Hotărârea nr. 165/2018

165/03.04.2018 privind modificarea componentei Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local 165/03.04.2018
privind modificarea componentei Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea Proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2018 -7677/03.04.2018 - al Directiei Secretariat General din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 1/24.06.2016 - privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 129/03.04.2018 - privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Bordeasu Ilare;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 132/03.04.2018 - privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Chindris Laura;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea dommeniului public si privat, servicii, publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
In conformitate cu prevederile art.31 si art.36 alin.1 si 9 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se modifica componenta Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara in sensul inlocuirii domnului Bordeasu Ilare , al carui mandat a incetat de drept , cu doamna Chindris Laura.
Comisia de validare va avea urmatoarea componenta:
1. LUMINITA TUNDREA - PRESEDINTE
2. MOSIU SIMION - SECRETAR
3. DUGULESCU MARIUS-CRISTINEL - Membru
4. FARKAS IMRE - Membru
5. CHINDRIS LAURA - Membru

Art.2: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului ;
- d-nei Chindris Laura;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMARIA

DIRECTIA SECRETARIAT GENERAL

SC2018 -

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timișoara, tel/fax: +40 256 -220311, www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind modificarea componenței Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

În vederea desfășurării în bune condiții a activității Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ceea ce privește validarea consilierilor;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 1/24.06.2016 - privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, modificată;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului BORDEAȘU ILARE;

> *

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local privind validarea mandatului de consilier local al doamnei CHINDRIȘ LAURA;

> *

Având în vedere prevederile art.3 alin.3 din regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Timișoara:”...Componența comisiei va reflecta, pe cât posibil, configurația politică a consiliului”

În conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 215/2001 privind administrația public locală, republicată și modificată;

PROPUNEM:

Modificarea componenței Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în sensul înlocuirii domnului Bordeașu Ilare , al cărui mandat de consilier a încetat de 5           *                                                                                              5                  *

drept, cu doamna Chindriș Laura.

SECRETAR,

SIMONA DRĂGOI

Cod FO 53-01, ver.1

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMARIA

DIRECTIA SECRETARIAT GENERAL

SC2018 -

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timișoara, tel/fax: +40 256 -220311, www.primariatm.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind oportunitatea Proiectului de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

1. Descrierea situaț iei actuale

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului BORDEAȘU ILARE - membru în Comisia de validare, este necesară modificarea componenței Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Proiectul de hotărâre urmărește respectarea situației de drept intervenite ca urmare a demisiei domnului BORDEAȘU ILARE   și   asigurarea desfășurării în bune condiții a

activității Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Concluzii

Pentru desfășurarea activității Comisiei de validare consider necesară și oportună aprobarea Proiectului de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR


SECRETAR,

NICOLAE ROBU


SIMONA DRĂGOI


Cod FO 53-03, ver.1