Hotărârea nr. 153/2018

153/03.04.2018 privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Municipiul Timişoara şi Municipiul Porto din Republica Portugheză
Hotararea Consiliului Local 153/03.04.2018
privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Municipiul Timişoara şi Municipiul Porto din Republica Portugheză


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-6108/15.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-6109/15.03.2018 al Direcţiei Comunicare -Relaţionare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere scrisoarea de intenţie a Municipiului Timişoara către Primarul oraşului Porto, înregistrată cu nr. SC2018-3315/13.02.2018;
Având în vedere scrisoarea Primarului oraşului Porto nr. I/80089/18/CMP, înregistrată cu nr. SC2018-5659/09.03.2018;
Având în vedere Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H2-2/680 din 14.03.2018, înregistrat cu nr. SC2018-6081/15.03.2018;
Având în vedere Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice nr. 27818/13.03.2018, înregistrat cu nr. SC2018-5921/13.03.2018;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 16.03.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 6109/15.03.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere dispoziţiile art. 41 din Legea tratatelor nr. 590/2003;
În conformitate cu prevederile art. 16 şi art.36 alin.(2) lit.e), alin. (7), lit. b) şi c) din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Înţelegerea de Cooperare între Municipiul Timişoara şi Municipiul Porto din Republica Portugheză, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare-Relaţionare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA

Anexă la raportul de specialitate nr. ȘC2018-6109/15.03.2018


JUDETULTIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

16.03,2018

AVIZ privind aprobarea înțelegerii de Cooperare între Municipiul Timișoara și Municipiului Porto din Republica Portugheză

Constatând din examinarea raportului de specialitate privind aprobarea înțelegerii de Cooperare între Municipiul Timișoara și Municipiului Porto din Republica Portugheză;

Având în vedere scrisoarea de intenție a Municipiului Timișoara către Primarului orașului Porto, înregistrată cu nr. SC2018-3315/13.02.2018;

Având în vedere scrisoarea Primarului orașului Porto nr. 1/80089/18/CMP, înregistrată cu nr. SC2018-5659/09.03.2018;

Având în vedere Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H2-2/680 din 14.03.2018, înregistrat cu nr. SC2018-6081/15.03.2018;

Având în vedere Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 27818/13.03.2018, înregistrat cu nr. SC2018-5921/13.03.2018;

Având în vedere prevederile actelor normative Invigoare, și anume:                               - ——

Art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind Legea tratatelor:

 • (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a solicita avizul de oportunitate al Ministerului Afacerilor Externe și al ministerului cu atribuții de sprijin și control al autorităților publice locale cu privire la intenția de a iniția negocieri pentru încheierea de înțelegeri de cooperare cu autorități similare din alte state.

 • (2) lnțelegerile de cooperare prevăzute la alin. (1) se încheie cu respectarea prevederilor prezentei legi.

 • (3) Anterior semnării, proiectele de înțelegeri de cooperare pe care autoritățile administrației publice locale intenționează să le încheie cu autorități similare din alte state vor fi avizate de către Ministerul Afacerilor Externe și de către ministerul cu atribuții de sprijin și control al autorităților publice locale.

 • (4) Ințelegerile de cooperare la care se referă prezentul articol pot intră în vigoare de la data semnării.

 • (5) Copii ale înțelegerilor de cooperare semnate vor fi transmise, în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării, Ministerului Afacerilor Externe și ministerului cu atribuții de sprijin și control al autorităților publice locale.

 • (6) Procedura prevăzută la alin. (1)~(4) este suplimentară procedurilor în acest domeniu care trebuie îndeplinite la nivelul autorităților publice locale pentru aprobarea inițierii negocierilor, respectiv a semnării, sau pentru îndeplinirea altor acte cu privire la înțelegerile de cooperare respective.

în conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. e), alin.(7) lit.b) și c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată:

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018-6109/15.03.2018 al Biroului Relații Internaționale privind aprobarea înțelegerii de Cooperare între Municipiul Timișoara și Municipiului Porto din Republica Portugheză.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea, oportunitatea aprobării unei înțelegeri de cooperare între Municipiul Timișoara și Municipiului Porto din Republica Portugheză.

De asemenea, avizul nu privește aspectele de specialitate ale documentației și nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare, nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă și nu se substituie avizului acordat conform Legii nr. 215/2001 din partea secretarului.

CONSILIER JURIDIC

Alin Stoica

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA COMUNICARE RELAȚIONARE

BIROUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

SC2018-6109/15.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Timișoara și Municipiului Porto din Republica Portugheză

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-6108/15.03.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Timișoara și Municipiul Porto din Republica Portugheză, prin care se propune aprobarea Înțelegerii de Cooperare cu orașul Porto, Facem următoarele precizări:

Având în vedere propunerea E.S. dna. Ioana Bivolaru, Ambasador al României în Portugalia, de a iniția relații de cooperare cu orașul Porto din Portugalia, Municipiul Timișoara a transmis o scrisoare de intenție Primarului orașului Porto, înregistrată cu nr. SC2018-3315/13.02.2018, prin care își exprimă disponibilitatea și deschiderea spre dezvoltarea de relații de colaborare între cele două orașe și încheierea unei înțelegeri de cooperare.

Primarul orașului Porto a transmis o scrisoare către primarul Municipiului Timișoara, înregistrată cu nr. SC2018-5659/09.03.2018, prin care propune semnarea Înțelegerii de Cooperare între cele două orașe în data de 18 aprilie 2018 la Porto.

În luna aprilie 2018, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, cu sprijinul Ambasadei României în Republica Portugheză, va organiza o misiune economică multisectorială în orașul Porto în perioada 17-21 aprilie. Cu acest prilej, CCIA Timiș dorește să vină în spijinul companiilor românești interesate de piața portugheză prin organizarea unui Forum de afaceri și a unor întâlniri B2B cu parteneri din regiunea de Nord a Portugaliei, cu accent pe domenii de interes pentru cele două medii de afaceri: agricultură, transport, turism, comerț, industrii, servicii, IT și energie, fără a se limita însă la acestea.

Porto este al doilea oraș ca mărime din Portugalia după capitala Lisabona, fiind situat în nordul Portugaliei și având o populație de 237.591 locuitori (2011). Porto este unul din cele mai vechi orașe europene și a fost înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO în anul 1996 datorită numeroaselor clădiri istorice și monumentelor remarcabile. Conform clasamentului întocmit de organizația de turism European Best Destinations, Porto a câștigat titlul de Cea Mai Bună Destinație Europeană în 2017. În contextul câștigării titlului de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021, apropierea de acest oraș portughez nu poate fi decât un semn bun, intrucât și Porto are o foarte bogată și prestigioasă agendă culturală, ca de altfel și o experiență considerabilă ca și Capitală Europeană a Culturii în anul 2001.

Încheierea Înțelegerii de Cooperare va facilita schimburile între reprezentanții celor două administrații publice locale în domenii de interes pentru Timișoara și Porto și va promova și încuraja schimburile între entități similare din cele două orașe. Textul propus al Înțelegerii de Cooperare stabilește cadrul relațiilor de cooperare între cele două orașe în următoarele domenii de interes: administrarea orașelor, cultură, sport, economie, social, protecția mediului, turism, urbanism și dezvoltare locală, educație și învățământ superior, inovare, înalte tehnologii și tehnologia informației.

În conformitate cu prevederile art.16 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 actualizată și potrivit dispozițiilor art. 41 din Legea tratatelor nr. 590/2003, Înțelegerea de Cooperare între Municipiul Timișoara din România și Municipiul Porto din Republica Portugheză a fost avizată favorabil de către Ministerul Afacerilor Externe (Avizul nr. H2-2/680 din 14.03.2018, înregistrat cu nr. SC2018-6081/15.03.2018) și de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (Avizul nr. 27818/13.03.2018, înregistrat cu nr. SC2018-5921/13.03.2018).

Propunem emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local prin care să se aprobe Înțelegerea de Cooperare între Municipiul Timișoara din România și Municipiul Porto din Republica Portugheză, conform anexei care face parte integrantă din hotărâre.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Timișoara din România și Municipiul Porto din Republica Portugheză îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Director Direcția Comunicare-Relaționare Ciprian Nyari

Șef birou Relații Internaționale Diana Donawell


Consilier

Lavinia Petruț

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2018-6108/15.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Timișoara și Municipiul Porto din Republica Portugheză

 • 1.  Descrierea situației actuale

Având în vedere propunerea E.S. dna. Ioana Bivolaru, Ambasador al României în Portugalia, de a iniția relații de cooperare cu orașul Porto din Portugalia, Municipiul Timișoara și-a exprimat disponibilitatea și deschiderea spre dezvoltarea de relații de colaborare între cele două orașe și încheierea unei înțelegeri de cooperare.

 • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Încheierea unei înțelegeri de cooperare ar contribui la dezvoltarea cooperării bilaterale și a relațiilor de prietenie între comunitățile locale, organizații, instituții și operatori economici din cele două orașe, precum și la consolidarea și diversificarea relațiilor de prietenie dintre orașe.

De asemenea, aceasta ar facilita schimburile între reprezentanții administrațiilor publice locale în domenii de interes pentru orașe, și ar promova și încuraja schimburile între entități similare din cele două orașe.

 • 3. Alte informatii - Nu este cazul.

 • 4. Concluzii

Considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Timișoara și Municipiul Porto din Republica Portugheză.

PRIMAR,


VICEPRIMAR,

Nicolae Robu

Dan Diaconu


DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian Nyari


Porto

ÎNȚELEGERE DE COOPERARE ÎNTRE

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘ, DIN ROMÂNIA

ȘI

MUNICIPIUL PORTO, DIN REPUBLICA PORTUGHEZĂ

Municipiul Timișoara, Județul Timiș, din România, și

Municipiul Porto, din Republica Portugheză,

denumite în continuare Părți,

Dorind să contribuie la dezvoltarea cooperării bilaterale și a relațiilor de prietenie între statele lor, comunitățile locale, organizații, instituții și operatori economici;

Fiind interesate de consolidarea și diversificarea relațiilor de prietenie dintre Părți, ca și de dezvoltarea de noi dimensiuni ale cooperării bilaterale în domeniul administrației publice locale;

au convenit următoarele:

Articolul 1. Părțile își exprimă dorința de a stabili și întreține relații de cooperare cu scopul de a promova buna înțelegere între locuitorii lor, de a facilita contactele între locuitorii și instituțiile locale din cele două orașe și de a încuraja schimburile în domeniile social, economic și cultural.

Articolul 2. Părțile convin să coopereze în următoarele domenii de interes: administrarea orașelor, cultură, sport, economie, social, protecția mediului, turism, urbanism și dezvoltare locală, potrivit competențelor de care dipun și în conformitate cu legislațiile în vigoare în România și Republica Portugheză.

Articolul 3. Pentru a dezvolta parteneriatul dintre cele două orașe, Părțile convin să coopereze prin schimburi de experiență și bune practici între autoritățile administrației publice locale în domeniile de interes mai sus menționate.

Articolul 4. Părțile convin să încurajeze și să faciliteze cooperarea între entități publice și private din cele două orașe și să sprijine participarea la programe și proiecte europene și să promoveze dezvoltarea schimburilor în domeniile de interes mai sus menționate, precum și în domeniile educație și învățământ superior, inovare, înalte tehnologii și tehnologia informației.

Articolul 5. Părțile vor dezvolta relații de cooperare bazate pe principiile cooperării bilaterale, încrederii, egalității și avantajului reciproc.

Articolul 6. Părțile vor suporta cheltuielile apărute în cursul implementării prezentei Înțelegeri pe bază de reciprocitate, în limitele stipulate de legislațiile naționale în vigoare în România și Republica Portugheză.

Articolul 7. Pentru implementarea eficientă a prezentei Înțelegeri, Părțile desemnează următoarele puncte de contact:

Punct de contact Timișoara: Biroul Relații Internaționale;

Punct de contact Porto: Departamentul Relații Internaționale.

Articolul 8. Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei Înțelegeri se va soluționa amiabil, de către Părți, pe calea negocierilor directe.

Articolul 9.

 • 1) Prezenta Înțelegere este încheiată pe o perioadă nedeterminată și produce efecte la data semnării.

 • 2) Prezenta Înțelegere poate fi modificată oricând, prin acordul reciproc în scris al Părților. Modificările produc efecte la data semnării.

 • 3) Oricare dintre Părți poate denunța prezenta Înțelegere, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte Părți. Înțelegerea își încetează valabilitatea la data primirii unei asemenea notificări.

 • 4) Încetarea prezentei Înțelegeri nu va afecta punerea în aplicare a programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a Înțelegerii, cu exceptia cazului în care Părțile au convenit altfel.

Semnată la Porto, la 18 aprilie 2018, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, portugheză și engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferende de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Municipiul Timișoara

Pentru Municipiul Porto

Republica Portugheză


Județul Timiș

România

Nicolae Robu Primar


Rui de Carvalho de Araujo Moreira Primar