108.858

1.108.858

50

Alte venituri

2.440.394

14.206.374

2.804.468

2.804.468

2.804.468

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-89.542.671

-93307.690

-90.822.868

-90.822.868

-90.822.868

03

Varsaminte din secțiunea de funcționare

I

pentru Finanțarea secțiunii de dezvol-

Capi

Sub-

Pa-

Grn-

Ar-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

toi

graf

Titlu

colDenumire indicator

Prevederi bugetare inițialeSUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT!!


refera-90.015.726


473.055


9.118.681


7.833.902


90.000


7.743.902


1.284.7791.284.779

1.284.779

-93.780.'

473.1

12.246.1

12.246.1

10.961 .<

2.020.(

90.(

8.-851.1

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Ihcasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incaș ari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

3=4+5

4

5

6

7

8-J-6-7

-90.822.868

-90.822.868

-90.822.868

9.287.083

9.287.083

9.287.083

9.287.083

9.287.083

9.287.083

9.287.083

9.287.083

9.287.083

2.004.857

2.004.857

2.004.857

5.686

5.686

5.686

7.276.540

7.276.540

7.276.540CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

31 12 2017

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii ne at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul

curent

A

B

1

2-

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

02

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

252.231.050

221.623.890

102.556.180

1.298,485

101.257.695

100.773.813

1.782.367

0002

I. VENITURI CURENTE

90.692.316

94.457.336

90.822.868

90.822.868

90.822.868

2900

C. VENITURI NEFISCALE

90.692.316

94.457.336

90.822.868

90.822.868

90.822.868

3300

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

90.692.316

94.457.336

90.822.868

90.822.868

90.822.868

3602

DIVERSE VENITURI

676.590

676.590

32

Sume provenite din finanțarea bugetara

a anilor precedenti

676.590

6763590

02

Sume provenite din finanțarea bugetara

a anilor precedent! aferente secțiunii

de dezvoltare

676.590

676.590

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

90.015.726

93.780.746

90.822.868

90.822.868

90.822.868

04

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

90.015.726

93.780.746

90.822.868

90.822.868

90.822.868

3900

02

II, VENITURI DIN CAPITAL

2.057.774

2.863.491

4.696.220

1.298.485

3.397.735

2.913.853

1.782367

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

2.057.774

2.863.491

4.696.220

1.298.485

3397.735

2.913.853

1.782367

01

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale instituțiilor publice

2.029

1.784.396

1.784396

2.029

1,782.367

03

Venituri din vanzarea locuințelor

construite din fondurile statului

1.871.310

2.346.615

2311,668

2.311.668

2311.668

07

Venituri din vanzarea unor bunuri

ap art in in d domeniului privat al statului

sau al unităților administrativ-

teritoriale

124.210

272.647

317.737

1.298.485

-980.748

317.737

10

Depozite .speciale pentru construcții de

locuințe

62.254

242.200

282.419

282.419

282.419

4100

02

IV. SUBVENȚII

22.742.9401

34.803.670

7.003.8361

7.003.836

7.003.836

Capi toi

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

capi-

ra-

pa /

ti-

toi

graf

Titlu

col

Ali-

ne-

at


Denumire indicator


4200


02


SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE


ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


4202


SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT


16


Subvenții de la bugetul de stat către


bugetele locale pentru finanțarea


investițiilor in sanatate


18


20


03


03


4502


01


Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea


altor investirii in sanatate


Subvenții din veniturile proprii ale


Ministerului Sanatatii către bugetele


locale pentru finanțarea investițiilor


in sanatate


Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catrc bugetele locale pentru finanțarea altor inves-


titii in sanatate


Subvenții de la bugetul de stat catrc bugetele locale necesare susținerii


derulării proiectelor finanțate din


fonduri externe nerambursabile(FEN)


post aderare

SUME PRIMITE DE LA UE/ALT! DONATORI


IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI


PREFINANTARI


Fondul european de Dezvoltare Regionala


Prevederi bugetare inițiale22.742.940


22.742.940


22.742.940


136.738.020


136.738.02034.803.670

34.803.670

7.000.000

7.000.000

5.060.730

5.060.730

22.742.940

89.499.393

89.480.400

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

încasări

Stingeri pe alte cai decât încasări

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul

curent

realizate

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

7.003.836

7.003.836

7.003.836

7.003.836

7.003.836

7.003.836

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

3.836

3.836

3.836

33.256

33.256

33.256Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de Încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4502

01

01

Sume primite in contul plăților

efectuate in anul curent

136.738.020

89.480.400

15

Programe Comunitare finanțate in

perioada 2007-2013

18.993

33.256

33.256

33.256

02

Sume primite in contul plăților

efectuate in anii anteriori

18.993

33.256

33.256

33.256
CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 31 12 2017

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa 1

Titlu

Articol

Aii

ne

ai

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7=5-6

8

*02

55

02

00

13.335.100

11.135.100

10.643.225

10.643.225

10.643.225

10.619.575

5002

TOTAL CHELTUIELI

973.527.380

1.067.201.470

816.462.014

816.462.014

806.024.052

10,437.962

824.365.978

5100

02

Partea La SERVICE PUBLICE GENERALE

81.447.900

34.635.200

68.422.318

68.422.318

68.422.318

70.177.392

5102

AUTORITATIPUBITCE SI ACȚIUNI EXTERNE

64.400.120

71.389.420

55.864.699

55.864.699

55.864.699

57.794.108

01

Autoritari executive si legislative

64.400.120

71.389.420

55.864.699

55.864.699

55.864.699

57.794.108

03

Autoritari executive

64.400.120

7 î.389.420

55.864.699

55.864.699

55.864.699

57.794.108

5402

ALTE SERVTCB PUBLICE GENERALE

3.712.680

2.110,680

1.914.394

1.914.394

1.914.394

1.763.709

10

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

3.561.995

1.959.995

1.763.709

1.763.709

1.763.709

1.763.709

50

Alte servicii publice generale

150.685

150.685

150.685

150.685

150.685

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

13.335.100

11.135.100

i0.643.225

10.643.225

10.643.225

10.619.575

0000

02

Partea H-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

33.795.220

34.013.610

29.831.299

29.831.299

28.834.668

996.631

28.912.463

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

33.795.220

34.013.610

29.831.299

29.831.299

28.834.668

996.631

28.912.463

03

Ordine publica

33.211.220

33.319.610

29.647.582

29.647.582

28.650.951

996.631

28.855.612

04

Politie comunitara

33.211.220

33.319.610

29.647.582

29.647.582

28.650.951

996.631

28.855.612

05

Proiecție civila si protecția contra

incendiilor (proiecție civila

nonmilitara)

584.000

694.000

183.717

183.717

183.717

56.851

6500

02

Partea IlI-a CHELTUIELI SOC IA L-CULTURA LE

485.284.180

543.567.430

437.159.988

437.159.988

427.728.195

9.431.793

454.969.712

6502

INVATAMANT

245.527.340

274.199.800

250.918.097

250.918.097

242.600.772

8.317.325

265.418.665

03

Invatamant preșcolar si primar

70.736.734

78.381.129

75.039.549

75.039.549

73.593.836

1.445.713

75.150.931

01

In vătămării preșcolar

41.999.615

48.143.703

45.121.929

45.121.929

44.126.184

995.745

45.576.993

02

Invatamant primar

28.737.119

30.237.426

29.917.620

29.917.620

29.467.652

449.968

29.573.938

04

Invatamant secundar

174.695,296

195.723.361

175.783.542

175.783.542

168.911.930

6.871.612

190.181.062

01

Invatamant secundar inferior

56.769.664

59.254.953

53.424.868

53.424.868

51.292.893

2.131.975

52.090.453

02                    j

Invatamant secundar superior

115.740.936

133.922.254

119.891.745

119.891.745

I15.188.769j

4.702.976

135.651.133

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

AH ne

ai

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

«

7-5-6

8

6502

03

Tnvatamant profesional

2.184.696

2.546.155

2.466.929

2.466.929

2.430.268

36.661

2.439.476

05

In vatam an t pos 11 iccal

95.310

95.310

95.006

95.006

95.006

86.672

6602

SANATATE

64.181.990

69.780.710

29.730.337

29.730.337

29.730.337

11.162.552

06

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

55.643.900

60.351.460

22.181.610

22.181.610

22.181.610

3.717.095

01

Spitale generale

55.643.900

60.351.460

22.181.610

22.1S1.610

22.181.610

3.717.095

08

Servicii de sanatatc publica

8.538.090

9.429.250

7.548.727

7.548.727

7.548.727

7.445.457

6702

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

104.774.720

123.768.900

92.438.765

92.438.765

91.324.297

1.114.468

109.710.683

03

Servicii culturale

42.244.960

54.151.910

46.467.698

46.467.698

45.353.230

1.114.468

49.959.938

04

Instituții publice de spectacole si

04

concerte

29.687.960

30.465.030

27.761.477

27.761.477

26.647.009

1.114.468

27.457.320

06

Case de cultura

12.507.000

23.636.880

18.706.221

18.706.221

18.706.221

22.502.618

30

Alte servicii culturale

50.000

50.000

05

Servicii recreative si sportive

53.349.080

66.949.240

44.745.569

44.745.569

44.745.569

57.665.126

01

Sport

19.611.060

30.985.780

21.137.719

21.137.719

21.137.719

26.949.810

03

întreținere grădini publice, parcuri

03

zone verzi, haze sportive si de agrement

33.73 8.02U

35.963.460

23.607.850

23.607.850

23.607.850

30.715.316

06

Servicii religioase

2.839.380

2.729.750

1.232.558

1.232.558

1.232.558

2.036.999

50

Alte servicii in domeniile culturii,

recreerii si religiei

6.341.300

-62.000

-7.060

-7.060

-7.060

48.620

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

70.800.130

75.818.020

64.072.739

64.072.789

64.072.789

68.677.812

04

Asistenta acordata persoanelor in vărs ta

1.910.970

2.047.162

1.566.291

1.566.291

1.566.291

1.757.404

05

Asistenta sociala in caz de boli si

invalidități

42.210.670

44.713.981

41.654.235

41.654.235

41.654.235

45.061.722

02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

42.210.670

44.713.981

41.654.235

41.654.235

41.654.235

45.061.722

06

Asistenta sociala pentru familie si

copii

2.815.000

2.637.600

1.66I.I7I

1.661.171

t.661.171

1.865.778

11

Crcse

5.780.320]

6.470.000

4.944.921

4.944.921

4.944.921

4.907.242

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

6802

15

Prevenirea excluderii sociale

18.083.170

19.949.277

14.246.171

14.246.171

14246.171

15.085.666

01

Ajutor social

9.774.980

11.459.164

8.445.383

8.445.383

8.445.383

9.220.869

02

Cantine de ajutor social

8.308.190

8.490.113

5.800.788

5.800.788

5.800.788

5.864.797

7000

02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

101.018.340

91.099.920

60.955.916

60.955.916

60.946.378

9338

69.048.542

7002

LOCUINȚE, SERVICE SI DEZVOLTARE PUBLICA

82.156.520

70.238.100

48.151.192

48.151.192

48.141.654

9.538

52.773.213

03

Locuințe

8.059.200

4.986.080

-1.411.351

-1.411.351

-1.411.351

13.683.444

01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

R.059.200

4.986.080

-1.411.351

-1.411.351

-1.411.351

275

30

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

13.683.169

05

Alimentare cu apa si amenajați hidrotehnice

5.083.110

4.433.110

2.01 î.929

2.011.929

2.011.929

2.625.637

01

Alimentare cu apa

5.083.110

4.433.110

2.011.929

2.011.929

2.011.929

2.625.637

06

Iluminat public si electrificări

8.003.496

9.003.490

6.730.364

6.730.364

6,730.364

7.048.430

07

Alimentare cu gaze naturale in locafitati

427.819

627.825

365.904

365.904

365.904

370.679

50

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

60.582.895

51.187.595

40.454346

40.454.346

40.444,808

9.538

29.045.023

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

18.861.820

20.861.820

12.804.724

12.804.724

12.804.724

16.275.329

05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

18.582.520

20.582.520

12.804.724

12.804.724

12.804.724

16.275.329

01

Salubritate

15.000.000

17,000.000

10.780.996

10.780.996

10.780.996

13.757.525

02

Colectarea, tratarea si distrugerea

02

deșeurilor

3.582.520

3.582.520

2.023.728

2.023.728

2.023.728

2.517.804

06

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

279.300

279.300

8000

02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

271.981.740

313.885.310

220.092.493

220.092.493

220.092.493

201.257.869

8102

COMBUSTIBILI ST ENERGIE

76.034.010

75.434.010

68.960.586

68.960.586

68.960.586

38.308.124

06

Energic termica

76.034.010

75.434.010

68.960.586

68.960.586

68.960.586

38.308.124

8402

TRANSPORTURI

195.947.730

238.451.300

151.131.907

151.131.907

151.131.907

162.949.745

03

Transport rutier

195.947.730

238.451.300

151.131.907

I51.13I.9O7

151.131.907

162.949.745

01

Drumuri si poduri

44.734.360

41.434.360

24.036.221

24.036.221

24.036.221

02

Transport in comun

92.534.850

127.616.570

83.923.326

83.923.326

83.923.326

116.071.752

Pag. 4      - lei-

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ra

graf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

8402

03

Străzi

58.678.520

69.400.370

43.172.360

43.172.360

43.172.360

46.877.993

JUDEȚUL IAȘI

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31 12 2017

Capi-toi

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

5002

TOTAL CHELTUIELI

973.527.380

1.067.201.470

816.462.014

816.462.014

806.024.052

10.437.962

824.365.978

01

CHELTUIELI CURENTE

702.190.630

835.142.960

689.087.934

689,087.934

679.892.292

9.195.642

777.851.730

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

296.526.780

334.451.080

323.464.537

323,464.537

323.014.176

450.361

327.936.157

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICE

214.434.675

276.549.668

195.230.793

195.230.793

186.490.015

8.740.778

223.670.657

30

TITLUL IB DOBÂNZI

13.335.100

11.135.100

10.643.225

10.643.225

10.643.225

10.619.575

40

TITLUL IV SUBVENȚII

94.3U5.IXJO

131.577.720

110,210.852

110.210.852

110.210.852

114.064.407

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNTTATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

34.354.485

33.929.035

14.421.508

14.421.508

14.421.508

4.133.095

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

4.017.000

4.017.000

3.999.842

3.999.842

3.999.842

3.999.842

56

TITLUL VHI PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

1.390.530

1.400.530

287.392

287.392

282.889

4.503

58.625.587

57

TITLUL Vili ASISTENTA SOCIALA

27.453.000

26.806.000

22.241.767

22.241.767

22.241.767

24.530.793

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

92.000

59

TITLUL XT ALTE CHELTUIELI

16.374.060

15.184.827

8.588.018

8.588.018

8.588.018

10.271,617

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

226.686.260

197.486.550

93.047.167

93.047.167

91.804.847

1.242.320

40.654.251

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

201.501.260

172.301.550.

67.862.167

67.862.167

66.619.847

1.242.320

40.654.251

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

25.185.000

25.185.01X)

25.185.000

25.185.000

25.185.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

46.384.920

38.774.920

37.659.521

37.659.521

37.659.521

5.859.997

81

TITLUL XVH RAMBURSĂRI DE CREDITE

46.3S4.920

38.774.920

37.659.521

37.659.52!

37.659.521

5.859.997

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANE PRECEDENTE SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.734.430

-4.202.960

-3.332,608

-3.332.608

-3.332.608

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANE

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.734.430

-4.202.960

-3.332.608

-3.332.608

-3.332.608

5100

02

PaTtea La SERVICE PUBLICE GENERALE

81.447.900

84.635.200

68.422.318

68.422.318

68.422.3181

70 177.392

Capi

tol

Sub

capitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

AH

ne

at

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5102

AUTOR1TATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

64.400.120

71.389.420

55.864.699

55.864.699

55.864.699

57.794.108

01

CHELTUIELI CURENTE

58.284.660

67.620.740

55.901.645

55.901.645

55.901,645

56.629.854

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

41.823.770

50.955,060

46.349.912

46.349.912

46.349.912

47,403,495

10

01

Cheltuieli salariale in bani

34.041.960

41.538.306

37.863.893

37.863.893

37.863.893

38,759.178

10

01

01

Salarii de baza

33.497.880

40.973.382

37.418.922

37.418.922

37.418.922

38.293.688

10

01

06

Alte sporuri

8.240

8.508

6.648

6.648

6.648

6.782

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

474340

474.342

411.984

411.984

411.984

432.369

10

01

13

Indemnizații de delegare

61.500

59.500

26.339

26.339

26.339

26.339

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

22.574

10

03

Contribuții

7.781.810

9.416.754

8.486.019

8.486.019

8.486.019

8.644.317

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

5.364.220

6.344.978

5.940.153

5.940.153

5.940.153

6.077,379

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

222.990

259.635

241.823

241.823

241.823

251,326

10

03

03

Contribuții dc asigurări sociale de

sanatare

1.830.650

2.359.063

1.957.991

1.957.991

1.957.991

2.004.090

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

52.950

63.193

56.319

56.319

56.319

57.658

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

311.000

389.885

289.733

289.733

289.733

253.864

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.460.890

14.715.680

9.296.338

9.296.338

9.296.338

8.970.964

20

01

Bunuri si servicii

4.759.805

5.936.078

4.111.207

4.111.207

4.111.207

4.152,637

20

01

01

Furnituri dc birou

358.640

303.215

146.446

146.446

146.446

188.497

20

01

02

Materiale pentru curățenie

159.000

159.000

83.772

83.772

83.772

109.306

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

489.000

841.562

532.062

532.062

532.062

561.275

20

01

04

Apa, canal si salubritate

116.600

155.911

111.383

111.383

111.383

111.847

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

70.000

74.027

49.147

49.147

49.147

36.197

20

01

06

Piese de schimb

150.000

164.678

71.6411

71.6411

71.641

76.755

Capi-toi

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, Iv,

iu tern el

1.029.619

1.260.701

902.050

902.050

902.050

712.459

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

6.965

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

2.386.946

2.970.019

2.214,706

2.214.70S

2.214.706

2.356.301

20

02

Reparații curente

530.000

530.000

185.624

185.624

185,624

200.064

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

297.775

461.879

373,539

373.539

373.539

8.421

20

05

01

Uniforme si echipament

14.000

11.907

11.907

11.907

20

05

30

Alte obiecte de inventar

297.775

447.879

361.632

361.632

361.632

8.421

20

06

Deplasări, detasari, transferări

961.621

883.621

730.157

730.157

730,157

735.448

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

710.621

703.621

588.861

588.861

588,861

593.631

20

06

02

Deplasări in strainalale

251.000

180.000

141.296

141.296

141.296

141.817

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

1.000

2.000

20

13

Pregătire profesionala

181.650

199.650

181.508

181.508

181.508

181.778

20

14

Protecția muncii

30.000

18.440

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

690.000

1.710.005

753.448

753.448

753.448

754.952

20

30

Alte cheltuieli

3.009.039

4.974.007

2.960.855

2.960.855

2.960.855

2.937.664

20

30

01

Reclama si publicitate

40.000

40.000

11.239

11.239

11.239

11.239

20

30

02

Protocol si reprezentare

200.000

50.000

26.481

26.481

26.481

34.627

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

55.000

85.000

38.998

38.998

38.998

38.998

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.714.039

4.799.007

2.884.137

2.884.137

2.884.137

2.852.800

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.000.000

1.950.000

255.395

255.395

255.395

255.395

59

17

Despăgubiri civile

6.000.000

1.950.000

255.395

255,395

255.395

255.395

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa/

Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne-

at

Denumire in di câtor

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7=5-6

8

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.403.910

4.506.180

618.519

618.519

618.519

1.164.254

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6.403.910

4.506.180

618.519

618.519

618.519

1.164,254

71

01

Active fixe

6.403.910

4.506.180

618.519

618.519

618.519

1.164.254

71

01

01

Construcții

2.682.210

970.680

15.924

15.924

15.924

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

831.650

758.450

469.496

469.496

469.496

866.345

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alic

active corporale

44.000

39.215

71

01

30

Alte active fixe (inclusivreparații

capitale)

2.890.050

2.733.050

133.099

133.099

133.099

258.694

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-288.450

-737.500

-655.465

-655.465

-655.465

85

Titlul XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-288.450

-737.500

-655.465

-655.465

-655,465

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-288.450

-737.500

-655.465

-655.465

-655.465

85

01

01

Placi efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SE)

-150.000

-599.050

-557.016

-557.016

-557,016

85

01

02

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-138.450

-138.450

-98.449

-98.449

-98.449

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

3.712.680

2.110.680

1.914.394

1.914.394

1.914.394

1.763.709

01

CHELTUIELI CURENTE

3.712.680

2.110.680

1.914.394

1.914.394

1.914.394

1.763.709

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

150.685

150.685

150.685

150.685

150.685

20

01

Bunuri si servicii

150.685

150 685

150.685

150.685

150.685

20

01

07

Transport

72.165

72.165

72.165

72.165

72.165

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

‘întreținere si funcționare

|               78.520

78 520

78.520

78.520

78.5201

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

51

TITLUL VT TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRATEI PUBLICE

3.561.995

1.959.995

1.763.709

L763.709

1.763.709

1.763.709

51

01

Transferuri curente

3.465.995

1.959.995

1.763.709

1.763.709

1.763.709

1.763.709

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

3.465.995

1.959.995

1.763.709

1.763.709

1.763.709

1.763.709

51

02

Transferuri de capital

96.000

51

02

29

Alte transferuri de capital către

inslitutii publice

96.000

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

13.335.100

11.135.100

10.643.225

10.643.225

10.643.225

10.619.575

01

CHELTUELI CURENTE

13.335.100

11.I35.IOG

10.643.225

10.643.225

10.643.225

10.619.575

30

TITLUL HI DOBÂNZI

13.335.100

11.135.100

10.643.225

10.643.225

10.643.225

10.619.575

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

5.729.100

4.429.100

4.054.963

4.054.963

4.054.963

3.155.289

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

5.344.100

4.344.100

4.022.080

4.022.080

4.022.080

3.155.289

30

01

02

Dobânzi aferente creditelor interne

garantate

385.000

85.000

32.883

32.883

32.883

30

02

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

7.217.000

6.417.000

6.299.274

6.299.274

6.299.274

7.175.298

30

02

02

Dobânzi aferente creditelor externe

contractate de ordonatorii de credite

6217.000

5.717.000

5.711.259

5.711.259

5.711.259

6.587.283

30

02

03

Dobânzi aferente creditelor externe

garantate si/sau directe

subimprumutatc

1.000.000

700.000

588.015

588.015

588.015

588.015

30

03

Alte dobânzi

389.000

289.000

288.988

288.988

288.988

288.988

30

03

05

Dobânzi la operațiunile de leasing

389.000

289.000

288.988

288.988

28S.988

288.988

6000

02

Partea n-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

33.795.220

34.013.610

29.R3 1.399

29.831.299

28.834.6(58

996.63 3

28.912.463

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

|          33.795.220

34.013.610

29.831.299

29.831.295

28.834.6681

996.6311

28.912.463

Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

01

CHELTUIELI CURENTE

28.300,000

29.642.630

28.339.052

28.339.052

27.976.959

362.093

28.324.375

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

26.000.000

27.100.000

26.583.139

26.583.139

26.583.139

26.971.124

10

01

Cheltuieli salari ale iu bani

17.953.000

18.766.070

18.573.738

18.573,738

18.573.738

18.709.200

10

01

01

Salarii de baza

17523.920

18.228.460

18.083.576

18.083.576

18.083.576

18.183.027

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

369.830

478.360

456.808

456.808

456.808

492.819

10

01

13

Indemnizații de delegare

59.250

59.250

33.354

33.354

33.354

33.354

10

02

Cheltuieli salarialc in natura

4.282.200

4.282.200

4.048.120

4.048.120

4.048.120

4.048.120

10

02

02

Norme de hrana

4.282.200

4,282.200

4.048.120

4.048.120

4.048.120

4.048.120

10

03

Contribuții

3.764.800

4.051.730

3.961.281

3.961.281

3.961.28 L

4.213.804

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

SUI

2.726.640

2.938.420

2.880.566

2.880.566

2.880.566

2.949.647

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

81.320

88.650

85.114

85.114

85.114

87.088

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanafaie

901.670

966.070

948.025

948.025

948.025

969.824

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

45.170

48.590

47.576

47.576

47.576

48.669

10

03

05

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

10.000

10.000

158.576

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

2.300.000

2.542.630

1.755.913

1.755.913

1.393.820

362.093

1,353.251

20

01

Bunuri si servicii

1.086.000

1.199.630

949.150

949.150

814.185

134.965

943.080

20

01

01

Furnituri de birou

80.000

77.000

73.872

73.872

69.439

4.433

73.265

20

01

02

Materiale pentru curățenie

20.000

16.000

15.805

15.805

15.805

14.475

20

01

03

încălzit, iluminat si forța, motrica

160.000

155.000

124.785

124.785

îl 1.887

12.898

124.785

20

01

04

Apa, canal si salubritate

22,000

22.000

21.665

21.665

19.901

1.764

21.123

20

01

05

Carburanți si Iubrifianti

290.000

266,000

227.914

227.914

189.805

38.109

210.695

20

01

06

Piese de schimb

29.000

29.000

17.977

17.977

12.405

5.572

22268

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1                115.0001

110.000

93.017

93.017

85.460

7.557

92.643

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne*

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

270.000

390.630

261.185

261.185

217.298

43.887

255.154

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

100.000

134.000

112.930

112.930

92.185

20.745

128.672

20

02

Reparații curente

130.000

140.000

135.752

135.752

122.414

13.338

135.751

20

03

Hrana

5.000

5.000

4.905

4.905

4.905

4.905

20

03

01

Hrana pentru oameni

5.000

5.000

4.905

4.905

4.905

4.905

20

04

Medicamente si materiale sanitare

2.000

2.000

1.809

1.809

1.809

1.809

20

04

01

Medicamente

1.000

20

04

02

Materiale sanitare

500

1.500

1.362

1.362

1.362

1.362

20

04

04

Dezinfectând

500

500

447

447

447

447

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

622.000

860.000

392.515

392,515

186.581

205.934

290

20

05

01

Uniforme si echipament

477.000

720.000

268.866

268.866

63.932

204.934

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

10.000

10.000

9,675

9.675

9.675

20

05

30

Alte obiecte de inventar

135.000

130.000

113,974

113.974

112.974

1.000

290

20

06

Deplasări, detasari, transferări

150.000

77.000

74.539

74.539

74.539

74.539

20

06

01

Deplasări interne, delăsări, transferări

150.000

77.000

74,539

74.539

74.539

74.539

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

10.000

5.000

3,857

3.857

3.857

3.857

20

13

Pregătire profesionala

105.000

78.000

63.837

63.837

63.837

68.835

20

15

Muniție, furnituri si armament de natura

activelor fixe pentru armata

30.000

30.000

28.800

28.800

28.800

19.436

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

imereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

50.000

26.000

19.282

19.282

19.282

19.282

20

30

Alte cheltuieli

110.000

120.000

81,467

81,467

73.611

7.856

81.467

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

85.000

90.000

60.697

60.697

52.841

7.856

60.697 1

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

25.000

30.000

20.770

20.770

20.770

20.770

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.495.220

4.379.350

1.497.988

1.497.988

863.450

634.538

588.088

71

TITLUL XHI ACTIVE NEFINANCIARE

5.495.220

4.379.350

1.497.988

1.497.988

863.450

634.538

588.088

71

01

Active fixe

5.495,220

4.379.350

1.497.988

1.497.988

863.450

634.538

588.088

71

01

01

Construcții

325

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

1.738.660

1.822.940

1.219.607

1.219,607

585.069

634.538

290.138

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

3.686.560

2.486,410

208.781

208.781

208.781

257.542

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

70.000

70.000

69.600

69.600

69.600

40.083

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-8.370

-5.741

-5.74;

-5.741

85

Titlul XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-8.370

-5,741

-5.741

-5.741

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-8.370

-5.741

-5.741

-5.741

85

01

01

Plăti efecLuale in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-8.370

-5.741

-5.741

-5.741

6500

02

Partea Hl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

485.284.180

543.567.430

437.159.988

437.159.988

427.728,195

9.431.793

454.969.712

6502

INVATAMANT

245.527.340

274.199.800

250.918.097

250.918.097

242.600.772

8.317.325

265.418.065

01

CHELTUIELI CURENTE

221.534.790

255.386.800

241.238.162

241.238.162

233.054.358

8.183.804

262.666.746

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

164.717.000

187.922.000

187.469.926

187.469.926

187.469.926

189.394.672

10

01

Cheltuieli salariate in bani

133.832.672

152.799,000

152.561.986

152.561.986

152.561.986

154.054.362

10

01

01

Salarii de baza

119.969.591

137.437.185

137.309.751

137.309.751

137.309.751

138.574.409

10

01

02

Salarii de merit

11.533

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

45.336

35.340

35.335

35.335

35.335

36.128

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

|       H «             |

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

S

10

01

06

Alte sporuri

675.594

680.381

670.784

670.784

670.784

672.027

10

01

07

Ore suplimentare

2.000

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

1.310.061

1.565.991

1.551.931

1.551.931

1.551.931

1.825.442

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

8.980.103

8.331.677

8.280.961

8.280.961

8.280.961

8.195.757

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

2.851.987

4.746.426

4.713.224

4.713.224

4.713.224

4.739.066

10

03

Contribuții

30.884.328

35.123.000

34.907.940

34.907.940

34.907.940

35.340.310

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

211.916.263

24.400.959

24.344.229

24.344.229

24.344.229

25.045.048

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

725.230

746.174

714.297

714.297

714.297

727.800

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

7.085.478

7.861.913

7.820.360

7.820.360

7.820.360

8.025.591

JO

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

273.590

300.427

252.720

252.720

252.720

255.966

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

1.883.767

1.813.527

1.776.334

1.776.334

1.776.334

1.285.905

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

40.100.000

51.748.220

44.799.036

44.799.036

36.615.232

8.183.804

42.558.211

20

01

Bunuri si servicii

25.642.148

29.936.660

29.541.702

29.541.702

23.829.491

5.712.211

26.525.237

20

01

01

Furnituri de birou

569.999

660.338

645.445

645.445

501.449

143.996

538.094

20

01

02

Materiale pentru curățenie

748.458

793.084

778.533

778.533

610.462

I6R.071

695.957

20

01

03

încălzit, iluminat si torta motrica

13.779.664

15.360.150

15.219.203

15.219.203

12.802.036

2.417.167

14.049.671

20

01

04

Apa, canal si salubri late

2.737.268

3.003.843

2.982.745

2.982.745

2.531.411

451.334

2.801.615

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

96.330

70.370

34.590

34.590

34.590

36.155

20

01

06

Piese dc schimb

32.136

31.136

13.608

13.608

13.608

13.608

20

01

07

Transport

168.059

140.964

105.247

105.247

95.043

10.204

95.421

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

810.328

853.291

846.100

846.100

678.343

167.757

721.547

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

j            1.829.586

2.I78.94I |

2.141.772

2.141.772|

1.643.395

498.377

1.556.159

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa 1 Titlu

Ar

ti

col

AH

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

Întreținere si funcționare

4.870.350

6.844.543

6.774.459

6.774.459

4.919.154

1.855.305

6.017.010

20

02

Reparații curente

9.566.776

16.128.888

10.839.619

10.839.619

8.680.968

2.158.65!

13.423.765

20

04

Medicamente si materiale sanitare

21.400

21.700

5.464

5.464

5.464

8.790

20

04

01

Medicamente

18.900

19.700

4.899

4.899

4.899

8.226

20

04

02

Materiale sanitare

2.200

2.000

565

565

565

564

20

04

04

Dezinfectând

300

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.393.287

2.802.775

2.381.780

2.381.78(1

2.146.568

235.212

481.256

20

05

01

Uniforme si echipament

3.156

4.156

2.377

2.377

2.377

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

125.322

134.572

115.809

115.809

115.809

20

05

30

Alte obiecte de inventar

2.264.809

2.664.047

2.263.594

2.263.594

2.028.382

235.212

481.256

20

06

Deplasări, detasari, transferări

93.584

63.921

22.050

22.050

22.050

22.387

20

06

01

Deplasări interne, detasari. transferări

82.084

63.921

22.050

22.050

22.050

22.387

20

06

02

Deplasări in străinătate

11.500

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

29.500

19.000

15.263

15.263

11.539

3.724

159

20

12

Consultanta si expertiza

53.000

53.000

34.833

34.833

34.833

37.833

20

13

Pregătire profesionala

481.652

409.071

147.179

147.179

146.524

655

174.305

20

14

Proiecția muncii

347.377

330.236

247.864

247.864

247.269

595

273.048

20

30

Alte cheltuieli

1.471.276

1.982.969

1.563.282

1.563.282

1.490.526

72.756

1.611.431

20

30

01

Reclama si publicitate

350

350

350

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

3.000

3.000

1.865

1.865

1.865

1.865

20

30

04

Chirii

1.099.013

1.386.443

1.175.428

1.175.428

1.175.428

1.264.895

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

368.913

593.176

385.989

385.989

313.233

72.756

344.321

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

4.017.000

4.017.000

3.999.842

3.999.842

3.999.842

3.999.842

55

01

A. Transferuri interne

4.017.000

4.017.000

3.999.842

3.999.842

3.999.842

3.999.842

55

01

63

Finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

4.017.000

4.017.000

3.999.842

3.999.8421

3.999.842

3.999.842

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii ne

at

Denumire indicator

Credite de, angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

3

56

TITLUL Vin PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

578.73(1

558.730

126.868

126.863

126.868

2L123.952

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

578.730

558.730

126.868

126.868

126.868

21.123.952

56

01

01

Finanțarea naționala

3.212.949

56

01

02

Finanțarea externa ncrambursabila

11.609.160

56

01

03

Cheltuieli neeligibiîe

578.730

558.730

126.868

126.868

126.868

6.301.843

57

TTTLUL Vm ASISTENTA SOCIALA

5.891.000

'4.883.000

1-562.638

1.562.638

1.562.638

1.611.427

57

02

Ajutoare sociale

5.891.000

4.883.000

1.562.638

1.562.638

1.562.638

1.611.427

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

2.845.000

2.883.800

508.318

508.3 18

508.318

50H.3 3 8

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

2.000.000

1.961.200

1.054.320

1.054.320

1.054.320

1.102 559

57

02

03

Tichiete de cresa si lichele

sociale pentru grădiniță

37.000

38.000

550

57

02

05

Suport alimentar

1.009.000

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.231.060

6.257.850

3.279.852

3,279.852

3.279.852

3.978.642

59

01

Burse

6.231.060

6.231.050

3.253.060

3.253.060

3.253.060

3.951.850

59

17

Despăgubiri civile

26.800

26.792

26.792

26.792

26.792

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

24.075.250

19.056.810

9.906.391

9.906.39!

9.772.870

133.521

2.751.919

71

TITLUL XHI ACTIVE NEFINANCTARE

24.075.250

19.056.810

9.906.391

9.906.391

9.772.870

133.521

2.751.919

71

01

Active fixe

24.075.250

19.056.810

9.906.391

9.906.391

9.772.870

133.521

2.751.919

71

01

01

Construcții

14.909.910

11.020,800

6.199.027

6.199.027

6.199.027

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

181.500

307.100

159.834

159.834

119.302

40.532

989.254

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

5.135.780

5.138.630

2.430.468

2.430.468

2.372.061

58.407

1.127.292

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

3.848.060

2.590.280

1.117.062

1.117.062

1.082.480

34.582

635.373

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ra

graf

Grupa / Titlu

Articol

Aii ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

84

PLAT! EFECTUATE IN ANIT PRECEDENT! ST

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-82.700

-243.810

-226.456

-226.456

-226.456

85

Tulul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-82,700

-243.810

-226.456

-226.456

-226.456

85

01

Plăti efectuate in anii precedenli si

recuperate in anul curent

-82.700

-243.810

-226.456

-226.456

-226.456

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-82.700

-243.810

-226.456

-226.456

-226.456

6602

SANATATE

64.181.990

69.780.710

29.730.337

29.730.337

29.730.337

H. 162.552

01

CHELTUIELI CURENTE

41.430.580

44.498.290

20.140.717

20.140.717

20.140.717

9.631.511

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

8.238.080

8.851.940

7.308,229

7.308.229

7,308.229

7.221.716

10

01

Cheltuieli salariale in bani

6.726.290

7.173.380

5.921.582

5.921.582

5.921.582

5.921.582

10

01

01

Salarii de baza

6.726.290

7.173.380

5.921.582

5.921.582

5.921.582

5.921,582

10

03

Contribuții

1.511.790

1.678.560

1.386.647

1.386.647

1.386.647

1.300.134

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

1.058.600

1.134.769

938.105

938.105

938.105

938.105

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

33.500

35.911

25.697

25.697

25.697

25.697

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanataie

348.400

373.468

308.069

308.069

308.069

308.069

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

14.338

15.495

12.716

12.716

12,716

12.716

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

56.952

118.917

102.060

102.060

102.060

15.547

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

4.300.010

4.577.310

1.074.689

1.074.689

1.074,689

855.652

20

02

Reparații curente

4.000.000

4.000.000

834.191

834.191

834.191

631.911

20

04

Medicamente si materiale sanitare

92.700

lytsnn

66.835

66.835

66.835

61.112

20

04

oi 1

Medicamente                                   |

33.500

33.500

26.698

26.698

26.698

26.698

Capi

tol

Subcapi

tol

Paragraf

Gru

pa/

Titlu

Articol

Aii meat

Denumire indicator

Credite de angajament

A

B

1

20

04

02

Materiale sanitare

20

04

04

Dezinfectant!

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

01

Uniforme si echipament

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

20

13

Pregătire profesionala

20

30

Alte cheltuieli

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATT ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
Transferuri din bugetele locale pentru


finanțarea cheltuielilor curente din


domeniul sanatatii


51

51


56

56

56

  • 70

  • 71


02

02 28

01

01 02


Transferuri de capital

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

Finanțarea externa nerambursabila

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE


Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7-5 6

8

45.200

148.400

40.137

40.137

40.137

34.414

10.000

10.000

34.110

49.500

9.143

9.143

9.143

18.700

18.700

15.410

30.800

9.143

9.143

9.143

74.000

197.510

74.172

74.172

74.172

46.732

74.000

197.510

74.172

74.172

74.172

46.732

50.000

91.01X1

58.430

58.430

58.430

84.120

49.200

47.400

31.918

31.918

31.918

31.777

49.200

47.400

31.918

31.918

31.918

31.777

28.892.490

31.069.040

11.757.799

11.757.799

11.757.799

1.469.386

1.700.000

2.730.000

1.409.386

1.469.386

1.469.386

1.469.386

1.700.000

2.730.000

1.469.386

1.469.386

1.469.386

1.469.386

27.192.490

28.339 040

10.288.413

10.288.413

10.288.413

27.192.490

28.339.040

10.288.413

10.288.413

10.288.413

84.757

84.757

84.757

22.751.410

25.742.420

10.047.287

10.047.287

10.047.287

1.531.041

22.751.410

25.742.420

10.047.287

10.047.287

10.047.287

1.531.041

Capi-

Sub-

Pa-

Grn-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


Credite de angajament


6702


A

B

71

01

Active fixe

71

01

01

Construcții

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alLe

active corporale

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)


84


85


85  01


85 01 02


01

10

10

01

10

01

01

10

01

05

10

01

06

10

01

10

10

01

12

10

01

13


PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


RECUPERATE IN ANUL CURENT


Titlu! XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII


PRECEDENTI SI RECUPERATE


IN ANUL CURENT


Plali efectuate in anii precedenti si


recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) CULTURA. RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Indemnizații plătite unor persoane din afara uni tatii

Indemnizații de delegare


Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

8

22.751.410

25.742.420

10.047.287

10.047.287

10.047.287

1.531.041

21.443.650

24.515.310

9.904.781

9.904.781

9.904.781

60.541

1.429.384

34.185

1.307.760

1.227. HO

142.506

142.506

142.506

6.931

-460.000

-457.667

-457.667

-457.667

A60.000

-457.667

-457.667

-457.667

JtâO.OOO

-457.667

-457.667

-457.667

-460.000

-457.667

-457.667

-457.667

104.774.720

123.768.900

92.438.765

92.438.765

91.324.297

1.114.468

109.710.683

8B.607.800

115.227.190

88.574.164

88.574.164

87.933.957

640.207

102.671.517

21.342.000

24.453.130

23.624.911

23.624.911

23.174.550

450.361

23.983.917

17.510.370

20.398.743

19.607.361

19.607.361

19.253.312

354.049

19.973.057

! i.519.170

14.194.873

14.124.291

14.124.291

13.862.911

261.380

14.377,741

1.236’00

1.159.670

1.159.670

1.159.670

1.097.378

62,292

1.201.821

15.000

14.420

14.420

14.420

14.348

72

15.106

251.000

210.000

209.603

209.603

209.603

222.368

2.696.000

3.016.380

2,344.592

2.344.592

2.327.026

17.566

2.393.974

76.000

61.400

22.547

22.547

22.547|

22 547


Capitol

Sub

capitol

Paragraf

Gru

pa/

Titlu

Articol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

01

16

Alocații pentru locuințe

407.000

401.000

391.238

391.238

391.238

391.238

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

1.310.000

J.341.000

1.341.000

1.341.000

1.328.261

12.739

1.348.262

10

03

Contribuții

3,831.630

4.054.387

4.017.550

4.017.550

3.921.238

96.312

4.010.860

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stal

2.613.506

2,830.368

2.806.994

2.806.994

2.752.101

54.893

2.830.889

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

88.920

87.475

83.748

83.748

79.895

3.853

82.443

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale dc

sanaLate

895.700

901.296

900.180

900.180

876.788

23.392

10

03

04

Contribuții de asigurați pentru

accidente de munca si boli profesionale

67.909

65.997

64.546

64.546

61.513

3.033

63.215

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

165.174

169.251

162.082

162.082

150.941

11.141

144.959

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

421

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

66.265.800

90.744.060

64.941.518

64.941.518

64.756.175

185.343

78.679.642

20

01

Bunuri si servicii

9.101.000

22.454.342

17.732.420

17.732.420

17.629.386

103.034

20.716.251

20

01

01

Furnituri de birou

117.500

87.500

76.531

76.531

74.264

2.267

71.349

20

01

02

Materiale pentru curățenie

46.000

47.900

26.566

26.566

24.646

1.920

29.154

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

777.000

879.000

688.005

688.005

641.878

46.127

566.145

20

01

04

Apa, canal si salubritate

93.500

110.200

81.854

81.854

78.007

3.847

74.994

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

87.000

77.000

52.210

52.210

50.885

1.325

51.877

20

01

06

Piese de schimb

30.000

30.000

13.350

13.350

13.058

292

19.607

20

01

07

Transport

612.000

689.000

531.770

531.770

531.770

785.142

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

163.000

186.000

160.010

160.010

155.276

4.734

158.442

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

5.225.000

18.969.842

14.999.748

14.999.748

14.984.773

14.975

17.839.160

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.950.000

1.377.9001

1.102.376

1.102.376

1.074.829

27.547

1.120.381

Capi*

toi

Sub

capitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

02

Reparații curente

5.003.850

2.548.350

242.991

242.991

241.508

1.483

249.116

20

03

Hrana

2.080.000

2.142.02S

2.016.138

2.016.138

2.016.138

2.176.673

20

03

01

Hrana pentru oameni

1.680.000

1.742.028

1.685.120

1.685.120

1.685.120

1.841.296

20

03

02

Hrana pentru animale

400.000

400.000

331.018

331.018

331,018

335.377

20

04

Medicamente si materiale sanitare

395,000

318.635

197.673

197.673

197.673

612.146

20

04

01

Medicamente

328.000

301.635

186.145

186.145

186.145

530.221

20

04

02

Materiale sanitare

60.000

16.000

10.585

10.585

10.585

81.088

20

04

04

Dezin Tec tanti

1.000

1.000

943

943

943

837

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

881.000

1.290.000

905.130

905.130

896.775

8.355

1.802.331

20

05

01

Uniforme si ech