Hotărârea nr. 141/2018

141/03.04.2018 privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a imobilului din Timisoara, Piata Libertatii nr.2,etaj parter,ap.SAD(BANCA), inregistrat in C.F nr.413282-C1-U8, nr.topo 286/XVIII, la pretul de 2.181.364 lei, respectiv 470.000 euro.
Hotararea Consiliului Local 141/03.04.2018
privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a imobilului din Timisoara, Piata Libertatii nr.2,etaj parter,ap.SAD(BANCA), inregistrat in C.F nr.413282-C1-U8, nr.topo 286/XVIII, la pretul de 2.181.364 lei, respectiv 470.000 euro.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de Motive nr.SC2018 - 7258/28.03.2018 - a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr.SC2018- 7258/28.03.2018 intocmit de Compartimentul Monumente-Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.03.2018, Anexa la Raportul de specialitate nr. SC 2018 - 7258/28.03.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere solicitarea inregistrata la Primaria Timisoara cu nr.de inregistrare SC.2018-006638/21.03.2018 de catre B.E.J. SOAMES COSMIN ROBERT, reprezentant al creditoarei UNITED MEDIA SRL impotriva debitoarei PARTIDULUI NATIONAL TARANESC CRESTIN DEMOCRAT TIMIS , referitoare la exprimarea dreptului de preemtiune de catre Primaria Municipiului Timisoara , pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta ap.SAD(Banca), din imobilul cu adresa in Piata Libertatii nr.2 , etaj parter , la pretul de 470.000 lei.
In conformitate cu adresa nr.533 din 27.02.2018 a Directiei Judetene de Cultura Timis , imobilul este inclus in Situl urban ,,Cartierul Cetatea Timisoarei ,,identificat cu cod TM-II-s-A-06095 ,poz. 60 din Lista Monumentelor Istorice-2015, Anexa la Ordinul ministrului culturii nr.2828/2015 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr.113 din februarie 2016.
In conformitate cu prevederile art.4 alin.4 si alin.8 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicata cu completarile si modificarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.36, alin.2 litera b), art.123 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a imobilului din Timisoara, Piata Libertatii nr.2, etaj parter, ap.SAD(BANCA), inregistrat in C.F nr.413282-C1-U8, nr.topo 286/XVIII, la pretul de 2.181.364 lei, respectiv 470.000 euro.

Art.2 :Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente , Directia Cladiri Terenuri, Dotari Diverse si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului -Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitara;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- PARTIDULUI NATIONAL TARANESC CRESTIN DEMOCRAT TIMIS prin B.E.J SOAMES COSMIN ROBERT;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CABINET VICEPRIMAR 2

COMPARTIMENTUL MONUMENTE

SC2018 - 7258/28.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din Timișoara, Piața Libertății nr.2,ap. SAD(BANCA), înregistrată în C.F nr.413282-C1-U8, nr.topo 286/XVIII, la prețul de 2.181.364 lei,respectiv 470.000 euro.

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC 2018-7258/28.03.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărare cu privire la exprimarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din Timișoara, Piața Libertății nr.2,ap. SAD(BANCA), înregistrat în C.F nr.413282-C1-U8, nr.topo 286/XVIII,la prețul de 2.181.364 lei,respectiv 470.000 euro.

Conform Raportului de evaluare nr.279/04.01.2018 întocmit de evaluatorul Carabenciov Ecaterina Monica, valoarea imobilului este de 470.000 euro, respectiv de 2.181.364,000 lei și este compartimentat în 2 spații cu o suprafață utilă totală de 390,98 mp după cum urmează:

-spațiu altă destinație -224,15 mp

-spațiu altă destinație -166,83 mp

Conform C.F nr.413282-C1-U8, nr.topo 286/XVIII, la Punctul A.Partea I-Descrierea imobilului, la rubrica Observații apare mențiunea spații cu altă destinație (banca) situate la parter, cu 133/610 mp teren în folosință.

În conformitate cu adresa nr.533 din 27.02.2018 a Direcției Județene de Cultură Timiș, imobilul este inclus în Situl urban,,Cartierul Cetatea Timișoarei ''identificat cu Cod TM-II-s-A-06095, poziția 60 din Lista Monumentelor Istorice din 2015, Anexa la Ordinul ministrului culturii nr.2828/2015 publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.113 din februarie 2016.

În conformitate cu adresa nr SC2018-006638/27.03.2018,Compartimentul Monitorizare și Control Urbanistic -Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană ne comunică următoarele:

Acoperișul imobilului cu adresa de mai sus, nu prezintă degradări vizibile la stradă la nivelul învelitorii., însă se pot observa unele degradări ale tencuielii coșurilor de fum.

Fațadele la stradă prezintă degradări , unele accentuate , care impun lucrări de reabilitare. Tâmplăria unor ferestre de la diferite nivele , feroneria de la parter și poarta de acces în imobil necesită lucrări de reabilitare.

În conformitate cu adresa nr. SC2018- 6638/26.03.2018 a D.C.T.D.D- Biroul Spații cu altă Destinație ne comunică faptul că spațiul menționat mai sus, nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara.

În conformitate cu adresa nr. SC2018-006638/23.03.2018 ,Serviciul Școli Spitale, ne comunică faptul că imobilul cu adresa de mai sus, nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public(sănătate,învățământ).

În conformitate cu adresa nr.SC2018-006638/28.03.201 Biroul Sport- Cultură, Compartiment- Cultură, ne comunică faptul că imobilul de mai sus ,nu prezintă interes pentru desfașurarea unor activități de interes public(sport,cultură);

În conformitate cu prevederile art.4,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) și litera c), art. nr.45 și art.123 alin (1) din Legea administrației publice Locale nr.215/2001 republicată cu modificările și

completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Ca urmare a situției prezentate mai sus, a prevederilor legale cât și a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, apreciem câ proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului cu adresa în Timișoara, Piața Libertății nr.2,ap.SAD(BANCA), înregistrat în C.F nr.413282-C1-U8, nr.topo 286/XVIII, la prețul de 2.181.364 lei,respectiv 470.000 euro, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

CONSILIER COMPARTIMENT MONUMENTE LUMINITA MIRICA

Cod FO53- 01,Ver.1

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CABINET VICEPRIMAR 2

COMPARTIMENTUL MONUMENTE

SC2018- 7258/28.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al

Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din Timișoara, Piața Libertății nr.2, ap. SAD(BANCA), înregistrat în C.F nr.413282-C1-U8, nr.topo 286/XVIII,la prețul de 2.181.364 lei,respectiv 470.000 euro.

Având în vedere solicitarea înregistrată la Primăria Timișoara cu nr.de înregistrare SC.2018-006638/21.03.2018 de către B.E.J. SOAMES COSMIN ROBERT, reprezentant al creditoarei UNITED MEDIA SRL împotriva debitoarei PARTIDUL NATIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT TIMIȘ , referitor la exprimarea dreptului de preemțiune de către Primaria Municipiului Timișoara , pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință ap.SAD(Bancă), din imobilul cu adresa în Piața Libertății nr.2 , etaj parter aflat în dosarul de executare silita nr.1757/2017.

Conform Raportului de evaluare nr.279/04.01.2018 întocmit de evaluatorul Carabenciov Ecaterina Monica, valoarea imobilului este de 470.000 euro, respectiv 2.181.364,000 lei și este compartimentat în 2 spații cu o suprafață utilă totală de 390,98 mp după cum urmează:

-spațiu altă destinație -224,15 mp

-spațiu altă destinație -166,83 mp

Conform C.F nr.413282-C1-U8, nr.topo 286/XVIII, la Punctul A.Partea I-Descrierea imobilului, la rubrica Observații apare mențiunea: spații cu altă destinație (banca) situate la parter, cu 133/610 mp teren în folosință.

In conformitate cu adresa nr.533 din 27.02.2018 a Direcției Județene de Cultură Timiș , imobilul este inclus în Situl urban ,,Cartierul Cetatea Timișoarei ,,identificat cu cod TM-II-s-A-06095 ,poz. 60 din Lista Monumentelor Istorice-2015, Anexa la Ordinul ministrului culturii nr.2828/2015 publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.113 din februarie 2016.

Având în vedere adresele emise de către Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană-Compartiment Monitorizare și Control Urbanistic, Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse- Biroul Spații cu altă destinație, Biroul Sport -Cultură, Serviciul Școli Spitale, din care rezultă că imobilul menționat mai sus, nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicate și actualizate și cu H.C.L. nr.67/2008 modificată prin H.C.L nr.362/2015;

Considerăm oportună promovarea proiectului de hotărâre în forma prezentată , spre dezbatere în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR ,

VICEPRIMAR,

FARKAS IMRE


NICOLAE ROBU