Hotărârea nr. 154/2018

154/03.04.2018 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş
Hotararea Consiliului Local 154/03.04.2018
privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 004818/28.02.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara-domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-004818 din data de 28 .02.2018 al Direcţiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 4818/28.02.2018;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-004818/16.03.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-004818/28.02.2018;
Având în vedere Adresa nr.609 din 16.02.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. RE2018- 000439 din 19.02.2018, prin care se solicită de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 280 din data de 28.07.2009 privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş să exercite în numele şi pe seama Municipiului Timişoara anumite atribuţii, drepturi şi obligaţii prevăzute în Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 191/07.04.2015 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;
Având în vedere Hotărârea nr. 88/13.12.2017 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş privind aprobarea cuantumului cotizaţiei şi a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018 de către Adunarea Generală a Asociaţiilor ADI Apă-Canal Timiş a membrilor Asociaţiei;
În baza prevederilor art. 11 lit. b), art. 16 alin. 2 lit. k), art. 23 alin. 2 lit. b) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă plata cotizaţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, aferentă anului 2018 şi alocarea sumei de 300.000 lei din bugetul local al Municipiului Timişoara, Capitolul 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș

  • 1. Descrierea situației actuale

Urmare a înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, și ca urmare a aprobării prin HCL 277/28.07.2009 a delegării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Timișoara prin atribuire directă operatorului regional AQUATIM SA Timișoara, în baza HG nr. 855 / 2008 a fost semnat Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 932/19.01.2010, în numele și pe seama membrilor Asociației.

Având în vedere H.C.L. nr. 280/2009 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș să exercite în numele și pe seama municipiului Timișoara anumite atribuții, drepturi și obligații prevăzute în Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice.

Prin adresa nr. 609 din 16.02.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2018-000439/19.02.2018, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a cotizației aferente anului 2018 în cuantum de 300.000 lei.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Operatorul regional privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș Aquatim S.A. împreună cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM) au în derulare ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș “, în perioada 2014 - 2020. Din cei 180 milioane euro solicitați spre aprobare la AM POIM, circa 49 milioane euro sunt propuși pentru lucrări de infrastructură de mediu în Municipiul Timișoara.

Principalele obiective de investiții în Municipiul Timișoara vor avea în vedere: modernizarea stației de tratare a apei potabile Bega, reabilitarea rețelei de distribuție apă: 38,5 km, linie de uscare a nămolului la stația de epurare a apelor uzate, reabilitarea rețelei de canalizare: 16,4 km.

În baza prevederilor art.11 lit. b), art. 16 alin. 2 lit. k), art. 23 alin. 2 lit. b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș asociații au obligația să plătească cotizația stabilită anual de Adunarea Generală a Asociației ADI Apă-Canal Timiș.

Proiectul de hotărâre propune aprobarea de către Municipiul Timișoara, în calitate de membru, a cotizației aferente anului 2018 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, în valoare de 1 leu pe locuitor, respectiv pentru 306.854 locuitori conform datelor Recensământului Populației și Locuințelor din anul 2011, respectiv alocării sumei de 300.000 lei din bugetul local al Municipiului Timișoara pe anul 2018, Capitolul 70.02.05„Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice”.

  • 3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, și-l supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, CHIȘ CULITĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

SERVICIUL D.P.P.C.A.A.

BIROUL CANALIZARE, ALIMENTARE CU APĂ

Nr. SC 2018-004818/28.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea plății cotizației anuale către

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș;

Facem următoarele precizări:

Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România și-a asumat obligații care implică investiții importante în infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, astfel că, pentru buna funcționare a serviciilor și pentru ca acestea să îndeplinească condițiile de funcționare prevăzute de legislația în vigoare sunt necesare investiții financiare importante în sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare, care depășesc în mod considerabil capacitățile financiare ale unităților administrativ-teritoriale.

Conform art.11 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată și modificată, două sau mai multe unități administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competențelor autorităților lor deliberative și executive, să coopereze și să se asocieze, în condițiile legii, formând asociații de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică .

Alineatul 2 al aceluiași articol stipulează că, asociațiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condițiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice.

Potrivit art.12 din actul normativ mai sus menționat, asociațiile de dezvoltare intercomunitară se finanțează prin contribuții din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale membre, în condițiile legii. În acest scop s-a constituit „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș”, persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică care este împuternicită să exercite o serie de atribuții, drepturi și obligații specifice, pentru și în numele unităților administrativ-teritoriale membre, în ceea ce privește exclusiv serviciile de alimentare cu apă și de canalizare.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 s-a aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș și S.C. AQUATIM S.A.

Prin H.C.L. nr. 191/07.04.2015 s-a desemnat reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș să participe la toate Adunările Generale ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Timișoara orice document va fi necesar pentru modificarea statutului și actului constitutiv ale ADI Apă-Canal Timiș, precum și orice alt document va fi necesar în vederea unei bune funcționări a ADI Apă-Canal Timiș.

Având în vedere Hotărârea nr. 88/13.12.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș privind aprobarea cuantumului cotizației și a Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 de către Adunarea Generală a Asociațiilor ADI Apă-Canal Timiș a Membrilor Asociației;

În baza prevederilor art.11 lit. b), art. 16 alin. 2 lit. k), art. 23 alin. 2 lit. b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș asociații au obligația să plătească cotizația stabilită anual de Adunarea Generală a Asociației ADI Apă-Canal Timiș.

Prin adresa nr. 609 din 16.02.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2018-000439/19.02.2018, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a cotizației aferente anului 2018.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea plății cotizației ce revine Municipiului Timișoara în valoare de 300.000 lei aferentă numărului de 306.854 locuitori pentru anul 2018 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ,

ȘEF SERVICIUL D.P.P.C.A.A., IOAN GANCIOV


CONSILIER B.C.A.A.,

MARINELA LUCUȚ


CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF BIROU C.A.A.,

CAMELIA CEAUȘESCU