Hotărârea nr. 138/2018

138/03.04.2018 privind aprobarea operatiunii de alipire imobile înscrise în C.F. Nr. 445487 Timisoara si C.F. nr. 413706 Timisoara, Spitalul Clinic Municipal de Urgentă str. Gheorghe Dima nr. 5, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 138/03.04.2018
privind aprobarea operatiunii de alipire imobile înscrise în C.F. Nr. 445487 Timisoara si C.F. nr. 413706 Timisoara, Spitalul Clinic Municipal de Urgentă str. Gheorghe Dima nr. 5, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare nr. SC2018-7217/28.03.2018 - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-7215/28.03.2018 al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul primăriei Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 28.03.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 7215/28.03.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare si Ord. 700/2014;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba operatiunea de alipire a imobilului cu nr. cad. 445487, în suprafată de 13992 mp, cu C1 - Spital Municipal, Clinicile Noi, in regim de inaltime S+P+2E+M parţial si C2 Laborator traumatologie S+P, statie dispecerat si garaje P, cabina poarta P cu imobilul cu nr. cad. 413706 (Nr. top. : 1025/2), în suprafată de 825 mp, cu C1-Centrul de radioterapie cu energii înalte în regim de înăltime P+1E, rezultand un LOT NOU: teren intravilan in suprafata de 14817 mp, cu Spital Municipal-Clinicile Noi, in regim de inaltime S+P+2E+M partial, Laborator si traumatologie S+P, statie dispecerat si garaje P, cabina poarta P si Centru de radioterapie cu energii inalte in regim P+1E.

Art. 2: Documentatia topo-cadastrala de alipire intocmita de catre SC WEST CAD SRL avizata OCPI cu nr. 50886/20.03.2018 face parte intergranta din prezenta hotarare si constituie Anexa la prezenta hotarare.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Biroul Clădiri - Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA

NR. SC2017-25464/14.11.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operațiunii de dezlipire a imobilului Spitalul Clinic Municipal de Urgență, înscris în C.F. Nr. 443311 Timișoara, str. Gheorghe Dima nr. 5, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017- 27485/14.11.2017 a Primarului Municipiului Timișoara prin care se propune aprobarea documentației topo cadastrale intocmita de SC WEST CAD SRL, dezmembrarea parcelei cu nr. cad. 443311 in 3 loturi, in LOT 1 - teren intravilan in suprafața de 77841mp, LOT 2 - teren intravilan in suprafața de 13992mp, cu C1 - Spital Municipal, Clinicile Noi, in regim de inaltime S+P+2E+M si C2 Laborator traumatologie S+P, statie dispecerat si garaje, cabina poarta si LOT 3- teren pentru drum in suprafata de 802 mp.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa SC2017-25464/17.10.2017 prin care Serviciul Școli Spitale ne înaintează solicitarea pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind operațiunea de dezlipire a imobilului înscris în C.F. nr. 443311 Timișoara.

Având în vedere C.U. nr. 4158/26.09.2017 pentru dezlipire, eliberat de Primăria Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația topo-cadastrală de dezmembrare întocmită de către S.C. WEST CAD S.R.L., avizată la OCPI conform Referatul de admitere, cu nr. 201517/10.10.2017;

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. UR2017-12642/10.08.2017, Compartimentului Administare Fond Funciar nr. SC2017-25464/10.11.2017 și Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări - Biroul Clădiri cu nr. SC2017-25464/09.11.2017 ni s-a adus la cunoștință că asupra acestui imobil nu există litigii pe rolul instanțelor de judecată și nici nu au facut obiectul unor cereri de revendicare, nefiind solicitate de catre foștii proprietari sau moștenitorii acestora.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației pentru dezmembrare imobile, privind reglementarea incintei Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, str. Gheorghe Dima nr. 5, Timișoara;

Identificarea limitei de proprietate a fost realizată de către firma S.C. WEST CAD S.R.L. pe baza situației din teren prin măsurători topografice pentru stabilirea suprafețelor de teren și a actelor pe care le deține proprietarul imobilului.

Terenul care urmează să fie reglementat prin operațiunea de dezmembrare este proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public, situat în Timișoara, str. Gheorghe Dima nr. 5, identificat prin nr. cad. 443311, înscris în C.F. nr. 443311 Timișoara, în suprafață de 92635 mp, cu C1 - Spital Municipal-Clinicile Noi, in regim de inaltime S+P+2E+M partial si C2 - Laborator si traumatologie S+P, statie dispecerat si garaje P, cabina poarta P, 6fiind necesara dezmembrarea parcelei cu numar cadastral 443311 în 3 loturi: LOT 1 - teren intravilan in suprafata de 77841 mp, LOT 2 - teren intravilan in suprafata de 13992 mp, cu C1 - Spital Municipal-Clinicile Noi, in regim de inaltime S+P+2E+M partial si C2 - Laborator si traumatologie S+P, statie dispecerat si garaje P, cabina poarta P si LOT 3 -teren pentru drum in suprafata de 802 mp, cu mentinerea dreptului de proprietate asupra constructiilor conform C.F..

Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33, în cazul de față S.C WEST CAD SA.

PROPUNEM:

1. Aprobarea operatiunii de dezmembrare a terenului proprietatea Municipiului Timisoara-domeniu public, conform documentației topo-cadastrale de dezmembrare întocmită de către S.C. WEST CAD S.R.L., avizată OCPI cu nr. 201517/10.10.2017, astfel: nr. cad. 443311, înscris în C.F. nr. 443311 Timisoara, în suprafață de 92635 mp, cu C1 -Spital Municipal-Clinicile Noi, in regim de inaltime S+P+2E+M partial si C2 - Laborator si traumatologie S+P, statie dispecerat si garaje P, cabina poarta P, se dezmembrează în 3 loturi: LOT 1 - teren intravilan in suprafata de 77841 mp, LOT 2 - teren intravilan in suprafata de 13992 mp, cu C1 - Spital Municipal-Clinicile Noi, in regim de inaltime S+P+2E+M partial si C2 - Laborator si traumatologie S+P, statie dispecerat si garaje P, cabina poarta P si LOT 3 -teren pentru drum in suprafata de 802 mp, cu mentinerea dreptului de proprietate asupra constructiilor conform C.F..

2. Documentatia topo-cadastrala de dezmembrare întocmită de către S.C. WEST CAD S.R.L., avizată OCPI cu nr. 201517/10.10.2017 face parte integranta din prezenta hotarare si constituie Anexa la prezenta hotarare.

Director D.G.U.D.U. Magdalena Nicoară


Arhitect Șef

Sorin Emilian Ciurariu

Șef Birou B.D.U.

Întocmit Oana Racolța


Doina Purdea

Cod FO53-01, ver. 2

Intravilan


Plan de amplasament si delimitare a imobilului inainte de alipire Scara 1:2000


Anexa 1.36


Nr. top/Cadastral

Cartea Funciara nr.

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

445487

445487

13992

mun. Timișoara. Str. Gheorghe Dima ,nr 5, jud. Timiș

413706

413706

825

mun. Timișoara, Str. Gheorghe Dima .nr 5, jud. Timiș

Total

14817

UAT TIMIȘOARA


480400


480400


Distante:

 • 4- 5=1.34 m

 • 5- 6=5.03m

 • 8- 9=2.70m

 • 9- 10=0.76m

 • 10- 11=1.85m 1 l-12=0.19m 15-16=4.59m 2-17=4.40m

 • 17- 18=7.68m

 • 18- 19=9.43m

 • 19- 20=9.45m

 • 20- 21 = 10.36m

 • 21- 22=6.56m

 • 22- 23=5.64m

 • 23- 24=8.14m

 • 24- 25=8.44ni

 • 25- 26=4.33m

 • 26- 27=7.15ni 29-30=8.47m 3 î -32=5.41 ni 33-34=5.35m

 • 38- 39=5.14m

 • 39- 40=3.32m

 • 40- 41=3.30m 42-43=5.53m

 • 47- 48=5.30m

 • 48- 49=4.73m

 • 49- 50=6.02ni

 • 50- 51=4.9 Im

 • 55- 56=5.40m

 • 56- 57=0.96m

 • 57- 58=0.98m

 • 58- 59=1.0 Im

 • 59- 60=7.02m

 • 60- 61=7.30m

 • 61- 62=5.64m

 • 62- 63=7.36m

 • 63- 64=6.56m

 • 64- 65=6.74m

 • 65- l=6.28m48

47

46

45


S=825mp


42

°41

480200

206600

UJ4


Nr cad 445487*


- limita proprietate


A. Date referitoare la teren

SITUAȚIA ACTUALA (înainte de alipire)

SITUAȚIA VIITOARE (după alipire)

Nr. Cadastral

Suprafața

(mp) ’

Categoria de folosință

Descrierea imobilului

Nr. Cadastral

Suprafața

(mp)

Categoria de folosință

Descrierea imobilului

Obs.

445487

13992

Ce

Curți construcții

Nr.cad. nou

14817

Cc

Curți construcții

413706

825

Cc

Curți construcții

TOTAL

14817

-

-

TOTAL

14817

-

-

iuC|ar/(7i

Executant: SC V\ȚST"CADSRL-ing.T dbsie Dqn'nȚ" Coiifn^eKBcutarbș măsurătof F ’d^AîișjBntațiși cadastrale și «ort

Jbr^teren, eș^o n dbjița ăcest\i   u' Oficiul de Cadastru și Pu miciți.»-tănasie gabr CONSILIER I A

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:2000

Anexa 1.36


Intravilan


Distante:

 • 4- 5=1.34 m

 • 5- 6=5.03m

 • 8- 9=2.70m

 • 9- 10=0.76m

 • 10- 1 l = I.85m H-l2=0.19m 15-16=4.59m 2-17=4.40m

 • 17- 18=7.68m

 • 18- 19=9.43m

 • 19- 20=9.45m

 • 20- 21=10.36m

 • 21- 22=6.56m

 • 22- 23=5.64m

 • 23- 24=8.14m

 • 24- 25=8.44m

 • 25- 26=4.33m

 • 26- 27=7.15m 29-30=8.47m 31-32=5.41m 33-34=5.35m

 • 38- 39=5.14m

 • 39- 40=3.32m

 • 40- 41=3.30m 42-43=5.53m

 • 47- 48=5.30m

 • 48- 49=4.73m

 • 49- 50=6.02m

 • 50- 51=4.9 Im

 • 55- 56=5.40m

 • 56- 57=0.96m

 • 57- 58=0.98m

 • 58- 59=1.01m

 • 59- 60=7.02m

 • 60- 61=7.30m

 • 61- 62=5.64m

 • 62- 63=7.36m

 • 63- 64=6.56ni

 • 64- 65=6.74m

 • 65- 1=6.28m


Nr cad 445486


5i 49/ 48( 47

46/ 451

44/

43/

42i


480200

206600

UJ4

38


54.51


5.

/  \2

\ 17i

// Xx C3 \

—$ 181/ 1

/       /v

o *


P'Nr cad..

T= 14817mpNr cad 445486


34


33


CI


C2


j/31

32 v

&


30


29


2L


.          *1

1 1 22/

* />234 25z^4?‘


Nr cad 445488


26


480200


Nr.cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

.................

14817

mun. Timișoara, Str. Gheorghe Dima ,nr 5, jud. Timiș

Cartea Funciara nr.

.4.4^./'^'

UAT

TIMIȘOARA

480400

480400

A. Date referitoare la teren

Nr., parcela

Categ. folosința

Suprafața [mp]

Mențiuni

1

Cc

14817

Imobil intravilan parțial Împrejmuit.

Total

14817

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.


CI


C2


C3


Destinația


CAS


CL


Anexa


Total


Supraf. construita la sol [mp]


694


2410

674


3778


Mențiuni


Centru de radioterapie cu energii inalte in regim P+1E.


Spital Municipal Clinicile noi, in regim de ina 1 tiine S+P+2E+M parțial.


Laborator traumatologie S+P, Statie dispecerat si garaje P, cabina poarta P


Suprafața totala masurata a imobilului =14817mp Suprafața din act= 14817 mp

Executant: SC WEST CAD SRL ing.Tudosie Dorin Confirm e.x'ettrtafeiPnT&urătorilor la teren-d^GORIAD >


Inspector

Se confirma suprafața din măsurători și introducerea imobilului în baza de dROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2018-7217/28.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operațiunii de alipire imobile înscrise în C.F. Nr. 445487 Timisoara și C.F. nr. 413706 Timișoara, teren aferent Spitalului Clinic Municipal de Urgență - str. Gheorghe Dima nr. 5, Timișoara

 • 1. Descrierea situației actuale

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara este amplasat pe terenul situat în str. Gheorghe Dima nr. 5, identificat prin nr. cad. 445487, înscris în C.F. nr. 445487 Timișoara, în suprafață de 13992 mp, cu C1 - Spital Municipal-Clinicile Noi, in regim de inaltime S+P+2E+M partial si C2 - Laborator si traumatologie S+P, statie dispecerat si garaje P, cabina poarta P, cu terenul în proprietatea Municipiului Timișoara, domeniul public și prin nr. cad. 413706 (Nr. top. : 1025/2), înscris în C.F. nr. 413706 Timișoara (Nr. C.F. vechi: 136320), în suprafață de 825 mp, cu C1-Centrul de radioterapie cu energii înalte în regim de înălțime P+1E.

Identificarea limitei de proprietate a fost realizată de către firma S.C. WEST CAD S.R.L. pe baza situației din teren prin măsurători topografice pentru stabilirea suprafețelor de teren și a actelor pe care le deține proprietarul imobilului.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Scopul prezentei documentații este efectuarea alipirii celor 2 imobile, așa cum a fost aprobată prin C.U. nr. 756/20.02.2018 eliberat de Primăria Municipiului Timișoara., având în vedere proiectul: " Extindere Spital Clinic Municipal de Urgență Timișoara cu un corp de construcție pentru un nou Laborator de Radioterapie și acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu, str. Gheorghe Dima, nr.5 ", care va asigura amplasamentul noului accelerator liniar de particule in cadrul Proiectului privind reforma sectorului sanitar - Îmbunătățirea calitătii si eficienței sistemului sanitar, componenta 1, finanțat printr-un împrumut de la Banca Mondială.

Se vor alipi cele două imobile conform C.U. nr. 756/20.02.2018 și Referatului de admitere pentru alipire imobile NR. 50886/20.03.2018 eliberat de OCPI, astfel: nr.cad. 445487, teren intravilan in suprafata de 13992 mp, cu C1 - Spital Municipal-Clinicil Noi, in regim de inaltime S+P+2E+M partial si C2 - Laborator si traumatologie S+P, statie dispecerat si garaje P, cabina poarta P se va alipi cu parcela cu nr. cad.413706 (nr. top: 1025/2), teren intravilan in suprafata de 825 mp, cu C1 - Centru de radioterapie cu energii inalte in regim P+1E, rezultand un LOT NOU: teren intravilan in suprafata de 14817 mp, cu Spital Municipal-Clinicil Noi, in regim de inaltime S+P+2E+M partial, Laborator si traumatologie S+P, statie dispecerat si garaje P, cabina poarta P si Centru de radioterapie cu energii inalte in regim P+1E.

Printre obiectivele preconizate și atinse prin realizarea investiției Spitalulului Clinic Municipal de Urgență Timișoara se numără: imbunatatirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vderea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare conform Ordin.nr.94 di 26 iulie 2006, in care se prevede o zona verde, creșterea numărului de persoane vindecate, creșterea numărului de persoane care au acces la tehnologii moderne de tratare a afecțiunilor oncologice, creșterea capacității de diagnosticare timpurie a afecțiunilor oncologice.

 • 3. Alte informații

Se va lua în considerare documentația întocmită de S.C. WEST CAD S.R.L., avizată la OCPI conform Referatul de admitere, cu nr. 50886/20.03.2018.

 • 4. Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea operațiunii de alipire a imobilelor aferente Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

PRIMAR                                                               Pentru conformitate date tehnice

NICOLAE ROBU                                                                 ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

ȘEF SERVICIU ȘCOLI-SPITALE

ANCA LĂUDATU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03, ver. 2