Hotărârea nr. 15/2018

15/30.01.2018 privind modalitatea de identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional pentru copiii proveniţi din familii defavorizate, precum şi Modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate
Hotararea Consiliului Local 15/30.01.2018
privind modalitatea de identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional pentru copiii proveniţi din familii defavorizate, precum şi Modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 797/18.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 798/18.01.2018 al Serviciului Beneficii Sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 23.01.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 798/18.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2015;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se stabileşte modalitatea de identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional pentru copiii proveniţi din familii defavorizate, precum şi Modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate de către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR......................

În scopul stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate și al creșterii accesului la educație a acestora, se instituie stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, conform prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a H.G.nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Lg.284/2015 . Stimulentele educaționale se acordă copiilor din familii defavorizate în condițiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:

 • a) vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului școlar curent - copiii pot fi înscriși la grădiniță și înainte să împlinească vârsta de 3 ani, dacă spațiul o permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de 3 ani;

 • b) vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniți după data de 1 septembrie a anului școlar curent, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale metodologiei de înscriere în învățământul primar;

 • c) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 284 lei.

Stimulentul educațional se acordă, la cerere, unuia dintre părinți, reprezentantului legal al copilului sau, după caz, persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dreptul la stimulent se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activitățile organizate în cadrul nităților din învățământul preșcolar, în perioada septembrie-iunie, începând cu luna în care beneficiarul ideplinește criteriile de eligibilitate. - Cererea de participare în program și declarația pe proprie răspundere, isoțite de actele doveditoare privind componența familiei și veniturile acesteia, poate fi făcută oricând pe erioada anului școlar și se depune de către reprezentantul legal al copilului la Direcția de Asistență Socială a funicipiului Timișoara - Serviciul Beneficii Sociale la sediul social din Timișoara.

a stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile impozabile și eimpozabile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, nclusiv cele rezultate din obligațiile legale de întreținere față de copii și/sau față de părinți, pe care membrii cesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educațional.

La stabilirea venitului net lunar se exceptează următoarele:

 • -  Sumele primite cu titlu de prestații sociale în baza legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare,

 • -  Alocația de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993, privind alocația de stat pentru copii,

  *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

  Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: asistentasocialatm@gmail.com

  y

republicată cu modificările și completările ulterioare,

 • -  Ajutor social acordat în baza legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare, alocația pentru susținerea familiei, acordată în baza legii 277/2010, republicată cu modificările și completările ulterioare și ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat în baza OUG 70/2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece aprobată prin legea 92/2012 cu modificările și completările ulterioare,

 • -  Ajutoarele de stat acordate pentru activitățile agricole din fonduri publice inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile

 • -  Sume acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susținerii educației preșcolarilor, elevilor și studenților prin programe ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, altor instituții publice și private, inclusiv organizații neguvernamentale,

 • -   Sume primite din activitatea de zilier, în condițiile Legii nr. 52/2011, privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată,

 • -  Sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condițiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale,

 • -  Sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgență.

Titularul tichetului social pentru grădiniță are obligația să anunțe orice modificare în componența familiei sau în veniturile acesteia în termen de maxim 15 zile de producerea acesteia. În cazul în care se solicită în scris schimbarea titularului aceasta se face prin dispoziție scrisă a primarului în termen de 15 zile de la înregistrarea solicitării și se comunică în termen de 5 zile de la data emiterii noului titular și, după caz, vechiului titular, precum și unității de învățământ preșcolar la care este înscris copilul. Pentru stabilirea noului titular, solicitarea scrisă este însoțită de documentul doveditor care atestă calitatea acestuia de reprezentant al familiei, respectiv reprezentant legal al copilului, precum și, după caz, de documente doveditoare prevăzute la art. 10 alin (3) din HG nr. 15/2016, care să ateste criteriile de eligibilitate menționate la art. 2 din legea 248/2015 actualizată.

Verificarea datelor și informațiilor cuprinse în cerere și în documentele doveditoare pentru acordarea stimulentului, precum și prelucrarea datelor înscrise în cerere se realizează în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării acesteia de către Serviciul Beneficii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Responsabilitatea gestionării tichetelor sociale revine Serviciului Financiar al Direcției Economice a Primăriei Municipiului Timișoara și Unităților de învățământ preșcolar conform R Dispoziției nr. 564/2016 a Primarului Municipiului Timișoara.

Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispoziție scrisă a primarului în termen de maxim 5 zile de la finalizarea verificărilor datelor și documentelor depuse de solicitant.

Valoarea nominală lunară minimă a stimulentului educațional se raportează la indicatorul social de referință și este de 0,1 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris la grădiniță, beneficiar al stimulentului educațional. Stimulentele educaționale acordate sub forma tichetelor sociale sunt utilizate pentru achiziționarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte și/sau a rechizitelor.

Finanțarea acordării stimulentului educațional se face din bugetul de stat prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate pentru bugetele locale cu această destinație.

Procedura de acordare a tichetelor sociale a fost stabilită prin H.G. nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: asistentasocialatm@gmail.com

y


metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță iar modalitatea de identificare a beneficiarilor se stabilește prin hotărâre a consiliului local.

Având în vedere cele prezentate, rezultă faptul că beneficiarii acestui program fac parte implicit din categoria beneficiarilor de venit minim garantat (Legea nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare) și ai beneficiarilor de alocație pentru susținerea familiei (Legea nr.272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare), care sunt în baza de date ai Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și care au minori între 3 și 6 ani care frecventează în mod regulat grădinița.

Prin urmare, beneficiarii stimulentului educațional vor fi identificați în primul rând din aceste două categorii. De asemenea vor fi luate în evidență și persoanele fără adăpost care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. În cazul în care se identifică familii/părinți singuri cu minori eligibili, prin colaborarea cu unitățile de învățământ preșcolar dar și cu alte entități persoane juridice (instituții/autorități publice sau de drept privat care nu fac parte din nici una din categoriile enumerate mai sus, dar îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, aceștia vor fi luați în evidența Serviciului Beneficii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - pentru a beneficia de stimulent educațional.

Șef Serviciu Beneficii Sociale Budinca Danila


Consilier

Medina Marinescu Codruta


*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: asistentasocialatm@gmail.com

y


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA SERVICIUL BENEFICII SOCIALE ,,În slujba oamenilorEXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea I

Titlul proiectului de hotărâre

proiectul de hotărâre privind modalitatea de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional pentru copiii proveniți din familii defavorizate, precum și Modalitatea de soluționare a situațiilor identificate

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situației actuale:

Prin H.C.L.M.T. nr.218//27.06.2017 s-a înființat Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, aprobându-se în acest sens, Organigrama și Statul de Funcții pentru aceasta. Prin aceeași hotărâre de consiliu s-au desființat 5 instituții publice cu personalitate juridică : Direcția de Asistenta Sociala Comunitară Timișoara, Serviciul pentru Protecția Copilului si Familiei Timișoara, Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara, Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fără Adăpost cu Cantina Socială Timișoara, Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara.

Serviciul pentru Protecția Copilului si Familiei Timișoara ca serviciul public cu personalitate juridică constituit în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara - avea ca atribuții și aplicarea Legii 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. În acest sens i s-a încredințat și aducerea la îndeplinire a H.C.L.T. nr.93/2016 privind modalitatea de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional pentru copiii proveniți din familii defavorizate, precum și Modalitatea de soluționare a situațiilor identificate. După înființarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara -și desființarea Serviciului pentru Protecția Copilului și Familiei, aplicarea actului normativ mai sus invocat este de competența noii structuri înființate .

Având în vedere cele de mai sus și raportat la prevederile art.4 alin.(2) din Legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și respectiv ale art.35 din H.G. nr.15/2016 - obligativitatea consiliilor locale de a stabili modalitatea de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate ;

 • 2. Concluzii

Propunem adoptarea hotărârii privind modalitatea de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional pentru copiii proveniți din familii defavorizate, precum și Modalitatea de soluționare a situațiilor identificate de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara .

PRIMAR,                                           VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU                                    IMRE FARKAS

DIRECTOR GENERAL,

JR.RODICA COJAN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: asistentasocialatm@gmail.com

y


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA SERVICIUL BENEFICII SOCIALE ,,În slujba oamenilorNr...........................................

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modalitatea de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional pentru copiii proveniți din familii defavorizate, precum și Modalitatea de soluționare a situațiilor identificate

Prin H.C.L.M.T. nr.218//27.06.2017 s-a înființat Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, aprobându-se în acest sens, Organigrama și Statul de Funcții pentru aceasta.

Prin H.C.L.M.T. nr.388/17.10.2017 s-a modificat și aprobat Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara .

Prin Legea 248/2015 s-a instituit sistemul educațional sub formă de tichete sociale în vederea stimulării participării învățământului preșcolar a copiilor din familii defavorizate și al creșterii accesului la educație a acestora. Prin H.C.L.M.T. nr.93/2016 s-a aprobat modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educațional pentru copiii proveniți din familii defavorizate, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate iar cu aducerea la îndeplinire a hotărârii respective s-a încredințat Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei Timișoara.

Prin H.C.L.M.T. nr.218//27.06.2017 s-a înființat Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și s-au desființat următoarele instituții publice cu personalitate juridică : Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara, Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei Timișoara, Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara, Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantina Socială Timișoara, Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara. Ca atare, în vederea aplicării de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara prin Serviciul Beneficii Sociale a prevederilor Legii nr.248/2015 și respectiv a H.G.nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.248/2015 care menționează, cităm :

Modalitatea de identificare a beneficiarilor se stabilește prin hotărâre a consiliului local, respectiv hotărâri ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București.(art.4 alin.2 din Lg.248/2015)

Autoritățile administrației publice locale stabilesc prin hotărâre a consiliului local modalitatea de identificare a beneficiarilor, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate, în limita procedurală prevăzută de prezentele norme metodologice și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță. (art. 35 din H. G. nr. 15/2016).

Propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara Proiectul de Hotărâre și Anexa privind modalitatea de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional pentru copiii proveniți din familii defavorizate, precum și Modalitatea de soluționare a situațiilor identificate de către - Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

DIRECTOR GENERAL, Jr. RODICA COJAN


ȘEF SERVICIU BENEFICII SOCIALE

BUDINCA DĂNILĂ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: asistentasocialatm@gmail.com

y