Hotărârea nr. 149/2018

149/03.04.2018 privind aprobarea Planului de selecţie - componenta integrală şi a Profilului personalizat al Consiliului de Administraţie pentru Societatea de Transport Public Timişoara S.A.
Hotararea Consiliului Local 149/03.04.2018
privind aprobarea Planului de selecţie - componenta integrală şi a Profilului personalizat al Consiliului de Administraţie pentru Societatea de Transport Public Timişoara S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-3777/29.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-3777/29.03.2018 al Compartimentului Guvernanţa Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.03.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-3777/29.03.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate,protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 105/23.02.2018 privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 123/20.03.2018 privind aprobarea Planului de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara S.A. - componenta iniţială;
Având în vedere Adresa Societăţii de Transport Public Timişoara S.A. nr. SC2018-004980/02.03.2018;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul de selectie - componenta integrală şi Profilul personalizat al Consiliului de Administraţie pentru Societatea de Transport Public Timişoara S.A., prevăzute în Anexele nr. 1 si nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartiment Guvernanţa Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A.;
- Comisiei de selecţie;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

RO MÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

NR. SC2018- /29.03.2018

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timișoara, tel./fax. +40 256-408300, www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului de selecție - componenta integrală și a Profilului personalizat al Consiliului de Administrație pentru Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

Având în vedere Expunerea de motive nr. ................................... a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție -componenta integrală și a Profilului personalizat al Consiliului de Administrație pentru Societatea de Transport Public Timișoara S.A.;

Având în vedere că procedura de selecție a membrilor Consiliului de administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a fost declanșată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 105/23.02.2018;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 123/20.03.2018 s-a aprobat Planul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. - componenta inițială;

Având în vedere Adresa Societății de Transport Public Timișoara S.A. nr. SC2018-004980/02.03.2018 prin care s-au făcut propuneri referitoare la profilul individual al membrilor Consiliului de Administrație al societății;

Facem următoarele precizări:

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea administrației publice locale, republicată și modificată, Consiliul local exercită atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea administrației publice locale, republicată și modificată, Consiliul local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Având în vedere art. 1. pct.- ul 16 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, planul de selecție reprezintă un document de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procedurii de selecție până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcțiile de administrator.

Potrivit prevederilor art. 14 lit. c) din Anexa 1 la Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.UG. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice:”În cazul societăților, componenta integrală a planului de selecție se elaborează de expertul independent în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare și autoritatea public tutelară, atunci când selecția se efectuează de expertul independent.”

Potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/20111 privind guvernanața corporativă a întreprinderilor publice, fiecare autoritate publică tutelară sau societate elaborează un profil personalizat al consiliului într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, cei mai buni candidați pentru consiliu.

Profilul consiliului și profilul candidatului se aprobă, în cazul societăților, de către adunarea generală a acționarilor, după ce a fost avizat de consiliu la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare sau, după caz, de către autoritatea publică tutelară, conform art. 34 lit. b) din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016.

Astfel, având în vedere Adresa Cabinetului individual de psihologie Delia Virga- expert resurse umane nr. SC2018-007374/29.03.2018, în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și a normelor de aplicare reglementate prin H.G. nr. 722/2016, în vederea respectării etapelor procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru Societatea de Transport Public Timișoara S.A., au fost elaborate următorele Anexe la prezentul raport:

 • 1.  Planul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A - componenta integrală,

 • 2.  Profilul Personalizat al Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

Având în vedere cele prezentate mai sus, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție - componenta integrală și a Profilului personalizat al Consiliului de Administrație pentru Societatea de Transport Public Timișoara S.A., îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Consilier,

Lazăr Violeta

Plan de selecție a membrilor Consiliului de Administrație

9                                                                                                                                   9

la Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

întocmit în baza prevederilor H.G. nr.-ul 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. -ul 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice

Componenta integrală

PREAMBUL

Societatea de Transport Public Timișoara S.A., având sediul în Timișoara, B-dul Take Ionescu nr. 56, a fost înființată în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, înregistrată la Camera de Comerț sub nr. J/35/3034/1991.

Conform art. 3 din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A. începe la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens, respectiv Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 105 din 23.02.2018.

Autoritatea publică tutelară - Consiliul Local al Municipiului Timișoara va propune candidați pentru funcțiile de membrii ai Consiliului de Administrație la S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A., propuneri făcute în baza unei selecții efectuate de către Comisia constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 308/2017, împreună cu un expert independent, contractat în acest sens.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 105/23.02.2018 s-a aprobat contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, conform prevederilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Termenii de referință pentru expertul independent sunt propuși pe baza componentei inițiale a planului de selecție, de către autoritatea publică tutelară sau comitetul de nominalizare și remunerare, după caz, potrivit prevederilor art. 8 din Normele de aplicare a OUG nr. 109/2011, aprobate prin H.G. nr. 722/2016. Totodată, luând în considerarea dispozițiile H.G. nr.-ul 722/2016, după declanșarea procedurii de selecție se publică planul de selecție - componenta inițială, document de lucru care cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele cheie ale procedurii de selecție, identificând data de început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse de eventualii candidați, cerințele cu privire la expertul independent, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa, precum și alte elemente care pot fi aduse la cunoștință până la numirea administratorilor.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparența și profesionalismul consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice, potrivit standardelor de guvernantă corporativă, astfel cum acestea au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

În acest sens, expertul independent desemnat pentru selecția membrilor Consiliului de administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A., în conformitate cu legislația privind guvernanță corporativă, a elaborat prezenta componentă integrală a Planului de selecție, pe care o propune Autorității Publice Tutelare - spre aprobare.

SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE ALE PLANULUI DE SELECȚIE

9

Potrivit H.G. nr. 722/2016, planul de selecție reprezintă documentul de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procedurii de selecție până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcțiile de administratori și este structurat pe două componente: componenta inițială, care se întocmește în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii și componenta integrală, care se întocmește după constituirea comisiei de selecție, selectarea expertului independent sau începerea procedurii selecției de către comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului, după caz.

Componenta inițială a fost elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrală a planului de selecție. Planul de selecție în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, structurile implicate, precum și documentele de lucru. Planul de selecție, in integralitatea lui, va fi realizat de expertul independent recrutat.

Componenta integrală a planului de selecție este definită la art. 1 pct. 9 din Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016. Aceasta reprezintă un document de lucru care conține, dar fără a se limita la aceasta, elementele din componenta inițială a planului de selecție, completate cu alte elemente necesare acestuia între data declanșării procedurii de selecție și data semnării contractului de mandat, inclusiv propunerea de desemnare a candidaților selectați pentru poziția de membru în consiliul de administrație.

Prezenta componentă integrală a planului de selecție este întocmită cu scopul recrutării și selecției unui număr de 9 membri ai Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, modificată și aprobată prin Legea 111/2016 și a dispozițiilor Hotărârii de Guvern nr. 722/2016.

Întocmirea proiectului componentei integrale a planului de selecție s-a realizat cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu O.U.G. nr. 109/2011, aprobată prin Legea 111/2016 și H.G. nr. 722/2016.

DATA DECLANȘĂRII PROCEDURII DE SELECȚIE ȘI CONTRACTAREA EXPERTULUI INDEPENDENT

În temeiul art. 3 din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație este inițiată la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens - H.C.L.M.T nr. 105/23.02.2018 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 105/23.02.2018 s-a aprobat ca selecția candidaților la funcția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. să fie efectuată de către Comisia de selecție constituită prin HCL nr. 308/2017 împreună cu un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Potrivit prevederilor art. 8 din Normele de aplicare a OUG nr. 109/2011, aprobate prin H.G. nr. 722/2016, termenii de referință pentru expertul independent sunt propuși pe baza componentei inițiale a planului de selecție, de către autoritatea publică tutelară sau comitetul de nominalizare și remunerare, după caz.

Contractarea expertului independent rămâne valabilă până la selecția întregului consiliu de administrație. Procedura de selecție va fi reluată de expertul independent ori de căte ori este nevoie, până la completarea tuturor posturilor vacante.

Selecția expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu luarea în considerare a urmatoarelor criterii:

Nr.

CRITERII

OBSERVAȚII

9

1

Portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private

Portofoliul sa conțină minimum 1 client pentru care sa realizat procedura de recrutare si selecție a membrilor CA și/sau a administratorilor executivi. Dovada: Prestările de servicii vor fi justificate prin prezentarea unor certificate de bună execuție/contracte/procese verbale de recepție emise sau consemnate de către autoritatea publică tutelară ori de către clientul privat beneficiar sau orice alt tip de document justificativ.

2

Valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a

Valoarea totală a maximum 3 contracte să fie de minimum 4.000 lei fără TVA sau echivalentul în USD/EUR al acestei sume.

administratorilor si directorilor

3

Componenta echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori

Experiența relevantă de minimum 3 ani în selecția administratorilor neexecutivi și/sau executivi; Echipa de proiect sa fie alcătuită din cel puțin un expertcare a desfășurat proiecte similare in domeniu.

4

Gradul de expertiză a expertului independent în privința recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice

Minimum două proiecte de recrutare și selecție a membrilor CA și/sau administratorilor executivi pentru fiecare expert nominalizat.

5

Managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului

Furnizarea de recomandări la cerere prin prezentarea unui curriculum vitae pentru fiecare expert, din care să rezulte experiența privind participarea la selecția și recrutarea de personal de administrare și conducere la societăți din domeniul public și privat

6

Experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernanță

Îndeplinirea activității de stabilire a profilului pentru consiliu, in proiectele de recrutare si selecție a membrilor CA sau directorilor, conform OUG nr. 109/2011.

Posibilitatea de a furniza la cerere recomandări in acest sens.

7

Procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.

Minimum 60%

ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Prezenta secțiune definește principalele activită ți pe care pă rțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie sa le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

Autoritatea publică tutelară are următoarele atribuții:

 • ■  Întocmește Scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet;

 • ■  Decide asupra declanșării procedurii de recrutare si selecție;

 • ■  Elaborează componenta inițială a planului de selecție, în consultare cu Comitetul de nominalizare și remunerare;

 • ■  Publică anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice;

 • ■  În elaborarea componentei integrale a planului de selecție oferă consultanță expertului independent (art. 14 lit. c din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016);

 • ■  Elaborează profilul consiliului și îl aprobă în conformitate cu art. 34 lit. b) din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016.

Expertul independent are următoarele atribuții:

În vederea desemnării candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație, expertul independent trebuie să desfășoare activitățile prevăzute de OUG nr. 109/2011 și de Normele metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016, având următoarele obligații, dar nelimitându-se la acestea în recrutarea și selecția candidaților în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.

 • ■  elaborează și propune procedura de selecție a candidaților;

 • ■  elaborează planul de selecție, respectiv componenta integrală a planului de selecție în consultare cu autoritatea publică tutelară, pentru a putea determina toate aspectele-cheie ale procedurii de selecție și introduce datele în acest plan;

 • ■  elaborează profilul consiliului de administrație care conține și matricea consiliului în baza cărora sunt elaborate profilul candidatului pentru funcția de administrator și matricea candidatului;

 • ■  elaborează în consultare cu autoritatea publică tutelară un profil personalizat al candidatului într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru desemnarea celor mai buni candidați;

 • ■  stabilește profilul candidatului cu respectarea dispozițiilor legale în materie prevăzute de legislația specifică activității beneficiarului;

 • ■  stabilește criteriile de evaluare în raport cu care candidatul este evaluat individual în procedura de selecție;

 • ■   stabilește, împreună cu autoritatea publică tutelară, criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a companiei.

 • ■  stabilește conținutului dosarului pentru depunerea candidaturilor pentru poziția respectivă;

 • ■  pregătește și întocmește anunțul privind selecția candidaților și asigură publicarea în cel puțin două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice; Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora.

 • ■   desfășoară și coordonează activitățile care stau la baza elaborării listei lungi. Lista lungă de candidați reprezintă lista cu toți candidații care au trimis în termenul prevăzut de normele aprobate prin HG nr. 722/2016 dosarul de candidatură complet;

 • ■  verifică informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă;

 • ■  stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat, care se efectuează în scris sau prin clarificări verbale;

 • ■  efectuarea unei analize comparative a candidaților rămași în lista lungă prin raportare la profilul candidaților, după efectuarea verificărilor informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă;

 • ■  solicită informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate. Informațiile suplimentare se obțin, fără a se limita la acestea, prin unul sau mai multe interviuri directe cu candidații, prin verificarea activității desfășurate anterior de candidați, prin verificarea referințelor oferite de către candidați;

 • ■  revizuiește, îmbunătățește și validează acuratețea rezultatelor pe baza punctajului obținut în matricea profilului de candidat;

 • ■  informează în scris despre deciziile luate candidații respinși de pe lista lungă;

 • ■  pregătește răspunsurile la eventualele contestații, după publicarea rezultatului procedurii de selecție.

 • ■  realizează lista scurtă care cuprinde maximum 5 candidați pentru fiecare poziție prin eliminarea de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului. Lista scurtă conține și punctajul obținut de către fiecare candidat;

 • ■  comunică candidaților aflați în lista scurtă faptul că în termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie să depună în scris declarația de intenție;

 • ■   evaluează candidații pentru pozițiile respective, aflați în lista lungă de candidați;

 • ■  analizează scrisoarea de așteptări, document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice, în baza căreia candidații aflați în lista scurtă redactează o declarație de intenție;

 • ■  analizează declarația de intenție în raport de prevederile Capitolului III al Anexei 1d din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011;

 • ■  integrează rezultatele analizei declarației de intenție în matricea profilului de candidat.

 • ■  întocmește planul de interviu;

 • ■   participă la selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă;

 • ■  întocmește proiectele de contracte de mandat în conformitate cu prevederile legislației incidente;

Comisia de selecție are următoarele atribuții:

 • ■  Participă la elaborarea proiectului matricei profilului consiliului, al profilului consiliului și al profilului candidatului,

 • ■  Solicită candidaților din lista scurtă depunerea declarațiilor de intenție și împreună cu expertul independent efectuează analiza acestora și integrează rezultatele în matricea profilului de candidat,

 • ■  Realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop,

 • ■  Transmite Raportul final către autoritatea publică tutelară în vederea luării deciziei de numire. Numirea candidaților se realizează de către AGA prin selectarea candidaților din lista scurtă.

 • ■  Se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului, cu expertul independent, cu alte organisme implicate în procedura de selecție, după caz.

Comitetul de nominalizare si remunerare se consultă și colaborează cu autoritatea publică tutelară ori de căte ori este nevoie, pe întreg parcursul procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație.

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PROCEDURII DE SELECȚIE

9

În vederea îndeplinirii scopului planului de selecție, părțile implicate în derularea acesteia, enumerate anterior, trebuie să convină asupra următoarelor aspecte-cheie:

 • 1. Cu privire la documentele necesare implementării procedurii de recrutare si selecție:

 • • Profilul consiliului de administrație și profilul fiecărui membru al consiliului trebuie definitivat și aprobat până la publicarea anunțului de selecție. Comitetul de nominalizare și remunerare este consultant în această activitate, în colaborare cu autoritatea publică tutelară și expertul independent;

 • 2. Derularea procedurii de recrutare si selecție:

 • Planul de selecție, respectiv componenta inițială trebuie comunicată în termen de 5 zile pentru consultare autorității publice tutelare și definitivată în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție. Componenta integrală va fi definitivată până la data publicării anunțului;

 • Pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene limită, cu respectarea legislației în vigoare și ca un rezultat al bunei negocieri între părți. Termenele limită trebuie stabilite și incluse în planul de selecție final.

 • Elementele de confidențialitate - aspectele cheie ale procesului de selecție trebuie specificate și integrate în planul de selecție, precum și modalitatea de abordare a acestora. În ceea ce privește confidențialitatea și accesul la documentele emise/uzitate în cadrul procedurii de selecție, respectiv informațiile privind identitatea candidaților, trebuie să fie tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate, iar accesul la aceste informații trebuie să fie limitat numai la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional. Toate dosarele candidaților vor fi tratate în deplină confidențialitate atât de expertul independent, cât și de autoritatea publică tutelară. De asemenea, această confidențialitate se referă și la a nu folosi în interes propriu aceste informații. Accesul la aceste informații se limitează numai la persoanele implicate în procesul decizional.

Notificări și mijloace de comunicare - se transmit elementele cheie ale planului de selecție, iar fiecare parte cu rol activ în procedura de recrutare și selecție va indica persoana/persoanele în atenția căreia/cărora se vor adresa comunicările, precum și mijloacele de comunicare. Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 105/23.02.2018 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A., selecția va fi efectuară de către Comisia constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 308/2017, împreună cu un expert independent, contractat în acest sens.

 • •  Expertul independent desemnat ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică este Delia Vîrgă - expert resurse umane, tel. 0722/620205, e-mail: deliavirga@gmail.com

 • •  Pentru informații suplimentare vă puteți adresa expertului independent menționat mai sus, precum și la nr. de tel 0256/408.405 fax: 0256/220311 la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, Compartiment Guvernanța Corporativă.

 • 3. Mențiuni privind selecția candidaților:

• Asigurarea diversității competențelor în cadrul Consiliului de administrație - acest aspect prezintă relevanță ca element cheie în alcătuirea listei scurte și înaintarea propunerilor pentru numirea membrilor Consiliului de administrație la întreprinderea publică care urmează prezenta procedură, întrucât poate conduce la eliminarea unor candidați valoroși;

Decizia privind diversitatea trebuie reflectată în planul de selecție, părțile implicate direct în trierea candidaturilor fiind responsabile pentru luarea deciziilor.

CALENDARUL PROCEDURII DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare precum și părțile implicate. Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:

NR.

ETAPA

DATA

RESPONSABIL

OBSERVAȚII

9

1.

Declanșarea procedurii de selecție

H.C.L. nr. 105 din 23.02.2018

Autoritatea publică tutelară

Art. 3 din Anexa 1 la H.G.

nr. 722/2016 și art. 64 ind. 4

din OUG nr. 109/2011

2.

Publicarea scrisorii de așteptări pe pagina de internet a autorității publice tutelare

Cel târziu o dată cu stabilirea listei scurte a candidaților

Autoritatea publică tutelară

H.C.L.

nr. 105 din 23.05.2017

3.

Elaborarea și publicarea proiectului componentei inițiale a planului de selecție

În termen de 5 zile de la declanșarea procedurii

Autoritatea publică tutelară

Conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Anexa nr.1 la

H.G. nr. 722/2016

4.

Transmiterea profilului personalizat al consiliului

În termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție

Autoritatea publică tutelară către Comitetul de nominalizare și remunerare (CNR)

Conform prevederilor art 22 din Anexa nr.1 la H.G. nr.

722/2016

5.

Formulare propuneri referitoare la componenta inițială a planului de selecție

10 zile de la data declanșării procedurii de selecție

CNR/acționarii

Conform art. 5 alin (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr.

722/2016

6.

Definitivarea componentei inițiale a planului de selecție

10 zile de la data declanșării procedurii de selecție

Autoritatea publică tutelară

Conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Anexa nr. 1 la

H.G. nr. 722/2016

7.

Aprobare Plan de selecție-componenta initială

16 zile de la declanșarea procedurii de selecție

Autoritatea publică tutelară

Conform prevederilor art.8, alin. (3) din Anexa 1 la H.G.

nr. 722/2016

8.

Contractarea expertului independent

zx

În termen de 6 zile de la data aprobării

componentei inițiale a planului de selecție

Autoritatea publică tutelară

în condițiile legii

9.

Definitivarea și aprobarea Planului de selecție -componenta integrală și a Profilului Consiliului

6 zile lucrătoare de la contractarea expertului independent

Autoritatea publică tutelară, expert independent

Conform art. 34 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016

10.

Publicarea anunțului privind selecția

Cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pt. depunerea candidaturilor

Autoritatea publică tutelară + expertul independent

Conform prevederilor art. 29 alin. (7) din OUG 109/2011, precum și art. 39 Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016

11.

Depunerea candidaturilor

În termen de 30 de zile

Candidați

Conform prevederilor art. 39 alin. (2) din HG 722/2016

12.

Evaluarea candidaturilor în raport cu minimum de criterii

În termen de 4 zile de la data limita pentru depunerea candidaturilor

Expertul independent

Conform art. 42 din Anexa 1 la HG nr.722/2016

13.

Solicitare de clarificări privitoare la candidatura

În termen de 2 zile de la evaluare

Expertul independent

Potrivit art. 43 din Anexa 1 la HG nr.722/2016

14.

Recalcularea punctajului, stabilirea listei scurte și afișare rezultate

În termen de 2 zile de la solicitare clarificări

Expertul independent

Art. 43 din

Anexa 1 la HG nr.722/2016

15.

Transmiterea răspunsului către candidații respinși

În termen de 1 zi de la

Expertul independent

Adresă, Conf. art. 42 din

Anexa 1 la HG nr.722/2016

16.

Raport de activitate si comunicarea acestuia Autorității Publice Tutelare

În termen de 2 zile de la lista scurta

Expertul independent

Raportul de activitate

17.

Depunerea declarației de intenție a candidaților din lista scurtă

În termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte

Candidații din lista scurtă

Conform prevederilor art. 44 alin. (2) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

18.

Analiza declarației de intenție si integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat

2 zile de la depunerea declarației

Comisia de selecție, asistată de expert independent

Conform prevederilor art. 44 alin.(3) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

19.

Selecția finală a candidaților pe baza de interviu

2 zile de la analiza declarației de intenție

Comisia de selecție

Conform prevederilor art. 44 alin. (5) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

20.

Întocmirea raportului pentru numirea finală și transmiterea acestuia

2 zile de la selecția finală

Comisia de selecție

Conform prevederilor art. 44 alin. (7) si alin. (9) pct. b) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

21.

Finalizarea procedurii de selecție

zx

În termen de cel mult 150 de zile de la declanșare

Autoritatea publică tutelară

Conform prevederilor art. 64

ind. 4 din OUG nr. 109/2011

Notă: Termenele menționate anterior sunt orientative, calendarul putând fi modificat în funcție de situațiile întâmpinate în timpul derulării procedurii.

REGULI PENTRU ALCĂTUIREA CONSILIULUI DE

ADMINISTRAȚIE

9

Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;

 • •      În cadrul Consiliului de administrație nu poate fi mai mult de doi membrii din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;

 • •      Majoritatea membrilor Consiliului de administrație este alcătuită din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 1382 din Legea nr.-ul 31/1990 - privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •      Membrii Consiliului de administrație care solicită reînnoirea mandatului, vor parcurge un proces de evaluare, pentru derularea căruia se va ține cont de procedură de evaluare cu raportare la criteriile de selecție, profilul consiliului de administrație, profilul membrului de administrație, precum și raportat la performanțele înregistrate de către aceștia pe durata mandatului anterior, în baza raportului de activitate pe care îl vor depune în acest sens.

 • •      Consiliul de administrație va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație;

 • •      O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult trei mandate de administrator și/sau membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, întocmai cum stipulează prevederile art. 33 din O.U.G. nr.-ul 109/2011.

OBIECTIVE PENTRU DEFINITIVAREA PLANULUI DE SELECȚIE

9

În vederea definitivării planului de selecție, Autoritatea publică tutelară în colaborare cu Comitetul de nominalizare și remunerare și cu expertul independent va întreprinde activitățile necesare pentru conformarea față de dispozițiile O.U.G. nr.-ul 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu normele metodologice aprobate prin H.G. nr.-ul 722/2016.

În acest sens, expertul independent va elabora, dar fără limitarea la acestea, următoarele documente în procesul de recrutare și selecție:

 • 1. Planul de selecție - componenta integrală;

 • 2. Profilul Consiliului de administrație;

 • 3. Profilul fiecărui membru al Consiliului de administrație;

 • 4. Anunțul privind selecția, pentru presa tipărită și online;

 • 5. Materialele referitoare la declarația de intenție;

 • 6. Fișe de sinteză/rapoarte/procese verbale pentru fiecare fază a planului de selecție;

 • 7. Plan de interviu;

 • 8. Formulare de nominalizare pentru candidații propuși;

 • 9. Formulare ale comunicărilor/solicitărilor de informații cu privire la candidaturi;

 • 10. Lista elementelor confidențiale și a celor care trebuie aduse la cunoștință publică;

 • 11. Lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;

 • 12. Lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista lungă;

 • 13. Lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă;

Orice alte documente sau activități care reies din respectarea prevederilor statuate de O.U.G. nr.-ul 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu normele metodologice aprobate prin H.G. nr.-ul 722/2016.

Lista de criterii minime de selecție în etapa inițială (realizarea listei lungi)

Evaluarea candidaturilor în prima etapă de selecție va avea loc pe baza următoarelor criterii:

 • - studiile și experiența anterioară din CV și actele doveditoare;

 • - reputația profesională și personală pe bază scrisorii de recomandare și a referințelor furnizate de candidați;

 • - rezultatele economico-financiare ale întreprinderii în care și-a exercitat mandatul de administrator sau director;

 • - înscrisurile din cazierul judiciar și fiscal.

Grilă de evaluare prealabilă în vederea desemnării membrilor Consiliului de administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A., Timișoara Candidat............

Condiții de participare

Candidatul are în dosarul de candidatura documentele necesare în proporție de ________

după cum urmează:

1.1.       Curriculum Vitae

1.2.        Cazier judiciar și fiscal

1.3.       Acte de studii (copii)

1.4.       Act de identitate (copie)

1.5.      Carnet de muncă (copie) / documente doveditoare

1.6.       Calitate de administrator / manager (dacă este cazul)

1.7.       Documente financiare referitoare la exercițiile financiare cu

profit pentru unitatea in care candidatul a fost administrator / manager

1.8.        Starea de sănătate

1.9.        Declarație notarială pe proprie răspundere referitor la situațiile

prevăzute în OUG 109/2011

1.10.      Declarație notarială privind acordul candidatului de procesare a

datelor personale in vederea selecției și verificarea informațiilor furnizate

1.11.      Proiectul planului de administrare (propunerea de strategie de

administrare a societății)

1.12.      Scrisoare de recomandare

Observație: Candidații care au ocupat anterior funcția de membru al Consiliului al Societatii de Transport

Public Timișoara S.A. vor depune un Raport de activitate pentru perioada mandatului deținut.

De asemenea, se vor analiza si următoarele criterii de participare:

Cunoașterea limbii române scris și vorbit

Experiență în managementul unor întreprinderi publice sau societăți comerciale profitabile (exceptie expertiza juridica/financiara s.a)

Studii superioare de lunga durata

(tehnice/economice/juridice/administrative)

Domiciliu stabil/rezidența în România

Capacitate deplină de exercițiu

Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (incidența art.

6 si 7 din OUG109 din 30.11.2011)                    ’

Planul de interviu

Introducere

 • -  Prezentarea participanț ilor la interviu, prezentarea contextului legat de evaluare;

 • -  Întrebări cu rol de acomodare în cadrul mediului și a interviului,

Cuprinsul interviului

 • -  Întrebări cu privire la experiența profesionlă actuală și anterioară a candidatului,

 • -  Întrebări legate de responsabilitățile pe care le-a avut pe parcusul anilor și ce fel de experiențe profesionale a dobândit în poziții de conducere, ce realizări deține pe plan profesional;

 • -  Întrebări legate de studii și cursuri de perfecționare;

 • -  Întrebări cu privire la motivația de a fi membru în Consiliu de administrație;

 • -  Întrebări legate de evaluarea cunoștiințelor în domeniul transportului public de persoane;

 • -  Întrebări legate de evaluarea gradului de cunoaștere a proceselor tehnologice/operaționale în domeniul transportului public de persoane;

 • -  Întrebări legate de evaluarea a procesului strategic al Societății de Transport Public Timișoara S.A., și capacitatea de a evalua opțiunile strategice și riscurile;

 • -  Întrebări situaționale cu privire la competențele vizate de post, cum ar fi: competențe în luarea deciziilor, abilitățile de negociere și comunicare, capacitatea de analiză și sinteză, abilități de relaționare, cum ar fi: Dați-mi un exemplu, din experiența dumneavoastră anterioară, în care ați negociat cu reprezentanții sindicatului un contract de muncă colectiv. Ce dificultăți ați întâmpinat? Cum s-a finalizat negocierea?

- Întrebări cu privire la expunerea politică, integritate si reputație, precum și la independență.

Închiderea interviului;

 • -  Intervievatorul prezintă responsabilitățile pe care le-ar avea viitorul membru al Consiliului,

 • -  Își manifestă față de candidat disponibilitatea de a răspunde la întrebările pe care le mai are cu privire la firmă sau asupra postului;

 • -  Îi explică care ar fi următorul pas în procesul de selecție.

Notă: Fiecare interviu cu candidații de pe lista scurtă va avea o durată de aproximativ 30 de minute.

Riscuri identificate

Prin modul în care au fost structurate activitățile expertului independent, precum și prin modul în care s-au alocat sarcinile și s-a conceput procedura de raportare, de evaluare și de validare a livrabilelor proiectului, s-a minimizat probabilitatea apariției unor riscuri cu impact asupra procedurii de selecție, totuși, există riscuri inerente, care au fost identificate, evaluate și s-au căutat soluții de minimizare a posibilității lor de apariție și a impactului lor asupra procesului de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație a Societății de Transport Public Timișoara S.A.

Acestea vor fi prezentate în Planul de Management al Riscurilor, după cum urmează:

Risc identificat

Impact

Probabilitate de apariției

Măsuri de minimizare

1

Criza de timp

moderat

medie

- Alocarea unor rezerve de timp pe fiecare activitate si pe fiecare etapa a proiectului în planul detaliat de selecție.

2

Indisponibilitate subita a unui expert cheie

mare

mică

 • - Preluarea sarcinilor de catre ceilalti experti cu competente similare sau

 • - Replanificarea activităților expertului în asa fel încat sa se treaca de perioada de indisponibilitate.

3

Număr mic de candidați

moderat

medie

 • - Adaugarea de canale noi pe care sa se transmita mesajele campaniei de recrutare;

 • - Abordarea directa cu metode de head-hunting a tintelor identificate cu ajutorul celorlalti candidati.

4

Abandon al procesului din partea candidaților aleși în final

mare

medie

 • - Asigurarea unui flux initial de sourcing de candidași suficient de mare pentru a permite ca pe lista scurta sa se afle un numar suficient de candidafi acceptafi;

 • - Scurtarea la minim posibil a perioadei de decizie de acceptare a unui candidat.

REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

9

 • 1. Expertul independent și Comisia de Selecție va asigura transparența asupra întregului proces de recrutare și selecție.

 • 2. Toate informațiile necesare candidaților, pe întreg parcursul procesului de selecție,vor fi făcute publice, prin publicarea lor în mediul online.

 • 3. Toate informațiile cu caracter personal vor fi confidențiale.

 • 4. Lista lungă este confidențiala. Candidații acceptați sau respinși de pe lista lunga vor primi individual, o informare scrisă în acest sens.

 • 5. Numai reprezentanții autorității publice tutelare au dreptul de a decide și de a face eventuale comunicări către presa scrisă pe marginea acestei proceduri de recrutare și selecție.

CONCLUZII

Datele și termenele trecute în prezentul Plan de selecție - componenta integrală, cu excepția celor de la care nu se poate deroga având în vedere dispozițiile legale, au caracter orientativ, ele urmând a fi definitivate la data aprobării de către Consiliu Local a componentei integrale a planului de selecție.

După finalizarea interviurilor, Comisia de selecție întocmește raportul în vederea numirilor finale, care include clasificarea/caracterizarea candidaților, cu motivarea acesteia și transmite raportul pentru numirea finală către autoritatea publică tutelară.

Prezentul plan de selecție va fi completat/ actualizat de expertul independent și de Comisia de selecție cu alte documente/elemente aferente selecției până la finalizarea procesului.

Întocmit, dr. Delia Vîrgă psiholog principal în specializarea psihologia muncii și organizațională expert resurse umane

Profilului personalizat al Consiliului de Administrație la S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

Profilul personalizat al consiliului se elaborează într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, cei mai buni candidați pentru consiliu.

Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:

 • •  analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general și ale consiliului, în particular,

 • •  matricea profilului Consiliului de Administrație al S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

ANALIZA CERINȚELOR CONTEXTUALE

9

Societatea de Transport Public Timișoara cu sediul in Timișoara, B-dul Take Ionescu nr. 56 a fost înființată în baza Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată și modificată, înregistrată la Camera de Comerț sub nr. J/35/3034/1991 având ca obiect principal de activitate transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători - conform cod CAEN 4931.

Societatea de Transport Public Timișoara, având forma juridică de societate pe acțiuni (SA), deține capital integral de stat, fiind o entitate publică sub autoritatea unității administrativ - teritoriale Municipiul Timișoara, conform Hotărârii Nr. 597/28.09.1992 privind trecerea sub autoritatea consiliilor locale sau, după caz, județene, a regiilor autonome și societăților comerciale cu capital integral de stat, care prestează servicii publice de interes local sau județean.

STPT desfășoară un serviciu de utilitate publică care face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică de interes economic și social general, desfășurate la nivelul unității administrativ teritoriale sub controlul și coordonarea administrației publice locale.

Administrația publică locală și STPT, în calitate de operator de transport public local, trebuie să asigure satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale cetățenilor, prin servicii de calitate, susținerea și dezvoltarea economică a localității prin realizarea unei infrastructuri moderne și totodată, asigurarea continuității serviciilor de transport.

În desfășurarea activității sale, STPT utilizează, în cea mai mare parte, bunuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Timișoara, date în administrarea și exploatarea societății, bunuri care trebuie exploatate și utilizate în condiții de eficiență.

Scopul înființării sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara a Societății de Transport Public Timișoara este de a asigura un serviciu public cu un pronunțat caracter social pentru Polul de Creștere Timișoara.

Obiectivele societății:

Societatea de Transport Public Timișoara își desfășoară activitatea, având în vedere îndeplinirea următoarelor obiective și criterii de performanță, dar fără a se limita la acestea:

-   Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților,

- Menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă și responsabilitate socială care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă,

- Retehnologizarea întregii activități desfăș urate de STPT prin modernizări, achiziții de utilaje performante și realizarea unei infrastructuri adecvate,

- Îmbunătățirea imaginii STPT prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu,

- Îmbunătățirea mentalității proactive a personalului STPT ș i a celor ce lucrează în numele STPT, în ceea ce privește calitatea, protecția mediului înconjurător, responsabilitatea socială și securitate în muncă,

- Creșterea veniturilor din încasări prin diminuarea numărului de călătorii frauduloase și mărirea numărului de validări.

Componența Consiliului de Administrație

În conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 99/2016 privind guvernanța corporativă a societăților comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timișoara este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul coroborate cu dispozițiile art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de administrație este constituit din 9 membri.

Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Consiliul de administrație nu poate avea mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138A2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății.

Consiliul de administrație are următoarele atribuții de bază:

 • a) aducerea la îndeplinire a tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor;

 • b) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții de bază care nu pot fi delegate directorilor:

 • - stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a Societății;

 • - stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

 • - supravegherea activității directorilor;

 • - numirea și revocarea directorilor și stabilirea renumerației lor;

 • - pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

 • - introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, conform legii;

 • c) de asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea 31/1990;

 • d) îndeplinește atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor, delegate în condițiile legii și ale Actului constitutiv;

 • e) duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, execută bugetul de venituri și cheltuieli și întocmește proiectul bugetului pentru anul următor;

 • f) prezintă rapoarte asupra activității desfășurate, precum și propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;

 • g) aprobă nivelul salariului directorului general;

 • h) mandatează Directorul general al Societății să negocieze contractul colectiv de muncă, contractele individuale de muncă și regulamentul intern și apboba prevederile acestora;

 • i) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor rapoarte cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit si pierderi, proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor și alte rapoarte conform legii;

 • j)  aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății în limita competențelor stabilite de Actul constitutiv;

 • k) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală.

Profilul membrilor consiliului

Pentru constituirea profilului membrilor consiliului pot fi avute în vedere următoarele cerințe, fără a se limita la acestea:

 • a) să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;

 • b) să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;

 • c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;

 • d) să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

 • •  studii superioare absolvite cu diplomă de licență (de preferat tehnice/economice/juridice);

 • •  cunoașterea limbii române scris și vorbit;

 • •  experienta in management sau expertiza juridica sau financiara,

 • •  capacitate deplină de exercițiu;

 • •  nu au cazier judiciar și fiscal,

 • •  nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.

 • •  nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice.

MATRICEA CONSILIULUI

Matricea consiliului cuprinde competențe măsurabile, trăsăturile și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candiddați.

 • I. DESCRIEREA MATRICEI

Descrierea coloanelor matricei

 • A. Criterii - Reprezinta categorii de competente, trasaturi, conditii necesare și interdictii derivate din matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectiva sau individuala a candidatilor pentru postul de membruin consiliu.

 • B. Obligatoriu (Oblig.) sau Optional (opt.) - Precizeaza daca pentru scopul evaluarii este necesar un anumit criteriu (selecteaza obligatoriu) sau nu (selecteaza optional.

Criteriile obligatorii sunt competente și trasaturi care trebuie sa fie indeplinite de catre toti candidatii sau de catre acei membri din consiliu pentru care exista un nivel minim de competenta aplicabil.

 • C. Ponderea (0-1)- Indica importanta relativa a competentei ce este evaluata. O valoare a ponderii apropiata de 1 indica o importanta crescuta a competentei, în timp ce valorile apropiate de 0 indica o

importanta scazuta.

 • D. Candidati nominalizati - Numele complet al administratorilor propusi (candidati sau/și nominalizati), ordonati alfabetic.

 • E. Total - Valoarea totala a unui anumit criteriu pentru toti administratorii și candidatii nominalizati,de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rand.

 • F. Total ponderat - Valoarea totala ponderata a unui anumit criteriu pentru administratorii și candidatii nominalizati [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloana multiplicata cu ponderea criteriului (prevazuta la punctul C)].

 • G. Pragul minim colectiv - Nivel procentual din potentialul maxim al competentelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toti membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacitatilor necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriuin total/[numarul candidati sau membri x punctajul maxim]x 100).

 • H. Pragul curent colectiv - Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numarul candidati sau membri x punctaj maxim) x 100.

Descrierea rândurilor matricei

 • •  Competențe - Combinația de cunoștinte, aptitudini, experienta și comportament necesara pentru a indeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de 1 pana la 5.

 • •  Trăsături - O calitate distincta sau caracteristica a individului. Grila de punctaj de 1 pana la 5.

 • •   Alte condiții eliminatorii - Reprezinta caracteristicile individuate sau colective care trebuie sa fie îndeplinite și care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 pana la

 • 5.

 • •  Subtotal - Punctajul total pentru administratori și cadidatii nominalizati individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competente, trasaturi,conditii care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau candidat nominalizat].

 • •  Subtotal ponderat - însumarea valorilor obtinute in urma multiplicarii punctajului obtinut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociata. £ (punctaj criteriu*pondere criteriu)

 • •  Total - Valoarea totala a punctajului criteriilor pentru administratori și candidatii nominalizati individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloana).

 • •  Total ponderat - Suma Subtotalurilor ponderate.

 • •  Clasament - Clasificarea candidatilor nominalizati pe baza totalului ponderat obtinut de fiecare.

II. CRITERII FOLOSITE IN CADRUL MATRICEI

COMPETENȚE

 • 1.1. Competențe specifice sectorului

 • 1.1.1 Cunoștinte în domeniul transporturilor de călători

Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează societatea, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de afaceri și poate articula pozitionarea competitiva a societatii în raport cu alte societati din sector.

Indicatori:

 • 1. Familiarizat/a cu strategille și modelele de afaceri potrivite pentru sectorul in care opereaza societatea;

 • 2. Cunoaște care sunt jucatorii cheie ai industriei și modul în care relationeaza aceștia (operatori economici in domeniul transportului, autoritati de reglementare, autoritati publice, etc.);

 • 3. Se pastreaza la curent cu tendintele actuale și viitoare, din domeniu (sociale, politice, tehnologice, știintifice, ecologice, economice, etc.);

 • 4. Împărtășește cunoștintele și perspectivele industriei cu alti membri ai consiliului în sprijinul procesului de luare a deciziilor;

 • 5. Poate oferi indicatori de performanta corporativa la tendintele serviciului de transport de călători.

1.1.2.Cunoașterea proceselor tehnologice/operațioanle în domeniul transportului public de călători

Descriere: înțelege procesul tehnologic șii rolul noilor tehnologii în domeniul transportului de călători și ghidează luarea deciziilor privind strategia de investiții a societății.

Indicatori:

 • 1. Se menține la curent cu dezvoltările și tehnologiile din domneiul transportului;

 • 2. Asistă consiliul în evaluarea strategiei tehnologice;

 • 3. Cunoștințe în noile tehnologii relevante în domeniul transportului (ex. Tehnologii moderne din sfera IT, sisteme de transport ecologic, etc.).

1.2 Competențe profesionale de importanță strategică

1.2.1 Viziune și planificarea strategică

Descriere: are o cunoaștere aprofundată a procesului strategic și poate evalua opțiunile strategice și riscuri, identifică piorități strategice și contribuie în cadrul consiliului prin prezentarea de direcții strategice managementului

Indicatori:

 • 1. Contribuie la viziunea societății, valorilor și scopului care ghideaza strategia

 • 2. Este familiar/ă cu modelele de afaceri și metodele de analiză strategic, evaluarea de opțiuni și crearea unei strategii organizaționale;

 • 3. Poate define obiectivele strategice ale organizației și poziția strategic curentă;

 • 4. Înțelege și poate sprijini consiliul în evaluarea mediilor politice, sociale,economice, cultural și tehnologice ale societății și shimbări relevante pentru strategia societății și pentru direcția viitoare;

 • 5. Înțelege factorii implicați în implemantarea cu succes a strategiei și conducerea schimbării organizaționale.

1.2.2 Capacitatea de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii și angajaților acesteia

Descriere: contribuie la luarea deciziilor consiliului prin execrcitarea unui raționament independent, înțelegand principiul responsabilității colective.

Indicatori:

 • 1. Caută clarificări atunci cand are incertitudine cu privire la o problemă sau cand nu există claritate;

 • 2. Solicit sfat specializat atunci cand sunt necesare alte perspective și puncte de vedere despre decizii critice;

 • 3. Exercită o judecata independentă și oferă o părere obiectivă după o atentă evaluarea a tuturor problemelor;

 • 4. Recunoaște nevoia de indepartare a partinirilor personale, convingerilor politice și a intereselor speciale;

 • 5. Este conștient/ă de pericolul gandirii de grup și solicita intrebari provocatoare sau exploratoare pentru a facilita procesul consiliului de luare a deciziilor.

1.2.3 Marketing strategic

Descriere: are cunoștință si experiență referitoare la marketingul strategic și comunicare, și poate asista consiliul in evaluarea planurilor de marketing, programelor și bugetelor pentru a asigura alinierea cu viziunea, valorile si obeictivele societății

Indicatori:

 • 1. Poate asista consiliul în contribuirea la dezvoltarea și/sau evaluarea strategiei de marketing a societății;

 • 2. Poate ghida consiliul in evaluarea eficacității programelor și campaniilor de marketing;

 • 3. Asistă consiliul în interpretarea informatiilor de marketing strategic, inclusiv datele despre tendințele pieței, analiza datelor clienților și de capital de brand;

 • 4. Înțelege care sunt partile interesate externe ale organizației și poate evalua metodele potrivite de comunicare.

1.2.4. Mangementul riscului

Descriere: întelege importanta evaluarii și atenuarea riscurilor organizationale și este familiarizat/a cu metodologiile și procesele pentru îndeplinirea cerintelor managementulul de risc.

Indicatori:

 • 1.  Familiarizat/a cu subiecte, strategii și tehnici curente referitoare la identificarea și atenuarea riscului;

 • 2.  Asista consiliul în identificarea, cuantificarea și propunerea de strategii pentru managementul riscului;

 • 3. Se angajeaza in dezvoltarea profesionala continua in ceea ce privește metodologiile managementului de risc;

 • 4. Explica aspectele tehnice legate de managementul riscului într-o maniera ușor de inteles;

 • 5. Conduce strategia de implicare a consiliului in ședinte informative despre risc;

 • 6. Preia comanda de propuneri care au fost aduse in atentia consiliului de administratie pentru revizuire, în evaluarea componentelor de management al riscurilor.

1.2.5. Legislație

Descriere: are o intelegere a sistemului legal și a mediilor legale și regulatoare in care opereaza societatea.

Indicatori:

 • 1.  Are cunoștinte funcționale despre legislatia de contract și dreptul comercial general;

 • 2.  Familiar/a cu cadrul legislativ și statutele sub care opereaza organizatia;

 • 3. Poate ghida consilul cu privire la aspectele de conformitate legale și de reglementare;

 • 4.  Sfatuiește consiliul referitor la problemele cu posibile implicari juridice;

 • 5.  Asista membrii consiliului în întelegerea problemelor legale și ale implicatiilor acestora;

 • 6. Se mentine la curent referitor la problemele cu implicatii legale pentru organizatie.

1.2.6. Finanțe și contabilitate

Descriere: familiar cu cerintele privind guvernanta financiara aprofundata și a practicilor de management financiar contemporan, inclusiv responsabilitatile fiduciare ale principiilor consiliului și de contabilitate, audit financiar și rapoarte financiare.

Indicatori:

 • 1.  Notifica consiliul cu privire la problemele cu implicatii posibile financiare sau contabile;

 • 2.  Ajuta membrii consiliului sa inteleaga potentialele implicatii financiare ale deciziilor specifice;

 • 3. Explica aspectele financiare și contabile într-un mod care poate fi ușor de înteles de catre membrii consiliului care au un nivel scazut de competenta financiara;

 • 4. Efectueaza dezvoltarea unei viziuni analitice independente a consiliului privind bunastarea financiara și mediul de control financiar al organizatiei;

 • 5. Familiarizat/a cu reglementarile și normele aplicabile de bune practici;

 • 6. Familiarizat/a cu standarde profesionale de contabilitate;

 • 7. Înțelege politicile și practicile sectorului public al finanțelor și contabilitatii.

1.3 Guvernanță corporativă

1.3.1. Competențe de guvernanță corporativă

Descriere: are o cunoaștere de bune practici și principii de guvernanta corporativa, este familiarizat/a cu legislatia și politicile guvernamentale referitoare la guvernanta întreprinderilor detinute de stat și intelege importanta gestionarii resurselor publice într-o maniera transparenta și eficace.

Indicatori :

 • 1.  Familiarizat/a cu principiile, conceptele și practicile de buna guvernanta corporativa fundamentale;

 • 2. Întelege cadrul guvernantei corporative in care opereaza societatea, inclusiv legislatia, reglementarile, codurile și politicile relevante;

 • 3.  Demonstreaza un nivel ridicat de transparență, integritate, responsabilitate și probitate;

 • 4. Întelege structura de responsabilitate și cum diverse organisme relationeaza unul cu celalalt - Autoritatea Publică Tutelară, consiliul și executivul societății.

1.3.2. Monitorizarea performanței

Descriere: întelege ca responsabilitatile consiliului pentru supervizarea performantei managementului și monitorizeaza adaptarea organizatiei la responsabilitatile sale legale, etice sau sociale.

Indicatori:

 • 1. Poate evalua eficacitatea controlului intern și a sistemelor de managementul riscului;

 • 2.  Întelege cadrul de risc al organizatiei;

 • 3. Contribuie la monitorizarea performantei manageriale de catre consiliu;

 • 4.   Întelege responsabilitatile legale, etice și sociale ale organizatiei și monitorizeaza conformitatea cu acestea;

 • 5.  Monitorizeaza relatia structurii manageriale cu partile interesate externe cheie;

 • 6.  Ajuta consiliul în implicarea părților interesate prin metode potrivite pentru determinarea, răspunderea și raportarea la interese materiale, economice, legale, etice, sociale și de mediu.

1.4 Social și personal

1.4.1. Abilități de comunicare și negociere

Descriere: este eficient/a in negocierea de întelegeri care obtin rezultatele dorite, într-o maniera ce demonstreaza respect și integritate.

Indicatori:

 • 1. Negociază cu succes in situatii de criza atat cu grupuri interne cat și cu grupuri externe;

 • 2. Soluționează diferentele cu minimum de impact;

 • 3.  Poate obtine concesii fara a deteriora relatiile;

 • 4.  Poate fi direct/a și puternic/a dar și diplomat/a.

1.4.2. Capacitatea de analiză și sinteză

Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza si ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a previziona evolutia acelui sistem in conditiile modificarii unui element component.

Indicatori:

 • 1. Descompune partile problemei fara a pierde imaginea de ansamblu;

 • 2. Poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influenteaza ansamblul;

 • 3. Poate modela problema in termeni abstracti;

 • 4. Nu trage concluzii pripite chiar daca se afla in situatii de stres;

 • 5. Poate să sintetizeze informatia și să identifice elementele importante;

 • 6. Poate formula soluții pe baza analizei făcute și poate argumenta în mod logic soluția propusă, punctând părțile ei forte si punctele ei slabe.

1.4.3. Abilități de relaționare

5                     5

Descriere: relationeaza cu succes cu altii, în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru.

Indicatori :

 • 1.     Relaționează cu succes cu alții, indiferent de pozitie, putere, influenta sau statut;

 • 2.     Este eficient/a în stabilirea rapoartelor;

 • 3.     Investește timp și energie pentru a-i cunoaște pe cei cu care trebuie sa interactioneze;

 • 4.     Este priceput/a la folosirea tactului și diplomatiei;

 • 2. TRĂSĂTURI

2.1. Integritate și reputație

Descriere: se comporta cu integritate, onestitate și transparenta în relatia cu altii și cu organizatia.

Indicatori:

 • 1. Întelege și îndeplinește îndatoririle și responsabiltatile unui consiliu, și mentine cunoștinte în aceasta privinta prin formare profesionala;

 • 2. Plasează interesele organizationale deasupra tuturor celorlalte;

 • 3. Se comportă într-o maniera demna de încrederea și respectul colegilor din consiliu;

 • 4. Vorbește cu onestitate și sinceritate;

 • 5. Trateaza informatiile sensibile și confidentiale cu discretia cuvenita și în concordanta cu prevederile contractului de mandate;

 • 6. Pastreaza angajamentele și promisiunile facute președintelui și membrilor consiliului;

 • 7. Se comporta în concordanta cu propriile valori și cu cele ale organizatiei.

2.2. Independența

Descriere: poseda o gandire independenta și este capabil/a sa ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei întelegeri globale a informatiilor și optiunilor care faciliteaza un standard înalt de luarea deciziilor.

Indicatori:

 • 1.  Este dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o pozitie independentă în fața opiniilor divergente;

 • 2.  Solicită clarificări și explicații;

 • 3.  Este dispus/ă să conteste status quo-ul și modul tradițional de a face lucrurile.

2.3 Expunere politică

Rating

1

2

3

4

5

Expunere politica

Foarte expus

Fară expunere

2.4. Aliniere cu scrisoarea de asteptari

Rating

1

2

3

4

5

Alinierea     cu

scrisoare      de

asteptari

Intenția exprimata nu se aliniaza

Intenția exprimat a      se

aliniaza

 • 3.CONDrriI PRESCRIPTIVE ȘI PROSCRIPTIVE

  • 3.1.   Număr de mandate

   Rating

   1

   2

   3

   4

   5

   Număr      de

   mandate

   >3

   3

   2

   1

   0

GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENTELOR SI TABELELE DE RATING

Grila de punctaj a competentelor este un instrument folosit pentru masurarea abilitatii candidatilor de a își demonstra competenta în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilitati în cinci categorii, de la "limitat" la "expert".

Scor

Nivel de competenta

Descriere

N/A

Nu se aplica

Nu este necesar sa aplicati sau sa demonstrati aceasta

1

Novice

Aveti o intelegere a cunostintelor de baza

2

lntermediar

Aveti un nivel de experienta castigat prin formare fundamentala si/sau prin cateva experiente similare. Aceasta aptitudine presupune sprijin extern.

 • •  Întelegeti si puteti discuta termeni, concepte, principii si probleme legate de aceasta competenta;

 • •  Faceti uz activ de legi, regulamente si ghiduri.

3

Competent

Sunteti capabil/a sa indepliniti cu success functiile asociate acestei comptetente. Poate fi necesar, uneori, ajutorul personalul cu mai multa experienta, dar de regula demonstrati aceasta aptitudine independent.

 • •  Ati aplicat aceasta competenta cu succes in trecut,cu minim de ajutor;

 • •  Întelegeti si puteti discuta aplicarea si implicatiile schimbarilor in procesele, politicile si procedurile din acest sector.

Scor

Nivel de competenta

Descriere

4

Avansat

Puteti indeplini sarcinile asociate cu aceasta aptitudine fara asistenta. Sunteti recunoscut/a in cadrul organizatiei curente ca un (o) expert(a) in aceasta competenta, sunteti capabil/a sa oferiti ajutor si aveti experienta avansata in aceasta competenta.

 • •  Ati oferit idei practice/relevante, resurse si perspective practice referitoare la procesul sau imbunatarile practice, la nivelde guvernanta a consiliului si nivel executiv superior.

 • •  Sunteti capabil/a sa interactionati si sa purtati discutii constructive cu conducerea executiva, dar si sa instruiti alte persoane in aplicarea acestei competente.

5

Expert

Sunteti cunoscut/a ca un expert/a in acest sector. Puteti oferi ajutor si gasi solutii pentru dileme si probleme complexe referitoare la aceasta zona de expertiza.

 • •  Ati demonstrat excelenta in aplicarea acestei competente in multiple consilii de administratie si/sau organizatii;

 • •  Sunteti privit/a ca un/o expert/a, conducator/oare si inovator/oare in aceasta competenta de catre consiliu, organizatia si/sau organizatiile din afara.

Tabele de rating -Competente

Cunostinte, aptitudini si experiența

Rating

Novice

1

Intermediar

2

Competent

3

Avansat

4

Expert

5

Întocmit,

dr. Delia Vîrgă psiholog principal în specializarea psihologia muncii și organizațională expert resurse umane

ANEXA 1

MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

la S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A

Criterii

Obligatoriu

(Oblig.) /Optional(opt.)

Pondere

(0-1)

Nivel

Pragul minim colectiv

B

C

H

Competențe

1. Competente specifice

sectorului

1.1 Cunostinte în

domeniul transportului public

Oblig.

1

60%

1.2. Cunoașterea proceselor tehnologice/operaționale în domeniul transporturilor publice

Oblig.

0.5

40%

2. Competente profesionale de importanta strategică

2.1 Viziune și planificare strategică

Oblig.

1

20%

2.2 Capacitatea de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii și angajaților acesteia

Oblig.

1

20%

2.3 Marketing strategic

Oblig.

0.5

10%

2.4 Managementul riscului

Oblig.

1

20%

2.5 Legislație

Opt.

0.5

10%

2.6 Finanțe și contabilitate

Opt.

1

20%

3. Guvernanta

corporativă

3.1 Competențe de guvernanța corporativă

Oblig.

1

50%

3.2 Monitorizarea performanței

Oblig.

0.5

50%

14

4. Social si personal

4.1 Abilități de comunicare și negociere

Oblig.

1

40%

4.2 Capacitatea de analiză și sinteză

Oblig.

1

40%

4.3 Abilități de relaționare

Oblig.

0.5

20%

Subtotal

Subtotal ponderat

II. Trăsături

1. Integritate și reputație

Oblig.

1

40%

2.Independenta

Opt.

1

20%

3. Expunere politica

Opt.

0.5

10%

4. Aliniere cu Scrisoarea de asteptari

Oblig.

1

30%

Subtotal

Subtotal ponderat

III. Cerințe prescriptive

Și proscriptive

1. Numar de mandate

Opt.

0.5

40%

2. Altele

Opt.

0.5

60%

Subtotal

Subtotal ponderat

TOTAL

Total ponderat

Clasament

Tabele de rating -Competente

Cunostinte, experienta

aptitudini

si

Rating

Novice

1

lntermediar

2

Competent

3

Avansat

4

Expert

5

Întocmit, dr. Delia Vîrgă psiholog principal în specializarea psihologia muncii și organizațională expert resurse umane

ANEXA 2

MATRICEA CANDIDAȚILOR

9

Consiliului de Administrație la S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A

Criterii

Obligatoriu

(Oblig.) /Optional(opt.)

Pondere

(0-1)

Nivel

Pragul minim colectiv

B

C

H

ompetențe

1. Competente specifice

sectorului

1.1 Cunostinte în domeniul transportului public

Oblig.

1

3

60%

1.2. Cunoașterea proceselor tehnologice/operaționale în domeniul transporturilor publice

Oblig.

0.5

3

40%

2. Competente profesionale de importanta strategică

2.1 Viziune și planificare strategică

Oblig.

1

4

20%

2.2 Capacitatea de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii și angajaților acesteia

Oblig.

1

20%

2.3 Marketing strategic

Oblig.

0.5

3

10%

2.4 Managementul riscului

Oblig.

1

4

20%

2.5 Legislație

Opt.

0.5

3

10%

2.6 Finanțe și contabilitate

Opt.

1

4

20%

3. Guvernanta

corporativă

3.1 Competențe de guvernanța corporativă

Oblig.

1

3

50%

3.2 Monitorizarea performanței

Oblig.

0.5

4

50%

17

4. Social si personal

4.1 Abilități de comunicare și negociere

Oblig.

1

4

40%

4.2 Capacitatea de analiză și sinteză

Oblig.

1

3

40%

4.3 Abilități de relaționare

Oblig.

0.5

3

20%

Subtotal

Subtotal ponderat

II. Trăsături

1. Integritate și reputație

Oblig.

1

4

40%

2. Independenta

Opt.

1

2

20%

3. Expunere politica

Opt.

0.5

2

10%

4. Aliniere cu Scrisoarea de asteptari

Oblig.

1

4

30%

Subtotal

Subtotal ponderat

III. Cerințe prescriptive

Și proscriptive

1. Numar de mandate

Opt.

0.5

3

40%

2. Altele

Opt.

0.5

4

60%

Subtotal

Subtotal ponderat

TOTAL

Total ponderat

Clasament

Tabele de rating -Competente

Cunostinte, experienta

aptitudini

si

Rating

Novice

1

lntermediar

2

Competent

3

Avansat

4

Expert

5

Întocmit, dr. Delia Vîrgă psiholog principal în specializarea psihologia muncii și organizațională expert resurse umane

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2018-    /29.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție - componenta integrală și a Profilului personalizat al Consiliului de Administrație pentru Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 105/23.02.2018 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

În vederea respectării etapelor prevăzute de legislația în vigoare a fost aprobat Planul de selecție-componenta inițială - prin Hotărârea Coniliului Local nr. 123/20.03.2018 și au fost elaborate de către expertul independent următoarele documente:

 • -  Planul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A - componenta integrală,

 • -  Profilul Personalizat al Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

Având în vedere faptul că Planul de selecție reprezintă un document de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție și că Profilul consiliului și profilul candidatului se aprobă, în cazul societăților, de către autoritatea publică tutelară, conform art. 34 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016, considerăm că este oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție - componenta integrală și a Profilului personalizat al Consiliului de Administrație pentru Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

CONSILIER,

LAZĂR VIOLETA

Cod FO53-03,Ver.2