Hotărârea nr. 14/2018

14/30.01.2018 privind acordarea a 86 porţii de hrană gratuită de către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii "Sf. Francisc", furnizorilor privaţi de servicii sociale Fundaţia Umanitară Chosen România, Fundaţia Timişoara 89 şi Societatea pentru Copii şi Părinţi SCOP
Hotararea Consiliului Local 14/30.01.2018
privind acordarea a 86 porţii de hrană gratuită de către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii "Sf. Francisc", furnizorilor privaţi de servicii sociale Fundaţia Umanitară Chosen România, Fundaţia Timişoara 89 şi Societatea pentru Copii şi Părinţi SCOP


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 836/19.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 825/19.01.2018, al Serviciului Strategii - Programe din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 23.01.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 825/19.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere dispoziţiile art.2 alin. 1 lit. b şi g, ale art. 8 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
Având în vedere prevederile art. 39 lit. c) şi art. 61 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d) si e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă acordarea a 86 porţii de hrană gratuită de către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii "Sf. Francisc", furnizorilor privaţi de servicii sociale Fundaţia Umanitară Chosen România, Fundaţia Timişoara 89 şi Societatea pentru Copii şi Părinţi SCOP.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Fundaţiei Umanitare Chosen România;
- Fundaţiei Timişoara 89;
- Societăţii pentru Copii şi Părinţi SCOP;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA SERVICIUL STRATEGII - PROGRAME

,,In slujba oamenilor


Nr. 836/19.01.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea. 1

Titlul proiectului de hotărâre

privind acordarea a 86 porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”Sf. Francisc”, furnizorilor privați de servicii sociale Fundația Umanitară Chosen România, Fundația Timișoara 89 și Societatea pentru Copii și Părinți SCOP

Secțiunea a2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situatiei actuale

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în calitate de serviciu public de asistență socială care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, furnizează servicii sociale și acordă beneficii sociale pentru cetățenii Municipiului Timișoara aflați în situații de dificultate socială.

Conform Legii 292/2011 - Legea asistenței sociale, art. 39, lit. b) și c), autoritățile administrației publice locale au responsabilități în ”organizarea, administrarea și acordarea serviciilor sociale, iar atribuțiile pot fi externalizate către sectorul neguvernamental ...” și în ” finanțarea serviciilor sociale, în condițiile legii - din bugetul local, din contribuția beneficiarului și/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum și din alte surse.”

Având in vedere prevederile art. 8, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social: „Baza materiala necesara funcționarii cantinelor de ajutor social si controlul activității acestora se asigura de către consiliile locale,” și ”Finanțarea cantinelor de ajutor social se face din bugetele locale.”

Prin HCLMT nr. 503/20.12.2017 privind aprobarea listei asociațiilor, fundațiilor și cultelor care vor beneficia de subvenții de la bugetul local al municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2018, în baza Legii nr. 34/1998, au fost selecționate pentru a beneficia de subvenție și următoarele fundații/asociații/culte:

 • •  Fundația Umanitară Chosen România, care acordă servicii sociale de tip centre de zi pentru copii (cod Nomenclator social 8891 CZ- C- II)

 • •   Societatea pentru Copii și Părinți SCOP care acordă servicii sociale de tip centre de zi pentru copii (cod Nomenclator social 8891 CZ- C- II)

 • •  Fundația Timișoara 89, care acordă servicii sociale de tip centre rezidențiale de asistență și reintegrare socială pentru persoane fără adăpost (cod Nomenclator social 8790 CR - PFA - I)

Conform Anexei 5, la HCLMT nr. 387/17.10.2018 - Servicii complementare subvenționate din bugetul local, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care înființează și administrează unități de asistență socială, pe anul 2018, la pct. 2 ”Se consideră servicii acordate complementar următoarele tipuri de servicii”, lit. (c) centre de zi pentru copii -masă de la cantina socială publică și lit. (e) centre rezidențiale de asistență și reintegrare socială pentru persoane fără adăpost - masă de la cantina socială publică. Completarea se va face conform pct. 3, lit. (b) ”Pentru serviciile sociale menționate la punctul 2, lit. c, în cazul mesei la cantina socială publică serviciile se decontează luând în calcul o alocație de hrană în valoare de 12 lei pentru maxim 21 de zile pe lună.” și lit. (c)” Pentru serviciile sociale menționate la punctul 2, lit. d, în cazul mesei la cantina socială publică serviciile se decontează luând în calcul o alocație de hrană în valoare de 16,6 lei pentru maxim 31 de zile pe lună.”


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA SERVICIUL STRATEGII - PROGRAME

,,In slujba oamenilor


Prin Anexa, la Hotărârea 903/2014, Nivelurile alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, lit. B, nr.1 "Cantinele de ajutor social - Nivelul alocației zilnice de hrană - lei/zi și persoană -12,00 lei” și nr. 3 "Alte instituții publice de asistență socială cu regim rezidențial sau semirezidențial destinate persoanelor adulte, altele decât cele cu dizabilități - Nivelul alocației zilnice de hrană - lei/zi și persoană - 16,6." sumele pot fi indexate ca urmare a modificărilor intervenite în legislația specifică.

În cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara au fost înregistrate următoarele cereri, prin care a fost solicitată acordarea sau suplimentarea porțiilor de hrană gratuită acordate de Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii „Sf. Francisc" pentru beneficiarii unităților de asistență socială ale unor fundații/asociații/culte:

 • •  Cererea nr. 36/05.01.2018 depusă de Fundației Timișoara 89, înregistrată la DASTM cu nr. 488/12.01.2018, solicită suplimentarea celor 25 de porții primite prin Contract de acordare servicii sociale nr.5222/30.12.2016, cu 10 porții -număr total 35 porții hrană gratuită.

 • •  Cererea nr. 486/16.01.2018 depusă de Fundația Umanitare Chosen România, înregistrată la DASTM cu nr. 585/16.01.2018, în care solicită un număr de 31 porții hrană gratuită.

 • •  Cererea nr. 5/16.01.2018 depusă de Societatea pentru Copii și Părinți SCOP, înregistrată la DASTM cu nr. 586/16.01.2018, în care solicită suplimentarea celor 14 porții primite prin HCLMT nr. 197/10.05.2016, cu 6 porții - număr total 20 porții hrană gratuită.

În scopul completării serviciilor sociale furnizate de Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara, pentru a veni în sprijinul diverselor categorii de persoane aflate în dificultate din comunitatea noastră și ținând cont de solicitările furnizorilor privați de servicii sociale menționați.

 • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Aprobarea acordării a 86 porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii "Sf. Francisc", furnizorilor privați de servicii sociale Fundația Umanitară Chosen România, Fundația Timișoara 89 și Societatea pentru Copii și Părinți SCOP.

 • 3. Alte informații - Nu este cazul

 • 4.  Concluzii

Pentru motivele expuse pe larg mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea unor porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii "Sf. Francisc", furnizorilor privați de servicii sociale Fundația Umanitară Chosen România, Fundația Timișoara 89 și Societatea pentru Copii și Părinți SCOP .

PRIMAR , NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE


DIRECTOR GENERAL, JR. RODICA COJAN


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

SERVICIUL STRATEGII- PROGRAME

,,In slujba oamenilor


Nr.825/19.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind acordarea a 86 porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”Sf. Francisc”, furnizorilor privați de servicii sociale Fundația Umanitară Chosen România, Fundația Timișoara 89 și Societatea pentru Copii și Părinți SCOP

Direcția de Asistență Sociaa Municipiului Timișoara în calitate de serviciu public de asistență socială care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timoara, furnizează servicii sociale și acordă beneficii sociale pentru cetățenii Municipiului Timișoara aflați în situații de dificultate socială.

Conform Legii 292/2011 - Legea asistenței sociale, art. 39, lit. b) și c), autoritățile administrației publice locale au responsabilități în "organizarea, administrarea și acordarea serviciilor sociale, iar atribuțiile pot fi externalizate către sectorul neguvernamental ...” și în ” finanțarea serviciilor sociale, în condițiile legii -din bugetul local, din contribuția beneficiarului și/sau, ducaz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum și din alte surse.”

Având in vedere prevederile art. 8, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social: Baza materiala necesara funcționarii cantinelor de ajutor social si controlul activității acestora se asigura de către consiliile locale,” și Finanțarea cantinelor de ajutor social se face din bugetele locale.”

Prin HCLMT nr. 503/20.12.2017 privind aprobarea listei asociațiilor, fundațiilor și cultelor care vor beneficia de subvenții de la bugetul local al municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2018, în baza Legii nr. 34/1998, au fost selecționate pentru a beneficia de subvenție și următoarele fundații/asociații/culte:

 • •  Fundația Umanitară Chosen România, care acordă servicii sociale de tip centre de zi pentru copii (cod Nomenclator social 8891 CZ- C- II)

 • •  Societatea pentru Copii și Părinți SCOP care acordă servicii sociale de tip centre de zi pentru copii (cod Nomenclator social 8891 CZ- C- II)

 • •  Fundația Timișoara 89, care acordă servicii sociale de tip centre rezidențiale de asistență și reintegrare socială pentru persoane fără adăpost (cod Nomenclator social 8790 CR - PFA - I)

Conform Anexei 5, la HCLMT nr. 387/17.10.2018 - Servicii complementare subvenționate din bugetul local, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care înființează și administrează unități de asistență socială, pe anul 2018, la pct. 2 ”Se consideră servicii acordate complementar următoarele tipuri de servicii”, lit. (c) centre de zi pentru copii - masă de la cantina socială publică și lit. (e) centre rezidențiale de asistență și reintegrare socială pentru persoane fără adăpost - masă de la cantina socială publică. Completarea se va face conform pct. 3, lit. (b) ”Pentru serviciile sociale meionate la punctul 2, lit. c, în cazul mesei la cantina socială publică serviciile se decontează lnd în calcul o alocație de hrană în valoare de 12 lei pentru maxim 21 de zile pe lună.” și lit. (c)Pentru serviciile sociale menționate la punctul 2, lit. d, în cazul mesei la cantina socială publică serviciile se decontează luând în calcul o alocație de hrană în valoare de 16,6 lei pentru maxim 31 de zile pe lună.”


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

SERVICIUL STRATEGII- PROGRAME

,,In slujba oamenilor


Prin Anexa, la Hotărea 903/2014, Nivelurile alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, lit. B, nr.1 "Cantinele de ajutor social - Nivelul alocației zilnice de hrană - lei/zi și persoană - 12,00 lei” și nr. 3 "Alte instituții publice de asistență socială cu regim rezidențial sau semirezidențial destinate persoanelor adulte, altele decât cele cu dizabilități - Nivelul alocației zilnice de hrană - lei/zi și persoană - 16,6.”, sumele pot fi indexate ca urmare a modificărilor intervenite în legislația specifică.

În cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timoara au fost înregistrate următoarele cereri, prin care a fost solicitată acordarea sau suplimentarea porțiilor de hrană gratuită acordate de Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii „Sf. Francisc” pentru beneficiarii unităților de asistență socială ale unor fundații/asociații/culte:

 • •  Cererea nr. 36/05.01.2018 depusă de Fundației Timișoara 89, înregistrată la DASTM cu nr. 488/12.01.2018, solicită suplimentarea celor 25 de porții primite prin Contract de acordare servicii sociale nr .5222/30.12.2016, cu 10 porții -număr total 35 porții hrană gratuită;

 • •  Cererea nr. 486/16.01.2018 depusă de Fundația Umanitare Chosen Ronia, înregistrată la DASTM cu nr. 585/16.01.2018, în care solicită un număr de 31 porții hrană gratuită;

 • •  Cererea nr. 5/16.01.2018 depusă de Societatea pentru Copii și Părinți SCOP, înregistrată la DASTM cu nr. 586/16.01.2018, în care solicită suplimentarea celor 14 porții primite prin HCLMT nr. 197/10.05.2016, cu 6 porții - număr total 20 porții hrană gratuită.

În scopul completării serviciilor sociale furnizate de Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara, pentru a veni în sprijinul diverselor categorii de persoane aflate în dificultate din comunitatea noastră și ținând cont de solicitările furnizorilor privați de servicii sociale menționați.

PROPUNEM:

Acordarea a 86 porții de hrană gratuită de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Sociadin cadrul Complexului de servicii ”Sf Francisc”, furnizorilor privați de servicii sociale Fundația Umanitară Chosen România, Fundația Timișoara 89 și Societatea pentru Copii și Părinți SCOP, prin suplimentarea de la 39 de porții gratuite la 86 de porții gratuite.

DIRECTOR GENERAL, JR. RODICA COJAN

SERVICIUL STRATEGII PROGRAME, CODRUȚA DARIDA


COMPLEX DE SERVICII ”SF. FRANCISC”, CANTINA SOCIALĂ

MARIUS MURARIU


ÎNTOCMIT,

ROXANA BONCEA