Hotărârea nr. 169/2018

169/03.04.2018 privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara str. Popa Sapca nr.4 - Str. Hector nr. 1, - Cladirea Bastion, pe o perioada de 3 ani catre CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA si incheierea contractului de comodat
Hotararea Consiliului Local 169/03.04.2018
privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara str. Popa Sapca nr.4 - Str. Hector nr. 1, - Cladirea Bastion, pe o perioada de 3 ani catre CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA si incheierea contractului de comodat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. CT2018-1158/02.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. CT2018-001158/22.03.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 02.04.2018- Anexa la raportul de specialitate nr. CT-001158/22.03.2018;
Avand in vedere Adresa nr.CT2018-1158/14.03.2018 a CASEI DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA;
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al sedintei din data de 22.03.2018 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de Locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012 si modificata prin Hotararile Consiliului Local nr. 386/2014, nr. 543/2014, nr. 91/01.03.2016, nr.21/2016 si nr.250/27.06.2017.
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba atribuirea in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara str. Popa Sapca nr. 4 - Str. Hector nr. 1, - Cladirea Bastion, pe o perioada de 3 ani catre CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA.

Art.2: Se aproba incheierea contractului de comodat.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara..

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare- Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE CT2018-001158/22.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara str. Popa Sapca nr.4 - Str. Hector nr.

1, - Cladirea Bastion, pe o perioada de 3 ani catre CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA si incheierea contractului de comodat

Având in vedere Expunerea de motive nr.CT2018-1158 din 30.03.2018 a Primarului Municipiului Timisoara si Proiectul de hotarire cu privire la atribuirea in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, str.Popa Sapca nr. 4 - Str. Hector nr. 1, - Cladirea Bastion si incheierea contractului de comodat, pe o perioada de 3 ani catre CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA .

Precizam ca acest imobil este inscris in CF nr.415367 Timisoara, nr.top 463/5, 463/6, are o suprafata de 1391,76 mp. si este in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara.

Prin cererea cu nr. CT2018-001158/14.03.2018 CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA solicita atribuirea spațiului din Timișoara, str.Popa Sapca nr.4 - str.Hector nr.1 pentru desfasurarea de activitati culturale.

In ședința din data de 22.03.2018 Comisia de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea

de Locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016 , HCL nr.21/2016 si HCL250/27.06.2017, aproba atribuirea in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, str.Popa Sapca nr.4 -str.Hector nr.1 in suprafata de 1391,76 mp - Cladirea Bastion catre CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA.

Spatiul a fost verificat prin adresele :

  • - CT2018-1158/02.04.2018 Serviciul Juridic;

  • - CT2018-1158/02.04.2018 Biroul Cladiri Terenuri;

Având in vedere prevederile legale si faptul ca pentru a putea raspunde cerintelor solicitate de catre CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA, apreciem ca proiectul de hotarire privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara str. Popa Sapca nr.4 - Str. Hector nr. 1, -Cladirea Bastion, pe o perioada de 3 ani catre CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA si incheierea contractului de comodat, indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timisoara .

PT. DIRECTOR SEF BIROU SAD

MIHAI BONCEA                         DANIELA BEATRICE BOGYIS

Cod FO 53-01,ver.1

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE CT2018-1158/02.04.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara str. Popa Sapca nr.4 - Str. Hector nr.

1, - Cladirea Bastion, pe o perioada de 3 ani catre CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA si incheierea contractului de comodat

Ca urmare a cererii cu nr. CT2018-001158/14.03.2018 CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA solicita atribuirea spațiului din Timișoara, str.Popa Sapca nr.4 - str.Hector nr.1, pentru desfasurarea de activitati culturale.

In ședința din data de 22.03.2018 Comisia de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea

de Locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016 , HCL nr.21/2016 si HCL250/27.06.2017, aproba atribuirea in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara str. Popa Sapca nr.4 -Str. Hector nr. 1, - Cladirea Bastion, pe o perioada de 3 ani catre CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA si incheierea contractului de comodat.

Precizam ca acest imobil este inscris in CF nr.415367 Timisoara, nr. Top 463/5, 463/6, are o suprafata de 1391,76 mp. si este in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara.

Consideram oportună initierea unui proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, str. Popa Sapca nr.4 - Str. Hector nr. 1, - Cladirea Bastion, pe o perioada de 3 ani catre CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA si incheierea contractului de comodat

PRIMAR

VICEPRIMAR

FARKAS IMRE


NICOLAE ROBU