Hotărârea nr. 162/2018

162/03.04.2018 privind rectificarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr. 417/30.09.2008- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Spaţii pentru învăţământ şi funcţiuni conexe", str.Oituz- str.Popa Şapcă , Timişoara, în vederea ridicării parţiale a interdicţiei stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr.321/2007 pe UTR1 şi UTR 3
Hotararea Consiliului Local 162/03.04.2018
privind rectificarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr. 417/30.09.2008- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Spaţii pentru învăţământ şi funcţiuni conexe", str.Oituz- str.Popa Şapcă , Timişoara, în vederea ridicării parţiale a interdicţiei stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr.321/2007 pe UTR1 şi UTR 3


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.RU2018-000091/21.03.2018 privind oportunitatea Proiectului de Hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. RU2018-000091/21.03.2018 al Directiei Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei MunicipiuluiTimişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.03.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. RU2018-000091/21.03.2018 ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 417/30.09.2008 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Spaţii pentru învăţământ şi funcţiuni conexe", strada Oituz-strada Popa Şapcă, Timişoara, în vederea ridicării parţiale a interdicţiei stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2007 pe UTR1şi UTR3;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 321/31.07.2007 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Spaţii pentru învăţământ şi funcţiuni conexe", reactualizare PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 198/2001, strada Oituz-strada Popa Şapcă, Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul prevederilor art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rectificarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr. 417/30.09.2008 prin adăugare la UTR 1 şi UTR 3, a UTR 2 .
Astfel titlul Hotărârii Consiliului Local nr. 417/30.09.2008 va avea următorul conţinut : HOTĂRÂREA NR. 417 din data: 30.09.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FUNCŢIUNI CONEXE", strada Oituz- strada Popa Şapcă, Timişoara, in vederea ridicarii partiale a interdictiei stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2007 pe UTR 1, UTR2 si UTR 3.

Art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 417/30.09.2008 va avea următorul conţinut :
"Art.1:Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FUNCŢIUNI CONEXE", strada Oituz - strada Popa Şapcă,Timişoara in vederea ridicarii partiale a interdictiei de construire stabilita prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2007 pentru UTR nr. 1, UTR nr.2 si UTR nr. 3., având ca beneficiar Universitatea de Vest Timisoara, întocmit conform Proiectului nr. 66/UVT1/06, realizat de S.C. Atelierele Arhitech S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 417/30.09.2008 va avea următorul conţinut:

Art. 4: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FUNCŢIUNI CONEXE", strada Oituz - strada Popa Şapcă,Timişoara in vederea ridicarii partiale a interdictiei de construire stabilita prin Hotărârea Consiliului Local nr.321/2007 pentru UTR nr. 1, UTR nr.2 si UTR nr. 3 se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Proiectul se va integra şi în viitoarele soluţii de trafic.
Terenul studiat, în suprafaţă totală de 74.043 mp. este înscris în C.F. nr. 140665 Timişoara, nr. cadastral 1009; 1010-1012/2; 1014/2; 1015/1/2; 1016/1/1/1/2; 1017-1018/1/1/2; 1019/1/1/1/2, în suprafaţă de 64.856 mp. - Universitatea de Vest Timişoara, C.F. nr. 146663 Timişoara, nr. cadastral 1015/1/3, în suprafaţă de 4.500 mp. - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru Universitatea de Vest Timişoara şi C.F. nr. 133277 Timişoara, nr. cadastral 1015/2, în suprafaţă de 4.687 mp.- Statul Român, drept de administrare operativă în favoarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Universitatea de Vest Timişoara.


Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş
- Universitatea de Vest Timişoara;
- Mass-media locale .


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

Nr. RU2018-000091/ 21.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind rectificarea erorii materiale din H.C.L. 417/30.09.2008 privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu „Spații pentru învățământ și funcțiuni conexe”, str.Oituz- str.Popa Șapcă , Timișoara, în vederea ridicării parțiale a interdicției stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr.321/2007 pe UTR1 și UTR 3

  • 1. Descrierea situatiei actuale

Prin H.C.L. 417/30.09.2008 s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu „Spații pentru învățământ și funcțiuni conexe”, str.Oituz- str.Popa Șapcă , Timișoara, în vederea ridicării parțiale a interdicției stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr.321/2007 pe UTR1 și UTR 3,

  • 2.  Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Rectificarea erorii materiale din H.C.L. 417/30.09.2008 prin adăugarea la „UTR1 și UTR3” a UTR 2.

  • 3. Alte informatii

Documentație anexă la H.C.L.417/30.09.2008, cu planșe vizate spre neschimbare, nr. proiect 69/UVT1/07, propune inclusiv ridicarea parțială a interdicției de construire a zonei amplasate în partea sudică a UTR 2, zonă configurată conform Planșei de Reglementări nr.05-A. Această ridicare parțială a interdicției de pe UTR 2 nu a fost specificată în H.C.L. 417/30.09.2008 .

  • 4. Concluzii

Având în vedere cele expuse, proiectul de hotărâre privind rectificarea erorii materiale din H.C.L. 417/30.09.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Spații pentru învățământ și funcțiuni conexe”, str.Oituz- str.Popa Șapcă , Timișoara, în vederea ridicării parțiale a interdicției stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr.321/2007 pe UTR1 și UTR 3 îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU

Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod: FO 53-03-ver. 2

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E  U R B A N I S M Ș I  D E Z V O L T A R E U R B A N Ă

B d .  C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a ,  n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 ,  t e l / f a x  + 4 0 2 5 6  4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

RU2018-000091/ 21.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind rectificarea erorii materiale din H.C.L. 417/30.09.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Spații pentru învățământ și funcțiuni conexe”, str.Oituz- str.Popa Șapcă , Timișoara, în vederea ridicării parțiale a interdicției stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr.321/2007 pe UTR1 și UTR 3

Având în vedere Expunerea de motive nr. RU2018-000091/ 21.03.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind, rectificarea erorii materiale din H.C.L. 417/30.09.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Spații pentru învățământ și funcțiuni conexe”, str.Oituz- str.Popa Șapcă , Timișoara, în vederea ridicării parțiale a interdicției stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr.321/2007 pe UTR1 și UTR 3 prin care se propune rectificarea unei erori materiale, astfel încât în textul H.C.L 417/30.09.2008 expresia „ UTR1 și UTR 3” să fie înlocuită cu „ UTR 1 , UTR 2 și UTR 3” facem următoarele precizări;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. RU2018-000091/19.03.2018 a Universității de Vest din Timișoara prin care se solicită cuantificarea conținutului real al documentației , respectiv a Hotărârii nr.417/30.09.2008 privind ridicarea interdicției și pe UTR2 și să îndreptăm eroarea materială,

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea acestei solicitări , având în vedere următoarele considerente;

-Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/21.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Spații pentru învățământ și funcțiuni conexe „ , reactualizare PUZ aprobat prin H.C.L. 198/2001, strada Oituz- strada Popa Șapcă , Timișoara , s-au stabilit condiții de construire pentru o parte din terenul studiat , adică pentru UTR4 și UTR5 , iar pentru UTR1, UTR2 și UTR3 conform art.3 al hotărârii s-a instituit interdicție temporară de construire până la elaborare PUD, care să respecte toate condițiile impuse prin Avizul Consiliului Județean Timiș nr.84/10.07.2007.

-Ca urmare a acestor prevederi, la solicitarea Universității de Vest din Timișoara, S.C. Atelierele Arhitech S.R.L. a elaborat documentația P.U.D. „Spații de învățământ și funcțiuni conexe str. Oituz- str. Popa Șapcă Timișoara”, în vederea ridicării parțiale a interdicției stabilite prin H.C.L. 321/31.07.2007 .

-Pe baza acestei documentații s-a emis H.C.L. 417/30.09.2008 , care prin art.1 aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Spații pentru învățământ și funcțiuni conexe”, str.Oituz- str.Popa Șapcă , Timișoara, în vederea ridicării parțiale a interdicției stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr.321/2007 pe UTR1 și UTR 3, conform proiectului nr. 66/UVT1/06, realizat , de S.C. Atelierele Arhitect S.R.L., care face parte integrantă din hotărâre.

-Documentație anexă la prezenta hotărâre , cu planșe vizate spre neschimbare, nr. proiect 69/UVT1/07 propune inclusiv ridicarea parțială a interdicției de construire a zonei amplasate în partea

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E  U R B A N I S M Ș I  D E Z V O L T A R E U R B A N Ă

B d .  C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a ,  n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 ,  t e l / f a x  + 4 0 2 5 6  4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

sudică a UTR 2, zonă configurată conform Planșei de Reglementări nr.05-A. Această ridicare parțială a interdicției de pe UTR 2 nu a fost specificată în H.C.L. 417/30.09.2008 .

-Pentru imobilul situat în zona sudică a UTR2 a fost emisă Autorizația de construire nr.1020/08.07.2011 în vederea executării lucrărilor de tip b ) - Construcții pentru învățământ -Extindere Campus Universitatea de Vest din Timișoara-Zona Oituz la imobilul înscris în C.F.404260 nr.top.1009,1010/2,1011/2,1012/2,1014/2,1015/1/2,1016/1/1/1/2,1017/1/1/2,1018/1/1/2,1019/1/1/1/2 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.140665).

Având în vedere și recomandarea proiectantului Planului Urbanistic de Detaliu „Spații pentru învățământ și funcțiuni conexe”, str.Oituz- str.Popa Șapcă , Timișoara, în vederea ridicării parțiale a interdicției stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr.321/2007 , S.C. Atelierele Arhitech S.R.L. , atașată la cererea Universității de Vest ,

PROPUNEM:

Rectificarea erorii materiale din H.C.L. 417/30.09.2008 prin adăugare la UTR 1 și UTR 3 a UTR 2 .

Astfel titlul HCL 417/30.09.2008 va avea următorul conținut ; HOTĂRÂREA NR. 417 din data: 30.09.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "SPAȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FUNCȚIUNI CONEXE", strada Oituz - strada Popa Șapcă, Timișoara, in vederea ridicarii partiale a interdictiei stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2007 pe UTR 1, UTR2 si UTR 3.

Art.1 din HCL 417/30.09.2008 va avea următorul conținut ;

Art.1:Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "SPAȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FUNCȚIUNI CONEXE", strada Oituz - strada Popa Șapcă,Timișoara in vederea ridicarii partiale a interdictiei de construire stabilita prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2007 pentru UTR nr. 1, UTR nr.2 si UTR nr. 3., având ca beneficiar Universitatea de Vest Timisoara, întocmit conform Proiectului nr. 66/UVT1/06, realizat de S.C. Atelierele Arhitech S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 din H.C.L. 417/30.09.2008 va avea următorul conținut ;

Art. 4: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "SPAȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FUNCȚIUNI CONEXE", strada Oituz - strada Popa Șapcă,Timișoara in vederea ridicarii partiale a interdictiei de construire stabilita prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2007 pentru UTR nr. 1, UTR nr.2 si UTR nr. 3 se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.

Proiectul se va integra și în viitoarele soluții de trafic.

Terenul studiat, în suprafața totala de 74.043 mp. este înscris în C.F. nr. 140665 Timișoara, nr. cadastral 1009; 1010-1012/2; 1014/2; 1015/1/2; 1016/1/1/1/2; 1017-1018/1/1/2; 1019/1/1/1/2, în suprafața de 64.856 mp. - Universitatea de Vest Timișoara, C.F. nr. 146663 Timișoara, nr. cadastral 1015/1/3, în suprafața de 4.500 mp. - Ministerul Educației, Cercetarii și Tineretului pentru Universitatea de Vest Timișoara și C.F. nr. 133277 Timișoara, nr. cadastral 1015/2, în suprafața de

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E  U R B A N I S M Ș I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a ,  n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x  + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

4.687 mp.- Statul Român, drept de administrare operativa în favoarea Ministerului Educației Naționale prin Universitatea de Vest Timișoara.

ARHITECT ȘEF

ȘEF SERVICIU Gabriela BORCSI


Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIERI

Gabriella NAGY Steluța URSU

Red/Dact - N.G.