Hotărârea nr. 16/2018

16/30.01.2018 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la proiectul ,,SUMPs-Up"
Hotararea Consiliului Local 16/30.01.2018
privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la proiectul ,,SUMPs-Up"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 965 /16.01.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-965/16.01.2018, întocmit de către Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.01.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-965/16.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu Proiectul SUMPs-Up (Ref.No. 690669 - SUMPs-Up - H2020-MG-2014-2015/H2020-MG-2015, our 250688);
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit (e), şi alin. 7 lit. (a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Municipiului Timişoara la proiectul ,,SUMPs-Up".

Art.2: Pentru participarea la proiect pe parcursul celor 2 ani, Municipiul Timişoara primeşte o sumă de până la 13.000, - EUR incl. TVA, nerambursabili. Cheltuielile neeligibile vor fi suportate de la bugetul local al municipiului Timişoara.

Art.3: Împreună cu partenerii din Timişoara, Municipiul Timişoara va implementa activităţile care îi vor reveni, conform descrierii proiectului.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană ;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Timișoara la proiectul ,,SUMPs-Up”

 • 1. Descrierea situatiei actuale

Municipiul Timișoara a devenit oraș membru în grupul de leadership din cadrul proiectului CIVITAS SUMPs-Up, un proiect finanțat de Uniunea Europeană, care aduce împreună 8 organizații partenere și 7 orașe partenere, al căror scop este ajutarea orașelor europene în demersul lor de a-și elabora, implementa și monitoriza Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă incluzând, în acestea, soluții mai curate și mai durabile de mobilitate. Durata de implementare a proiectului este de 2 ani.

 • 2.  Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Obiectivul Proiectului SUMPs-Up este de a oferi instrumentele necesare autorităților de planificare a mobilității din Europa pentru a îmbrățișa Planul de Mobilitate Urbană Durabilă drept o abordare de planificare strategică europeană, în speță în țările în care această practică este una slabă.

Proiectul asistă autoritățile în a depăși barierele care împiedică sau îngreunează implementarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD): creșterea capacităților, informații adaptate în funcție de nevoile și condițiile specifice și sprijin pe parcursul fazelor de elaborare și implementare. Autoritățile de planificare și personalul lor vor fi implicate în toate etapele proiectului.

 • 3. Alte informatii - Nu este cazul.

 • 4. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,SUMPs-Up” .

PRIMAR, NICOLAE ROBU


DIRECTOR D. EDILITARĂ,

CULIȚĂ CHIȘ

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

SC2018-

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea participării Municipiului Timișoara la proiectul ,,SUMPs-Up”

Municipiul Timișoara a devenit oraș membru în grupul de leadership din cadrul proiectului CIVITAS SUMPs-Up, un proiect finanțat de Uniunea Europeană, care aduce împreună 8 organizații partenere și 7 orașe partenere, al căror scop este ajutarea orașelor europene în demersul lor de a-și elabora, implementa și monitoriza Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă incluzând, în acestea, soluții mai curate și mai durabile de mobilitate. Durata de implementare a proiectului este de 2 ani.

Filosofia proiectului SUMPs-Up se bazează pe colaborare și cooperare, punând la comun cunoștințele și inspirându-se din experiența orașelor, cercetătorilor, universităților, organizațiilor de mediu, institutelor de protecție a climei, consultanților de transport și experților de mobilitate din Europa.

Cele opt organizații partenere ale proiectului SUMPs-Up sunt ICLEI - Local Governments for Sustainability, Polis, UBC - Union of the Baltic Cities, EUROCITIES, Rupprecht Consult, Trivector Traffic, Wuppertal Institute și Cerema.

Cele șapte orașe partenere implicate în proiect sunt Birmingham - Marea Britanie, Budapesta - Ungaria, Malmo - Suedia, San Sebastian - Spania, Sofia - Bulgaria, Salonic - Grecia și Torino -Italia. Acestea îndeplinesc un rol crucial, fiind un model pentru celelalte orașe și formând o rețea de cunoștințe prin faptul că partajează ceea ce au învățat din problemele și succesele întâmpinate în procesul elaborării, implementării și monitorizării Planurilor de Mobilitate, oferindu-și expertiza și ajutorul orașelor membre în scopul elaborării propriilor lor Planuri de Mobilitate. Contribuțiile orașelor partenere ajută la accelerarea elaborării de Planuri de Mobilitate de-a lungul Europei și încurajează tot mai multe orașe să participe la programul SUMPs-Up. Fiecare oraș acționează ca lider pe o anume tematică, oferindu-și consultanța altor autorități de mobilitate pe fiecare subiect în parte. Marea răspândire geografică a acestor Orașe Partenere reflectă diversele contexte naționale și practice pentru planificarea mobilității urbane.

Obiectivul Proiectului SUMPs-Up este de a oferi instrumentele necesare autorităților de planificare a mobilității din Europa pentru a îmbrățișa Planul de Mobilitate Urbană Durabilă drept o abordare de planificare strategică europeană, în speță în țările în care această practică este una slabă.

Proiectul asistă autoritățile de planificare în a depăși barierele care împiedică sau îngreunează implementarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD): creșterea capacităților, informații adaptate în funcție de nevoile și condițiile specifice și sprijin pe parcursul fazelor de elaborare și implementare. Autoritățile de planificare și personalul lor vor fi implicate în toate etapele proiectului.

Șase sute de orașe vor fi contactate pe parcursul proiectului, o sută de orașe vor deveni membre ale Innovation Pilot Pool (care facilitează schimburile de cunoștințe și este divizat într-un grup de experți și unul de leadership).

Sub îndrumarea generală a consorțiului SUMPs-Up, autoritățile de planificare selectate în cadrul Grupului de Leadership:

 • 1. Vor participa într-un program de 2 ani, care cuprinde dezvoltarea în profunzime a PMUD;

 • 2. Vor iniția un proces de gândire bazat pe PMUD și se vor pregăti de elaborarea PMUD prin:

 • •  Înțelegerea ciclului de planificare a PMUD;

 • •  Analizarea instrumentelor și tehnicilor de planificare existente și noi (disponibile prin intermediul Inventarului Instrumentelor PMUD), pentru elaborarea PMUD;

 • •  Înțelegerea proceselor de luare a deciziilor în planificarea transportului și strângerea de dovezi și date pentru decizii luate în cunoștință de cauză;

 • •  Partajarea rezultatelor implementării practice a inovărilor PMUD, prin intermediul orașelor SUMPs -Up;

 • •  Partajarea experienței și cunoștințelor proprii în domeniul planificării PMUD.

 • 3. Vor avansa în procesul PMUD și vor asigura progresul prin:

 • •  Abordarea provocărilor specifice;

 • •  Completarea a cel puțin două din cele patru faze ale ciclului de planificare al PMUD și/sau dezvoltarea unui PMUD pregătit pentru adoptare până în august 2019.

 • 4. Vor participa în scrierea și rescrierea unui Plan de Acțiune al PMUD, a unui studiu de cele mai bune practici sau a unui raport de evaluare, după cum se cere;

 • 5.  Vor lua parte la monitorizarea în profunzime și la evaluarea activităților la nivel local prin:

 • •  Partajarea documentelor de planificare a mobilității și a datelor municipale referitoare la indicatorii de mobilitate cu membri din echipa de proiect;

 • •  Oferirea de feedback în legătură cu activitățile de învățare;

 • •  Participarea ex-ante și ex-post la chestionare online și la interviuri ghidate.

Membrii Grupului de Leadership vor participa la un număr minim de 17 activități, în funcție de interese și necesități: 5 seminarii online, 5 workshop-uri, 5 cursuri online, 1 analiză oraș-la-oraș și o sesiune-suport cu experți unu-la-unu.

Durata proiectului se întinde pe perioada 15.09.2017 - 29.02.2020. Pentru participarea la proiect pe parcursul celor 2 ani, Municipiul Timișoara primește o sumă de până la 13.000,- EUR incl. TVA, pentru personal, călătorii și toate celelalte costuri.

DIRECTOR,

CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU T., ADRIAN COLOJOARĂ

ȘEF BIROU T.S.C., CRISTINA GAVRA


ȘEF BIROU G.M.P.E., LOREDANA SIBIAN


CONSILIER, NASTASIA POP