Hotărârea nr. 135/2018

135/03.04.2018 privind aprobarea operaţiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilului cu nr. cadastral 446023 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1549/6) cu suprafaţa de 2243 mp.
Hotararea Consiliului Local 135/03.04.2018
privind aprobarea operaţiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilului cu nr. cadastral 446023 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1549/6) cu suprafaţa de 2243 mp.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. CT2018 - 000841/15.03.2018, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2018 - 00841/15.03.2018 - al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic CT2018-841/19.03.2018 - Anexa la Raportul de Specilalitate nr. CT2018 - 841/15.03.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordinul nr. 700/2014 art.78 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă operaţiunea de primă înscriere în cartea funciară a imobilului cu nr. cadastral 446023 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1549/6) cu suprafaţa de 2243 mp. conform documentaţei întocmită de SC PILOT CAD SRL, Proiect nr. 600/2017şi avizată O.C.P.I conform Referatului de admitere nr. 23132/05.02.2018, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi constituie Anexa.

Art. 2: Se înscrie în domeniul public al municipiului Timişoara drumul de exploatare cu datele de identificare prezentate la art.1.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse-Biroul Clădiri Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

NR. CT2018-000841 / 15.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operațiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 446023 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1549/6) cu suprafața de 2243 mp.

  • 1. Descrierea situației actuale

Imobilul care face obiectul operațiunii de primă înscriere, aparține intravilanului extins al Municipiul Timișoara, , conform PUG aprobat prin HCL nr.157/2002 prelungit prin HCL nr.131/2017, fiind situat în zona Calea Buziașului-Calea Moșniței, identificat prin documentația cadastrală (proiect nr.600/2017) întocmit de S.C.PILOT CAD S.R.L.

Identificările limitelor de proprietate au fost realizate de către firma S.C.PILOT CAD S.R.L pe baza măsurătorilor topografice.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Scopul prezentei documentații este operațiunea de primă înscriere în cartea funciară a imobilului cu nr .cad. 446023 (drum de exploatare DE 1549/6) cu suprafața de 2243 mp., așa cum a fost aprobat prin C.U. nr. 5480/20.12.2017 eliberat de Primăria Municipiului Timișoara, prin care urmează să se asigure accese la parcelele din zona respectivă pentru dezvoltarea urbană viitoare.

  • 3. Alte informații

Se va lua în considerare documentația întocmită de S.C. PILOT CAD S.R.L., avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr.23132/05.02.2018.

  • 4. Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea operațiunii de primă înscriere a drumului de exploatare.

PRIMAR                                           VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                                        IMRE FARKAS

DIRECTOR DIRECȚIA UTILITARĂ CULIȚĂ CHIȘ

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03, ver. 2

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. CT2018-000841/15.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operațiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilului cu nr. cadastral 446023 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1549/6) cu suprafața de 2243 mp.

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2018-000841/15.03.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și proiectul de hotărâre privind aprobarea operațiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilului cu nr. cadastral 446023 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1549/6) cu suprafața de 2243 mp.,.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa CT 2018-000841/26.02.2018 prin care S.C. HAWLE LTH SRL, ne înaintează documentația pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind operațiunea de primă înscriere în cartea funciară a imobilului cu nr. cadastral 446023 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1549/6) cu suprafața de 2243 mp.

Având în vedere C.U. nr.5480/20.12.2017 pentru alocare număr cadastral privind operațiunea de primă înscriere în cartea funciară a drumului de exploatare DE 1549/6, eliberat de Primăria Municipiului Timișoara, pentru înscrierea în proprietatea Minicipiului Timișoara-Domeniu Public ;

Având în vedere documentația topo-cadastrală privind operațiunea de primă înscriere în cartea funciară a drumului de exploatare DE 1549/6 proiect nr.600/2017 avizat conform Referatului de admitere nr.23132/05.02.2018, întocmită de către S.C. PILOT CAD S.R.L.,

Conform adresei Direcției Clădiri Terenuri-Biroul Clădiri Terenuri, nr. CT 2018-000841/13.03.2018 imobilul nu a fost revendicat conform L.10/2001

Din adresa Compartimentului Administrare Fond Funciarnr. CT -007025/15.03.2018 rezultă că imobilul cu numărul topografic 8499 care se suprapune cu DE 1549/6 nu a fost revendicat de foștii proprietari.

Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. CT 2017-007025/15.03.2017, nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației pentru operațiunea de primă înscriere în cartea funciară a imobilului cu nr. cadastral 446023 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE1549/6),cu suprafața de 2243 mp.

Drumul de exploatare care urmează să fie înscris în cartea funciară este situat în Timișoara, în zona Calea Buziașului-Calea Moșniței.

Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către firma S.C. PILOT CAD S.R.L. pe baza măsurătorilor topografice. Scopul prezentei documentații este operațiunea de primă înscriere în cartea funciară a imobilului cu nr. cadastral 446023 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1549/6) cu suprafața de 2243 mp.,.așa cum a fost aprobat prin C.U. nr. 5480/20.12.2017 eliberat de Primăria Municipiului Timișoara.

PROPUNEM:

1. Aprobarea operațiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilului cu nr. cadastral 446023 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1549/6),cu suprafața de 2243 mp. conform documentației întocmită de către S.C. PILOT CAD S.R.L., proiect nr.600/2017 și avizată la OCPI confor m Referatului de admitere, cu nr. 23132/05.02.2018 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și constituie Anexa la prezenta hotărâre.

PT.Director D.C.T.D.D                                              ȘEF BIROU CLĂDIRI TERENURI

MIHAI BONCEA                                            CĂLIN PÎRVA

REFERENT DE SPECIALITATE GHEORGHE BUCĂTARIU

Cod FO53-01, ver

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:2500

NR. CAD./NR. TOP.

SUPRAFAȚA MASURATA A IMOBILULUI (mp)

ADRESA IMOBILULUI

De 1549/6

2243

Municipiul Timișoara, județul Timiș

NR. CARTEA FUNCIARA

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA (UAT)

TIMIȘOARA

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categ. de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

De 1549/6

Drum

2243

Teren intravilan neimprejmuit

TOTAL

2243

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

-

-

-

-

TOTAL

-

Suprafața totala măsură ta a imobilului = 2243 mp

^;c-cutoe*£' " Sbprafata din act = 2243 mp

/>Executant,Lfil S.C. PILOTOÂ^S.R.L.

- ing. LiviusȘtefaflțuPULâS^ICAT     \

Confirm executareaIrfiasuratori/QCla teren, corectitudinea intocmirii dbcumentaljejcadastrale.'Sf.' I corespondenta acesteia cTrealitatep\din/temnP /

Data: 26.01.

Coi

Inspector

ifirm introducerea imobilului in baza de date integrata si

.. atribuirea numărului cadastral

Oticiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ÎTmis i

BOTA ADRIAN/r\,  !

CONSILIER (       1

^3 <32/ 1^09-AnOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

Adresa: Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr, IC, 0256201089

Nr.

23132

Ziua

05

Luna

02

Anul

2018


REFERAT DE ADMITERE

(Prima inregistrare imobil)

Domnului/Doamnei MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Domiciliul Loc. Timișoara, Str Constantin Diaconovici Loga, Nr. 1, Jud. Timiș

Referitor la cererea inregistrată sub numărul 23132 din data 05-02-2018, vă informăm:

în urma solicitării dumneavoastră privind recepția documentației cadastrale de primă înregistrare, vă comunicăm următoarele:

Analizând documentația depusă spre recepție, s-a constatat că identificarea și localizarea amplasamentului a fost realizată cu respectarea prevederilor regulamentelor în vigoare și în consecință, imobilul a fost înregistrat provizoriu în evidența OCPI TIMIȘ cu numărul cadastral

1) 446023, Loc. Timișoara, Jud. Timiș, UAT Timișoara, în suprafață măsurată de 2243 mp și suprafață din acte 2243 mp,

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI TIMIȘ la data: 16-02-2018.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 dini