Hotărârea nr. 133/2018

133/03.04.2018 privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru Directia Fiscala a Municipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local 133/03.04.2018
privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru Directia Fiscala a Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC2018- 4010/20.02.2018 - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara nr. IF2018-011941 / 20.02.2018;
Având în vedere Avizul Serviciului Resurse Umane al aparatului de specialitate al Primarului, nr. SC2018 -4016/20.03.2018;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.03.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. IF2018 - 011941/20.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 107 alin.(2), lit. b) din Legea nr.188/1999 (r2) privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.a) si alin. (3), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica si se aproba Statul de functii pentru Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, conform Anexei I,care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

DIRECȚIA FISCALA A MUNI

Anexa 1 la HCL nr.................

DIPIULUI TIMIȘOARA

.......................... APROBAT

PRIMAR NICOLAE ROBU

STAT DE FUNCȚII

Nr.crt

Denum

irea funcției

Nivel studii

Nr. posturi

Clasa

Grad

A . Funcții publice de c

inducere

1

Director executiv

S

1

I

2

Sef serviciu

S

5

I

3

Șef birou

s

4

1

Total funcții publice de conduc

ere

10

B. Funcții publice de execuție

4

Consilier

s

62

i

superior

5

Consilier

s

46

i

principal

6

Consilier

s

4

i

asistent

7

Consilier

s

6

i

debutant

8

Consilier juridic

s

2

i

superior

9

Consilier juridic

s

4

i

principal

10

Consilier juridic

s

0

i

asistent

11

Consilier juridic

s

1

i

debutant

12

Referent

M

12

iii

superior

13

Referent

M

0

in

principal

14

Referent

M

0

iii

asistent

Total funcții publice de execuț

ie

137

Total funcții publice

147

«O

C. 1. Funcții personal contractual conducere

Grad

15

Șef birou

S

1

1

Total personal contractual de Conducere

1

C. 2   Funcții personal contractual execuție

Treapta

16

Inspector de specialitate

S

2

I

17

Inspector de specialitate

s

1

II

18

Referent

M

2

I

19

Referent

M

2

II

Total personal contractual de <

xecuție

7

Total personal contractual

8

TOTAL GENERAL

155

Număr total posturi

155

din care :

1. Funcții publice

147

- de conducere

10

- de execuție

137

2. Personal contractua

1

8

- de conducere

1

- de execuție

7

DIRECTOF ADRIAN B

l EXECUTIV                COMP.R.U

ODO '               PĂUN FLOARE

U—   w

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA

NR.IF2018-011941 / 20.02.20

RAPORT DE SPECIALITATE

Vizând

Proiectul de hotărâre f rivind modificarea si aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.

Primarului Municipiului T imișoara, privind modificarea si aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Fiscala a M

unicipiului Timișoara;


Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara a fost înființată prin H.C.L. nr. 125 / 2007, ca serviciu public ci personalitate juridică, având ca atribuții principale stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale, inclusiv a accesoriilor acestora, în procedură fiscală.

conformitate cu prevederile Codului fiscal și Codului de


din 28.07.2017 a fost modificat și aprobat Statul de funcții


Prin H.C.L. nr. 288 pentru Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara.

Având în vedere faptul ca in cadrul instituției s-au vacantat trei funcții publice de execuție;

Luând in considerare prevederile art. 15 din H.G. nr. 611 / 2008, pentru aprobarea normelor privind organiza:-ea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care stipulează ca: „Funcțiile publice ajunse la gradul profesional superior (...) si care devin vacante se pot transforma, in condițiile legii, in funcții publice cu grad profesional debutant sau asistent, in funcție de necesitățile identificate in cadrul autoritarii ori instituției publice.

Având în vedere dispozițiile art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188 / 1999 (r2) privind Statutul funcționai dispun ca: „Autoritățile si de 10 zile lucratoare, Agenția Naționala a Funtionarilor Publici in oricare dintre următoarele situării: (...)

rilor publici, cu modificările si completările ulterioare, care instituțiile publice publice au obligația de a instiinta, in termen


b) transformarea unei funcții publice vacante intr-o funcție publica cu o alta denumire sau intr-o funcție publica de nivel inferior ori superior, cu incadrarea in numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituția publica si in fondurile bugetare anuale alocate.

Luând în considerare cele prezentate, propunem transformarea funcțiilor publice vacante din cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara astfel:

Cod FO53-01,Ver.l

  • -  2 (doua) funcții publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, gradul profesional Superior, la Serviciul Inpozite si Taxe Persoane Fizice, vor fi transformate in 2 (doua) funcții publice de execuție vacante de: Consilier, clasa I, gradul profesional Debutant, in cadrul aceluiași serviciu;

  • -  1 (una) funcție publica de execuție vacanta de Consilier, clasa I, gradul profesional Principal, la Compartimentul Contabilitate, va fi transformata in funcția publica de execuție vacanta de: Consilier, clasa I, gradul profesional Debutant, in cadrul aceluiași compartiment;

    formarea posturilor se face cu încadrarea in numărul maxim de idrarea in bugetul alocat.


Menționam ca trans: posturi aprobate si cu inca

Apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea si aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.


Compartiment Resurse Umane,


Păun FloareCod FO53-0I,Ver.l


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

Nr.                   / 2D <2,

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE     ~

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâte privind modificarea și aprobarea Statului de funcții

pentru


Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Transfoi marea funcțiilor publice de execuție vacante

1. Descrierea situației actuale

In cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara s-au vacantat trei funcții publice de execuție, astfel: doua funcții clasa I, gradul profesional Pri

de Consilier, clasa I, gradul profeional Superior si una de Consilier, icipal;


Aceste funcții sunt prepuse pentru a fi transformate in funcții publice vacante de nivel inferior, respectiv: Consilier,

’lasa I, gradul profesional Debutant;


Potrivit dispozițiilor art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188 / 1999 (r2) privind Statutul funcționarilor publici si diț i organizarea si dezvoltarea cas ierei funcționarilor publici, funcțiile publice care devin vacante pot fi transformate, in funcție de necesitățile instituțiilor publice;

ozitiile H.G. nr. 611 / 2008, pentru aprobarea normelor privind


Transformarea unei funcții publice vacante intr-o funcție publica cu o alta denumire sau intr-el inferior ori superior se face cu incadrarea in numărul maxim de

o alta funcție publica de niv

posturi aprobat pentru instituție.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Prin HCLMT nr. 288 din data de 28.07.2017 a fost aprobat Statul de funcții pentru Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara.

Modificarea calitatii posturilor prin trasformarea acestora in funcții de nivel inferior are impact pozitiv asupra activita ilor specifice desfășurate in cadrul instituției.


Urmare a modificărilor propuse asupra funcțiilor publice vacante din Statul de funcții al ui Timișoara numărul maxim de posturi prevăzute pentru instituție se

Direcției Fiscale a Municipiu

va menține, prin trasformare fpnd modificata doar calitatea celor supuse acestei proceduri.

3. Alte informații

Luând în considerare ce


e de mai sus, sunt propuse modificările asupra Statului de funcții al Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

4.Concluzii

Raportat Ia cele prezentate, cu precizarea ca in bugetul instituției sunt prevăzute cheltuielile de personal pentru posturile pentru Direcția Fiscala a Mun

transformate, propunem modificarea si aprobarea Statului de funcții tcipiului Timișoara, conform anexei.


PRIMAR NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR FARKAS IMRE


DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO