Hotărârea nr. 161/2018

161/03.04.2018 privind preluarea cu titlu gratuit de către Primăria Municipiului Timişoara a unui autoturism electric de la SC Renault Commercial Roumanie SRL pe o perioada de 1 an (12 luni), cu posibilitate de prelungire, si preluarea unei statii de incarcare masini electrice
Hotararea Consiliului Local 161/03.04.2018
privind preluarea cu titlu gratuit de către Primăria Municipiului Timişoara a unui autoturism electric de la SC Renault Commercial Roumanie SRL pe o perioada de 1 an (12 luni), cu posibilitate de prelungire, si preluarea unei statii de incarcare masini electrice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 7415/29.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 7414/29.03.2018 al Biroului Logistică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.03.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 7414/29.03.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba preluarea cu titlu gratuit de către Primăria Municipiului Timişoara a unui autoturism electric Renault AG V identificat cu serie sasiu VF1AGVYF057318660, conform contractului de comodat, pe o perioada de 1 an (12 luni), cu posibilitatea prelungirii, care constituie Anexa 1 la prezenta hotarare.

Art. 2: Se aproba montarea şi punerea in functiune a statiei de incarcare masini electrice, identificată cu seria 17ZP22T5ABlX000074, care va fi pusă in aplicare prin grija detinatorului SC Enel Energia SA, de statii de alimentare, pe o perioada de 2 ani ( 24 luni), conform Anexei 2 la prezenta hotarare.

Art. 3: Se aprobă folosirea gratuita a statiilor de incarcare a masinilor electrice.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroului Logistica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. Enel Energie S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA ADMINISTRATOR PUBLIC BIROUL LOGISTICA SC2018 - /

PRIMAR

Nicolae ROBU

RAPORT DE SPECIALITATE

privind preluarea cu titlu gratuit a unui autoturism electric de la SC Renault Commercial Roumanie SRL pe o perioada de 1 an (12 luni), cu posibilitate de prelungire si preluarea cu titlu gratuit, si punerea in functiune a unei statii de incarcare masini electrice pe o perioada de 2 ani (24 luni)

Având în vedere Expunerea de motive nr........... a Primarului Municipiului Timișoara si

Proiectul de hotărâre privind preluarea cu titlu gratuit a unui autoturism electric de la SC Renault Commercial Roumanie SRL pe o perioada de 1 an (12 luni), cu posibilitate de prelungire, si preluarea cu titlu gratuit, si punerea in functiune a unei statii de incarcare masini electrice pe o perioada de 2 ani (24 luni).

Facem următoarea precizare:

Autoturismul electric, Renault AG V, identificat cu serie sasiu VF1AGVYF057318660, urmează a fi preluat cu titlu gratuit prin incheierea unui contract de comodat cu SC Renault Commercial Roumanie SRL pe o perioada de 1 an (12 luni), cu posibilitate de prelungire.Acesta va fi pus la dispozitia executivului Primariei Municipiului Timisoara, cheltuielile de exploatare si intretinere a acestuia nefiind suportate de beneficiar.

Statia de incarcare electrica identificat cu seria 17ZP22T5ABlX000074, va fi preluata cu titlu gratuit de la SC Enel Energia SA pe o perioada determinata de 2 ani (24 luni).

Statia de incarcare va fi amplasata in curtea interioara, identificata cu nr. Topo 402772 a Primariei Municipiului Timisoara, , pe un spatiu corespunzator pentru un astfel de obiectiv.Costurile de folosinta vor fi suportate de catre SC Enel Energia SA pe intreaga durata a contractului de comodat.

Având în vedere cele de mai sus apreciem ca Proiectul de hotarare indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii plenului consiliului local.

ADMINISTRATOR PUBLIC

Kristof Robert

ȘEF BIROU

Lucaci NicolaeContract de comodat

încheiat astazi, t , intre:

Enel Energie Muntenia S.A., societate organizata si funcționând in baza legilor romane, avand sediul social in București, Sector 1, Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, Corp A, et. 2, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul București cu nr. J40/14506/2008, GIF RO24387371, cont IBAN RO52 CITI 0000 0007 2507 6002 deschis la Citibank Europe PLC Dublin Sucursala Remania, capital social subscris si varsat 37.004.350 Lei, reprezentata legal de Michele Abbate, in calitate de Director General, denumita in continuare „Enel”,

Si

Primăria Timișoara, înregistrata la Registrul Comerțului sub numărul , CUI , cu sediul în , reprezentata legal de , denumita in continuare „Primăria”.

In acest contract, Enel si Primăria Timișoara sunt denumite in continuare in mod colectiv „Părțile”, si fiecare dintre ele individual ca „Parte".

Părțile convin încheierea prezentului contract de comodat („Contractul”) după cum urmeaza:

Art. 1: Obiectul contractului

 • 1.1 Obiectul prezentului Contract consta in transmiterea de către Enel către Primărie, cu titlu gratuit, a dreptului de folosința cu titlu de împrumut, asupra bunurilor prevăzute la punctul 1.2 de mai jos (denumite in continuare Bunurile), cu destinația de „Statie incarnare vehicule lectrice” cu îndatoririle prevăzute in prezentul Contract.

 • 1.2 Bunurile predate către Primărie sunt următoarele:

El Statie de incarcare vehicule electrice 22kW AC, alcatuita din:

□echipament 22KwAC seria 17ZP22T5AB1X000074

Cantitate: 1

□cârduri RFID

Cantitate: 2

 • 1.3 Bunurile predate se vor afla la locația Primăriei Timișoara de la adresa: B-dul C.D. Loga, nr. 1, Timișoara.

 • 1.4 Persoana de contact din partea Primăriei Timișoara:

Nume Prenume Kristof Robeit

Telefon

E-mail

Art. 2: Durata contractului. Contractul se încheie pe o durata de 24 luni, începând cu data semnării prezentului Contract. Durata contractului poate fi prelungita doar cu acordul Pârtilor.

..  „............  1

Enel Energie Muntenia S.A. - BucureDti, bd. Ion Mihalache, nr,41-43, corp A, sector 1 - Cod unic de înregistrare 24387371, Nr. de ordine în Registrul ComerDuluf J40/14506/2008

Capital social subscris Di vărsat 37,004.350 lei
Art. 3: Obligațiile Primăriei Timișoara

i

Primăria Timișoara are următoarele obligații in legătură cu Bunurile incredintate:

 • a)  Sa asigure pastrarea si paza Bunurilor incredintate;

 • b)  Sa se ingrijeasca de conservarea Bunurilor cu prudenta si diligenta unui bun proprietar;

 • c)  Sa folosească B,unurile in conformitate cu destinația stabilita in prezentul Contract (art. 1.1);

 • d)  Sa nu folosească Bunurile in alte scopuri decât cele prevăzute de către producător;

 • e)  Sa suporte cheltuielile de folosința a Bunurilor, neavand dreptul sa ceara restituirea lor; In acest sens

Primaria se obliga sa asigure energia electrica necesara funcționarii stafiei de reincarcare vehicule

electrice;

 • f)   Sa suporte riscul deteriorării sau al pieirii fortuire, in tot sau in parte, a Bunurilor, cu excepția întrebuințării normale si fara culpa din partea sa;

 • g)  Sa nu încredințeze Bunurile cu orice titlu unei terte persoane;

 • h)  Sa nu înstrăineze Bunurile;

 • i)   Sa înștiințeze Enel cu privire la orice problema legata de Bunuri;

 • j)   Sa sprijine Enel si/sau subcontractorii Enel pe plan administrativ, logistic, cu privire la dreptul de acces si cu privire la orice alte condiții necesare pentru implementarea corespunzătoare a stafiei de reincarcare vehicule electrice;

 • k)  Sa înapoieze Bunurile la sfarsitui perioadei pentru care au fost incredintate sau la cererea Enel, in

condițiile prezentului Contract

Art. 4: Obligațiile Enel. Sa asigure mentenanta si eventualele intervenitii necesare pentru Bunurile

incredintate pe toata perioada contractului.■■

Art. 5: Încetarea Contractului. Prezentul Contract poate înceta (1) prin ajungere la termen, (2) prin reziliere pentru neexecutare sau executarea necorespunzatoare a obligațiilor de către Primărie si (3) la cererea motivata a Enel fara vreo alta formalitate.

Art. 6: Soluționarea litigiilor

Litigiile decurgând din interpretarea si executarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabila, In cazul in care nu se ajunge la o înțelegere pe cale amiabila, litigiile vor fi deduse spre soluționarea exclusiva a instanțelor judecătorești de pe raza municipiului București.

Art. 7: Dispoziții finale

 • 7.1 Prezentului Contract ii este aplicabila legea romana.

 • 7.2 Prezentul Contract poate fi modificat si completat numai in scris prin act adițional, cu acordul ambelor Parti,

 • 7.3 Reprezentații fiecărei Parti declara,pe propria răspundere si garanteaza ca au deplina capacitate si autorizare de a reprezenta Partea in numele careia semnează acest Contract, precum si deplina capacitate si autoritatea de a încheia acest Contract.

 • 7.4 Prezentul Contract a fost încheiat, in limba romana, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare Parte si cu aceeași valoare juridica.

Enel Energie Muntenia S.A.

PRIMARIA TIMIȘOARA.


Michele Abbate

Director General

ROMÂNIA

PRIMAR NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA ADMINISTRATOR PUBLIC BIROUL LOGISTICA SC2018 - /

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre - Proiect de hotărâre privind preluarea cu titlu gratuit a unui autoturism electric de la SC Renault Commercial Roumanie SRL pe o perioada de 1 an (12 luni), cu posibilitate de prelungire si preluarea cu titlu gratuit, si punerea in functiune a unei statii de incarcare masini electrice pe o perioada de 2 ani (24 luni)

Secțiunea a 2 a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1.  Descrierea situației actuale

Guvernul Romaniei incurajeaza dezvoltarea si sustinerea automobilelor electrice in tara noastra, tehnologie care va evolua si va avea ca efect reducerea dependentei de carburanti si diminuarea gradului de poluare.

 • 2.  Schimbari preconizate si rezultate așteptate

Avantajul automobilului electric sunt crearea unei infrastructuri noi, consum redus, poluare aproape zero, eficienta mare, zgomot redus, intretinere usoara.

Tinand cont de faptul ca Municipiul Timisoara doreste sa promoveze acest tip de transport nepoluant, transportul cu autovehicule electrice si prin exemplul propriu doreste sa stimuleze cetatenii sa utilizeze astfel de vehicule, se justifica aprobarea contractului de comodat.

Alte informatii - nu este cazul

 • 3. Concluzii

 • 4. Propunem: preluarea cu titlu gratuit a unui autoturism electric Renault AG V de la SC Renault Commercial Roumanie SRL pe o perioada de 1 an ( 12 luni), cu posibilitate de prelungire, conform contractului de comodat si preluarea cu titlu gratuit, si punerea in functiune a unei statii de incarcare masini electrice pe o perioada de 2 ani (24 luni) in curtea interioara a PrimarieiMunicipiului Timisoara.

ADMINISTRATOR PUBLIC,

KRISTOF Robert

SEF BIROU LUCACI Nicolae

CONTRACT DE COMODAT Nr.......din.....

încheiat între COMODAT AR i SC RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL, cu sediul în Bd. Preciziei, nr. 24, sector 6, Bucure ti - România, J40/5566/2001, ROI3943110 ; Tel: (0040)21 203 88 77 - Fax: (0040)21 203 88 80, în calitate de COMODANT,

COMODATAR-PERSOANĂ FIZICĂ

N urne:_________________________

__Prenu me:_________________________________

Bf/Cl_____serie:„___jir.: / / /

CNP: ////////

II! !

1 III !

Pa aport nr.:_____________________

Domiciliul: Localitatea_________

____eliberat la data de / / /

_______________Jud,/ Sector;.___

...L.J ...J.

/ / /

Str.__________________________________

T elefon________________________

E-mai I:__________________________

_____, nr.        Bl.:_______

Fax

Sc.:

______, Et.:

, Apt,:_____

Str.

Nume;

In calitate de.

tDeaumire:

Domiciliul: Localitatea.

la prezentul Contract de Comodat.

T el efon________


COMODAT AR - PERSOANĂ JURIDICĂ


Nr. ORC: Jud./ Sector:.


nr. .Bl.:


CF/CUI.


Sc.:____, Et: .Apt.:


Prin Reprezentant / împuternicit legal:


Prenume,


în baza documentului.


E-mai 1: ______Beneficiar: Nume.


Fax.


ata at


VEHICULUL ÎMPRUMUTAT: Marca                    Model/Versiune___________________________, Număr de înmatriculare

Număr de identificare (VIN)                  ______ .Valoare_________________________________

DURATA DE VALABILITATE A CONTRACTULUI (PERIOADA de ÎMPRUMUT): De la___________________Până la________________________

1ARA DE DESTINAHE            _________IĂRI DE TRANZIT                     _________________________________

Locul de preluare a vehiculului_____________________________________

Locul de restituire a vehiculului ______________________________________

NR. DE KM PARCUR I                                      La predare_______________________ La restituire______________________

CANTITATEA DE COMBUSTIBIL IN REZERVOR             La predare_____________________ La restituire____________________

STAREA TEHNICĂ A VEHICULULUI /OBSERVA1II

(se vor menționa eventualele defecte, daune etc. suferite de vehiculul împrumutat)

La predare

La restituire

Accesorii

 • •    pachetul obligatoriu de drum (2 triunghiuri, trusă medicală, stingător)

» pachetul de drumuri grele (lanNuri de iarnă etc.).

 • •    roată de rezervă;

 • •    cârlig de remorcare;

 • •    dispozitiv capace roNi;

 • •    dispozitiv de detectare a radarului rutier;

 • •    cheie contact, cric, scrumieră, brichetă, 4 covora c;

»    MP3, FaNădeta abilă

 • •    cartelă magnetică.

 • •    Documente de însoNire a vehicul ul u i

 • •    Certificat de înmatriculare;

 • •    Rovignetă;

 • •    PoiiNă RCA;

 • •    Set manuale de garanNie, întreNinere, utilizare.

ObservaNii____________________________________________________________

Accesorii

 • •    pachetul obligatoriu de drum (2 triunghiuri, trusă medicală, stingător)

 • •    pachetul de drumuri grele (lanNuri de iarnă etc.).

 • •    roată de rezervă,

 • •    cârlig de remorcare,

 • •     dispozitiv capace roNi;

 • •    dispozitiv de detectare a radarului rutier;

 • •    cheie contact, cric, scrumieră, brichetă, 4 covora e;

 • •    MP3, faNădeta abilă

■    cartelă magnetică.

 • •    Documente de însoNire a vehiculului

 • •    Certificat de înmatriculare;

 • •    Rovignetă;

 • •    PoiiNă RCA;

«     Set manuale de garanNie, întreNinere, utilizare.

ObservaNii__

(se vor tăia cu. o linie orizontală accesoriile i/sau documentele de însoțire a vehiculului care nu însoțesc vehiculul la predare)

(se vor tăia cu o linie orizontală accesoriile i/sau documentele de însoțire a vehiculului care nu însoțesc vehiculul la restituire)

Vehicul împrumutat în stare bună de

Nume i semnătură COMODATAR

Nume/semnătura i tampilă reprez./împutemicit COMODANT

fimcNioiiare i prezentare astăzi_______________

Vehicul restituit în stare buna de funcNionare i prezentare astăzi

Nume i semnătură COMODATAR

Nume/semnătura i tampilă reprez/împuternicit COMODANT

Vehiculul poate părăsi teritoriul României - DA / NU     lara de destinaNie         ________

(se va încercui varianta corectă)

____„Semnătura COMODANTULUI__________________

(Se va completa mimai daca vehiculul împrumutat este conform - fără observații tehnice la rubrica „STAREA TEHNICĂ a VEHICULULUI LOBSERVAMI)) versiunea 4-01.09,201]                                      /I / <

CONDIȚII GENERALE DE ÎMPRUMUT

Vehicifiul (denumit în continuare „vehicul”) ale cărui caracteristici sunt precizate pe fata prezentului document este pus la dispoziție pentru acțiuni de utilizare conform specificațiilor destinației acestuia va fi condus numai de către COMODATAR sau de către persoanele împuternicite de acesta (Beneficiar)..

Data agreată de părți pentru restituirea vehiculului împrumutat este imperativă, -i?

COMODANTUL împrumută COMODATARULUI, în mod gratuit, vehiculul care face obiectul prezentului contract.

COMODAT ARUL are dreptul să folosească vehiculul pe teritoriul României s i/sau, după caz, în afara teritoriului României doar cu acordul prealabil scris al COMODANTULUI

COMODATARUL, persoană fizică, va trebui să furnizeze COMODANTULUI, în momentul semnării prezentului contract:                                               *

 • - câte o copie â actului de identitate si a permisului de conducere

 • - o copie apasaportului (dacă este cazul);

COMODATARUL, persoană juridică - prin împuternicitul său, va trebui să furnizeze COMODANTULUI, în momentul semnării prezentului contract:

 • - câte o copie â actului de identitate, a pennisului de conducere i a pa aportului (dacă este cazul) persoanei împuternicite î a Beneficiarului;

 • - o copie a împuternicirii primite din.partea persoanei juridice;

 • - o copie a certificatului de înregistrare (pentru societățile comerciale);

COMODATARUL se obligă să respecte următoarele obligații:

 • 1)   să se îngrijească de conservarea vehiculului ca un bun proprietar;

 • 2)   să nu dispună în nici un fel de vehicul;

 • 3)   să utilizeze vehiculul doar potrivit destinației i în conformitate cu prevederile contractului, ale Carnetului de Garanție/Întrețînere al vehiculului i ale Manualului de utilizare a vehiculului;

 • 4)   să răspundă de orice faptă a sa ( i/sau a reprezentantului legal/beneficiar) față de terți în timpul exploatării vehiculului;

 • 5)   să nu aducă vehiculului niciun fel de îmbunătățiri sau modificări, fără acordul prealabil al COMODANTULUI;

 • 6)   să întreprindă toate demersurile necesare pentru ca dreptul de proprietate al

, comodantului să fie respectat pe toată durata contractului;

 • 7)   să nu cesioneze vehiculul, să nu-1 încredințeze spre exploatare altei persoane sau orice formă de înstrăinare a acestuia, pe toată durata contractului;

 • 8)   să garanteze i să răspundă pentru deținerea tuturor actelor ( autorizațiilor necesare pentru utilizarea vehiculului în conformitate cu dispozițiile legale

 • 9)   să răspundă pentru integritatea vehiculului i a dotărilor acestuia pe perioada cât acestea se află în folosința sa;

 • 10)  să suporte, toate obligațiile financiare i/sau de orice altă natură izvorâte din contravențiile primite de acesta, pentru persoane fizice, sau pentru persoane juridice, de împuternicitul acestora, în legătură cu condițiile de exploatare a vehiculului;

 • 11)  să restituie vehiculul, împreună cu accesoriile i documentele de însoțire a vehiculului, în aceea i stare în care le-a preluat, mai puțin uzura normală, la sediul COMODANTULUI;

 • 12)  să restituie vehiculul la prima cerere expresă a COMODANTULUI;

 • 13)  să suporte orice daună suferită de COMODANT care a rezultat fie din exploatarea vehiculului, fie din încălcarea clauzelor de mai sus, imediat i integral,;

 • 14)  să suporte toate cheltuielile de întreținere i reparații pe perioada utilizării vehiculului în interes personal;

 • 15)  să suporte toate cheltuielile de exploatare (carburant, orice obligații decurgând din exploatare) pe perioada utilizării vehiculului;

 • 16)  să suporte toate riscurile în caz de distrugere sau avariere a vehiculului respectiv, din culpa sa;

 • 17)  să suporte toate riscurile în caz de vătămare, din propria culpă, a sa sau a altor persoane implicate în orice accident; pe cale de consecință, COMODANTUL este exonerat de răspundere;

Contractul se consideră încheiat prin semnarea acestuia de către COMODATAR la momentul preluării vehiculului (7«ță i verso).

Prezentul contract încetează în următoarele situații:

 • - prin ajungerea la termen a prezentului contract;

 • - dacă COMODATARUL cesionează drepturile i obligațiile sale fără acordul COMODANTULUI;

 • - dacă COMODATARULÎncalcă oricare dintre obligațiile sale;

 • - Ia predarea anticipată a vehiculului de către COMODATAR;

 • - înainte de împlinirea termenului contractului, la cererea expresă a oricăreia dintre părți;

 • - alte clauze prevăzute de lege.

încetarea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.__________________________ prin certificarea acestuia de Camera de Comerț i Industrie în termen de 3 zile de la apariția sa.

în cazul în care COMODATARUL nu restituie vehiculul la termenul agreat de părți prin prezentul contract, COMODANTUL poate percepe COMODATARULUI penalități de ,0,1 % pe zi de întârziere din valoarea înscrisă pe fața prezentului document.

în cazul în care, la restituirea vehiculului, COMODATARUL nu restituie accesoriile i documentele ce au însoțit vehiculul la predare, COMODATARUL se obligă să suporte pe spezele proprii recuperarea sau înlocuirea acestora.

în cazul pierderii i/sau avarierii vehiculului ce face obiectul prezentului contract, COMODANTUL poate percepe COMODATARULUI, care se obligă astfel să le suporte, despăgubiri în funcție de valoarea stabilită la momentul producerii evenimentului. Dacă la data, restituirii, vehiculul nu corespunde din punct de vedere calitativ specificațiilor tehnice, la cererea expresă a COMODANTULUI, COMODATARUL se obligă să remedieze deficiențele calitative ale vehiculului pe propria sa cheltuială, în 30 de zile de la data constatării deficiențelor.

Recepția vehiculului va avea loc imediat după readucerea la starea de conformitate a vehiculului la care s-au constatat defecte la data restituirii inițiale. Vehiculul beneficiază de asigurarea obligatorie de răspundere civilă, care însă nu acoperă furtul bunurilor personale.

Riscurile neacoperite de polița de asigurare revin în responsabilitatea COMODATARULUI.

în caz de accident, COMODATARUL se angajează să anunțe imediat COMODANTUL. Totodată, COMODATARUL se obligă să demareze i să efectueze toate demersurile legale i necesare la Poliție pentru obținerea documentelor necesare reparării vehiculului;

în caz de furt al vehiculului, COMODATARUL se obligă să depună plângere la cea mai apropiată secție de Poliție, în cel mai scurt timp posibil de la constatarea furtului i să informeze de urgență COMODANTUL comunicându-i totodată dovada anunțului la Poliție.

COMODATARUL este responsabil pentru toate abaterile/încăicările Codului Rutier, indiferent de teritoriu, pe perioada împrumutului vehiculului (depă irea vitezei legale, staționarea/parcareaîn locuri interzise etc.).

în înțelesul prezentului contract, orice cerere expresă, notificare/comunicare adresată de o parte celeilalte va fi considerată validă, dacă va fi transmisă numai sub formă scrisă i va avea confirmare de primire. Acestea vor fi făcute Ia adresele prevăzute în partea introductivă a prezentului contract.

Orice neînțelegere, de orice natură, între părți privind validitatea prezentului contract sau rezultate din semnarea, interpretarea, încetarea, executarea i efectele acestuia trebuie să fie rezolvate pe cale amiabilă de către părți, în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătore ti competente de la sediul COMODANTULUI.

Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare originale, în limba română, ambele cu aceea i putere probatorie, câte unul pentru fiecare parte.

Eu, COMODATARUL, declar că mi-au fost înmânate, am citit, înțeles i acceptat i că yoi respecta în totalitate Condițiile Generale de împrumut, care fac parte integrantă din prezentul Contract de Comodat.

Semnătură COMODATAR;____________________________________

Pentru COMODATAR -- persoană fizică :prin semnarea prezentului document declar că îmi exprim consimțământul, în mod expres i neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal, precum i orice alte informații furnizate de mine, cuprinse în acest document, să intre în baza de date a COMODANTULUI, a membrilor Grupului Renault, a partenerilor contractuali ai COMODANTULUI, pentru a fi prelucrate i utilizate în orice activități i scopuri legate de marketing, publicitate i marketing direct.

Datele personale vor putea fi transferate către Franța, fără a fi făcute publice, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, Cunosc faptul că COMODANTUL a notificat această prelucrare de date personale autorității de supraveghere.

Am cuno tință de faptul că, pe baza unei cereri scrise, datate i semnate, expediată pe adresa COMODANTULUI, îmi pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: de,acces, o dată pe an, la procesul de prelucrare a datelor mele personale; de intervenție asupra datelor transmise; de opoziție, pentru motive întemeiate i legitime, legate de situația mea particulară, la prelucrarea datelor i de opoziție, fără vreo justificare, la prelucrarea datelor în scop de marketing direct.

Acord pentru prelucrarea datelor (semnătură COMODATAR persoană fizică.):

Forța majoră apără în condițiile legii partea care o invocă, cu condiția notificării ei către cealaltă Parte în termen de 24 de ore de la apariție 1 a dovedirii cazului de Forță majori