Hotărârea nr. 163/2018

163/03.04.2018 privind infiintarea unei linii de garda in cadrul Compartimentului Gastroenterologie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
Hotararea Consiliului Local 163/03.04.2018
privind infiintarea unei linii de garda in cadrul Compartimentului Gastroenterologie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. E0352/30.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-3376 /14.022018 al Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara;
Avand in vedere Avizul nr. SC2018 - 7470 /30.03.2018 al Serviciului Resurse Umane din cadrul primariei Municipiului Timisaoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 30.03.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 -003376/14.02.2018;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile cap.II, art. 23, 24 din Ordinul ministrului sanatatii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar;
Avand in vedere prevederile art.16, lit. b din Hotararea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice local, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, derpturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor si Hotararea Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, coroborate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (a), (d), alin. (3) lit. b) si alin (9) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
Avand in vedere prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administratie publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba infiintarea unei linii de garda la domiciliu in cadrul Compartimentului Gastroenterologie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.
Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.
Art. 3: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI