Hotărârea nr. 131/2018

131/03.04.2018 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei BLOŢIU ANDRA-ANCA
Hotararea Consiliului Local 131/03.04.2018
privind validarea mandatului de consilier local al doamnei BLOŢIU ANDRA-ANCA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere prevederile art.31 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 130/03.04.2018- privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului IEREMIA ION-ARDEAL
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.1/24.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, modificată;
Luând în considerare Adresa nr.56/02.04.2018 a Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Timiş , înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2018 - 007586/02.04.2018 prin care confirmă că următorul supleant pentru funcţia de consilier local este doamna BLOŢIU ANDRA-ANCA şi aceasta este membru al Partidului Social Democrat;
Având în vedere Procesul-Verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 03.04.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(9) şi art.34 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 şi art.31 alin. (5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se validează mandatul de consilier local al doamnei BLOŢIU ANDRA-ANCA.

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare ;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului; ;
- Biroului Audit;
- doamnei BLOŢIU ANDRA-ANCA;
- Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI