Hotărârea nr. 152/2018

152/03.04.2018 privind aprobarea participării Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la ,,Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional 2017-2019" în vederea achiziţionării 1 (unui) autovehicul nou
Hotararea Consiliului Local 152/03.04.2018
privind aprobarea participării Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la ,,Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional 2017-2019" în vederea achiziţionării 1 (unui) autovehicul nou


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.1503 din data de 15.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.1502 din data de 15.03.2018 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic, Anexă la Raportul de specialitate nr.1502/15.03.2018 privind aprobarea participării Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la ,,Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional 2017-2019" în vederea achiziţionării 1 (unui) autovehicul nou;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.13 alin. (1) lit. s) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului;
În baza art.31 din Ghidul de finanţare a Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul nr.661/24.04.2017 al Ministerului Mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36, lit. a, pct.7 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la ,,Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional 2017-2019", în vederea achiziţionării 1 (unui) autovehicul nou pentru parcul auto propriu.

Art. 2: Se aprobă casarea şi predarea 1(unui) autovehicul uzat, cu datele de identificare: autoturism M1 Mercedes Benz Vito 115 CDI, nr. de identificare: WDF63970313336525, nr. de înmatriculare: TM-10-PLT, anul fabricaţiei 2007, capacitate cilindrică 2148 cm3, pentru participarea la ,,Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional 2017-2019".

Art. 3: Se aprobă solicitarea în cadrul ,,Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional 2017-2019" a sumei de 6.500 lei, reprezentând cuantumul primei de casare şi a sumei de 1.000 de lei, reprezentând cuantumul ecobonusului acordat pentru 1 (un) autovehicul uzat (6.500 lei/autovehicul uzat + 1.000 lei/autovehicul uzat).

Art .4: Se aprobă utilizarea sumei de 78.900 lei (inclusiv T.V.A.) existente în bugetul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, la titlul 13 "Active nefinanciare", cap.71.01.02, reprezentând diferenţa până la acoperirea integrală a preţului pentru achiziţia autovehiculului nou din cadrul ,,Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional 2017-2019".
Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.
Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. 1503 din 15.03. 2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre

privind aprobarea participării Direcției Poliției Locale Timișoara

la Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național 2017-2019” în vederea achiziționării 1 (unui) autovehicul nou

Secțiunea 2

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale

Parcul auto al Direcției Poliției Locale Timișoara este format din 29 de autovehicule, după cum urmează: 2 autoturisme marca Mercedes Vito; 2 autoturisme SUV Dacia Duster; 15 autospeciale Dacia Logan; 2 autospeciale Dacia Dokker; 1 autospecială marca Ford Transit Bus, 1 autoturism marca Opel Vivaro și 6 autoturisme Citroen C-Elysee.

În perioada 2014  2017, Direcția Poliției Locale Timișoara a achiziționat un număr de 13

(treisprezece) autovehicule noi, prin programele de stimulare a înnoirii Parcului Auto Național.

Din cele 29 de autovehicule, 1 (un) autovehicul întrunește condițiile de înscriere în „Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național 2017-2019”, având un grad ridicat de uzură, cu o vechime de 11 ani de la anul fabricației și de la prima înmatriculare.

Autoturismul este înregistrat în evidențele contabile ale Direcției Poliției Locale Timișoara ca mijloc fix, fiind complet amortizat și în proprietate privată. De la data transmiterii lui către Direcția Poliției Locale și până în prezent nu a suferit reparații capitale.

Conform art. 31 din Ordinului nr.661 din 24.04.2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național 2017-2019, modificat și completat prin Ordinul nr.241/12.03.2018, emis de către Ministerul Mediului, Direcția Poliției Locale Timișoara poate participa în cadrul programului, întrucât îndeplinește criteriile de eligibilitate.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

  • 1. Aprobarea participării Direcției Poliției Locale Timișoara la ,,Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național 2017-2019”, în vederea achiziționării 1 (unui) autovehicul nou pentru parcul auto propriu.

  • 2. Aprobarea casării și predarea 1 (unui) autovehicul uzat, cu datele de identificare: autoturism M1 Mercedes Benz Vito 115 CDI, nr. de identificare: WDF63970313336525, nr. de înmatriculare: TM-10-PLT, anul fabricației 2007, capacitate cilindrică 2148 cm3, pentru participarea la ..Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național 2017-2019”.

  • 3. Aprobarea solicitării în cadrul ,,Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național 2017-2019” a sumei de 6.500 lei, reprezentând cuantumul primei de casare și a sumei de 1.000 de lei, reprezentând cuantumul ecobonusului acordat pentru 1 (un) autovehicul uzat (6.500 lei/autovehicul uzat + 1.000 lei/autovehicul uzat).

  • 4. Aprobarea utilizării sumei de 78.900 lei (inclusiv T.V.A.) existente în bugetul Direcției Poliției Locale Timișoara, la titlul 13 ”Active nefinanciare”, cap.71.01.02, reprezentând diferența până la acoperirea integrală a prețului pentru achiziția autovehiculului nou din cadrul ,,Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național 2017-2019” .

3. Alte informații

Ținând cont de prevederile art.5, alin. (8) din Ordonanța nr.80/2001 (actualizată) privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice prin care se interzice achiziționarea de autoturisme cu capacitate mai mare de 1600 cmc și al căror preț nu poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro, inclusiv TVA, estimăm astfel suma necesară bugetului Direcției Poliției Locale Timișoara pentru achiziționarea unui autoturism nou:

18.000 euro x 4,8 lei = 86.400 lei (inclusiv T.V.A.)

Din totalul sumei, scădem valoarea de 6.500 lei, reprezentând cuantumul primei de casare și valoarea de 1.000 lei, reprezentând cuantumul ecobonusului acordat, rezultând suma de 78.900 lei (inclusiv T.V.A.), respectiv 66.302,52 lei (fără T.V.A.).

4. Concluzii

În baza celor expuse, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind participarea Direcției Poliției Locale Timișoara la Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național 2017-2019 în vederea achiziționării a 1 (unui) autovehicul nou.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


DIRECTOR EXECUTIV

Jr. Ec. DOREL COJAN

F.O.53-03, ver.1

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE

Nr. 1502 din 15.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre

privind aprobarea participării Direcției Poliției Locale Timișoara

la Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național 2017-2019în vederea achiziționării 1 (unui) autovehicul nou

Având în vedere Expunerea de motive nr.1503 din 15.03.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind participarea Direcției Poliției Locale Timișoara la „Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național 2017-2019”, prin care se propune achiziționarea unui autovehicul nou;

Facem următoarele precizări:

În temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) lit. s) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Fondul pentru mediu se utilizează pentru finanțarea proiectelor și programelor-pilot pentru protecția mediului, printre care și Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național.

Programul vizează atingerea următoarelor deziderate de protecție a mediului, de interes general:

  • a) diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului și sănătății populației, cauzate de emisiile de gaze de eșapament de la autovehiculele uzate;

  • b) diminuarea efectelor poluării solului și apei cauzate de scurgerile de substanțe periculoase de la autovehiculele uzate;

  • c) prevenirea generării deșeurilor și atingerea obiectivelor privind recuperarea și valorificarea deșeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz.

În baza art.31 din Ghidul de finanțare a Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național 2017-2019, aprobat prin Ordinul nr.661/24.04.2017 al Ministerului Mediului, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Poliției Locale Timișoara îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru încadrarea în acest program.

Autovehicul propus spre casare și predare întrunește condițiile de înscriere în „Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național 2017-2019”, având un grad ridicat de uzură, cu o vechime de 11 ani de la anul fabricației și de la prima înmatriculare. Autoturismul este înregistrat în evidențele contabile ale Direcției Poliției Locale Timișoara ca mijloc fix, fiind complet amortizat și în proprietate privată. De la data transmiterii lui către Direcția Poliției Locale și până în prezent nu a suferit reparații capitale.

Datele de identificare sunt: autoturism M1 Mercedes Benz Vito 115 CDI, nr. de identificare: WDF63970313336525, nr. de înmatriculare: TM-10-PLT, anul fabricației 2007, 3.

capacitate cilindrică 2148 cm

Prin înlocuirea lui cu un autoturism nou se asigură desfășurarea în condiții optime a misiunilor de menținere a ordinii și liniștii publice, înnoirea completă a parcului auto din dotare, precum și scăderea valorii reparațiilor auto.

Ținând cont de prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind participarea Direcției Poliției Locale Timișoara la Programul de Stimulare a înnoirii Parcului Auto Național 2017-2019îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

DIRECTOR EXECUTIV

Jr.Ec. DOREL COJAN


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT CRISTINA SCUTARIU

ȘEF BIROU JURIDIC BLAJIN MARIN

Întocmit

Responsabil C.L.A.

Lăcrămioara Pletea

F.O.53-01, ver.1