Hotărârea nr. 136/2018

136/03.04.2018 privind aprobarea operaţiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445501 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1554/2) cu suprafaţa de 3100 mp., nr. cadastral 445507 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1542) tronson 1 cu suprafaţa de 363 mp. nr.cadastral 445729 construcţii dig (identic cu nr.cad.CD 1549/4/4) tronson 1 cu suprafaţa de 3324 mp şi nr. cadastral 445490 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1549/4/6) cu suprafaţa 317 mp.
Hotararea Consiliului Local 136/03.04.2018
privind aprobarea operaţiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445501 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1554/2) cu suprafaţa de 3100 mp., nr. cadastral 445507 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1542) tronson 1 cu suprafaţa de 363 mp. nr.cadastral 445729 construcţii dig (identic cu nr.cad.CD 1549/4/4) tronson 1 cu suprafaţa de 3324 mp şi nr. cadastral 445490 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1549/4/6) cu suprafaţa 317 mp.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT2017 -007025/15.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2017 -007025/15.03.2018 - al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT 2018 - 7025/19.03.2018 - Anexa la Raportul de Specialitate nr. CT2018 - 7205/19.03.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordinul 700/2014 art.78 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă operaţiunea de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445501 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1554/2) cu suprafaţa de 3100 mp., conform documentaţiei întocmită de SC PILOT CAD SRL Proiect nr. 134/2017 avizată O.C.P.I. conform Referatului de admitere nr. 187441/19.09.2017, nr. cadastral 445507 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1542) tronson 1 cu suprafaţa de 363 mp. Proiect nr. 387/2017 avizat O.C.P.I. conform Referatului de admitere nr. 187431/19.09.2017, nr. cadastral 445729 construcţii dig (identic cu nr. cad. CD 1549/4/4) tronson 1 cu suprafaţa de 3324 mp. Proiect nr. 386/2017 avizat O.C.P.I. conform Referatului de admitere nr. 215637/25.10.2017 şi nr. cadastral 445490 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1549/4/6) cu suprafaţa 317 mp. Proiect nr. 385/2017 avizat O.C.P.I. conform Referatului de admitere nr. 186355/18.09.2017, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi constituie Anexa.

Art. 2: Se înscriu în domeniul public al municipiului Timişoara drumurile de exploatare cu datele de identificare prezentate la art.1.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Clădiri Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. CT2017-007025 / 15.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operațiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445501 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1554/2) cu suprafața de 3100 mp., nr. cadastral 445507 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1542) tronson 1 cu suprafața 363 mp. nr.cadastral 445729 construcții dig (identic cu nr.cad.CD 1549/4/4) tronson 1 cu suprafața de 3324 mp și nr. cadastral 445490 (identic cu nr.cad.DE 1549/6) cu suprafața 317 mp.

  • 1. Descrierea situației actuale

Imobilele care fac obiectul operațiunii de primă înscriere, aparțin intravilanului extins al Municipiul Timișoara, , conform PUG aprobat prin HCL nr.157/2002 prelungit prin HCL nr.131/2017, fiind situate în zona Calea Buziașului-Calea Moșniței, identificate prin documentațiile cadastrale (proiect nr.134/2017, proiect nr.387/2017, proiect nr.386/2017 și proiect nr.385/2017) întocmite de S.C.PILOT CAD S.R.L.

Identificările limitelor de proprietate au fost realizate de către firma S.C.PILOT CAD S.R.L pe baza măsurătorilor topografice.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Scopul prezentei documentații este operațiunea de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr .cad. 445501 (drum de exploatare DE 1554/2) cu suprafața 3100 mp., nr. cad. 445507 (drum de exploatare DE 1542) cu suprafața 363 mp., nr. cad. 445729 (construcții dig CD 1549/4/4) cu suprafața 3324 mp. și nr. cad. 445490 (drum de exploatare DE 1549/6) cu suprafața de 317 mp., așa cum au fost aprobate prin C.U. nr. 3983/08.09.2017 și nr. 4979/17.11.2017 eliberate de Primăria Municipiului Timișoara, prin care se asigură accese la parcelele din zona respectivă pentru dezvoltarea urbană viitoare.

  • 3. Alte informații

Se va lua în considerare documentațiile întocmite de S.C. PILOT CAD S.R.L., avizate la OCPI conform Referatelor de admitere, cu nr.187441/19.09.2017, nr.187431/19.09.2017 și nr.215637/25.10.2017.

  • 4. Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea operațiunii de primă înscriere a celor trei drumuri de exploatare.

PRIMAR                                           VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                                          IMRE FARKAS

DIRECTOR DIRECȚIA UTILITARĂ CULIȚĂ CHIȘ

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03, ver. 2

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

NR. CT2017-007025 / 15.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operațiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445501 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1554/2) cu suprafața de 3100 mp., nr. cadastral 445507 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1542) tronson 1 cu suprafața 363 mp. nr.cadastral 445729 construcții dig (identic cu nr.cad.CD 1549/4/4) tronson 1 cu suprafața de 3324 mp și nr. cadastral 445490 (identic cu nr.cad.DE 1549/4/6) cu suprafața 317 mp.

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2018-007025/12.03.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și proiectul de hotărâre privind aprobarea operațiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilului cu nr. cadastral 445501 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1554/2) cu suprafața de 3100 mp., nr. cadastral 445507 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1542) tronson 1 cu suprafața 363 mp. nr.cadastral 445729 construcții dig ( identic cu nr.cad.DE 1549/4/4) tronson 1 cu suprafața de 3324 mp și nr. cadastral 445490 (identic cu nr.cad.DE 1549/4/6) cu suprafața 317 mp.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa CT 2018-007025/07.03.2018 prin care S.C PILOT CAD S.R.L, ne înaintează documentația pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind operațiunea de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445501 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1554/2) cu suprafața de 3100 mp., nr. cadastral 445507 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1542) tronson 1 cu suprafața 363 mp. nr.cadastral 445729 construcții dig (identic cu nr.cad.DE 1549/4/4) tronson 1 cu suprafața de 3324 mp și nr. cadastral 445490 (identic cu nr.cad.DE 1549/4/6) cu suprafața 317 mp.

Având în vedere C.U. nr. 3983/08.09.2017 și CU nr.4979/17.11.2017 pentru alocare numere cadastrale privind operațiunea de primă înscriere în cartea funciară a drumurilor de exploatare DE 1554/2, DE 1542 tronson1, CD 1549/4/4 tronson 1 și DE 1549/4/6, eliberat de Primăria Municipiului Timișoara, pentru înscrierea în proprietatea Minicipiului Timișoara-Domeniu Public ;

Având în vedere documentația topo-cadastrală privind operațiunea de primă înscriere în cartea funciară a drumurilor de exploatare DE 1554/2 proiect nr.134/2017 avizat conform Referatului de admitere nr.187441/19.09.2017, DE 1542 tronson 1 proiect 387/2017 avizat conform Referatului de admitere nr.187441/19.09.2017, CD 1549/4/4 proiect nr.386/2017 avizat conform Referatului de admitere 215637/25.10.2017 și DE 1549/4/6 proiect nr.385/2017 avizat conform Referatului de admitere nr. 186355/18.09.2017, întocmite de către S.C. PILOT CAD S.R.L.;

Conform adresei Direcției Clădiri Terenuri-Biroul Clădiri Terenuri, Biroul Clădiri terenuri nr. CT 2018/13.03.2018 imobilele nu au fost revendicate conform L.10/2001

Din adresa Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. CT -007025/15.03.2018 rezultă că imobilele cu numerele topografice 8479, 8480, 8495, 8496, 8499 și 8501 care sunt suprapuse cu DE 1542, 1554/2, CD 1549/4/4 și 1549/4/6 nu au fost revendicate de foștii proprietari, iar numerele topografice 8479/1, 8479/2, 8479/3 au fost solicitate de Episcopia Română Unită cu Roma, prin cererea DO 2005/22.05.2005m, cerere respinsă în cadrul ședinței Comisiei Municipale de fond funciar din data de 11.10.2006. Menționăm că solicitanta nu a înregistrat contestație la Primăria Municipiului Timișoara împotriva soluției de respingere a cererii.

Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. CT 2017-007025/15.03.2018, nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației pentru operațiunea de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445501 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1554/2) cu suprafața de 3100 mp., nr. cadastral 445507 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1542) tronson 1 cu suprafața 363 mp. nr.cadastral 445729 construcții dig (identic cu nr.cad.DE 1549/4/4) tronson 1 cu suprafața de 3324 mp și nr. cadastral 445490 (identic cu nr.cad.DE 1549/4/6) cu suprafața 317 mp.

Drumurile de exploatare care urmează să fie înscrise în cartea funciară sunt situate în Timișoara, în zona Calea Buziașului-Calea Moșniței.

Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către firma S.C. PILOT CAD S.R.L. pe baza măsurătorilor topografice.

Scopul prezentei documentații este operațiunea de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor cu cu nr. cadastral 445501 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1554/2) cu suprafața de 3100 mp., nr. cadastral 445507 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1542) tronson 1 cu suprafața 363 mp. nr.cadastral 445729 construcții dig (identic cu nr.cad.DE 1549/4/4) tronson 1 cu suprafața de 3324 mp și nr. cadastral 445490 (identic cu nr.cad.DE 1549/4/6) cu suprafața 317 mp. așa cum a fost aprobat prin C.U. nr. 3983/08.09.20178 și Cu nr. 4979/17.11.2017 eliberate de Primăria Municipiului Timișoara.

PROPUNEM:

1. Aprobarea operațiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral DE 1554/2 proiect nr.134/2017 avizat conform Referatului de admitere nr.187441/19.09.2017, DE 1542 tronson 1 proiect 387/2017 avizat conform Referatului de admitere nr.187441/19.09.2017, CD 1549/4/4 proiect nr.386/2017 avizat conform Referatului de admitere 215637/25.10.2017 și DE 1549/4/6 proiect nr.385/2017 avizat conform Referatului de admitere nr. 186355/18.09.2017, întocmite de către S.C. PILOT CAD S.R.L. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și constituie Anexa la prezenta hotărâre.

PT.Director D.C.T.D.D MIHAI BONCEA


ȘEF BIROU CLĂDIRI TERENURI CĂLIN PÎRVA

REFERENT DE SPECIALITATE GHEORGHE BUCĂTARIU

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


Referat de admitere, cerere nr. 187441 /19-09-2017^


ANCEI


Oficiu! de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara Adresa: Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr, IC, 0256201089


Nr.

187441

Ziua

19

Luna

09

Anul

2017


REFERAT DE ADMITERE

(Prima înregistrare imobil)

Domnului/Doamnei MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Domiciliul______________________________________

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 187441 din data 19-09-2017, vă informăm:

în urma solicitării dumneavoastră privind recepția documentației cadastrale de primă înregistrare, vă comunicăm următoarele:

Analizând documentația depusă spre recepție, s-a constatat că identificarea și localizarea amplasamentului a fost realizată cu respectarea prevederilor regulamentelor în vigoare și în consecință, imobilul a fost înregistrat provizoriu în evidența OCPI TIMIȘ cu numărul cadastral

1) 445501, Loc. Timișoara, Jud. Timiș, UAT Timișoara, în suprafață măsurată de 3100 mp și suprafață din acte -,

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI TIMIȘ la data: 11-10-2017.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 dini


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara Adresa: Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr, IC, 0256201089

Nr.

187431

Ziua

19

Luna

09

Anul

2017


REFERAT DE ADMITERE

(Prima inregistrare imobil)

Domnului/Doamnei MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Domiciliul______________________________________

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 187431 din data 19-09-2017, vă informăm:

în urma solicitării dumneavoastră privind recepția documentației cadastrale de primă înregistrare, vă comunicăm următoarele:

Analizând documentația depusă spre recepție, s-a constatat că identificarea și localizarea amplasamentului a fost realizată cu respectarea prevederilor regulamentelor în vigoare și în consecință, imobilul a fost înregistrat provizoriu în evidența OCPI TIMIȘ cu numărul cadastral

1) 445507, Loc. Timișoara, Jud. Timiș, UAT Timișoara, în suprafață măsurată de 363 mp și suprafață din acte 363 mp,

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI TIMIȘ la data: 12-10-2017.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr, 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector

ADRIANA BOTA

Of ic i u IffeC îithfâw ■-1 Publicitate Imobiliară Timiș

Cwtâ adriana

CONSILIER

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 diniOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara Adresa: Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr, IC, 0256201089

Nr.

215637

Ziua

25

Luna

10

Anul

2017


REFERAT DE ADMITERE

(Prima înregistrare imobil)

Domnului/Doamnei MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Domiciliul______________________________________

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 215637 din data 25-10-2017, vă informăm:

în urma solicitării dumneavoastră privind recepția documentației cadastrale de primă înregistrare, vă comunicăm următoarele:

Analizând documentația depusă spre recepție, s-a constatat că identificarea și localizarea amplasamentului a fost realizată cu respectarea prevederilor regulamentelor în vigoare și în consecință, imobilul a fost înregistrat provizoriu în evidența OCPI TIMIȘ cu numărul cadastral

1) 445729, Loc. Timișoara, Jud. Timiș, UAT Timișoara, în suprafață măsurată de 3324 mp și suprafață din acte 3324 mp,

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI TIMIȘ la data: 20-11-2017.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector

_____APRJANAJLQȚA

Oficiul de Cadastru șl Publicitate lmobiliarăffiimiș

BOTA ADRiÂN

CONSILIER


Referat de admitere, cerere nr. 186355 /18-09-2017

00

ANCEI

\<.l X I I A s \Tin X I.


Nr.

186355

Ziua

18

Luna

09

Anul

2017


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara Adresa: Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr, IC, 0256201089

REFERAT DE ADMITERE

(Prima înregistrare imobil)

Domnului/Doamnei MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Domiciliul________________________________________

Referitor la cererea inregistrată sub numărul 186355 din data 18-09-2017, vă informăm:

în urma solicitării dumneavoastră privind recepția documentației cadastrale de primă înregistrare, vă comunicăm următoarele:

Analizând documentația depusă spre recepție, s-a constatat că identificarea și localizarea amplasamentului a fost realizată cu respectarea prevederilor regulamentelor în vigoare și în consecință, imobilul a fost înregistrat provizoriu în evidența OCPI TIMIȘ cu numărul cadastral

1) 445490, Loc. Timișoara, Jud. Timiș, UAT Timișoara, în suprafață măsurată de 317 mp și suprafață din acte 317 mp,

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI TIMIȘ la data: 10-10-2017.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile l enii Nr