Hotărârea nr. 132/2018

132/03.04.2018 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei CHINDRIŞ LAURA
Hotararea Consiliului Local 132/03.04.2018
privind validarea mandatului de consilier local al doamnei CHINDRIŞ LAURA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere prevederile art.31 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 129/03.04.2018 - privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului BORDEAŞU ILARE;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.1/24.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, modificată;
Luând în considerare Adresa Nr.263/30.03.2018 a Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor- Timiş , înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2018 - 007577/02.04.2018 prin care se confirmă apartenenţa la Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor a doamnei CHINDRIŞ LAURA poziţia 4 pe lista supleanţilor şi renunţarea la funcţia de consilier a supleanţilor aflaţi pe poziţiile 2 şi 3, respectiv domnul Cucşă Marian-Gheorghe şi domnul Bogluţ Dorel;
Având în vedere Procesul-Verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 03.04.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(9) şi art.34 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 şi art.31 alin. (5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se validează mandatul de consilier local al doamnei CHINDRIŞ LAURA

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului; ;
- Biroului Audit;
- doamnei CHINDRIŞ LAURA;
- Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI