Hotărârea nr. 151/2018

151/03.04.2018 privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016
Hotararea Consiliului Local 151/03.04.2018
privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 6178/15.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 6178/15.03.2018, întocmit de către Direcţia Edilitară;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.03.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 6178/15.03.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Adresa S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. nr. 5033/15.03.2018 privind actualizarea tarifelor aprobate de Consiliul de Administraţie al STPT, de Adunarea Generală a Asociaţilor, precum şi Nota de fundamentare a tarifelor;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011 privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 225/29.06.2010;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local 9/31.01.2012 privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 34/02.02.2016 privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2012 şi aprobarea tarifului lei/km, inclusiv TVA, pentru transportul cu troleibuzul;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 243/20.12.2016 privind completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/02.02.2016, aprobarea tarifului lei/km pentru transportul cu autobuzul şi troleibuzul, precum şi aprobarea altor tarife;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor de transport local de călători;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
Având în vedere Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
Având în vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
Având în Procesul - Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 03.04.2018;
Având în vedere amendamentele formulate de domnul consilier Adrian Lulciuc;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. a) şi d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă ajustarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 243/20.12.2016, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă ajustarea, modificarea şi completarea tarifelor pentru alte activităţi prestate de către SC Societatea de Transport Public Timişoara SA, conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi SC Societatea de Transport Public Timişoara SA.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Poliţia Locală
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Societatea de Transport Public Timişoara SA;
- Mass- media locală.Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI
 • 1. Tarife închiriere mașini și utilaje

Denumire

UM

Tarife propuse

Timp minim de închiriere

1

Automacara

lei/h

317

4 ore

2

Autoturn

lei/h

354

2 ore

3

Automacara PRB

lei/h

152

2 ore

4

Sursă sudură Comand.

lei/h

139

5

Autobasculanta -staționare

lei/km

6

lei/h

51

6

Cisternă -staționare

lei/km

5

lei/h

48

7

Buldoexcavator

lei/h

120

2 ore

8

Motocositoare

lei/h

52

9

Vibromax

lei/h

119

10

Motostivuitor

lei/h

86

11

Generator curent electric

lei/h

70

12

Freza beton

lei/h

64

13

MAI compactor

lei/h

55

14

Masina de gaurit Robel

lei/h

58

15

Masina de slefuit Robel

lei/h

57

16

Masina de taiat sina

lei/h

55

17

Masina de tirfonat Robel

lei/h

59

Denumire

UM

Tarife propuse

URBAN

EXTERN

1

Camion -staționare

lei/km

6

4

lei/h

54

59

2

Autoremorcher -staționare

lei/km

7

5

lei/h

59

63

Tarifele nu contin TVA

Denumire

UM

Tarife propuse

urban

extern

staționare lei/h

Autoutilitara Transport valori Ford Transit

lei/km

7

4

104

Autoutilitara Transport Ford Transit

lei/km

6

3

74

Autoutilitara Mercerdes Sprinter

lei/km

4

3

50

Autoutilitara marfa Vario

lei/km

5

3

51

Autoutilitara marfa Ford Conect

lei/km

4

2

48

Tarifele nu contin TVA

3. Tarife închiriere autocar Mercedes Tourismo

Denumire

UM

Tari

'e propuse

URBAN

EXTERN

1

Autocar Mercedes Tourismo -staționare 1 șofer - staționare 2 șoferi

lei/km

7

5

lei/h

56

lei/h

104

Tarifele nu contin TVA

4. Tarife pentru închiriere microbuz Mercedes Vito

Denumire

UM

Tari

?e propuse

URBAN

EXTERN

1

Microbuz Mercedes Vito -staționare

lei/km

7

3

lei/h

75

Tarifele nu contin TVA

5. Tarife pentru închiriere curse cu autobuzele Mercedes Conecto C

Denumire

UM

Tari

?e propuse

URBAN

EXTERN

1

Autobuz articulat Mercedes Conecto C

lei/km

7

5

staționare lei/h

65

Tarifele nu contin TVA

6. Tarife închiriere microbuze Mercedes Benz Sprinter Trituro

Denumire

UM

Tarife propuse

URBAN

EXTERN

Microbuz Mercedes Benz Sprinter Trituro

l e i /km

7

3

-staționare

lei/h

63

Tarifele nu conțin TVA

7. Tarife închiriere curse cu autobuzele articulate Mercedes Conecto G

Denumire

UM

Tarife propuse

URBAN

EXTERN

Autobuz articulat Mercedes Conecto G

le i/km

8

6

staționare lei/h

66

Tarifele nu contin TVA

8. Tarife închiriere microbuze Mercedes Benz Sprinter

Denumire

UM

Tarife propuse

URBAN

EXTERN

Microbuz Mercedes Benz Sprinter -staționare

lei/km

9

3

lei/h

49

Tarifele nu contin TVA

9. Tarifele de achizitie si personalizare al doilea card pentru populatie si angajati

Preț card nepersonalizat

Tarif personalizare

Populație

4,5 lei

0,5 lei

Angajați

7,75 lei

0,75 lei

Tarifele contin TVA.

 • 10. Tarife cautare documente în arhiva și copiere documente cu exceptia la plata acestui serviciu a angajatilor si fostilor angajati

Tarif propus

Tarif căutare documente în arhivă

26,00 lei

Tarif copiere document A4

6,00 lei/filă

Tarif copiere document A3

12,00 lei/filă

Tarifele nu conțin TVA.

 • 11. Tarif aviz tehnic TFT-LCD

Aviz tehnic TFT-LCD

Tarif propus

77,00 lei

Tariful nu conține TVA.

 • 12. Tarif aviz tehnic

Aviz tehnic

Tarif propus

106,50 lei

Tariful nu conține TVA.

 • 13. Tarif pentru manopera reparatii acordate tertilor in cadrul Sectiilor Infrastructura si

Transport Tramvaie

Tarif propus

Tarif lei/h

70,00

14. Tarif legitimație pe zi cu TVA închiriere microbuze electrice

Microbuz electric

Tarif propus

- legitimație pe zi cu TVA

10 lei

Tariful conține TVA.

15. Tarif pentru transport cu vaporetto

Tarif propus

Tarif lei/km

39,00 lei

Tariful nu conține TVA.

16. Tarif pentru manopera reparatii efectuate în cadrul Sectiei Transport Biciclete

Tarif propus

Tarif lei/h

32,00 lei

Tariful nu conține TVA.

17. Tarif pentru cursul de calificare conducator tramvai si troleibuz

Tarif propus

Pregătire practică/teoretică

Conducător tramvai și troleibuz

2988,32 lei/cursant

Tariful nu conține TVA.

18. Tarife închiriere spații care se vor practica în cadrul Muzeului Corneliu Mikloși

Tarife propuse fără TVA

Tarif închiriere hala muzeu lei/mp/zi - 1514,20 mp

6,78 lei

Tarif închiriere cladire multifunctionala lei/mp/zi

- 247,80 mp

8,00 lei

Tarif închiriere teren -spațiu de agrement lei/mp/zi -246,52 mp

2,68 lei

Tarifele nu conțin TVA.

19. Tarife închiriere tramvaie din cadrul Muzeului Corneliu Mikloși

Tarife propuse (lei)

Tarif închiriere tramvai turistic/restaurant/ lei /km-fără ghid

89 lei

Tarif închiriere tramvai turistic/restaurant/ lei /km-cu ghid

199 lei

Tarif închiriere tramvai turistic/restaurant/ lei /h - staționare

150 lei

Tarif bilet tramvai turistic cu ghid

37,82 lei

Taxă foto/video amatori

10 lei

Taxă foto/video profesional/oră**

100 lei

Tarifele nu conțin TVA.

20. Tarifele practicate pentru bilet intrare la muzeu și vânzarea de suveniruri personalizate cu Muzeu Corneliu Mikloși

DENUMIRE PRODUS

PREȚ

Tarif intrare MUZEU adulti

10.00 LEI

Tarif intrare MUZEU copii (<12 ANI)

5.00 LEI

Breloc

4.00 LEI

Pix

7.00 LEI

Magnet

8.00 LEI

Insignă

5.00 LEI

Șapcă

20.00 LEI

Tricou

25.00 LEI

Tarifele conțin TVA.

21. Tarife de închiriere practicate în cadrul Centrului Social Sindical de pe str. Renașterii

Tarif propus pentru beneficiari externi

Tarif intrare ștrand

10 lei/bilet

Tarif închiriere pat pliant

5 lei/pat pliant/zi

Tarif închiriere masa de tenis (2 palete/4 mingi)

15 lei/h

Închiriere teren fotbal cu nocturnă

119 lei/h

Închiriere teren fotbal fără nocturnă

95,20 lei/h

Închiriere teren volei cu nocturnă

119 lei/h

Închiriere teren volei fără nocturnă

95,20 lei/h

Tarif închiriere spațiu

3 euro/mp/lună, exclusiv TVA

Tarifele conțin TVA.

Copiii sub 6 ani, însoțiți de un adult, beneficiază de gratuitate.

 • 22. Tarife privind închirierea de spații publicitare în interiorul mijloacelor de transport în comun

Tarif actual/zi/buc lei

Format A4

5 lei

Format A3

10 lei

0,5 mp

20 lei

1 mp

35 lei

Tarifele nu conțin TVA.

Pentru dimensiuni intermediare se aplică tariful imediat superior dimensiunii superioare.

 • 23. Tarife privind închirierea de spații publicitare în exteriorul mijloacelor de transport în comun

Tarif actual/lună/unitate lei

Tarif închiriere spațiu publicitar tramvai simplu articulat

600 lei

Tarif închiriere spațiu publicitar tramvai dublu articulat

780 lei

Tarifele nu conțin TVA.

 • (1) Tarifele de închiriere - chiria este calculat pentru o lună = 22 zile.

 • (2) Prin unitate se înțelege un vagon motor, respectiv remorcă.

24. Taxa de neutralizare a reclamelor de pe tramvaiele simple și duble articulate

Taxă neutralizare actuală /unitate/lei

Neutralizare tramvai simplu articulat GT4

5.455,25 lei

Neutralizare tramvai dublu articulat GT8

8.303,66 lei

Tarifele nu conțin TVA.

25. Tarifele pentru închiriere spațiu publicitar în exteriorul tramvaiului pe rame click

Tarif închiriere spațiu publicitar exterior tramvai pe rama click

440 lei/buc/lună

20 lei/buc/zi

Tarifele nu conțin TVA.

 • (1) Tarifele de închiriere - chiria este calculat pentru o lună = 22 zile.

 • (2) Nu se acordă discount-uri.

26. Tarife pentru închirirere structură pentru difuzare de mesaje și imagini publicitare pe monitoare TFT în autobuzele articulate STPT:

Total secunde contract:

Tarife propuse LEI/SECUNDĂ

Sub 50000

0,012

50001-100000

0,010

100001-200000

0,009

Peste 200000

0,007

Tarifele nu conțin TVA.

27. Tarifele practicate la inspecția tehnică periodică

Nr. crt.

CATEGORIE

TARIFE APROBATE

TARIF LEI

TARIFE REVERIFICĂRI LEI

Siguranță

poluare

Altele

1

Autoturism

80

30

20

10

2

Autoutilitară, microbuz sub 3,5T

120

40

30

15

3

Autovehicul peste 3,5T

140

50

40

20

4

Remorcă și rulotă fără sistem de frânare

70

30

0

10

5

Remorcă și rulotă sub 3,5T cu sistem de frânare

100

30

0

10

6

Remorcă și semiremorcă peste 3,5T

180

70

0

20

Tarifele conțin TVA

Nota: În cazul în care vehiculul a fost respins la ITP pentru probleme de siguranta, poluare sau alte defectiuni, la revenire pentru reverificare se vor percepe tarifele corespunzătoare.

 • 28. Tarif pentru închirierea unor dispecerate neutilizate

___________________________________________Tarif propus___________________________________________ ________________________________________59,00 lei/mp/lunar________________________________________

Tariful nu conține TVA

Contractantul va avea obligațiile:

 • 1.  să achite separat de contract utilitațile consumate;

 • 2.  să vândă bilete STPT pe toată perioada de închiriere, conform orarului propriu de funcționare.

 • 29. Tarifului de închirire a stâlpilor pentru montare cabluri cu fibră optică

___________________________________________Tarif propus ________________________________________________8,5 lei/stalp/luna

Tariful nu conține TVA

 • 30. Tarifului de închiriere a canalului tehnic

___________________________________________Tarif propus ________________________________________220 lei/100ml/luna

Tariful nu conține TVA.

 • 31. Tarifului de închiriere spații administrative din str. Intrarea Doinei nr. 2

___________________________________________Tarif propus __________________________________________45 lei/mp/luna

Tariful nu conține TVA.

 • 32. Tarifului echipei de întreținere clădiri și utilaje din cadrul Secției Transport Tramvaie

___________________________________________Tarif propus __________________________________________________35 lei/h Tariful nu conține TVA.

 • 33. Tarifului curs pregatire practica/teoretica , categoria B

___________________________________________Tarif propus

____________________________________________1500 lei/cursant

Tariful nu conține TVA.

DIRECTOR D.E.,

CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU T. , ADRIAN COLOJOARĂ

ROMANIA


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind actualizarea, modificarea și completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexele la HCLMT nr. 243/20.12.2016

 • 1. Descrierea situatiei actuale

În conformitate cu prevederile legale privind serviciile de transport public local este necesar ca prin încasarea tarifelor sa se acopere cheltuielile curente de intretinere, exploatare si de reabilitare-dezvoltare aferente transportului public.

Potrivit prevederilor art. 17 alin. 1 lit. m) din Legea nr. 92/2007, ale art. 20, art. 22, art. 24 și art. 26 din Normele cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007, stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane se realizează la cererea operatorilor de transport public local de persoane, de către autoritățile administrației publice locale implicate în serviciul de transport public local și metropolitan pe baza fundamentării realizate de către STPT, urmând ca, la nivel unitar, acestea să fie aprobate prin hotărârea Adunării Generale a Actionarilor.

Conform prevederilor Normelor cadru nr. 272/2007 privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, tarifele pot fi ajustate periodic în baza cresterii indicelui pretului de consum fata de nivelul existent la data precedentei ajustari. Ajustarea tarifelor de călătorie se determină având în vedere indicele de creștere a prețurilor de consum, evoluția elementelor de cheltuieli și venituri etc.

Tarifele practicate in prezent la transportul urban de calatori nu au fost ajustat de mai bine de peste opt ani la abonamente și sapte ani la bilete, se impune actualizarea tarifelor/ călătorie pe baza de bilet si abonament si a tarifului la transportul metropolitan.

 • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Pentru ajustarea tarifelor propuse la bilete, legitimatii de 1 zi și abonamente s-a avut in vedere urmatoarele argumente:

 • - ajustarea tarifelor este oportună, fiind condiția primordială de acoperire a cheltuielilor cu activitatea de transport, alături de alte măsuri pentru creșterea veniturilor;

 • - menținerea tarifului actual de 93 lei pentru abonamentul general de 30 zile pentru a încuraja titlurile cu cat mai multe calatorii valabile;

 • - eliminarea din politica tarifara a abonamentelor de 15 zile și 5 zile pentru persoane fizice și abonamentele de 1 linie, 2 linii și 1 linie expres pentru persoanele juridice datorită numărului variat de titluri de călătorie intrucat cauzeaza costuri suplimentare cu distributia respectiv cu activitatea de control, fiind o sursa permanenta de frauda datorita perioadelor fragmentate de valabilitate a acestor titluri.

 • - eliminarea abonamentelor de doua linii datorita numarului redus de titluri vândute;

 • - conform prevederilor legislatiei in vigoare, precum si a majorarilor de preturi inregistrate la principalele elemente de baza din structura de cost, cum sunt combustibil, energie, gaze, crestere care se estimează a fi si in perioada următoare, pentru acoperirea acestor creșteri consideram necesara ajustarea tarifelor;

- tariful pentru o călătorie, inclusiv TVA, crește de la 2,00 lei la 2,50 lei pentru urban și metropolitan, iar tariful pentru o călătorie pentru cursele expres de la 2,50 lei/bilet la 3,00 lei. Pentru abonamente persoane fizice tarifele cresc după cum urmează: abonament 1 linie 30 zile de la 53 lei la 66 lei, și abonament expres 1 linie 30 zile de la 66 lei la 82 lei. Pentru abonamente persoane juridice tarifele cresc după cum urmează: abonament nominalizat general 30 zile de la 142 lei la 177 lei și abonament nenominalizat general 30 zile de la 180 lei la 224 lei.

Această ajustare a tarifelor va genera o creștere a veniturilor proprii ale societatii de transport, putându-se acoperi astfel creșterea elementelor de cheltuieli determinată de majorarea pieselor de schimb, materiale consumabile, dar și de majorările succesive ale salariului minim brut garantat în plată.

 • 3. Alte informații - Nu este cazul.

 • 4. Concluzii

Luând în considerare toate cele mai sus menționate, consider oportun aprobarea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, actualizarea, modificarea și completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexele la HCLMT nr. 243/20.12.2016.

PRIMAR, NICOLAE ROBU


DIRECTOR D. EDILITARĂ, CULIȚĂ CHIȘ

Anexa 1 Ia HCL nr./£/....../l^.^'f.-TARIFE TRANSPORT URBAN SI METROPOLITAN DE CALATORI CU AMENDAMENTE

Tarife valabile

Inflația

1 Tarife recalculate cu inflația

Tarife propuse

întreg

redus 20%

redus 50%

întreg

întreg

| redus 50%

0

1

2

3

1

2

3

L BILETE

Iunie 2010-dec 2017

1 călătorie

2,00

1,1873

2,37

2,50

Portofel 1 călătorie urban

2,00

2,50

expres 1 căi

2,50

2,97

2,50

Portofel 1 călătorie expres

2,50

2,50

1 călătorie bicicletă

2,00

2,37

2,50

1 călătorie vapor

1,00

1,19

1,00

II. Legitimații o zi

10,00

11,87

12,00

III. Abonamente

a) integrale

Apr 2009-dec 2017

- 1 linie                 - 30 zile

53,00

42,40

26,50

1,2432

65,89

66,00

33,00

-15 zile

30,00

24,00

15,00

TITLURI DE CĂLĂTORIE DESFIINȚATE

- 7 zile

16,00

12,80

8,00

19,89

20,00

10,00

- 5 zile

13,00

10,40

6,50

TITLURI DE CĂLĂTORIE DESFIINȚATE

- 2 linii                  - 30 zile

74,00

59,20

37,00

TITLURI DE CĂLĂTORIE DESFIINȚATE

-15 zile

53,00

42,40

26,50

- 7 zile

30,00

24,00

15,00

-5 zile

20,00

16,00

10,00

- gen.                  - 30 zile

93,00

74,40

46,50

93,00

46,50

-15 zile

66,00

52,80

33,00

TITLURI DE CĂLĂTORIE DESFIINȚATE

- 7 zile

42,00

33,60

21,00

-5 zile

30,00

24,00

15,00

- expres 1 linie          -3 0 zile

66,00

52,80

33,00

82,05

82,00

41,00

-15 zile

35,00

28,00

17,50

- 7 zile

19,00

15,20

9,50

23,62

24,00

12,00

-5 zile

14,00

11,20

7,00

Pers cu handicap,gratuitati conf. HCL 192/2012 și beneficarii Legilor speciale DL 118/1990, L189/2000 și OUG 214/1999-ab. Generale lunare

93,00

93,00

b) agenți ec.

- nominalizate gen.

142,00

1,2432

176,53

177,00

- nominalizate 2L

99,00

TITLURI DE CĂLĂTORIE DESFIINȚATE

- nominalizate ÎL

71,00

- nominalizate expres

88,00

- nenominalizate gen.

180,00

223,78

224,00

- nenominalizate 2L

142,00

TITLURI DE CĂLĂTORIE DESFIINȚATE

- nenominalizate ÎL

107,00

- nenominalizate expres

132,00

Bilete METROPOLITAN

1 călătorie

2,00

1,1873

2,37

2,50

legitimație o zi

10,00

11,87

12,00

a) ahon pers fizice

- abonament 1 linie-30 zile

53,00

1,2432

65,89

66,00

- abonament general - 30 zile

93,00

93,00

b)abon pers juridice -lunare

nominalizate general

142,00

176,53

177,00

nominalizate 1 linie

71,00

TITLURI DE CĂLĂTORIE DESFIINȚATE

nenominalizate general

180,00

223,78

224,00

- nenominalizate 1 linie

107,00

TITLURI DE CĂLĂTORIE DESFIINȚATE

Tarifele conțin TVA.

Tarife lei/km metropolitan

Tarif actual

Tarif propus

tarif lei/km autobuz

6,96 lei fără TVA

7,21 lei fără TVA

tarif lei/km troleibuz

11,71 lei fără TVA

12,05 lei fără TVA

Abonamentele generale sunt valabile pe toate liniile de transport urban+metropolitan+expres.

Abonamentele gratuite și cele reduse pentru studenți sunt valabile pe toate toate liniile de transport urban+metropolitan+expres.

Legitimațiile de 1 zi sunt valabile pe toate liniile urban+metropolitan+expres.

Politica tarifară integrată se aplică pentru transportul cu autobuze, tramvaie, troleibuze, naval și biciclete în zona metropolitan.

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA EDILITARĂ NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind actualizarea, modificarea și completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexele la HCLMT nr. 243/20.12.2016

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-                 a Primarului Municipiului

Timișoara și Proiectul de hotărâre privind actualizarea, modificarea și completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexele la HCLMT nr. 243/20.12.2016. Facem următoarele precizări:

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 255/2009 s-a aprobat reactualizarea tarifelor prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 397/26.09.2006, cu rata inflației aferentă anilor 2006 - martie 2009, iar prin HCLMT nr. 225/2010 tarifele au fost modificate și completate.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011, Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2012 și Hotărârea Consiliului Local nr. 34/02.02.2016 s-a aprobat modificarea și completarea tarifelor la transportul urban de călători. Aceste tarife au fost completate prin HCLMT nr. 243/20.12.2016.

Prin adresa cu nr. nr. 5033/15.03.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDE2018-232/15.03.2018, SC Societatea de Transport Public Timișoara SA, solicită actualizarea tarifului de călătorie urban și metropolitan, precum și a altor tarife practicate pentru închirierea și prestarea de servicii în cadrul STPT. Acestea au fost aprobate de Consiliul de Administrație, precum și de Adunarea Generală a Asociaților. De asemenea au atasat Nota de fundamentare a tarifelor.

În conformitate cu prevederile legale privind serviciile de transport public local este necesar ca prin încasarea tarifelor sa se acopere cheltuielile curente de intretinere, exploatare si de reabilitare-dezvoltare aferente transportului public.

Potrivit prevederilor art. 17 alin. 1 lit. m) din Legea nr. 92/2007, ale art. 20, art. 22, art. 24 și art. 26 din Normele cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007, stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane se realizează la cererea operatorilor de transport public local de persoane, de către autoritățile administrației publice locale implicate în serviciul de transport public local și metropolitan pe baza fundamentării realizate de către STPT, urmând ca, la nivel unitar, acestea să fie aprobate prin hotărârea Adunării Generale a Actionarilor.

Conform prevederilor Normelor cadru nr. 272/2007 privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, tarifele pot fi ajustate periodic în baza cresterii indicelui pretului de consum fata de nivelul existent la data precedentei ajustari. Ajustarea tarifelor de călătorie se determină având în vedere indicele de creștere a prețurilor de consum, evoluția elementelor de cheltuieli și venituri etc.

Tinand cont de faptul ca tarifele practicate in prezent la transportul urban de calatori nu au fost ajustate de mai bine de opt ani la abonamente și sapte ani la bilete, se impune actualizarea tarifelor/ călătorie pe baza de bilet si abonament si a tarifului la transportul metropolitan.

În calculul de ajustare a tarifelor propuse la bilete, legitimatii de 1 zi și abonamente s-a avut in vedere urmatoarele argumente:

 • 1. Ultima modificare de tarife a fost aprobată începând cu 15.07.2009 la abonamente conform HCL 255/30.06.2009 și 15.07.2010 la bilete conform HCL 225/29.06.2010.

 • 2.  Creșterea prețurilor de la ultima ajustare ( perioada de referinta 2009-2017) a pricipalelor utilitati care au generat costuri suplimentare astfel la:

 • - carburant de 53,27%, aceasta este influențată de o estimare cantitativă pentru efectuarea programului de transport la un nivel care să corespundă necesității de transport a utilizatorilor, în același timp ținandu-se cont și de evoluția prețului pe piața românescă a combustibilului

 • - energie electrică de 50,98%,

 • - materiale si piese o crestere de peste 200%, aceasta creștere este determinată de obligativitatea efectuării lucrărilor de mentenanță la parcul auto pentru respectarea standardelor de calitate și siguranță ale călătorului

 • - apa și canalizare de 100,75%,

 • - gaze de 14,45%

Având în vedere ca acestea reprezinta cheltuieli importante în cheltuielile totale, un procent de 6% cele cu energia electrică, apă, gaze iar combustibilul de 8%, au influențat negativ rezultatul economico-financiar a societatii.

 • 3.  Un alt element de cheltuiala important care a avut o crestere semnificativa este cheltuiala cu telecomunicatiile care a avut o crestere de 47 % fata de anul 2009, ca urmare utilizarii unei retele complexe de date si voce pe vehicule , in statii etc.

 • 4.  Costurile mari se datorează și flotei de care dispune societatea, în prezent gradul de uzură la autobuze scurte este de 100 % iar la articulate 85%, la tramvaie 75% și la troleibuze de 40%. Costurile cu mentenanta au crescut an de an, având în vedere că autobuzele Mercedes de 12 ml (achizitionate in anul 2005) au durata de serviciu consumata, autobuzele articulate (30 buc -achizitionate in anul 2010) au durata de serviciu consumata în proporție de 85%, tramvaiele second-hand sunt cu durata de serviciu consumata iar troleibuzele în număr de 50 buc au durata de serviciu consumata. Cheltuielile cu achizitia pieselor de schimb și a subansamblelor necesare menținerii in circulatie a parcului de mijloace de transport au crescut de la an la an, fiind elemente de cost principale în totalul cheltuielilor societatii.

 • 5. De asemenea facem precizarea ca urmare a negocierilor colective salariul minim tarifar la nivelul societatii a crescut de la 983 lei in 01.01.2009 la 2050 lei la 01.01.2018, ceea ce înseamna o crestere de aproximativ 208%, si implicit a cheltuielilor cu personalul, acestea avand o pondere de aproximativ 54% în total cheltuieli de exploatare. Procentul mare de crestere a salariului se datoreaza prevederilor legale privind cresterea salariului minim brut pe țară garantat în plată, a creșterii cheltuielilor cu personalul ca urmare a modificarilor legislative, ca urmare a trecerii contributiilor angajatorului la salariat, a valorii tichetelor de masa.

 • 6.  Suntem printre puținele societați din țară care nu am ajustat tariful și ne referim la cele care au caracteristici asemănătoare cu societatea noastră din punct de vedere al mărimii parcului, ariei de deservire și a serviciilor de transport similare. Menținerea acestor tarife a fost posibilă datorită faptului ca RATT a parcurs o perioada in care s-au realizat mai multe reorganizari și restructurari desfiintand aproximativ 600 de posturi reducand cheltuiala principala cu fondul de salarii.

 • 7. Indicele de crestere a preturilor de consum aferent perioadei aprilie 2009 - decembrie 2017 de 1,2432 calculat pentru abonamente , iar cel de 1,1873 aferent perioadei iunie 2010 - decembrie 2017 calculat pentru bilete duce la o crestere diferențiată a tarifelor abonamentelor fata de bilete.

 • 8.  Urmare a cresterii cheltuielilor specificate mai sus se impune indexarea tarifului de închiriere pentru transportul metropolitan cu autobuzul cu indicele de crestere al preturilor de consum de 1,0357 aferent perioadei decembrie 2016 - decembrie 2017 și tariful de închiriere pentru transportul metropolitan cu troleibuzul cu indicele de crestere al preturilor de consum de 1,0288 aferent perioadei decembrie 2015 - decembrie 2017.

Tarifele de închiriere și prestare de servicii au fost recalculate ca urmare a trecerii contributiilor sociale de la angajator la salariat si a cresterii preturilor la combustibil, piese de schimb, cheltuieli cu intretinerea si reparatiile.

Concluzii:

 • - ajustarea tarifelor este oportună, fiind condiția primordială de acoperire a cheltuielilor cu activitatea de transport, alături de alte măsuri pentru creșterea veniturilor;

 • - menținerea tarifului actual de 93 lei pentru abonamentul general de 30 zile pentru a încuraja titlurile cu cat mai multe calatorii valabile;

 • - eliminarea din politica tarifara a abonamentelor de 15 zile și 5 zile pentru persoane fizice și abonamentele de 1 linie, 2 linii și 1 linie expres pentru persoanele juridice datorită numărului variat de titluri de călătorie intrucat cauzeaza costuri suplimentare cu distributia respectiv cu activitatea de control, fiind o sursa permanenta de frauda datorita perioadelor fragmentate de valabilitate a acestor titluri.


Pondere in total abonamente vândute 2017


 • - eliminarea abonamentelor de doua linii datorita numarului redus de titluri vândute;

 • - conform prevederilor legislatiei in vigoare, precum si a majorarilor de preturi inregistrate la principalele elemente de baza din structura de cost, cum sunt combustibil, energie, gaze, crestere care se estimeaza a fi si in perioada urmatoare, pentru acoperirea acestor cresteri consideram necesara ajustarea tarifelor;

 • - tariful pentru o călătorie, inclusiv TVA, crește de la 2,00 lei la 2,50 lei pentru urban și metropolitan, iar tariful pentru o călătorie pentru cursele expres de la 2,50 lei/bilet la 3,00 lei. Pentru abonamente persoane fizice tarifele cresc după cum urmează: abonament 1 linie 30 zile de la 53 lei la 66 lei, și abonament expres 1 linie 30 zile de la 66 lei la 82 lei. Pentru abonamente persoane juridice tarifele cresc după cum urmează: abonament nominalizat general 30 zile de la 142 lei la 177 lei și abonament nenominalizat general 30 zile de la 180 lei la 224 lei.

Având în vedere cele mai sus expuse se impune ajustarea tarifelor, astfel:

 • - ajustarea tarifelor la abonamente cu indicele de inflatie aferent perioadei aprilie 2009 -decembrie 2017,

 • - ajustarea tarifelelor la bilete cu indicele de inflatie aferent perioadei iunie 2010 - decembrie 2017,

 • - ajustarea tarifului lei/km pentru transportul metropolitan cu autobuzul si transportul metropolitan cu troleibuzul, cu indicele de inflatie aferent perioadei decembrie 2016 -decembrie 2017 și respectiv cu indicele de inflatie pentru perioada decembrie 2015 -decembrie 2017;

 • - modificarea politicii tarifare a societatii si anume eliminarea unor titluri de calatorie;

 • - ajustarea tarifelor de închiriere și prestari servicii recalculate ca urmare a trecerii contributiilor sociale de la angajator la salariat;

 • - menținerea tarifelor de publicitate, aviz tehnic și personalizare carduri de călătorie transport, închiriere spații și a altor tarife neinfluentate de trecerea contributiilor sociale de la angajator la salariat.

Această ajustare a tarifelor va genera o creștere a veniturilor proprii ale societatii de transport, putându-se acoperi astfel creșterea elementelor de cheltuieli determinată de majorarea pieselor de schimb, materiale consumabile, dar și de majorările succesive ale salariului minim brut garantat în plată.

Potrivit art. 43 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice, cum sunt eliberarea acordurilor și avizelor, verificarea documentațiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalațiilor de utilizare și altele asemenea, tarifele și taxele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de operatori și se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.

În vederea respectării prevederilor mai sus menționate, STPT solicită actualizarea tarifelor pentru alte activități conexe activității de bază cum ar fi: inchiriere utilaje, închirieri autobuze, spații publicitare, etc. .

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. m) și o) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, consiliile locale, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București au următoarele atribuții:

 • - stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;

 • - asigurarea resurselor bugetare pentru susținerea totală sau parțială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București, după caz, ori prin lege.

Articolul 43 lit. b) și d) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local stipulează că procedura de stabilire a tarifelor percepute pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane trebuie să țină seama, printre altele, de următoarele reguli:

 • - tarifele se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creștere a prețurilor de consum, prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor județene sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz;

 • - modificarea tarifelor sau a subvențiilor se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor județene sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012 privind aprobarea Protocolul de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, precum și hotărârile Consiliului Local privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață conform Legii nr. 448/2006.

Conform O.U.G. nr. 36/2001 privind regimul preturilor și tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței, potrivit căreia tarifele Regiei Autonome de Transport Timișoara nu se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței.

Luând în considerare toate cele mai sus menționate, propunem aprobarea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, actualizării, modificării și completării tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexele la HCLMT nr. 243/20.12.2016

DIRECTOR, CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU, ADRIAN COLOJOARĂ

ȘEF BIROU G.M.P.E., NASTASIA POP