Hotărârea nr. 147/2018

147/03.04.2018 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 180/01.06. 2004 privind atribuirea cu titlu gratuit a terenului şi fundaţiei de pe acesta în vederea finalizării investiţiei "Extindere Clinică III Pediatrie cu un Centru Familial", către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu"
Hotararea Consiliului Local 147/03.04.2018
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 180/01.06. 2004 privind atribuirea cu titlu gratuit a terenului şi fundaţiei de pe acesta în vederea finalizării investiţiei "Extindere Clinică III Pediatrie cu un Centru Familial", către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-6415 /19.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-6415/19.03.2018 al Serviciului Şcoli - Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.03.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-6415 /19.03.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 180/01.06. 2004 privind atribuirea cu titlu gratuit a terenului şi fundaţiei de pe acesta în vederea finalizării investiţiei "Extindere Clinică III Pediatrie cu un Centru Familial", către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 221/30.05. 2006 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Timişoara în administrarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii " Louis Ţurcanu " Timişoara a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea şi care fac parte din Domeniul Public al municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin (2) lit c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se revoca Hotărârea Consiliului Local nr. 180/01.06. 2004 privind atribuirea cu titlu gratuit a terenului şi fundaţiei de pe acesta în vederea finalizării investiţiei "Extindere Clinică III Pediatrie cu un Centru Familial", către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu".

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli-Spitale şi Direcţia Clădiri Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciul Şcoli-Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului ;
-Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu";
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMĂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr.SC 2018- 6415/19.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE - privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 180/01.06. 2004 privind atribuirea cu titlu gratuit a terenului și fundației de pe acesta în vederea finalizării investiției "Extindere Clinică III Pediatrie cu un Centru Familial", către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu"

Imobilele în care funcționează Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu „ fac parte din domeniul public al Municipiului Timișoara.

Având în vedere că aceste imobile au fost transmise în administrarea Spitalului Clinic de Copii „Louis Țurcanu” prin Hotărârea Consiliului Local nr. 221/30.05.2006, emisă conform prevederilor art.1, alin.1 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 modificată și completată prin Legea nr.99/2004 și Ordonanța Guvernului nr. 78/19.08.2004, privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local;

Având în vedere că Hotărârea Consiliului Local nr. 180/01.06. 2004 privind atribuirea cu titlu gratuit a terenului și fundației de pe acesta în vederea finalizării investiției "Extindere Clinică III Pediatrie cu un Centru Familial, către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" nu își mai poate produce efecte, ne mai având obiect;

- considerăm necesară și oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 180/01.06. 2004 privind atribuirea cu titlu gratuit a terenului și fundației de pe acesta în vederea finalizării investiției "Extindere Clinică III Pediatrie cu un Centru Familial", către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu"

PRIMAR

Nicolae Robu


VICEPRIMAR

Dan Diaconu

ȘEF SERVICIU ȘCOLI-SPITALE Anca Lăudatu

ROMĂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL ȘCOLI, SPITALE Nr.SC 2018-6415/19.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 180/01.06. 2004 privind atribuirea cu titlu gratuit a terenului și fundației de pe acesta în vederea finalizării investiției "Extindere Clinică III

Pediatrie cu un Centru Familial", către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu"

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC 2018-6415/19.03.2019 a Primarului Municipiului Timișoara și a Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.180/01.06. 2004 privind atribuirea cu titlu gratuit a terenului și fundației de pe acesta în vederea finalizării investiției "Extindere Clinică III Pediatrie cu un Centru Familial", către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu",

Facem următoarele precizări:

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 53/05.04.1994, a fost concesionat făra licitatie publică cu plata unei taxe de concesionare stabilită potrivit legii, Spitalului Clinic de Copii Timisoara, terenul in suprafata de 657 mp, situat în Timișoara înscris în C.F. nr.2 Timișoara cu nr.top 1099 din suprafață totala de 1221 mp, în vederea realizării obiectivului de investiții Extindere Clinică III Pediatrie cu un Centru Familial"

Prin HG nr. 66/22.01.2004 obiectivul de investiții " Corp B - Extindere Spital Clinic de Pediatrie" Timișoara, situat în Municipiul Timișoara, P-ța Regina Maria nr. 2, județul Timiș, a fost transmis cu titlu gratuit din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Hotărârea Consiliului Local nr. 53/05.04.1994 a fost revocată prin art. 4 al Hotărârii Consiliului Local nr. 180/01.06. 2004 prin care a fost atribuit în folosință gratuită pe durata existenței construcțiilor, a aceluiaș teren de 657 mp, înscris în CF.99769 cu nr top.1099/2, cât și fundația corpului B "Extindere Clinică III Pediatrie cu un Centru Familial", către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" în vederea continuării investiției cu finanțare asigurată din fonduri extrabugetare prin Fundația Hilfswerk Austria și a fost revocată Hotărârea Consiliului Local nr. 53/05.04.1994.

În baza HG. nr.866/2002, clădirile și terenurile aferente, în care se desfășoară activitatea Spitalului Clinic de Copii „Louis Țurcanu” au trecut din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al Municipiului Timișora și în administrarea Consiliului Local, și au fost preluate, prin Protocol de predare -primire, încheiat în anul 2003 între Spitalul Clinic de Copii „Louis Țurcanu” și Municipul Timișoara.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.221/30.05.2006, emisă conform prevederilor art.1, alin.1 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 modificată și completată prin Legea nr.99/2004 și Ordonanța Guvernului nr. 78/19.08.2004, privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, imobilele - clădiri și terenuri aferente Spitalului Clinic de Copii „Louis Țurcanu” care au fost preluate în baza HG. nr.866/2002 precum și terenul și corpul B care au făcut obiectul Hotărârilor nr. 53/05.04.1994 au trecut în administrarea Spitalului Clinic de Copii „Louis Țurcanu”.

Corpul B "Extindere Clinică III Pediatrie cu un Centru Familial" a fost demolat iar terenul de 657 mp este ocupat de noua construcție cu P+6E a Spitalului Clinic de Copii „Louis Țurcanu”.

La această dată Unitatea de Primiri Urgențe din clădirea existentă cu S+P+ 2E +M este cuprinsă în Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 8.- “Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”,Prioritatea de investiții 8.1- Obiectivului Specific 8.2. „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență" .Una din condițiile de acceptare a proiectului este ca în cartea funciară să nu fie înscrise sarcini.

În noua Carte funciară nr. 439479 Timișoara, deschisă după operațiunea de alipire a terenurilor aferente incintei Spitalului Clinic de Copii „Louis Țurcanu” din P-ța Regina Maria nr. 2, a fost transcrisă sarcina din CF nr. 2, top 1009/2 cu privire la dreptul de cocesiune asupra suprafeței 657 mp în favoarea spitalului, conform prevederilor HCL nr. nr. 53/05.04.1994.

Hotărârea Consiliului Local nr. 53/05.04.1994 a fost revocată prin art. 4 al Hotărâri Consiliului Local nr. 180/01.06. 2004 prin care a fost atribuit dereptul de folosință gratuită asupra suprafeței 657 mp în favoarea spitalului.

La cererea noastră Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ a radiat sarcina cu privire la dreptul de cocesiune asupra terenului de 657 mp în favoarea spitalului dar a înscris ca sarcină dreptul folosință gratuită de asupra terenului 657 mp în favoarea Spitalului Clinic de Copii „Louis Țurcanu”, conform prevederilor art. 1 din HCLMT nr. 180/01.06. 2004.

Având în vedere cele de mai sus și a faptului că în prezent terenul de 657 mp este în administrarea Spitalului Clinic de Copii „Louis Țurcanu”.

Având în vedere că Hotărârea Consiliului Local nr. 180/01.06. 2004 prin care a fost atribuit dereptul de folosință gratuită asupra suprafeței 657 mp în favoarea Spitalului Clinic de Copii „Louis Țurcanu” nu își mai poate produce efecte ne mai având obiect, apreciem că;

- proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 180/01.06. 2004 privind atribuirea cu titlu gratuit a terenului și fundației de pe acesta în vederea finalizării investiției "Extindere Clinică III Pediatrie cu un Centru Familial", către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

ȘEF SERVICIU, Anca Lăudatu

CONSILIER, Ioana Ciucur


Cod.FO 53-01,Ver.1