Hotărârea nr. 137/2018

137/03.04.2018 privind aprobarea rectificarii suprafetei imobilului din str. Cuvin nr. 2 cu nr. top 6990 inscris in CF 418783 Timisoara de la 2340 mp la 2283 mp
Hotararea Consiliului Local 137/03.04.2018
privind aprobarea rectificarii suprafetei imobilului din str. Cuvin nr. 2 cu nr. top 6990 inscris in CF 418783 Timisoara de la 2340 mp la 2283 mp


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive SC2018-6402 din 19.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-6401/19.03.2018 al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din 20.03.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-6401/19.03.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinul nr. 700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art. 29 si 33;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2), litera (b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată si modificată;
În conformitate cu art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba rectificarea suprafetei imobilului din str. Cuvin nr. 2 cu nr. top 6990 inscris in CF 418783 Timisoara de la 2340 mp la 2283 mp conform documentatiei întocmită de SC BLACK LIGHT S.R.L. proiect nr. 2619/2017.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbană;
- Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitătii;
- Corpului de Control si Antifraudă al Primarului;
- OCPI Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI