Hotărârea nr. 17/2018

17/30.01.2018 privind aprobarea achitării taxei de membru al Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici pentru anul 2018
Hotararea Consiliului Local 17/30.01.2018
privind aprobarea achitării taxei de membru al Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici pentru anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 966/16.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 966/16.01.2018, întocmit de către Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 966/16.01.2018;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 966/16.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 212/08.05.2015 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara ca membru activ al Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici;
Având în vedere scrisoarea de informare a Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici privind taxa anuală de membru al asociaţiei pe anul 2018, înregistrată cu nr. CDE2018-37/15.01.2018;
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit (e), alin. 4 litera (a) şi alin. 7 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă achitarea taxei de membru al Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici pentru anul 2018.

Art. 2: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 2406 euro pentru achitarea taxei prevăzute la art. 1 şi sumele pentru plata comisioanelor necesare efectuării transferului bancar.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană ;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării de taxei de membru al Uniunii Internaționale a Transportatorilor Publici pentru anul 2018

 • 1. Descrierea situatiei actuale

Prin HCLMT nr. 212/08.05.2015 s-a aprobat participarea Municipiului Timișoara ca membru activ al Uniunii Internaționale a Transportatorilor Publici.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDE2018-37/15.01.2018, UITP solicită achitarea taxei de membru pe anul 2018 în cuantum de 2406 euro.

 • 2.  Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Organizația are un viu interes în promovarea transportului public în Timișoara și sprijinirea municipalității în dezvoltarea unor soluții de mobilitate eficiente și durabile în oraș. Mai mult, UITP este foarte interesată să sprijine instituția în analizarea, evaluarea și consilierea cu privire la deciziile optime privind schemele de finanțare și strategiile de taxare în contextul mobilității urbane din Timișoara.

Proiectul propune achitarea taxei de membru pentru anul 2018.

 • 3. Alte informatii - Nu este cazul.

 • 4. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea achitării de taxei de membru al Uniunii Internaționale a Transportatorilor Publici pentru anul 2018.

PRIMAR, NICOLAE ROBU


DIRECTOR D. EDILITARĂ,

CULIȚĂ CHIȘ

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

SERVICIUL TRANSPORT

BIROUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

SC2018 -

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII_______________________________

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail:primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea achitării de taxei de membru al Uniunii Internaționale a Transportatorilor Publici pentru anul 2018

Uniunea Internațională a Transportatorilor Publici (UITP) este o asociație internațională non-profit, recunoscuta pe plan international pentru activitatea sa în avansarea dezvoltării mobilității durabile. UITP are o istorie lungă, fiind singura retea la nivel mondial pentru a aduce laolaltă sectorul întreg de transport public și toate modurile de transport durabile. Sediul central UITP este situat în Bruxelles , Belgia și asociația numără 11 birouri regionale din întreaga lume.

UITP are 1.300 de companii membre care oferă acces la peste 14.000 de contacte din 92 de tari. Membrii acesteia sunt autorități publice de transport și operatori, factorii de decizie politică, institute de cercetare, de furnizare și de servicii pentru industria de transport public. Avand o prezenta globala UITP conectează mai bine sectorul de mobilitate durabilă și promovarea transportului public ca un motor de creștere ecologică și îmbunătățirea calității vieții.

În data de 02 martie 2015, UITP a transmis o adresă, înregistrată cu nr. CDT2015-000228/12.03.2015 prin care invită Municipiul Timișoara să devină membru activ. Prin aceeași adresă, UITP, precizează că urmărește cu mare interes dezvoltarea transportului public din Timișoara, unde municipalitatea este o componentă cheie în organizarea mobilității urbane și suburbane. Modernizarea parcului de tramvaie și autobuze, investițiile în mobilitatea ecologică prin autobuzele electrice, extinderea liniilor de troleibuz și a pistelor de biciclete, soluția de transport intermodal bine dezvoltată sau conceptul „Timișoara Verde” sunt bune exemple ale un sistem public de transport calitativ și modern.

De asemenea, ne asigură de faptul că organizația are un viu interes în promovarea transportului public în Timișoara și sprijinirea municipalității în dezvoltarea unor soluții de mobilitate eficiente și durabile în oraș. Mai mult, având în vedere recentele discuții despre introducerea transportului public gratuit în oraș, UITP este foarte interesată să sprijine Consiliul în analizarea, evaluarea și consilierea cu privire la deciziile optime privind schemele de finanțare și strategiile de taxare în contextul mobilității urbane din Timișoara.

Printre beneficiile membrilor UITP se numără:

 • -   acces la cunoștiințe, bune practici, schimburi de experiență, aplicații inovatoare și organizaționale, strategii operaționale;

 • -  crearea de noi contacte profesionale, găsirea de potențiali parteneri din domeniu, din întreaga lume;

 • -  primesc regulat asistență din partea Diviziei pentru Europa Centrală și de Est, echipa UITP și experții din Sediul de la Bruxelles;

 • -  primesc sprijin informațional și tehnic din partea centrelor pentru excelență în Transport din Daubai și Singapore;

 • -  au acces complet și gratuit la cea mai mare librărie electronică publică în domeniul transportului și cel mai mare centru de informații (40 000 articole și materiale);

 • -   pot propune subiecte de discuție importante, pentru a fi discutate cu instituții ale UE (Directoratul general pentru transporturi, Comitetul pentru transport al Parlamentului etc);

 • -   au posibilitatea de a deveni parte din prestigiosul Comitet UITP UE (dreptul de a fi ales ca delegat național), singura instituție ce reprezintă interesele sectorului de transport public în relația cu instituțiile UE;

 • -  au posibilitatea de a a lua parte la evenimente organizate de Parlamentul sau Comisia Europeană (conferințe, seminarii, delegații, etc);

 • -  Pot avea ocazia sa prezinte țara, orașul sau instituția marilor investitori europeni in domeniul transporturilor;

 • -  Pot identifica parteneri și clienți in cadrul multelor evenimente organizate de UITP și beneficia de taxe reduse de înscriere la toate evenimentele organizate;

 • -  UITP este o platformă pentru promovarea orașului și regiunii în forumul european;

 • -   primesc rapoarte, studii, prezentări din congrese și conferințe, statistici, etc gratuit, sau cu discount;

 • -   își pot asuma un rol activ (lider, partener sau observator într-un consorțiu) în proiectele europene și / sau în cadrul programului Horizon 2020;

 • -  Proiecte curente: ZeEUS, 3iBS, SECUR-ED, NODES, OSIRIS, ERRAC și ERTRAC

 • -  Câteva din proiectele anterioare: EBSF, BHLS, MODSafe, COUNTErAcT, EURORUM, EURNEX, IFM Forum, SPUTNIC, momo Car-Sharing Urban Track;

 • -  pot propune proiecte de cercetare sau tehnice în colaborare cu operatorii, autoritățile, companiile sau centrele academice;

 • -  pot participa la programele de pregătire pentru Manageri de Transport Public și își pot astfel lărgi cunoștiințele, înțelege mai bine chestiunile de mobilitate globală și pot avea o vedere de ansamblu asupra transportului public la nivel mondial;

 • -  pot analiza și discuta ultimele trenduri și dezvoltări, împreună cu experți in domeniul transportului public din întreaga lume;

 • -   pot dezvolta o rețea de contacte internaționale și facilita schimburile cu omologi și experți din diferite domenii conexe, etc.

Prin HCLMT nr. 212/08.05.2015 s-a aprobat participarea Municipiului Timișoara ca membru activ al Uniunii Internaționale a Transportatorilor Publici.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDE2018-37/15.01.2018, UITP solicită achitarea taxei de membru pe anul 2018 în cuantum de 2406 euro.

Având în vedere cele prezentate propunem spre aprobare:

- taxa de membru pentru anul 2018 în cuantum de 2406 euro și sumele pentru plata comisioanelor necesare efectuării transferului bancar.

DIRECTOR, CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU, ADRIAN COLOJOARĂ

ȘEF BIROU, CRISTINA GAVRA

CONSILIER, NASTASIA POP