Hotărârea nr. 139/2018

139/03.04.2018 privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara, str. Martir Col. Ioan Uţă nr. 6
Hotararea Consiliului Local 139/03.04.2018
privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara, str. Martir Col. Ioan Uţă nr. 6


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de Motive nr. SC2018 - 7033/27.03.2018 a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotărâre;
Având în vedere Raportul de specialitate, nr. SC2018-7033/27.03.2018, al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Clădiri Terenuri;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr.SC2018 - 7033/27.03.2018 - Anexă la Raportul de specialitate cu nr. SC2018-..7033/27.03.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. CT2017-006032/05.10.2017 a PFA Roşca Tarcea Daniel, în calitate persoană autorizată şi reprezentant al proprietarilor apartamentelor 1şi 2 din str. Martir Col. Ioan Uţă ( fost Eftimie Murgu ) nr. 6;
Având în vedere declaraţiile notariale ale celor 2 proprietari pe ap. 1 şi 2;
Având în vedere Documentaţia de apartamentare întocmită de PFA Roşca Tarcea Daniel, avizat OCPI Timiş cu nr. 225192/16.11.2017;
În baza prevederilor Legii 7/1996 şi a Ordinului 700/2014 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 - privind administraşia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1 : Se aprobă documentaţia de apartamentare a imobilului situat în Timişoara, str. Martir Col. Ioan Uţă ( fost Eftimie Murgu) nr. 6, conform proiectului întocmit de PFA Roşca Tarcea Daniel, avizat OCPI Timiş cu nr. 225192/16.11.2017.

Art. 2: Tarifele aferente serviciilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de către proprietarii apartamentelor 1 şi 2.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- PFA Roşca Tarcea Daniel;
- OCPI Timiş;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI

ȘI DOTĂRI DIVERSE BIROUL CLĂDIRI, TERENURI Nr. ...................................................

RAPORT de SPECIALITATE privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara, str. Martir Col. Ioan Uță nr. 6,

Având în vedere adresa cu nr. CT2017-006032/05.10.2017, înregistrată la Primăria

Municipiului Timișoara, de către PFA Roșca Tarcea Daniel, în calitatea de topograf autorizat în lucrări de cadastru, ne solicită avizarea documentației de apartamentare a imobilului situat în Timișoara, str. Martir Col. Ioan Uță ( fost Eftimie Murgu ) nr. 6, înscris în C.F. nr. 431861 Timișoara ( vechi 11157 ), top 20432, 20433.

Documentația de apartamentare, proiect nr. 26, a fost avizat OCPI Timiș cu nr. 225192/16.11.2017 și a fost executată pe cheltuiala proprietarilor celor două apartamente.

Imobilul din str. Martir Col. Ioan Uță ( fost E. Murgu ) nr. 6 a fost naționalizat cu Decretul 92/1950.

În prezent imobilul nu este apartamentat și este compus din 2 apartamente cu destinația de locuință. Ambele apartamente au fost cumpărate de foștii chiriași cu Legea 112/1995.

Prin declarațiile, autentificate la notar, proprietarii celor două apartamente sunt de acord cu documentația de apartamentare.

Pentru imobilul menționat mai sus nu figurează revendicări sau procese pe rol.

Având în vedere cele de mai sus și faptul că imobilul este proprietatea Statului Român în folosința Sfatului Popular al orașului Timișoara înaintăm spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara, str. Martir Col. Ioan Uță nr. 6.

Pt. DIRECTOR

Mihai Boncea


ȘEF BIROU C. T., Călin Pîrva

Referent Specialitate Ioan Badea

Cod.FO53-01,ver1

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI

ȘI DOTĂRI DIVERSE BIROUL CLĂDIRI, TERENURI Nr. ...................................................

RAPORT de SPECIALITATE

privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara, str. Martir Col. Ioan Uță nr. 6,

Având în vedere adresele cu nr. CT2017-6032/05.10.2017 și CT2017-7290/04.12.2017, înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara, de către Nichițean Ilie în calitatea de coproprietar al imobilului situat în Timișoara, str. martir Col. I. Uță ( fost E. Murgu ) nr. 6, ap. 2, înscris în C.F. nr. 431861 Timișoara ( vechi 11157 ), top 20432, 20433 prin care ne solicită apartamentarea conform proiectului nr. 41/2017, întocmită de către SC AB-CAD SRL, proiect avizat OCPI cu nr. 106437/07.07.2017.

Imobilul din str. I. Creangă nr. 18 a fost naționalizat în anul 1960

Prin Sentința Civilă nr. 5934/06.03.2012, Decizia nr. 536/A/17.05.2012 și Decizia nr. 2131/24.10.2012 s-a constatat că naționalizarea a fost abuzivă și s-a dispus restituirea în natură a cotei de 2/4 din imobil către F.C.E.R. - Comunitatea Evreilor din Timișoara.

Pe Legea 10/2001 s-a restituit în natură cota de % din imobil d-nei Weinberger Clara care a vândut această cotă de % d-nului Pandel Nicolaie.

Pe cota de % este proprietar Statul Român prin ILLT.

În prezent imobilul nu este apartamentat și este în proprietate pe cote părți. S-a încheiat o convenție între PMT, FCER - Comunitatea Evreilor din Timișoara și Fam. Pandel Nicolaie cu soția Violeta prin care Statul Român prin PMT are o suprafață utilă de 93,80 mp, FCER-Comunitatea Evreilor din Timișoara are o suprafață utilă de 185,37 mp și fam. Pandel are o suprafață utilă de 96,87 mp.

Documentația de apatramentare ( proiect nr. 41/2017 întocmit de SC AB-CAD SRL ) a fost executată la solicitarea și pe cheltuiala fam. Pandel și a FCER-CET.

Pentru imobilul menționat mai sus nu mai figurează revendicări sau procese pe rol.

Pentru clarificarea situației juridice ( apartamente în cote părți diferite dobândite în baza Legii 112/1995, apartamente deținute ( în cote ) de persoane juridice, apartamente deținute ( în cote ) de persoane fizice ) este necesară o apartamentare cu ieșire din indiviziune.

Având în vedere cele de mai sus și faptul că imobilul este proprietatea Statului Român prin ICRAL în cotă de %, FCER-CET în cotă de 2/4 și familia Pandel în cotă de 1/4 , înaintăm spre dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind apartamentarea cu ieșire din indiviziune a imobilului situat în Timișoara, str. I. Creangă nr. 18.

DIRECTOR

Mihai Boncea


ȘEF BIROU C. T.,

Călin Pîrva

Referent Specialitate Ioan Badea

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI

ȘI DOTĂRI DIVERSE BIROUL CLĂDIRI, TERENURI Nr. ...................................................

EXPUNERE de MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind apartamentarea cu ieșire din indiviziune a imobilului situat în Timișoara, str. I. Creangă nr. 18,

Având în vedere adresa nr. CT2017-006149/10.10.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, de către Federația Comunităților Evreiești din România - Comunitatea Evreilor din Timișoara, în calitatea de coproprietar al imobilului situat în Timișoara, str. I. Creangă nr. 18, înscris în C.F. nr. 413966 Timișoara ( vechi 2415 ), top 31124, prin care ne solicită apartamentarea și ieșirea din indiviziune conform proiectului nr. 41/2017, întocmită de către SC AB-CAD SRL, proiect avizat OCPI cu nr. 106437/07.07.2017.

Având în vedere că documentația a fost executată pe cheltiala fam. Pandel și a FCER-CET.

Având în vedere că pentru imobilul situat în str. I. Creangă nr. 18 nu mai figurează revendicări sau procese pe rol.

Luând în considerare Documentația de apatramentare și ieșre din indiviziune ( proiect nr. 41/2017 întocmit de SC AB-CAD SRL ) se clarifică situația juridică existentă la fața locului.

În baza prevederilor Legii 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, modificată.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.c din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată.

Având în vedere cele de mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre privind apartamentarea cu ieșire din indiviziune a imobilului situat în Timișoara, str. I. Creangă nr. 18.

PRIMAR,

Nicolae Robu


VICEPRIMAR,

Farkaș Imre

DIRECTOR,

Mihai Boncea

ROMÂNIA

AVIZAT

Secretar


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL                               SIMONA DRĂGOI

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind apartamentarea cu ieșire din indiviziune a imobilului situat în Timișoara, str. I. Creangă nr. 18,

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Expunerea de Motive, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotărâre;

Având în vedere Raportul de specialitate, nr. SC2017-28701/16.11.2017, al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - Biroul Clădiri Terenuri;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate cu nr. SC2017-28701/16.11.2017;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere adresa cu nr. CT2017-006149/10.10.2017 depusă de Federația Comunităților Evreiești din România - Comunitatea Evreilor din Timișoara, în calitatea de coproprietar al imobilului situat în Timișoara, str. I. Creangă nr. 18, înscris în C.F. nr. 413966 Timișoara ( vechi 2415 ), top 31124, prin care ne solicită apartamentarea și ieșirea din indiviziune conform proiectului nr. 41/2017, întocmită de către SC AB-CAD SRL, proiect avizat OCPI cu nr. 106437/07.07.2017.

Având în vedere că documentația a fost executată pe cheltiala fam. Pandel și a FCER-CET.

Având în vedere că pentru imobilul situat în str. I. Creangă nr. 18 nu mai figurează revendicări sau procese pe rol.

Având în vedere că în prezent imobilul nu este apartamentat și este în proprietate pe cote părți,s-a încheiat o convenție între PMT, FCER - Comunitatea Evreilor din Timișoara și Fam. Pandel Nicolaie cu soția Violeta prin care Statul Român prin PMT are o suprafață utilă de 93,80 mp, FCER-Comunitatea Evreilor din Timișoara are o suprafață utilă de 185,37 mp și fam. Pandel are o suprafață utilă de 96,87 mp.

Luând în considerare Documentația de apatramentare și ieșre din indiviziune ( proiect nr. 41/2017 întocmit de SC AB-CAD SRL ) se clarifică situația juridică existentă la fața locului.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.c din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată.

În conformitate cu Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare și Ordinul 700/2014 privind aprobarea regulamentului de avizare a documentațiilor;

În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 - privind administrașia publică locală, republicată și modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 : se aprobă documentația de apartamentare cu ieșire din indiviziunea a imobilului situat în Timișoara, str. I. Creangă nr. 18, conform proiect nr. 41/2017 întocmit de SC AB-CAD SRL, avizat OCPI cu nr. 106437/07.07.2017;

Art.2 Tarifele aferente serviciilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de către FCER-CET și familia Pandel;

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse din cadrul Primăriei MunicipiuluiTimișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Instituției Prefectului - Județul Timiș;

 • - Primarului Municipiului Timișoara;

 • - Serviciului Juridic;

 • - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;

 • - Direcției Comunicare ;

 • - Biroului Audit;

 • - Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;

 • - Biroului Managementul Calității;

 • - FCER-CET;

 • - Familia Pandel;

 • - OCPI Timiș;

 • - Mass - media locale.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI

ȘI DOTĂRI DIVERSE BIROUL CLĂDIRI, TERENURI Nr. ...................................................

EXPUNERE de MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara,

str. Martir Col. Ioan Uță nr. 6,

Având în vedere adresa nr. CT2017-006032/05.10.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, de către PFA Roșca Tarcea Daniel, în calitatea de topograf autorizat în lucrări de cadastru, ne solicită avizarea documentației de apartamentare a imobilului situat în Timișoara, str. Martir Col. Ioan Uță ( fost Eftimie Murgu ) nr. 6, înscris în C.F. nr. 431861 Timișoara ( vechi 11157 ), top 20432, 20433.

Documentația a fost executată de către PFA Roșca Tarcea Daniel, Proiect nr. 26, avizat OCPI Timiș cu nr. 225192/16.11.2017.

Având în vedere că documentația a fost executată pe cheltuiala proprietarilor extratabulari.

Având în vedere adresele Serviciului Juridic, a Compartimentului Administrare Fond Funciar și din evidența Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse rezultă că pentru imobilul situat în str. Martir Col. Ioan Uță nr. 6 nu figurează revendicări sau procese pe rol.

Luând în considerare Documentația de apatramentare conform proiectului întocmit de PFA Roșca Tarcea Daniel se clarifică situația juridică existentă la fața locului.

În baza prevederilor Legii 7/1996 și a Ordinului 700/2014 a cadastrului și publicității imobiliare, modificată.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.c din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată.

Având în vedere cele de mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara, str. Martir Col. Ioan Uță nr. 6.

PRIMAR,                                    VICEPRIMAR,

Nicolae Robu                                             Farkaș Imre

DIRECTOR,

Mihai Boncea

Cod FO53-01, ver.1