Hotărârea nr. 143/2018

143/03.04.2018 privind inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern pentru trecerea din domeniul public al Statului Roman in domeniul public al Municipiului Timisoara a imobilului inscris in C.F. nr. 408552 - C1 Timisoara nr. Top 408552 - C1 - U17, din Timisoara, Bv. Republicii nr. 8, jud. Timis si abrogarea Hotararii Consiliului Local nr.76/05.10.1993
Hotararea Consiliului Local 143/03.04.2018
privind inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern pentru trecerea din domeniul public al Statului Roman in domeniul public al Municipiului Timisoara a imobilului inscris in C.F. nr. 408552 - C1 Timisoara nr. Top 408552 - C1 - U17, din Timisoara, Bv. Republicii nr. 8, jud. Timis si abrogarea Hotararii Consiliului Local nr.76/05.10.1993


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-7141/28.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-7141/28.03.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 28.03.2018, Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 7141/28.03.2018;
Avand in vedere Adresa nr.SC2018-7141/27.03.2018 a CAMEREI DE CONTURI TIMIS;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.76/05.10.1993 privind atribuirea spatiului in suprafata de 241,41 mp. de la parterul imobilului din B-dul Republicii nr.6 si spatiul de la etajul I in suprafata de 529 mp. din imobilul situat in B-dul Republicii nr.8, catre Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Judeteana.
Avand in vedere Procesul - Verbal al sedintei in plen a Consiliului Local al Municipiului Timisoara din data de 03.04.2018;
Avand in vedere amendamentele formulate de domnul consilier Dan Diaconu;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern pentru trecerea din domeniul public al Statului Roman in domeniul public al Municipiului Timisoara a imobilului inscris in C.F. nr. 408552 - C1 Timisoara nr. Top 408552 - C1 - U17, din Timisoara, Bv. Republicii nr. 8, jud. Timis si retragerea dreptului de administrare a Curtii de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi a judetului Timis.
Art. 2:Cu data prezentei se abroga Hotararea Consiliului Local nr.76/05.10.1993 privind atribuirea spatiului in suprafata de 241,41 mp. de la parterul imobilului din B-dul Republicii nr.6 si spatiul de la etajul I in suprafata de 529 mp. din imobilul situat in B-dul Republicii nr.8, catre Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Judeteana.

Art. 3:Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Curtii de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE

SC2018-7141/28.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind abrogarea HCL nr.76/05.10.1993 privind atribuirea spațiului in suprafața de 241,41 mp. de la parterul imobilului din B-dul Republicii nr.6 si spațiul de la etajul I in suprafața de 529 mp. din imobilul situat in B-dul Republicii nr.8, catre Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Judeteana

Având in vedere Expunerea de motive nr.SC2018-7141 din 28.03.2018 a Primarului Municipiului Timișoara si Proiectul de hotarire cu privire la abrogarea HCL nr.76/05.10.1993 privind atribuirea spatiului in suprafata de 241,41 mp. de la parterul imobilului din B-dul Republicii nr.6 si spatiul de la etajul I in suprafata de 529 mp. din imobilul situat in B-dul Republicii nr.8, catre Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Judeteana .

Prin cererea cu nr. SC2018-7141/27.03.2018 Curtea de Conturi Timiș solicita abrogarea HCL nr.76/05.10.1993 privind atribuirea spatiului in suprafata de 241,41 mp. de la parterul imobilului din B-dul Republicii nr.6 si spatiul de la etajul I in suprafata de 529 mp. din imobilul situat in B-dul Republicii nr.8, catre Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Judeteana, precum si predarea spatiului.

Având in vedere prevederile legale si faptul ca pentru a putea raspunde cerintelor solicitate de catre CURTEA DE CONTURI TIMIS, apreciem ca proiectul de hotarire privind abrogarea HCL nr.76/05.10.1993 privind atribuirea spatiului in suprafata de 241,41 mp. de la parterul imobilului din B-dul Republicii nr.6 si spatiul de la etajul I in suprafata de 529 mp. din imobilul situat in B-dul Republicii nr.8, catre Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Judeteana, indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timisoara .

SEF BIROU SAD

DANIELA BEATRICE BOGYIS

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE

SC2018-7141/28.03.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

privind abrogarea HCL nr.76/05.10.1993 privind atribuirea spațiului in suprafața de 241,41 mp. de la parterul imobilului din B-dul Republicii nr.6 si spațiul de la etajul I in suprafața de 529 mp. din imobilul situat in B-dul Republicii nr.8, catre Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Judeteana

Ca urmare a cererii cu nr. SC2018-7141/27.03.2018 CAMERA DE CONTURI TIMIS solicita abrogarea HCL nr.76/05.10.1993 privind atribuirea spatiului in suprafata de 241,41 mp. de la parterul imobilului din B-dul Republicii nr.6 si spatiul de la etajul I in suprafata de 529 mp. din imobilul situat in B-dul Republicii nr.8, catre Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Judeteana.

Consideram oportună încheierea unui proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr.76/05.10.1993 privind atribuirea spatiului in suprafata de 241,41 mp. de la parterul imobilului din B-dul Republicii nr.6 si spatiul de la etajul I in suprafata de 529 mp. din imobilul situat in B-dul Republicii nr.8, catre Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Judeteana.

PRIMAR

VICEPRIMAR

FARKAS IMRE


NICOLAE ROBU