Hotărârea nr. 157/2018

157/03.04.2018 privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru mijloacele tehnice si echipamentele de interventie din dotarea Formatiunii de Interventie „SALVO" ce apartine Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Primariei Municipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local 157/03.04.2018
privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru mijloacele tehnice si echipamentele de interventie din dotarea Formatiunii de Interventie „SALVO" ce apartine Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Primariei Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 7133/27.03.2018 privind oportunitatea Proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. sc2018 - 7133/27.03.2018 al Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 28.03.2018, Anexa la Raprotul de specialitate nr. SC2018 - 7133/27.03.2018;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice, Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 7133/27.03.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art.1. alin.(5) din Legea nr.258/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor norme de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, ale art. 63 din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, ale art. 21 din Ordinul nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta si ale art.65 din Ordinul 1180/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind intretinerea, repararea, depozitarea si evidenta mijloacelor tehnice de protectie civila;
In conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba consumul lunar de carburant in cota de 235 litri/luna, pentru mijloacele tehnice si echipamentele de interventie din dotarea Formatiunii de Interventie "SALVO" ce apartine Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul Voluntar pentru Situatii de Urgenta din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 3: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic,
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COMPARTIMENTUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ NR.


Bd. C.D. Loga nr.1, tel./fax: 0256/408439, 499212, e-mail:cvsu@primariatm.ro, internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru mijloacele tehnice și echipamentele de intervenție din dotarea Formațiunii de Intervenție „SALVO” ce aparține Compartimentului Voluntar pentru Situații de Urgență al Primăriei Municipiului Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr................................................ a Primarului

Municipiului Timișoare și Proiectul de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru mijloacele tehnice și echipamentele de intervenție din dotarea Formațiunii de Intervenție „SALVO” ce aparține Compartimentului Voluntar pentru Situații de Urgență al Primăriei Municipiului Timișoara, propunem aprobarea cotei de 235 litri/lună carburant pentru asigurarea operativă a intervențiilor.

În conformitate cu prevederile art.1.,alin.(5) a Legii nr. 258/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor norme de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, al art. 63 din Legea 481/2004 privind protecția civilă, al art. 21 din Ordinului 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență și al art. 65 din Ordinul 1180/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind întreținerea, repararea, depozitarea și evidența mijloacelor tehnice de protecție civilă;

Prin HCL nr.210/2011 s-a stabilit un consum de carburant în cotă de 62 litri/lună pentru mijloacele tehnice de intervenție aflate în dotarea compartimentului, dar ca urmare a efectuării de achiziții de echipamente necesare asigurării operativității în domeniul situațiilor de urgență finalizate în ultimii ani și a încadrării unui număr mare de voluntari specializați pe tipuri de risc, se impune modificarea consumului lunar de combustibil în cotă de 235 litri/lună.

Propunem emiterea unei Hotărâri de către Consiliu Local prin care să se aprobe consumul lunar de carburant în cotă de 235 litri/lună, pentru mijloacele tehnice și echipamentele de intervenție din dotarea Formațiunii de Intervenție „SALVO” structurată pe următoarele echipe de intervenție specializate în gestionarea situațiilor de urgență :

 • •  echipa cercetare-salvare pe cursuri de apă;

 • •  echipa salvări din medii periculoase;

 • •  echipa tehnică-logistică;

 • •  echipa cercetare-canină și adiacenți;

 • •  echipa medicală.

În funcție de specificul intervențiilor, echipele formațiunii pot îndeplini următoarele misiuni:

 • •  salvări în plan vertical din spații periculoase, medii industriale, salvări din peșteri, etc;

 • •  operațiuni de cercetare-salvare pe cursuri de apă, operațiuni subacvatice;

 • •  suport tehnic și logistic pe timpul desfășurării intervențiilor;

 • •  activități de patrulare, monitorizare, asigurare perimetru, degajare circulație, în cazul situațiilor de urgență.

 • •  asistență medicală de urgență echipelor de intervenție precum și asistență psihologică;

 • •  acțiuni unde este necesară prezența câinilor de salvare și asistență veterinară de urgență;

 • •  activități de prevenire a populației asupra pericolelor și comportamentului în situații de urgență, calamități naturale, dezastre.

Normele de consum de carburanți pentru mijloacele tehnice și echipamentele de intervenție pentru o oră de funcționare (No) au fost stabilite în funcție de felul, marca și tipul fiecărui mijloc, regimul de funcționare a motorului și anotimpul în care se exploatează, conform cap. V, pct.5.1 din Ordinul 1180/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind întreținerea, repararea, depozitarea și evidență mijloacelor tehnice de protecție civilă.

Prezentarea calculului lunar de carburanți pentru mijloacele tehnice și echipamentele de intervenție, consumul/oră de funcționare conform cărții tehnice și timpii medii de funcționare stabiliți în funcție de solicitările la intervenții consemnate în registrul de intervenții și planificările lunare conform Planului anual de pregătire în domeniul situațiilor de urgență la nivelul echipelor de intervenție s-a calculat astfel:

 • A. ECHIPA DE CERCETARE - CĂUTARE PE CURSURI DE APĂ ( AQUA)

INTERVENȚII - timp mediu calculat 3 ore/intervenție ( specificăm că timpii de intervenție pot varia între 1 oră și 72 ore).

 • ■  Motor Mariner - 13 l/h x 3h = 39 l

 • ■  Motor Mercury - 13 l/h x 3h = 39 l

 • ■  Pompa Stihl - 2 l/h x 3h = 6 l

 • ■  Compressor Coltri - 3 l/h x 3h = 9 l

Total = 93 l/intervenție

93 l/intervenție x 10 intervenții/an = 930 l/an

ANTRENAMENT- timp mediu calculat 2 ore/antrenament.

 • ■  Motor Suzuki - 5 l/h x 2h = 10 l

 • ■  Motor Mercury/Mariner - 13 l/h x 2h = 26 l

 • ■  Miniutilaj Polaris - 10 l/h x 2h = 20 l

 • ■  Pompa Stihl - 2 l/h x 2h = 4 l

 • ■  Compressor Coltri - 2,5 l/h x 2h = 5 l

Total = 65 l/antrenament

65 l/antrenament x 12 antrenamente/an = 780 l/an

TOTAL = 1710 l/an ( 930 l + 780 l) : 12 luni = (142.5) 143 l/luna pentru Echipa Aqua

 • B. ECHIPA TEHNICĂ

INTERVENȚII - Tip 1- Degajare copaci- timp mediu calculat 2 ore/intervenție (specificăm că timpii de intervenție pot varia).

 • ■  Motoferăstrău Stihl/Husqvarna - 3 l/h x 2h = 6 l

Total = 6 l/intervenție

6 l/intervenție x 80 intervenții/an = 480 l/an

INTERVENȚII - Tip 2- Inundații- timp mediu calculat 4 ore/intervenție (specificăm că timpii de intervenție pot varia).

 • ■  Motopompe Honda/Galegiante - 7,5 l/h x 4h = 30 l

 • ■  Generator Pramac - 3 l/h x 4h = 12 l

Total = 42 l/intervenție

42 l/intervenție x 10 intervenții/an = 420 l/an

ANTRENAMENT- timp mediu calculat 30-60 min/antrenament.

 • ■   Încălzitor Summer - 8 l/h x 30 min = 4 l

 • ■  Motopompe Honda/Galegiante - 5 l/h x 30 min = 2,5 l

 • ■  Generator Pramac - 2 l/h x 30 min = 1 l

 • ■  Grup electrogen - 2 l/h x 30 min = 1 l

Total = 17 l/antrenament

17 l/antrenament x 12 antrenamente/an = 204 l/an

TOTAL = 1104 l/an ( 480 l + 420 l + 204 l) : 12 luni = 92 l/luna pentru Echipa Tehnică

TOTAL GENERAL/LUNĂ = 235 L (143 l echipa Aqua + 92 l echipa Tehnică)

Ca urmare a calculului efectuat, s-a stabilit un consum de carburanți în cotă de 235 litri/lună pentru mijloacele tehnice și echipamentele de intervenție aflate în dotarea Formațiunii de Intervenție “SALVO” a Compartimentului Voluntar pentru Situații de Urgență al Primăriei Municipiului Timișoara.

Având în vedere cele prezentate precum și prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre “privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru mijloacele tehnice și echipamentele de intervenție din dotarea Formațiunii de Intervenție „SALVO” ce aparține Compartimentului Voluntar pentru Situații de Urgență al Primăriei Municipiului Timișoara” îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

COMPARTIMENT VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ Consilier Iulian Găurean

Consilier

Loredana Gavrilovici

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COMPARTIMENTUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ NR.


Bd. C.D. Loga nr.1, tel./fax: 0256/408439, 499212, e-mail:cvsu@primariatm.ro,

internet: www.primariatm.ro

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre

privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru mijloacele tehnice și echipamentele de intervenție din dotarea Formațiunii de Intervenție „SALVO” ce aparține Compartimentului Voluntar pentru Situații de Urgență al Primăriei Municipiului Timișoara

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situației actuale

Prin HCL nr. 383/26.10.2010 s-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Formațiunii de Intervenție „SALVO” ce aparține Compartimentului Voluntar pentru Situații de Urgență al Primăriei Municipiului Timișoara, compartiment ce gestionează situațiile de urgență de pe raza municipiului Timișoara.

Formațiunea de Intervenție „SALVO” este destinată să desfășoare acțiuni de ajutor și salvare a populației și a bunurilor materiale ale acestora în situații de urgență civilă, calamități sau dezastre asigurănd suport tehnic și logistic structurilor profesioniste, intervenind prin Sistemul Național Unic pentru apeluri de urgență 112 și la solicitarea cetățenilor din municipiul Timișoara.

 • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

În conformitate cu prevederile art.1. alin.(5) din Legea nr. 258/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor norme de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, al art. 63 din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, al art. 21 din Ordinul nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență și al art.65 din Ordinul 1180/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind întreținerea, repararea, depozitarea și evidență mijloacelor tehnice de protecție civilă;

 • 3. Alte informații

Calculul consumului lunar de carburanți pentru mijloacele tehnice și echipamentele de intervenție a fost efectuat în baza consumului specificat în cartea tehnică pentru fiecare ehipament și a numărului mediu de intervenții anuale, antrenamente și activități specifice situațiilor de urgență, înregistrate în registrul special cu note de anunțare a intervențiilor, precum și în baza rapoartelor de intervenții și activități.

 • 4. Concluzii

Emiterea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, a unei hotărâri privind aprobarea în cotă de 235 litri a consumului lunar de carburanți pentru mijloacele tehnice și echipamentele de intervenție din dotarea Formațiunii de Intervenție „SALVO” ce aparține Compartimentului Voluntar pentru Situații de Urgență al Primăriei Municipiului Timișoara.

PRIMAR

NICOLAE ROBU

COMPARTIMENT VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ Consilier Iulian Găurean

VICEPRIMAR

IMRE FARKAS


Consilier

Loredana Gavrilovici


FO53-03,ver2