Hotărârea nr. 13/2018

13/30.01.2018 privind aprobarea planului strategic „Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru Municipiul Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 13/30.01.2018
privind aprobarea planului strategic „Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru Municipiul Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 1293/19.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 1294/19.01.2018 al Direcţiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 23.01.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 1294/19.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În temeiul art.9, alin. (21) şi alin. (22) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b), d) şi e), alin. (6) lit. a) pct. 14 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă planul strategic "Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru Municipiul Timişoara" conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară,
Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Serviciul Şcoli - Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Compania Locală de Termoficare Colterm SA, Societatea de Transport Public Timişoara SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A.;
- Societăţii de Transport Public Timişoara S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea. 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului strategic „Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru Municipiul Timișoara”

Secțiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Având în vedere prevederile din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, modificată și completată, care stipulează la art.9, alin.(21) și alin.(22) următoarele:

"Art.9, alin.(21) - Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 20.000 de locuitori au obligația:

 • a) să întocmească programe de îmbunătățire a eficienței energetice în care includ măsuri pe termen scurt și măsuri pe termen de 3-6 ani, cu respectarea prevederilor art.6, alin.(14) lit. a) și b);

 • b) să numească un manager energetic, atestat conform legislației în vigoare, sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică autorizată, atestata în condițiile legii, sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condițiile legii.

Art.9, alin.(22) - Programele de îmbunătățire a eficienței energetice prevăzute la alin. (20) și alin. (21) lit. a), se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Departamentul pentru eficientă energetică și se transmit acestuia până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate".

Programul de îmbunătățire a eficientei energetice pentru Municipiul Timișoara este un document obligatoriu pentru îndeplinirea condiției de eligibilitate în vederea accesării fondurilor pentru proiecte finanțate în cadrul POIM 2014-2020, precum și pentru alte proiecte și lucrări care presupun creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public.

Având în vedere cele expuse mai sus, consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea planului strategic „Programul de îmbunatatire a eficientei energetice pentru Municipiul Timișoara” și-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, CULIȚĂ CHIȘ

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA EDILITARĂ SERVICIUL E.M.S.U.P.

COMPARTIMENTUL T.R.G.

Nr. SC2018-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea planului strategic „Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru Municipiul Timișoara”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului strategic „Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru Municipiul Timișoara” și ținând seama de necesitatea implementării acestui program în Municipiul Timișoara, susținem această propunere.

Facem următoarele precizări:

Scopul întocmirii Programului de îmbunătățire a eficienței energetice este îndeplinirea obligației ce decurge din aplicarea art.9, alin.(21) și alin.(22) din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică, modificată și completată:

"Art.9, alin.(21) - Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 20.000 de locuitori au obligația:

a) să întocmească programe de îmbunătățire a eficienței energetice în care includ măsuri pe termen scurt și măsuri pe termen de 3-6 ani, cu respectarea prevederilor art.6, alin.(14) lit.

 • a) și b);

 • b) să numească un manager energetic, atestat conform legislației în vigoare, sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică autorizată, atestata în condițiile legii, sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condițiile legii.

Art.9, alin.(22) - Programele de îmbunătățire a eficienței energetice prevăzute la alin. (20) și alin. (21) lit. a), se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Departamentul pentru eficientă energetică și se transmit acestuia până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate".

Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru Municipiul Timișoara a fost întocmit în baza contractului de prestări servicii încheiat între Municipiul Timișoara și SC Energypro Dezvoltare SRL București.

Obiectivul Programului de îmbunătățire a eficienței energetice este evidențierea potențialelor economii de energie, posibilele modernizări ale obiectivelor aflate în administrare cât și prezentarea soluțiilor de eficiență energetică.

Programul de îmbunătățire a eficientei energetice pentru Municipiul Timișoara a fost întocmit în conformitate cu modelul Ghidului pentru întocmirea Programului de îmbunătățire a eficientei energetice aferent localităților cu o populație mai mare de 5000 locuitori, aprobat de Departamentul pentru Eficienta Energetica din cadrul ANRE.

Documentul prezentat dorește să contribuie la creșterea capabilității departamentelor și structurilor de execuție aflate sub autoritatea Consiliului local al Municipiului Timișoara, de a gestiona problematica energetică și în același timp, de a adopta o abordare flexibilă, orientată către consumatorii de energie, în scopul de a asigura dezvoltarea economică a municipiului, de a reduce costurile corespondente facturii energetice prin implementarea de măsuri de eficiență energetică și de a asigura protecția corespunzătoare a mediului.

Menționăm faptul că Programul de îmbunătățire a eficientei energetice are rolul de a prezenta o listă cu măsuri de eficiență energetică aplicabile la ansamblul tuturor obiectivelor administrate de Primăria Municipiului Timișoara.

În cadrul Strategiilor de dezvoltare locală unul dintre obiectivele specifice este politica privind problemele energetice, Programul de îmbunătățire a eficientei energetice este un instrument important în elaborarea unei viziuni pe termen de cel puțin 3-6 ani care să definească evoluția viitoare a comunității, ținta spre care se va orienta întregul proces de planificare energetică.

Programul de îmbunătățire a eficientei energetice pentru Municipiul Timișoara este un document obligatoriu pentru îndeplinirea condiției de eligibilitate în vederea accesării fondurilor pentru proiecte finanțate în cadrul POIM 2014-2020 - Axa 7.1, precum și pentru alte proiecte și lucrări care presupun creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public.

Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea planului strategic „Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru Municipiul Timișoara”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU E.M.S.U.P., IOAN ZUBAȘCU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Județul TIMIȘ (ROMANIA)


Program de îmbunătățire a eficientei energetice conform ANRE

Dosar n° ED2016011

2017


OBIECT :

Elaborare Program de îmbunătățire a eficientei energetice conform ANRE pentru Primăria Municipiului TIMIȘOARA


ELABORATORUL LUCRĂRII : S.C ENERGYPRO DEZVOLTARE S.R.L

Echipa de studiu:

Ing.Stefan IONESCU
Autorizație ANRE Manager energetic localitati nr.lOdin 10.08.2016

SUMAR

 • 1. PREZENTAREA STUDIULUI

 • 2.1. Descrierea Municipiului TIMIȘOARA

 • 2.2. Descriera structurilor primăriei

 • 2.3. Energii si combustibili utilizați

 • 2.4. Gestiune energetica

2.5 Fisa de prezentare energetica

2.6. Sinteza energii utilizate la nivelul Primăria Municipiului TIMIȘOARA

2.7 Condiții climatice specifice

 • 2.8. Evoluția populației

 • 2.9. Utilitati

 • 2.10. Transport public si parc auto

 • 2.11. Parc auto Primărie

 • 2.12 Gestiune utilitati publice

 • 2.13 Furnizori servicii

 • 3. PREGĂTIREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENTEI ENERGETICE

~ DATE STATISTICE

3.1. SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC

 • 3.2 Date tehnice pentru clădiri publice.............................................................................. 64

 • 3.3 Fisa energetica clădiri administrative

 • 3.4 Energii regenerabile la nivel local

 • 4.PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENTEI ENERGETICE

 • 4.1 Nivelul de referința

 • 4.2 Formularea obiectivelor

 • 4.3 Proiecte prioritare

 • 5. LISTA MASURILOR DE CREȘTERE A EFICIENTEI ENERGETICE........................226
 • 1. PREZENTAREA STUDIULUI

Primăria Municipiului TIMIȘOARA a incredintat societății ENERGYPRO :

J realizarea Programului de îmbunătățire a eficientei energetice (PIEE) in conformitate cu prevederile ANRE, in vederea raționalizării consumului de energie primara a Municipiului TIMIȘOARA, jud TIMIȘ.

Primăria Municipiului TIMIȘOARA urmărește realizarea (PIEE) al cărui obiectiv este evidențierea potențialelor economii de energie, posibilele modernizări ale obiectivelor aflate in administrare cat si prezentarea soluțiilor de eficienta axandu-se pe următoarele subiecte :

J utilizarea energiei electrice,

J utilizarea gazului natural,

J rețele iluminat public,

J parcul auto.

In vederea găsirii soluțiilor tehnico-economice rentabile ce vor permite atingerea obiectivelor propuse, vom analiza consumurile de energii si potențialul energetic al zonei integrând si eventualele evoluții posibile pe termen scurt sau lung.

Acest studiu se va axa in mod principal pe : consumul de energie electrica, consumul de gaz si consumul de combustibili.

Cadrul legal al elaborării PIEE este stabilit prin Legea 121/2014 privind eficienta energetica modificata prin Legea 160/2016. Prin aceasta lege Parlamentul a adoptat o serie de obligații pentru autoritatile administrației publice locale privind eficienta energetica. Astfel la art.9 alin 20 este menționat ca autoritatile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 20.000 de locuitori au obligația:

 • a) Sa intocmeasca programe de imbunatatire a eficientei energetice in care includ masuri pe

termen scurt si masuri pe termen de 3-6 ani, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. 14 lit. a) si b);

 • b)  sa numească un manager energetic, atestat conform legislației in vigoare, sau sa incheie un contract de management energetic cu o persoana fizica autorizata, atestata in condițiile legii sau cu o persoana juridica prestatoare de servicii energetice agreata in condițiile legii.

In cadrul Strategiilor de dezvoltare locala unul din obiectivele specifice este politica privind problemele energetice, Programul de imbunatatire a eficientei energetice este un instrument important in elaborarea unei viziuni pe termen de cel puțin 3-6 ani care sa definească evoluția viitoare a comunității, tinta spre care se va orienta intregul proces de planificare energetica.

 • 2. DESCRIEREA GENERALA A LOCALITĂȚII

  • 2.1. Descrierea Municipiului TIMIȘOARA

Primele urme umane existente pe teritoriul de astazi al Timișoarei dateaza din neolitic, mai bine de 10.000 de ani in urma. Poziția geografica a vetrei pe care s-a dezvoltat orașul Timișoara, in centrul unei zone delimitate de trei artere importante de circulație (Mureș, Tisa, Dunarea), fertilitatea Câmpiei bănățene, luncile si mlaștinile intinse din preajma au oferit inca din vechime, condiții favorabile de hrana si viețuire a oamenilor. In cartierul Fratelia au fost descoperite vase ceramice apartinand culturii Vinca, iar in alta locație, un complex de locuințe si ceramica. De asemenea, au fost descoperite obiecte apartinand acestei perioade (anul 4000 i.Chr) in cartierele Cetate, Mehala si la Padurea Verde.

Se presupune ca in secolul IX, cneazul Glad domnea peste aceste locuri. El a acceptat suveranitatea ungara. Totuși, pana acum nu a fost descoperit nici un document care sa dateze din acea perioada. Prima atestare documentara a localității Timișoara este destul de controversata, aceasta fiind plasata de specialist! fie in 1212, fie in 1266. In aceasta perioada, cetatea ocupa o suprafața dreptunghiulara, iar fortificația consta dintr-un val de pamant cu palisada care era aparata din trei parti de brațe de apa, iar pe a patra latura de un canal. Așezarea care a evoluat in aceasta zona nu dobândise pana atunci o importanta politica, economica, sociala sau religioasa, pentru ca rolul dominant in zona, in plan politic si spiritual, il avea Cenadul. In 1175 este menționat comitatul Timiș, dar sursele nu menționează care este centrul economic si administrativ al acestuia. In momentul atestării sale, acesta facea parte din comitatul Timiș, o unitate administrativ teritoriala a regatului ungar. Teritoriul cunoscut mai târziu ca Banat, cu centrul administrativ in „Urbs Morisena” (apoi Cenad) fusese cucerit de către maghiari in jurul anului 1030 si incorporat regatului ungar.

AȘEZARE GEOGRAFICA

Municipiul Timișoara este așezat in partea de vest a României, la intersecția paralelei de 45°47' latitudine nordica, cu meridianul de 21° 17', la o distanta medie de aproximativ 550 km fata de capitala României - București si cca. 170 km si 300 km fata de Belgrad si Budapesta, capitalele celor doua tari Învecinate Serbia si respectiv Ungaria.

Timișoara este traversata de drumul european E70 (Timișoara - Drobeta Turnu Severin - Craiova - Slatina - Pitești - București), drumul european E671 (Satu-Mare - Oradea - Arad - Timișoara), precum si de autostrada Al (București ~ Nadlac).

Potrivit datelor de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timiș, suprafața totala a Municipiului Timișoara este de 12.926,83 ha, din care 7902 ,61 ha teren agricol si 5024 ,22 ha teren neagricol.

RELIEFUL

Timișoara este așezata in sud-estul Câmpiei Panonice, in zona de divagare a râurilor Timiș si Bega, intr-unui din putinele locuri pe unde se puteau traversa Întinsele mlaștini formate de apele celor doua râuri, care pana acum doua secole si jumătate acopereau in fiecare primavara suprafața câmpiei subsidente dintre Campia Buziasului si Campia Vingai.

In vatra orașului Timișoara cea mai inalta cota se afla in partea de nord-est, in cartierul "Intre Vii", la 95 m, iar punctul cel mai coborât la 84 m, in vestul cartierului Mehala (Ronat). Pe o distanta de aproximativ 7 km est-vest, diferența de nivel este de aproximativ 11 m. De la nord la sud, pe o distanta de cca 5 km, teritoriul orașului coboara, de asemenea, cu cca. 10 m.

Vatra orașului se suprapune sesului aluvionar, cu marginile ușor mai ridicate, desfasurat in lungul Begai. Daca se are in vedere intregul teritoriu al zonei, diferentele de nivel si formele de relief sunt mai variate. Astfel, altitudinile maxime depasesc 100 m in nord-est si se apropie de acest nivel in sud-est si nord-vest: Slatina Mare (109 m) in nord-est si Dealul Flamand (98 m ) in nord-vest. Cotele cele mai coborâte se situează la vest de cartierul Freidorf, la 87 m.

REȚEAUA HIDROGRAFICA

Teritoriul zonei Timișoara dispune de o bogata rețea hidrografica, formata din râuri, lacuri si mlaștini. Cu excepția râurilor Bega si Timiș, celelalte râuri seaca adesea in timpul verii.

Principalul curs de apa este cel mai sudic afluent al Tisei. Izvorand din Munții Poiana Rusca, Bega este canalizata, iar de la Timișoara pana la varsare a fost amenajata pentru navigație (115 km). Canalul Bega a fost construit intre anii 1728 si 1760, dar amenajarea lui definitiva s-a făcut mai târziu. Pentru regularizarea debitului in limite care sa-i permită satisfacerea funcțiilor pentru care a fost conceputa lucrarea, la Costei a fost construit un nod hidrotehnic, a cărui principala funcție este cea de regularizare a debitului, respectiv asigurarea transferului cantitatii de apa, din Timiș in Bega, in funcție de necesitați si de volumul de precipitații preluat de cele doua râuri in amonte.

Canalul Bega a fost conceput pentru accesul șlepurilor de 600-700 tone si o capacitate anuala de transport de 3.000.000 vagoane. Pentru a inlatura pericolul inundațiilor, atat de frecvente altadata, lucrarea a fost completata ulterior cu sistemul hidrotehnic de la Topolovatul Mic, prin care, in perioadele de ape mari, surplusul de debit Înregistrat de Bega este dirijat spre râul Timiș.

Din mulțimea de brațe care existau Înaintea canalizării Begai, in interiorul orașului sc mai pastreaza doar Bega Moarta (in cartierul Fabric) si Bega Veche (spre vest, curgând prin Sacalaz).

Din punct de vedere al apelor subterane, panza freatica a Timișoarei se gaseste la o adâncime ce variaza intre 0,5 - 4 m. Pânzele de adâncime cresc numeric, de la nord la sud, de la 4 la 9 m - pana la 80 m adâncime - si conțin apa potabila, asigurând o parte din cerințele necesare consumului urban. Apar, de asemenea, ape de mare adâncime, captate in Piața Unirii (hipotermale), apoi la sud de Cetate si in Cartierul Fabric (mezotermale), cu valoare terapeutica, utilizate in scop balnear.

CONDIȚII GEOLOGICE SI GEOTEHNICE

Privind structurile geologice ale zonei, se găsesc depozitele cuaternare cu grosimi de cca 100 m, sub care se succed depozitele romanicene - pana la cca 600 m adâncime - si cele daciene in facies lacustru si de mlaștina, care au favorizat formarea a numeroase straturi de lignit. Urmeaza formațiunile pontianului si sarmatianului, pentru ca de la 1740 m in jos sa se extindă domeniul fundamentului cristalin.

Drept consecința a alcătuirii petrografice a formațiunilor de suprafața, pe teritoriul Timișoarei se produc si fenomene de tasare, datorate substratului argilo-nisipos. Fenomenul se evidențiază in cartierele Cetate si Elisabetin, dar si in alte parti unde s-au format crovuri (Ronat).

GRAD DE SEISMICITATE

Timișoara este situata in nordul Regiunii Seismice Banat, una dintre cele mai active regiuni seismice ale Bazinului Panonic. Istoria seismica a zonei este marcata de seisme cu magnitudini maxime Mw = 5.6.

Pentru perioade de recurenta specifice codurilor antiseismice național (P-100/2006) si european (Eurocode EC8) hazardul seismic al zonei seismogene Timișoara este definit de intensitatea I = 7.0 EMS si respectiv I = 7.5 EMS.

RESURSE ALE SOLULUI SI SUBSOLULUI

învelișul de sol din zona Timișoarei este de o foarte mare diversitate, numeroasele tipuri si subtipuri incadrandu-se in clasele: cernisoluri, luvisoluri, argiluvisoluri, cambisoluri, hidrisoluri, pelisoluri, vertisoluri si protisoluri.

Campia Banatului este dominata de solurile cu fertilitate ridicata (cernoziomuri, calcarice cambice si argice , preluvosoluri molice etc.), fara limitări in exploatare, constituindu-se astfel intr-o importanta resursa naturala pentru dezvoltarea producției agricole intensive.

Sunt valorificate resursele de apa termominerala si termala de la Timișoara si Împrejurimi (Calacea, Buzias, Ciacova, Ivanda, etc). In perioada postbelica au fost exploatate si resursele de hidrocarburi, petrol si gaze naturale, cu centre de exploatare in nord-vest si vest, in Campia Vingai si Campia Arancai.

 • 2.2. Descriera structurilor primăriei

In municipiul Timișoara, administrația publica este organizata si funcționează potrivit prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001 si in conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara privind aprobarea organigramei si numărului de posturi ale aparatului propriu de specialitate. Municipiul Timișoara are un primar si 2 viceprimari, aleși in condițiile legii pe o perioada de 4 ani.

Structura organizatorica a Primăriei Municipiului Timișoara cuprinde opt direcții, avand in subordine mai multe servicii, birouri si compartimente. Direcțiile, serviciile, birourile si compartimentele care intra in alcătuirea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara sunt următoarele: Direcția Secretariat General; Direcția de Mediu; Direcția Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse; Direcția Tehnica; Direcția Economica; Direcția Urbanism; Direcția Dezvoltare; Direcția Comunicare. Numărul total de posturi din aparatul de specialitate al Primarului este de 574, din care 3 funcții de demnitate publica, 53 funcții de conducere si 518 de execuție.

PRIMARUL coordonează următoarele structuri organizatorice:

DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL

 • •  Compartiment Arhiva

 • •  Compartiment Administrare Fond Funciar

 • •  Serviciul Autoritate Tutelara

 • •  Serviciul de Administrație Locala

o Biroul Asistare Consiliul Local

o Compartiment Asistare Executiv

DIRECȚIA ECONOMICA

 • •  Serviciul Buget

 • •  Serviciul Financiar

 • •  Biroul Contabilitate

 • •  Compartiment Evidenta Patrimoniului

DIRECȚIA DEZVOLTARE

 • •  Serviciul Generare si Management Proiecte

o Biroul Generare Proiecte cu Finanțare Extranationala

o Compartiment Management Proiecte cu Finanțare Extranationala

o Biroul Finanțare Proiecte cu Finanțare Locala, Regionala si Naționala

o Compartiment Management Proiecte cu Finanțare Locala, Regionala si Naționala

 • •  Serviciul Monitorizare si Implementare Proiecte

o Compartiment Monitorizare Proiecte cu Finanțare Extranationala

o Compartiment Monitorizare Proiecte cu Finanțare Locala, Regionala si Naționala

DIRECȚIA TEHNICA

 • •  Compartiment Secretariat

 • •  Serviciul Energetic si Monitorizarea Serviciilor de Utilitati Publice

o Compartiment Iluminat Public

o Compartiment Termoficare

 • •  Serviciul Drumuri, Poduri si Utilitati Hidrotehnice

o Biroul Utilitati Hidrotehnice

o Biroul Drumuri si Poduri

 • •  Serviciul Transport si Siguranța Circulației

o Biroul Transport

o Compartiment Siguranța Circulației

o Compartiment Monitorizare Trafic

 • •  Biroul Generare si Monitorizare Proiecte Drumuri

DIRECȚIA URBANISM

ARHITECT SEF

 • •  Serviciul Certificări si Autorizări

 • •  Compartiment GIS

 • •  Compartiment Atelier de Urbanism

 • •  Compartiment Management Documente, Arhivare si Statistica

 • •  Compartiment Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ

 • •  Biroul de Reabilitare si Dezvoltare Urbana

SERVICIUL RESURSE UMANE

 • •  Compartiment Protecția Muncii

 • •  Compartiment Evidenta Personal

 • •  Compartiment State de Plata

 • •  Compartiment Perfecționare Profesionala

ENERGYPRO DEZVOLTARE: București - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, ȘIRET 524 959 673 00012 Email : contact@energypro.fr- Site : www.energypro.fr

 • •  Compartiment Securitate

SERVICIUL JURIDIC

 • •  Biroul Contencios

 • •  Compartiment Executori

 • •  Biroul Consultanta Juridica

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

BIROUL MANAGEMENTUL CALITATII

BIROUL AUDIT

COMPARTIMENTUL DE CONTROL SI ANTIFRAUDA AL PRIMARULUI

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT PRIMAR

COMPARTIMENTUL PROTOCOL

DIRECȚIA POLITIA LOCALA TIMIȘOARA

DIRECȚIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE EVIDENTA PERSOANEI TIMIȘOARA

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMIȘOARA

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "LUIS TURCANU” TIMIȘOARA

SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE "VICTOR BABES" TIMIȘOARA

VICEPRIMARUL DAN DIACONU coordonează următoarele structuri organizatorice:

DIRECȚIA DE MEDIU

» Serviciul Reglementare si Politici Mediu Urban

o Compartiment Gestiune populație canina, deratizare, dezinsectie si dezinfectie

 • •  Serviciul Spatii Verzi si Locuri de Joaca

 • •  Biroul Monitorizare si Protecție Mediu

 • •  Compartiment Gradina Zoologica

« Compartiment Parcul Copiilor

DIRECȚIA COMUNICARE

 • •  Serviciul Relationare Directa cu Cetateni

 • •  Biroul Managementul Documentelor

 • •  Biroul Organizare Evenimente

 • •  Compartiment Presa

 • •  Compartiment e-Comunicare

 • •  Compartiment Centrul de Informare Turistica

 • •  Biroul Relații Internationale

 • •  Biroul Relații Locale, Regionale si Naționale

TEATRUL MAGHIAR DE STAT "CSIKI GERGELY" TIMIȘOARA

TEATRUL GERMAN DE STAT TIMIȘOARA

FILARMONICA "BANATUL'TIMISOARA

CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

BIROUL SCOLI-SPITALE

 • •  Compartiment Scoli

 • •  Compartiment Spitale

BIROUL SPORT-CULTURA

 • •  Compartiment Sport

 • •  Compartiment Cultura

 • •  Compartiment Administrare Baze Sportive

SERVICIUL PUBLIC ASISTENTA MEDICALA ȘCOLARA TIMIȘOARA

COMPARTIMENT VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENTA

SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIȘOARA

ADMINISTRATORUL PUBLIC coordonează următoarele structuri organizatorice:

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE

 • •  Serviciul Terenuri Virane, Banca de Date Urbana si Cadastru

 • •  Biroul Locuințe

 • •  Biroul Garaje, Cimitire, Coserit si Spatii utilitare

 • •  Biroul Clădiri

 • •  Biroul Spatii cu alta Destinație

 • •  Compartiment Valorificare Patrimoniu

BIROUL SALUBRIZARE

BIROUL TEHNIC

BIROUL MONITORIZARE ACTIVITATI COMERCIALE SI GESTIUNE SPATII

PUBLICITARE

COMPARTIMENT SERVICII INFORMATICE SI DE COMUNICAȚII

COMPARTIMENT EFICIENTIZARE ENERGETICA CLĂDIRI

COMPARTIMENT RELATIONARE CU ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI

 • 2.3. Energii si combustibili utilizați

Structurile aflate in administrarea Municipiului Timișoara folosesc următoarele tipuri de energie:

 • - energie electrica nivel de tensiune 0,4 kV pentru consumul de energie elecrica dedicat iluminatului public, iluminat interior si exterior, sisteme de pompare, semafoare, diverși consumatori de energie electrica.

 • - gaz natural pentru centralele termice si utilizări directe,

 • - energie termica achizitionata in sistem centralizat,

 • - combustibil pentru autovehiculele si utilajele din parcul auto al Primăriei.

Facturile de energie sunt recepționate de către serviciul contabil din cadrul Primăriei. Pentru situații speciale facturile sunt trimise către avizare la direcțiile competente.


EnergyPra Dezvoltare

Elaborare PIEE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

 • 2.4. Gestiune energetica

Matrice de evaluare din punct de vedere al managementului energetic

ORGANIZARE

1

2

3

Manager energetic

Nici unul desemnat

Compartiment specializat EE

Nici unul desemnat

Politica Energetica

Fara politica energetica

Răspundere privind consumul de energie

Răspundere sporadica, estimări folosite in alocarea bugetelor

Principalii consumatori sunt contorizati separat. Fiecare entitate are răspundere totala in ceea ce privește consumul de energie

PREGĂTIREA PROGRAMULUI de îmbunătățire a Eficientei energetice

Colectare informații / dezvoltare sistem baza de date

Colectare limitata

Se verifica facturile la energie/ fara sistem de baza de date

EnergyPra Oezvo>.ufB

Documentație

Exista anumite documente si inregistrari..

Benchmarking

Performanta energetica a sistemelor si echipamentelor nu sunt evaluate

Evaluare tehnica

Analize limitate din partea furnizorilor

Bune practici

Monitorizări rare

Crearea PROGRAMULUI de îmbunătățire a EE

Obiective Potențial

Potențial definit prin experiența sau evaluări.

Imbunatatirea planurilor existente de eficienta energetica

Exista planuri de eficienta energetica

Roluri si Resurse

Sprijin redus din programele organizației

Integrare analiza energetica

Proiectele / contractele includ analiza de energie. Proiecte energetice evaluate cu alte investiții. Se aplica durata ciclului de viata in analiza investiției

Implementarea PROGRAMULUI de îmbunătățire a EE

Planul de comunicare

Comunicări periodice pentru proiecte.

Conștientizarea eficientei energetice

Campanii ocazionale de conștientizare a eficientei energetice.

Consolidare competente personal

Nu exista

Gestionarea Contractelor

Revizuirea periodica a contractelor cu furnizorii.

Stimulente

Stimulente oferite la nivel regional si național.

Monitorizarea si Evaluarea PROGRAMULUI de imbunatatire a EE

Monitorizarea rezultatelor

Comparații istorice, raportări sporadice

Revizuirea Planului de Acțiune

Revizuire informala asupra progresului.

2.5 Fisa de prezentare energetica

La nivelul administrației municipiului Timișoara notam următoarele puncte de consum de energie:

ENERGIE ELECTRICA

Consumatorii de energie electrica aflati in administrarea Primăriei sunt reprezentat! de instalațiile de iluminat public, fântâni, instalații de pompare, semafoare, camere de supraveghere, rastele de biciclete, obiective (birouri, grupuri sanitare, spatii administrative, sala polivalenta, spitale, etc), diverși mici consumatori. Situația prezentata este pentru facturile Înregistrate direct de către serviciul contabil al primăriei, restul structurilor (licee, scoli, spitale) Înregistrează facturile in contabilitatea proprie funcționând pe baza de alocari bugetare.

Conform datelor puse la dispoziție de către furnizorul de energie S.C. ENEL ENERGIE S.A., consumul de energie electrica pe ultimii 3 ani pentru consumatorii de energie electrica aflati in administrarea Primăriei sunt:

An

Consum energie electrica (kWh)

Echivalent (TEP)

2014

15.994.702,5

1.375,5

2015

15.749.929,3

1.354,5

2016

14.312.431,1

1.230,9

Evoluție consum energie electrica consumatori Municipalitate

1.400,0

In urma analizei datelor puse la dispoziție de către furnizorul de energie S.C. ENEL ENERGIE S.A., consumatorii aufost grupați pe categorii de consum:

Destinație

Consum energie electrica 2014 (kWh)

Consum energie electrica 2015 (kWh)

Consum energie electrica 2016

(kWh)

BICICLETE

6.894,0

90.692,0

41.181,0

CAMERE SUPRAVEGHERE

2.246,0

7.332,0

DIVERSE

439.885,0

410.723,8

518.238,1

FÂNTÂNI

345.730,4

338.606,4

415.888,0

ILUMINAT

13.959.647,3

13.508.172,2

11.787.182,0

OBIECTIVE

1.036.958,8

1.194.003,0

1.102.893,0

POMPARE

22.444,0

27.920,0

23.923,0

SEMAFOARE

183.143,0

177.566,0

415.794,0

Total

15.994.702,5

15.749.929,3

14.312.431,1

Defalcarea anuala a valorilor pentru anul 2014 este:

Destinație

Consum energie electrica 2014 (kWh)

Procent din total consum (%)

Cost anual

(lei)

BICICLETE

6.894,0

0,04%

1.537,9

CAMERE SUPRAVEGHERE

0,00%

DIVERSE

439.885,0

2,75%

100.951,0

FÂNTÂNI

345.730,4

2,16%

80.031,3

ILUMINAT

13.959.647,3

87,28%

2.778.766,9

OBIECTIVE

1.036.958,8

6,48%

239.664,0

POMPARE

22.444,0

0,14%

5.179,3

SEMAFOARE

183.143,0

1,15%

42.276,3

Grand Total

15.994.702,5

100,0%

3.248.406,8

Pentru anul 2014 observam ca ponderea cea mai mare o are consumul dedicat iluminatului public cu o pondere de 87,28% din consumul total.
Repartizarea grafica a consumului de energie (fara iluminat public este) :

Defalcarea anuala a valorilor pentru anul 2015 este:

Destinație

Consum energie electrica 2015 (kWh)

Procent din total consum (%)

Cost anual (lei)

BICICLETE

90.692,0

0,58%

19.363,1

CAMERE SUPRAVEGHERE

2.246,0

0,01%

460,4

DIVERSE

410.723,8

2,61%

93.191,0

FÂNTÂNI

338.606,4

2,15%

71.958,9

ILUMINAT

13.508.172,2

85,77%

2.547.762,0

OBIECTIVE

1.194.003,0

7,58%

254.062,6

POMPARE

27.920,0

0,18%

5.921,3

SEMAFOARE

177.566,0

1,13%

37.956,3

Grand Total

15.749.929,3

100,0%

3.030.675,5

Pentru atnul 2015 observam ca ponderea cea mai mare o are consumul dedicat iluminatului public cu o pondere de 85,77% din consumul total.
Repartizarea grafica a consumului de energie (fara iluminat public este) :

Defalcarea anuala a valorilor pentru anul 2016 este:

Destinație

Consum energie electrica 2016 (kWh)

Procent din total consum (%)

Cost anual (lei)

BICICLETE

41.181,0

0,29%

7.388,5

CAMERE SUPRAVEGHERE

7.332,0

0,05%

1.389,0

DIVERSE

518.238,1

3,62%

99.251,4

FÂNTÂNI

415.888,0

2,91%

79.338,6

ILUMINAT

11.787.182,0

82,36%

2.019.516,6

OBIECTIVE

1.102.893,0

7,71%

209.638,2

POMPARE

23.923,0

0,17%

4.611,8

SEMAFOARE

415.794,0

2,91%

77.790,7

Grand Total

14.312.431,1

100,0%

2.498.924,7

Pentru anul 2016 observam ca ponderea cea mai mare o are consumul dedicat iluminatului public cu o pondere de 82,36% din consumul total.
Obiectivele sunt reprezentate de diferite puncte de consum aflate in administrarea Primăriei. Consumurile de energii pe obiective sunt:

Centralizator consum de energie obiective:

DESCRIERE PUNCT DE CONSUM

2014

2015

2016

/ MUNICIPIUL TIMIȘ OARA-CLIMA

85.145,9

108.859,0

97.582,5

104133315.05.2009 / MUNICIPIUL TIMISOARA-BUGET 2 - COMPLEX S

12.748,0

10.839,0

8,962,0

12464169713,02.2014-CASUTA MOBILA VANZARE BILETE

97,0

78,0

59,0

12464482713.02.2014-CASUTA MOBILA VANZARE BILETE

1,0

2,0

12464646213.02.2014-CASUTA MOBILA VAZARE BILETE

55,0

58,0

53,0

1325745308.02.2012 / MUNICIPIUL TIMIȘOARA - CENTRUL DE INCL

4,0

8,0

8,0

1344040313.02.2012 / MUNICIPIUL TIMIȘOARA - BIROURI

5.305,0

4.821,0

4.257,0

1481826.03.2007 / MUNICIPIUL TIMISOARA-BUGET 2 - COMPLEX SPO

36.498,0

32.983,0

34.324,0

164663625.09.2009 / MUNICIPIUL TIMIȘOARA - BIROURI

7.486,0

6.746,0

4.835,0

193/17.03.2010 / 19317.03.2010 Sala Polivalenta Olimpia

180.834,3

197.394,2

184.829,1

19317.03.2010 Sala Polivalenta Olimpia

225172223.10.2009 / MUNICIPIUL TIMIȘOARA - CENTRALA TERMICA

4.702,0

4.405,0

3.468,0

225185523.10.2009 / MUNICIPIUL TIMIȘOARA - CENTRALA TERMICA

4.357,0

4.380,0

3.983,0

225187623.10.2009 / MUNICIPIU TIMIȘOARA - CENTRALA TERMICA B

4.452,0

4.567,0

4.535,0

225192923.10.2009 / MUNICIPIU TIMIȘOARA - CENTRALA TERMICA B

4.429,0

4,506,0

4.398,0

225201723.10.2009 / MUNICIPIU TIMIȘOARA - CENTRALA TERMICA B

4.564,0

4,436,0

4.262,0

2536/04.07.2003-BIROURI

6.678,0

6.227,0

5.594,0

461020.04.2004 / MUNICIPIUL TIMIȘOARA-ARHIVA

1.033,0

1.432,0

3,145,0

516827602.08.2010 / MUNICIPIUL TIMIȘOARA-ADMINISTRATIV -GRA

147.077,0

532822.08.2001 / MUNICIPIUL TIMISOARA-N.BALCESCU WC.

1.391,0

2.220,0

1.500,0

532922.08.2001 / MUNICIPIUL TIMISOARA-PARCUL CENTRAL WC

2.091,0

1.064,0

533022.08.2001 / MUNICIPIUL TIMISOARAP-TA.UNIRII WC

1.085,0

533322.08.2001 / MUNICIPIUL TIMIȘ OARA-P-TA.TRAIAN WC

1.626,0

1.554,0

1.264,0

533422.08.2001 / PRIMĂRIA TIMIȘOARA-PORTAL INTRARE

-22,0

533522.08.2001 / MUNICIPIUL TIMIȘ OARA-SPECTACOLE

738,0

-637,0

544909.05.2005 / MUNICIPIUL TIMISOARA-BUGET 1 - WC PUBLIC

2.052,0

2.023,0

1.313,0

5554/03.06.2004-GALERIE DE ARTA

2,7

596714.05.2008 / MUNICIPIUL TIMISOARA-BUGET 2 - BIROURI

4.758,0

4.207,0

3.802,0

598616804,10,2011 O.S. SOL. DEF. comstruire si reabiliatre P

646525.02.2003 / MUNICIPIUL TIMIȘOARA- CIMITIR

4.302,0

646625.02.2003 / MUNICIPIULTIMISOARA-CIMITIR

32,0

646725.02.2003 / MUNICIPIUL TIMISOARA-CIMITIR

790,0

646825.02.2003 / MUNICIPIUL TIMISOARA-CIMITIR

13,610,0

11.186,0

646925.02.2003 / MUNICIPIULTIMISOARA-CIMITIR

26.360,0

43.919,0

647025.02.2003 / MUNICIPIUL TIMISOARA-CIMITIR

440,0

283,0

DESCRIERE PUNCT DE CONSUM

2014

2015

2016

647125.02.2003 / MUNICIPIUL TIMIȘ OARA-POM PE FUNEBRE

3.122,0

647225.02.2003 / MUNICIPIUL TIMIȘOARA-CIMITIR

1.237,0

647325.02,2003 / MUNICIPIUL TIMISOARA-CIMITIR

8,0

665618.04.2003 / MUNICIPIUL TIMIȘ OARA-SECȚIA DE COSERIT

836,0

70014.04.1998 / MUNICIPIUL TIMIȘ OARA-BIROURI

324.295,2

316.462,2

278.186,6

716107.11,2003 / MUNICIPIUL TIMIȘ OARA-DEPOZIT MATERIALE PROT

101,0

28,0

32,0

768942409.02.2011 / MUNICIPIUL TIMIȘOARA - ARHIVA

52,0

13,0

13,0

789747028.02.2011 / 789747028.02.2011 Direcția de evidenta a

73.954,8

789747028.02.2011 Direcția de evidenta a persoanelor

829389210.03.2011 / MUNICIPIUL TIMIȘOARA - CABINET STOMATOLO

32.845,0

39.884,0

26.151,0

86280217.03.2009 / MUNICIPIUL TIMISOARA-BUGET 1 - GROP SANIT

22,0

41,0

21,0

920431.10.2008 / MUNICIPIUL TIMIȘOARA - BIROURI

22.112,0

16.232,0

13.425,0

BIROU

2,0

CABINET DENTAR-149096077/02.10.2015

1.583,0

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL-114754946/20.01.2014

12.954,0

CENTRUL REGIONAL DE COMPETENTE SI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR

32.804,0

99.132,0

CHILLER -SALA CONSTANTIN JUDE-136486330/30.07.2014

69.960,0

38.032,0

CLDIRE PENTRU PERSOANE IN DIFICULTATE-135761007/11.07.2014

4,891,1

CLINICA DE DERMATOLOGIE-

VENEROLOGIE,LABORATOR,AMBULATOR DE S

4.653,4

42.262,6

CLINICA DERMATO-VENEROLOGIE-137959945/ 19.12.2014

1.193,1

6.277,0

COLEGIUL NATIONAL C.D. LOGA-161433376/05.07.2016

3.990,0

CONTAINER UTILITATI-137190714/08.09.2014

5.164,4

144,797,4

158.824,3

LOCUINȚA

2.060,0

LOCUINȚA DE SERVICIU

1.887,0

4.995,0

MUNICIPIU TIMIȘOARA - CENTRALA TERMICA BL.B10

MUNICIPIU TIMIȘOARA - CENTRALA TERMICA BL.B11

MUNICIPIU TIMIȘOARA - CENTRALA TERMICA BL.B12

MUNICIPIU TIMIȘOARA - PANOU INFORMATIV CU AFISAJ ELECTRONIC

MUNICIPIUL TIMIȘOARA - ADAPOST PROT.CIVIL

MUNICIPIUL TIMIȘOARA - ARHIVA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA - BIROURI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA - CABINET STOMATOLOGIE INFANTILA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA - CASA CU 2 APARTAMENTE

MUNICIPIUL TIMIȘOARA - CENTRALA TERMICA BL.B8

MUNICIPIUL TIMIȘOARA - CENTRALA TERMICA BL.B9

MUNICIPIUL TIMIȘOARA ADAPOST PROT.CIVIL 3295/03.10.2000

1,0

MUNICIPIUL TIMIȘOARA CABINA PAZA 3141532/31.03.2010 /

-486,0

MUNICIPIUL TIMIȘOARA- CIMITIR

DESCRIERE PUNCT DE CONSUM

2014

2015

2016

MUNICIPIUL TIMISOARA-ADMINISTRATIV - GRADINA ZOOLOGICA

MUNICIPIUL TIMISOARA-ADMINISTRATIV - LOCUINȚA OASPEȚI

MUNICIPIUL TIMISOARA-ARHIVA

MUNICIPIUL TIMISOARA-BIROURI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA-BUGET 1 - GROP SANITAR

MUNICIPIUL TIMISOARA-BUGET 1 - WC PUBLIC

MUNICIPIUL TIMISOARA-BUGET 2 - BIROURI

MUNICIPIUL TIMISOARA-BUGET 2 - COMPLEX SPORTIV

MUNICIPIUL TIMISOARA-BUGET 2 - COMPLEX SPORTIV BEGA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA-CIMITIR

MUNICIPIUL TIMISOARA-CLIMA

MUNICIPIUL TIMIȘ OARA-DEPOZIT MATERIALE PROTECȚIE CIVILA

MUNICIPIUL TIMISOARA-N.BALCESCU WC.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA-PARCUL CENTRAL WC

MUNICIPIUL TIMISOARA-POMPE FUNEBRE

MUNICIPIUL TIMISOARA-P-TA.DOICESTI WC

MUNICIPIUL TIMISOARA-P-TA.DOICESTI WC 5332/22.08.2001 / MUNI

1.033,0

1.153,0

910,0

MUNICIPIUL TIMISOARA-P-TA.TRAIAN WC

MUNICIPIUL TIMIȘ O ARAP-TA. UNIRII WC

MUNICIPIUL TIMIȘOARA-SECȚIA DE COSERIT

MUNICIPIUL TIMIȘOARA-SPECTACOLE

ORGANIZARE DE SANTIR-EXTIND ERE CLĂDIRE SPITAL DE COPII-13926

24.705,5

5.960,6

PANOU INFORMATIV-452.31

PANOU INFORMATIV-452.32

PANOU INFORMATIV-452.33

POLICLINICA NR.3 -SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA

PRIMĂRIA TIMIȘOARA -PORTAL INTRARE

RECONSTRUCȚIA ECOLOGICA BALTA LAMAITA-143927923/22.04.2015

5.1.05,0

STADION-4254/13.04.2001

1.977,0

STATIE DE REDRESARE GHIRODA 2-138474658/22.12.2014

6.720,0

20.000,0

STATIE REDRESARE TROLEIBUZ-142863933/07.05.2015

22.260,0

29.500,0

TERASE-147040839/13.08.2015

4.136,0

UNITATE PRIMIRE URGENTE-SPITALUL CLINIC MUNICIPAL-CLINICILE

31.888,0

TOTAL

1.036.958

,8

1.194.003

>0

1.102.893

,0

GAZE NATURALE

Din datele de consum puse la dispoziție de către furnizorul de gaze naturale, la nivelul Municipiului Timișoara, situația consumului de gaze naturale pe ultimii 3 ani este:

MWh

An

Casnici

Terțiari

Asimilați

Industriali

Secundari

Comerciali

Total

2014

742.541,9

99.984,8

8.220,8

37.536,1

747.456,6

138.047,0

1.773.787,3

2015

831.722,4

104.642,5

20.764,5

0,0

891.489,7

156.511,2

2.005.130,3

2016

916.763,1

111.224,1

18.241,2

0,0

1.068.758,2

169.077,9

2.284.064,4

Grafic repartizarea valorilor este:

ENERGIE TERMICA

La nivelul municipiului Timișoara exista un sistem centralizat de producere si distribuție a energiei termice. Situația consumului de energie termica la nivelul Municipiului, pe ultimii 3 ani este:

TOTAL Eenergie termica

Gcal

TEP .

2014

497.915

49.791,5

2015

515.169

51.516,9

2016

505.849

50.584,9

Evoluție consum Energie termica Municipiul Timișoara (tep)2014                     2015


EnergyPro Dezvoltare Mr MV

Cantitatile de energie termica furnizata pe durata ultimilor 3 ani sunt:

Anul 2014

Cantitate energie termică vândută (facturată) populației -Gcal-

Cantitate energie termică facturată instituțiilor bugetare

- Gcal-

Cantitate energie termică facturată agenților economici

- Gcal-

IANUARIE

84.490

14.312

5.047

FEBRUARIE

62.353

11.885

3.720

MARTIE

52.464

9.471

2.215

APRILIE

32.651

6.177

1.511

MAI

6.905

1.864

562

IUNIE

5.373

720

188

IULIE

4.705

496

145

AUGUST

4.207

389

144

SEPTEMBRIE

6.193

528

230

OCTOMBRIE

24.734

2.877

992

NOIEMBRIE

51.295

9.337

2.801

DECEMBRIE

70.393

12.122

4.419

TOTAL

405.763

70.178

21.974

Repartizare consum energie termica 2014

Anul 2015

Cantitate energie termică vândută (facturată) populației -GcaL

Cantitate energie termică facturată instituțiilor bugetare

- GcaL

Cantitate energie termică facturată agenților economici

- GcaL

IANUARIE

82.394

14.379

5.227

FEBRUARIE

68.277

12.680

4.652

MARTIE

57.270

10.095

3.590

APRILIE

38.184

7.466

2.425

MAI

7.035

1.552

387

IUNIE

5,484

707

166

IULIE

3.801

497

108

AUGUST

3.651

338

121

SEPTEMBRIE

5.221

625

256

OCTOMBRIE

29.439

3.630

1.373

NOIEMBRIE

53.268

9.320

3.552

DECEMBRIE

65.941

9.142

2.916

TOTAL

419,965

70.431

24.773

Repartizare consum energie termica 2015

Anul 2016

Cantitate energie termică vândută (facturată) populației -Gcal-

Cantitate energie termică facturată instituțiilor bugetare            - Gcal-

Cantitate energie termică facturată agenților economici

Gcal-

IANUARIE

77.568

11.284

5.210

FEBRUARIE

56.070

13.960

5.800

MARTIE

56.037

11.550

4.193

APRILIE

22.293

10.783

3.920

MAI

10.352

4.509

1.460

IUNIE

6.504

2.608

706

IULIE

3.445

636

199

AUGUST

3.486

420

138

SEPTEMBRIE

4.810

206

109

OCTOMBRIE

35.542

564

264

NOIEMBRIE

55.119

4.494

1.716

DECEMBRIE

75.753

10.157

3.984

TOTAL

406.979

71.171

27.699

Repartizare consum energie termica 2016

Energie termica facturata instituțiilor bugetare 14%


Energie termica facturata agentilor economici 6%

CARBURANȚI TRANSPORT PUBLIC

Regia autonoma de transport public a Înregistrat in ultimii 3 ani următoarele valori de consum:

Combustibili transport public

2014

2015

2016

Motorina

Litri

1.730.131,0

1.894.566

1.711.005

Benzina

Litri

16.014,0

16.848

15.816

1.746.145,0

1.911.414,0

1.726.821,0

La nivelul R.A.T.T consumurile totale de energii Înregistrate pe durata ultimilor 3 ani sunt:

Nr.

Denumirea

U.M.

2014

2015

2016

crt.

1.

Motorina total, din care:

litri

1.730.131

1.894.566

1.711.005

autobuze

1.523.293

1.668.926

1.526.812

troleibuze

124.402

86.689

92.016

servicii auxiliare

82.436

138.951

92.177

2.

Energie electrica total, din care:

MWh

12.130

14.197

15.110

transport electric

11.130

13.105

13.886

servicii auxiliare

1.000

1.092

1.224

3.

Benzina - servicii auxiliare

litri

16.014

16.848

15.816

4.

Gaze naturale - servicii auxiliare

MWh

2.345

3.211

3.221

5.

Energie termica - servicii auxiliare

Gcal

217

145

128

Astfel :

Energii transport public 2014

TEP

Motorina

Litri

1.730.131

1.483,0

Energie electrica

MWh

12.130

1.043,2

Benzina

Litri

16.014

12,5

Gaze naturale

MWh

2.345

201,7

Energie termica

Gcal

217

21,7

2.762,1

Repartizare consum energii RATT 2014

Energii transport public 2015

TEP

Motorina

Litri

1.894.566

1.624,0

Energie electrica

MWh

14.197

1.220,9

Benzina

Litri

16.848

13,2

Gaze naturale

MWh

3.211

276,1

Energie termica

Gcal

145

14,5

---.-—------------------------------

3.148,7

Repartizare consum energii RATT 2015

Energii transport public 2016

TEP

Motorina

Litri

1.711.005

1.466,6

Energie electrica

MWh

15.110

1.299,5

Benzina

Litri

15.816

12,4

Gaze naturale

MWh

3.221

277,0

Energie termica

Gcal

128

12,8

3.068,3

Repartizare consum energii RATT 2016

Evoluția cantitativa a consumurilor de energii a anului 2016 fata de anul 2015 la nivelul RATT este:

Evoluție 2016 fata de 2015

U.M.

Cantitativ

Procentual

Motorina

Litri

“183.561

-9,69%

Energie electrica

MWh

913

■ . . 6,43% ’

Benzina

Litri

-1.032

Gaze naturale

MWh

10

0,31%

Energie termica

Gcal

-17

<11,7'2% : \

CARBURANȚI PARC AUTO PRIMĂRIE

Consumul anual de carburant pentru parcul auto al primăriei este :

Tip combustibil

UM

2014

2015

2016

Benzina

Tone

3

3

3

Motorina

Tone

4,5

4,5

4,5

Tip combustibil

UM

2014

2015

2016

Benzina

Tep

3,2

3,2

3,2

Motorina

Tep

4,6

4,6

4,6

TOTAL

7,7

7,7

7,7

Serviciul de salubritate

Consumul anual de carburant pentru serviciul de salubritate al orașului, pentru perioada 2014-2016 este:

Anul

Consum anual de motorina

Consum anual de benzina

[ litri ]

[ litri ]

2014

1.128.820,4

6.493

2015

1.202.463,84

5.127,73

2016

1.014.997,45

4.172,77

Consumurile Înregistrate pe durata ultimilor 3 ani sunt:

Consum Total 2014 (litri)

Cantitate (mc)

Densitate (kg/mc)

Cantitate (kg)

Cantitate (t)

Eq tep

TEP

motorina

1.128.820,4

1.128,8

844,5

953.288,8

953,3

1,01 5

967,6

benzina

6.493,0

6,5

745,0

4.837,3

4,8

1,05

5,1

Consum Total 2015 (litri)

Cantitate (mc)

Densitate (kg/ mc)

Cantitate (kg)

Cantitate (t)

Eq tep

TEP

motorina

1.202.463,8

1.202,5

844,5

1.015.480, 7

1.015,5

1,01 5

1.030, 7

benzina

5.127,7

5,1

745,0

3.820,2

3,8

1,05

4,0

Consum Total 2016 (litri)

Cantitate (mc)

Densitate (kg/ mc)

Cantitate (kg)

Cantitate (t)

Eq tep

TEP

motorina

1,014.997,5

1.015,0

844,5

857.165,3

857,2

1,01 5

870,0

benzina

4.172,8

4,2

745,0

3.108,7

3,1

1,05

3,3

Anul

Consum echivalent TEP

2014

972,7

2015

1.034,7

2016

873,3

2.6. Sinteza energii utilizate la nivelul Primăria Municipiului TIMIȘOARA

Considerând totalul energiilor anuale prezentam in continuare sinteza consumului de energii precum si evoluția indicatorilor de consum comparând valoarea anului 2016 cu anul 2014.

Total TEP

Evoluția consumului de energie exprimat in tep este:

Serviciu/energii

Destinație

TEP

2014

TEP

2015

TEP

2016

Serviciul de salubritate

972,7

1.034,7

873,3

Serviciul de Transport public

2.762,1

3.148,7

3.068,3

Serviciul de incalzire

49.791,5

51.516,9

50.584,9

GAZE NATURALE

Casnici

63.858,6

71.528,1

78.841,6

Terțiari

8.598,7

8.999,3

9.565,3

Asimilați

707,0

1.785,7

1.568,7

Industriali

3.228,1

0,0

0,0

Secundari

64.281,3

76.668,1

91.913,2

Comerciali

11.872,0

13.460,0

14.540,7

ENERGIE ELECTRICA

Biciclete

0,6

7,8

3,5

Camere supraveghere

0,0

0,2

0,6

Diverse

37,8

35,3

44,6

Fântâni

29,7

29,1

35,8

Iluminat

1.200,5

1.161,7

1.013,7

Obiective

89,2

102,7

94,8

Pompare

1,9

2,4

2,1

Semafoare

15,8

15,3

35,8

Evoluția fata de anul 2014 este:

Serviciu/energii

Destinație

2016 fata de

Tendința

Serviciul de salubritate

-10,22%

1

Serviciul de Transport public

11,08%

'l'

Serviciul de incalzire

1,59%

t

GAZE NATURALE

Casnici

. 23,46%

T

Terțiari

11,24%

Asimilați

121,89%

î

Industriali

Secundari

42,99%

î

Comerciali

22,48%

t

ENERGIE ELECTRICA

Biciclete

497,35%

î

Camere supraveghere

Diverse

17,81%

î

Fântâni

20,29%

î

Iluminat

-15,56%

1

Obiective

6,36%

t

Pompare

6,59%

t

Semafoare

127,03%

î

2.7 Condiții climatice specifice

Climatul zonei Timișoarei se incadreaza in climatul temperat continental moderat, caracteristic pârtii de sud-est a Depresiunii Panonice, cu unele influente submediteraneene (varianta adriatica). Trasaturile sale generale sunt marcate de diversitatea si neregularitatea proceselor atmosferice. Masele de aer dominante, in timpul primăverii si verii, sunt cele temperate, de proveniența oceanica, care aduc precipitații semnificative. In mod frecvent, chiar in timpul iernii, sosesc dinspre Atlantic mase de aer umed, aducand ploi si zăpezi insemnate, mai rar valuri de frig.

Din septembrie pana in februarie se manifesta frecvente pătrunderi ale maselor de aer polar continental, venind dinspre est. Cu toate acestea, in Banat se resimte puternic si influenta ciclonilor si maselor de aer cald dinspre Marea Adriatica si Marea Mediterana, care iarna generează dezgheț complet, iar vara impun perioade de căldură inabusitoare. Temperatura medie multianuala este de 10,6°C, iar precipitațiile, mai bogate in lunile mai-iulie si noicmbric dcccmbrie. ating o medie de 592mm/an, favorabila culturii plantelor de câmp.

2.8. Evoluția populației

Conform recensământului efectuat in 2011, populația municipiului Timișoara se ridica la 319.279 de locuitori, in creștere fata de recensământul anterior din 2002, când se inregistrasera 317.660 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt romani (81,36%). Principalele minorități sunt cele de maghiari (4,87%), sârbi (1,52%) si germani (1,31 %). Pentru 8,98% din populație, apartenența etnica nu este cunoscuta.

350,000Evoluție demografica Timișoara

Descrierea sistemului de alimentare cu energie electrica

Municipiul Timișoara este alimentat cu energie electrica din sistemul energetic național. Alimentarea se face prin stațiile de sistem 220/110 Kv Timișoara si Sacalaz.

Sucursala de Transport TIMIȘOARA - asigura serviciile de transport al energiei electrice, Îndeplinind standardele de calitate in condiții de siguranța a sistemului energetic național, cu limitarea impactului asupra mediului Înconjurător la un nivel admisibil pe plan european. ST Timișoara isi desfasoara activitatea pe teritoriul a patru județe: Timiș, Arad, Caras-Severin si Hunedoara.

In zona municipiului Timișoara Sucursala de transport a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A, are in gestiune statia de transformare 220/110 kV Timișoara, pusa in funcțiune in 1968, cu doua autotransformatoare de 200 MVA fiecare. Autotransformatorul nr.l- 200MVA a fost inlocuit in anul 2011,valoarea lucrărilor ajungând la 10,22 mii.lei plus TVA. Autotransformatorul nr. 2 este pus in funcțiune din 1974.

Inca din anul 2008 a fost finalizat proiectul de „organizarea si funcționarea sistemului de teleconducere al instalațiilor RET, amenajarea centrului CTSI -Sucursala de Transport Timișoara”.

Sucursala de Transport Timișoara gestionează liniile electrice aeriene de transport din zona cu o lungime de 44,7 km astfel:

- Timișoara - Arad LEA 220 kV, pusa in funcțiune in 1972, porțiune in lungime de aproximativ 11,6 km.

 • - Timișoara - Sacalaz LEA 220 kV, pusa in funcțiune in 1972, porțiune in lungime de aproximativ 24,6 km.

 • - Timișoara - Mintia LEA 220 kV, pusa in funcțiune in 1966, porțiune in lungime de aproximativ 3,7 km.

 • - Timișoara - Reșița LEA 220 kV, pusa in funcțiune in 1971, porțiune in lungime de aproximativ 4,8 km.  ^y-.-


  Duițprit&U OH


  Sucwva


  wuimn


  >t#U Sud


  V*M


  L1A MOiW *           in9*4Cosy»A»wf>«


Din anul 2007 ENEL ELECTRICA a separat activitatile de distribuție de cele de furnizare.

Enel Energie cuprinde activitatile de furnizare din Banat (județele Timiș, Arad, Hunedoara, Caras-Severin) si Dobrogea (județele Constanta, Calarasi, Tulcea, Ialomița), deservind 1.450.000 de clienti.

Enel Distribuție Banat oferă servicii de: conectare la rețea, adica bransarea consumatorilor si a producătorilor la rețeaua de distribuție; distribuție de energie electrica pentru consumatorii si producătorii conectați la rețea, in funcție de anumite caracteristici (de exemplu, putere si tensiune); măsurare, care se refera la instalarea si mentenanta contoarelor si monitorizarea si raportarea de măsurători electrice.

Distribuția de energie electrica se face prin linii electrice aeriene de 110 Kv, prin intermediul a 12 statii de transformare de llOKv/medie: Azur, Bucovina, Cetate, Dumbravita, Fratelia, Freidorf, IMT, Musicescu, Padurea Verde, Venus, Victoria, si CTE Sud. Dintre acestea stațiile de transformare Azur, IMT, Freidorf si CTE Sud alimentează aproape in exclusivitate platformele industriale. Stațiile Dumbravita, Padurea Verde, Fratelia si Freidorf alimentează si consumatori rurali. Puterea totala instalata in aceste statii este de 669 MVA.

Pana in 2009, au fost preluate in sistemul de telecontrol stațiile Cetate, Bucovina, Victoria, Musicescu, Venus, Fratelia, Padurea Verde, Freidorf, IMT, Azur.

Distribuția energiei electrice la medie tensiune in municipiul Timișoara se realizează astfel:

 • - la 10 Kv prin intermediul a 140 posturi de transformare si a 293 km de linii electrice subterane;

 • - la 20 Kv prin intermediul a 670 posturi de transformare si a 437 km de linii electrice subterane si 133,28 km de linii electrice aeriene.

Prin fonduri proprii ENEL, se realizează lucrări de trecere la 20 Kv a rețelei de 10 Kv, estimând o durata de 15 ani pana la finalizare.

Dintre cele 810 posturi de transformare proprietate ENEL Electrica Banat, un număr de 115 sunt posturi aeriene, 11 buc. sunt posturi in construcție subterana, 124 buc. sunt posturi inglobate in construcții existente, 557 buc. sunt posturi independente in cabina de zid si 3 PT la sol. Puterea instalata in aceste posturi de transformare este de circa 477 MVA. La acestea se adauga 115 buc. posturi de transformare in proprietatea terților cu o putere instalata de 160 MVA.

Rețeaua de distribuție de joasa tensiune este preponderent in cablu subteran in zonele centrale si in cartierele de blocuri si aeriana in restul zonelor. Rețelele aeriene totalizează 617 km (dintre care 392 km sunt executate cu conductor izolat torsadat, restul fiind rețele clasice), iar rețelele subterane insumeaza 944 km.

In instalațiile de distribuție se utilizează tehnologii noi, moderne si astfel e redus numărul de incidente si deranjamente.

La nivelul anului 2010 consumul de energie electrica a fost de 613 MWh, repartizat pe categorii de consumatori astfel: 54% agenti economici, 40% consumatori casnici si 6% consumatori tip administrație publica de stat. Consumul de energie electrica a crescut in anul 2011 la 621 MWh, repartizat pe categorii de consumatori astfel: 55% agenti economici, 39% consumatori casnici si 6% consumatori tip administrație publica de stat.

Consumul de energie electrica pe raza Municipiului Timișoara pentru anul 2012 a fost de 532 MWh, acest consum fiind repartizat pe categorii de consumatori, astfel: 55% agenti economici, 42% consumatori casnici si 3% consumatori tip administrație publica de stat.

Consumul de energie pentru iluminat public a fost de 13 MWh.

Numărul de consumatori racordați la rețeaua electrica de distribuție este de circa 149.514 locuri de consum din care 139.182 locuri de consum pentru casnici.

In ultimii ani la instalațiile electrice de pe raza municipiului Timișoara s-au executat o serie de lucrări de modernizare, precum si o serie de injecții de putere, dintre care cclc mai importante ar fi:

 • - trecerea la rețele de 20kV in Municipiul Timișoara;

 • - telecontrol posturi de transformare (25 posturi de transformare);

Consumatorii de energie electrica aflati in administrarea Primăriei sunt reprezentat! de instalațiile de iluminat public, fântâni, instalații de pompare, semafoare, camere de supraveghere, rastele de biciclete, obiective (birouri, grupuri sanitare, spatii administrative, sala polivalenta, spitale, etc), diverși mici consumatori.

Conform datelor puse la dispoziție de către furnizorul de energie S.C. ENEL ENERGIE S.A., consumul de energie electrica pe ultimii 3 ani pentru consumatorii de energie electrica aflati in administrarea Primăriei sunt:

An

Consum energie electrica (kWh)

Echivalent (TEP)

2014

15.994.702,5

1.375,5

2015

15.749.929,3

1.354,5

2016

14.312.431,1

1.230,9

Evoluție consum energie electrica consumatori Municipalitate

1.400,0 i™“— ---------------——■■— ---------—  -------------

Descrierea sistemului de alimentare gaz natural

Alimentarea cu gaze naturale a Municipiului Timișoara, din sistemul de transport național, se face din conductele magistrale de transport, prin intermediul stațiilor de reglare - măsurare - predare, dintre care cele mai importante sunt: SRM 1 Plopi, SRM 3 Fabrica de Zahar, SRM 6 Calea Lipovei.

Exista o a doua uzina de alimentare cu gaze naturale din zăcămintele petroliere din Campia Banatului, pe următoarele direcții: conducta de transport Foeni - Timișoara, conducta de transport Sinmartinul Sirbesc -Timișoara, conducta de transport Calacea- Satchinez - Sandra.

Conductele ce transporta gaze asociate de sonda, injectează in conductele de gaze naturale din sistemul național, debitele de care dispun in vederea imbunatatirii condițiilor de exploatare.

Conductele ce transporta gaze naturale din Transilvania, sunt proprietatea ROMGAZ Mediaș, iar cele ce transporta gaze asociate de sonda, sunt proprietatea Schelei de Petrol Timișoara. O parte din conductele de transport gaze asociate de sonda, se afla in exploatare la Sucursala Arad de Exploatare Conducte Magistrale de gaze naturale.

Alimentarea cu gaze naturale a municipiului Timișoara se face printr-o rețea de repartiție de medie presiune conectata la trei statii de reglare-măsurare de predare (pe Calea Mosnitei, pe Calea Lipovei si la Fabrica de Zahar). De la rețeaua de repartiție de medie presiune sunt alimentate stațiile de reglare-masurare ale marilor consumatori si stațiile de reglare-măsurare de sector.

In prezent, in Municipiul Timișoara sunt :

 • •  858,492 Km rețea de distribuție ( conducte și branșamente ) - din care au fost înlocuite în anul 2016 - 9,15 Km,

 • •  Stații de reglare - măsurare - 162, din care au fost modernizate in anul 2016-5,

• Stații de reglare sector - 70;

Consumatorii sunt racordați la rețele de distribuție prin intermediul branșamentelor si posturilor de reglare-masurare. In Timișoara, structura consumatorilor de gaz la nivelul anului 2016 este:

Casnici

Terțiari

Asimilați

Industriali

Secundari

Comerciali

Total

91.143

952

163

0

612

3.124

95.994

Lungimea rețelei de gaze naturale de medie presiune este OL 130 km, iar rețelele de distribuție de presiune redusa OL 214 km , PE 61 km.
Cantitatile de gaz natural furnizate pe durata ultimilor 3 ani sunt:

MWh

An

Casnici

Terțiari

Asimilați

Industriali

Secundari

Comerciali

Total

2014

742.541,9

99.984,8

8.220,8

37.536,1

747.456,6

138.047,0

: 1.773.787,3

2015

831.722,4

104.642,5

20.764,5

0,0

891.489,7

156.511,2

2.005.130,3

2016

916.763,1

111.224,1

18.241,2

0,0

1.068.758,2

169.077,9

2.284.064,4

Evoluție consum Gaz natural (tep)

250,000,0

200.000,0

150.000,0

100.000,0

50.000,0

0,0

---r         ■■■■>■■ .■■■>;''!                  "         “              i -Vfi:’ ’           ......''                 ; 7'

---------------------71737.1__________________i :

:■ ■. ■■■$■ .■■■ $;:■,< 2?!;■■■2                                           ■

_ ... .

—----

2014                       2015                       2016

Descrierea sistemului de alimentare cu energie termica

Compania locala de termoficare este COLTERM SA avand ca obiect de activitate producerea energiei termice si electrice, transportul, distribuția si furnizarea energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum.

COLTERM SA deține certificări ale sistemelor de management calitate, energie, mediu, și SSM.

Sistemul centralizat de alimentare cu energie termica din municipiul Timișoara se compune din:

 • •   CT Centru si CET Sud (la CET SUD se produce energie electrica si termica in cogenerare);

 • •  Rețeaua de transport a energiei termice, care preia energia produsa in CT Centru si CET SUD o transporta la punctele termice proprii si cele ale agentilor economici, in lungime de cca. 73 Km;

 • •   CET Freidorf, care produce energie electrica si termica in cogenerare;

 • •   Centralele termice de cartier;

 • •   Punctele termice proprii

 • •   Rețeaua de distribuție, care distribuie energia de la punctele termice, centralele termice de cartier si CET Freidorf la consumatorii finali, in lungime totala de cca. 265 Km.

COLTERM SA are in exploatare doua surse principale de energie termica: CT Timișoara Centru cu funcționare pe hidrocarburi, amplasata in zona centrala a municipiului si CET Timișoara SUD cu funcționare pe lignit cu suport gaze naturale, amplasata in partea de sud a orașului.

Pe langa acestea mai are in componenta 6 CT de cvartal (inclusiv CET Freidorf).

C.T.Centru si C.E.T. Sud livrează energie termica pentru consumatorii racordați la sistemul de alimentare centralizat cu energie termica (SACET) din municipiul Timișoara. In prezent sunt alimentate:

J 119 Puncte termice proprii;

J 28 Puncte termice apartinand unor agenti economici.

CARACTERISTICI TEHNICO - FUNCȚIONALE

Evacuarea căldurii din CET Timișoara SUD se realizează prin 2 magistrale:

 • • Magistrala 2 x Dn 1000 mm

 • •  Magistrala 2 x Dn 600 mm

Evacuarea căldurii din CT Timișoara Centru se realizează prin 3 magistrale:

 • •  Magistrala II: 1 x Dn 500 mm

 • •  Magistralele III si IV: 2 x Dn 700 mm flecare

Cele trei magistrale se intalnesc in apropierea centralei. Din punctul de intalnire al acestora pornesc 2 ramificații principale: 2 x Dn 800 mm spre zona de nord si 2 x Dn 700 mm spre zona centrala.

Sistemul de conducte din circuitul primar are o configurație de tip radiat cu legaturi transversale intre magistrale, asigurând o fiabilitate sporita a alimentarii cu căldură a consumatorilor. Distribuția agentului termic spre consumatori este asigurata prin conducte de diametre nominale Dn 80 - Dn 250 mm.

Alimentarea cu energie termica a orașului poate fi realizata in mai multe moduri, existând posibilitatea trecerii unor zone de pe o centrala pe alta, prin manevre ale vanelor in căminele de secționare. Căminele de secționare sunt amplasate in rețeaua primara de transport a agentului termic, la punctele de racord ale diferitelor magistrale si ramificații.

Magistralele si ramificațiile sunt compuse din țevi de otel (tur-retur) cu diametre cuprinse intre Dn 50 si Dn 1000 mm, izolate cu saltele din vata minerala protejata cu tabla neagra sau zincata (pentru conductele instalate suprateran), respectiv cu 2 straturi din impaslitura din fibre de sticla bitumata pentru conductele montate in canale termice. Pe anumite tronsoane, țevile de otel cu izolație clasica au fost inlocuite cu conducte preizolate.

Volumul anual al apei de adaos este marc datorita pierderilor de apa fierbinte prin neetanseitati. Acest aspect indica o stare tehnica nesatisfacatoare a rețelei de transport si necesitatea reabilitării ei in continuare.

In prezent urmărirea funcționarii curente a sistemului de termoficare din municipiul Timișoara se face prin intermediul Dispecerului energetic. Aici sunt centralizați parametrii agentului termic primar la ieșirea din cele 2 centrale precum si informațiile din punctele termice si centralele de cvartal. Exista posibilitatea de a acționa de la distanta asupra elementelor de reglaj și inchidere -deschidere din PT-uri pentru modificarea temperaturii apei calde de consum si a temperaturii agentului de incalzire.

Punctele termice au in dotare schimbătoare de căldură apa-apa si sunt contorizate pe partea de agent primar. Supravegherea si monitorizarea parametrilor se face local si la dispecerul central.

In punctele termice sunt instalate in principal următoarele echipamente:

 • - pompe de circulație agent termic de incalzire (unele echipate cu convertizor de frecventa),

 • - pompe de circulație apa calda de consum,

 • - pompe de recirculatie apa calda de consum,

 • - schimbătoare de căldură cu placi si tubulare,

 • - contoare apa adaos din apa potabila și din agent termic primar,

 • - echipamente de automatizare (electrovane, senzori),

 • - tablouri electrice si de automatizare.

 • 1. Numărul total de consumatori:

Cele 119 puncte termice proprii si cele 6 CT de cvartal alimentează cu energie termica (incalzire si apa calda de consum) 60.306 apartamente convenționale.

Totodată COLTERM S.A. Timișoara furnizează energie termica pentru aproximativ 1.573 locuri de consum ale consumatorilor non-casnici (agenti economici, instituții publice) cu care are incheiate 915 contracte de furnizare.

Descrierea sistemului de apa/canal

Sistemul de alimentare cu apa

Pentru alimentarea cu apa a municipiului cu un consum anual de aproximativ 23.004.787 mc (anul 2007), se utilizează doua surse principale:

 • -  sursa de adâncime, care reprezintă 35 % din volumul total de apa distribuit in rețeaua orașului asigurata de Uzina de Apa nr. 1, cu o capacitate de tratare de 600 1/s si Uzina 5 cu o capacitate de tratare de 20 1/s;

 • -  sursa de suprafața - râul Bega - reprezintă 65% din volumul total de apa distribuit in rețeaua orașului, asigurat de Uzinele 2 si 4, avand capacitatea totala de tratare de 2280 1/s.

Alimentarea cu apa potabila se face printr-o rețea inelar - radiala in lungime de 610,70 km si este distribuita consumatorilor prin intermediul a 3 statii de pompare cu un debit total instalat de 5.000  1/s, volumul total al

rezervoarelor de inmagazinare a apei insumand 60.000 mc.

Apa industriala - din sursa de suprafara râul Bega - este asigurata de Uzina nr. 3 si este distribuita consumatorilor printr-o rețea separata de cea potabila, in lungime de 36,5 km. Exista in prezent mari disponibilități in privința satisfacerii unor consumuri suplimentare de apa industriala in zona Timișoara, fata de consumul existent. Rețeaua actuala de distribuție a apei industriale este dezvoltata numai in partea de nord si de sud - vest a municipiului Timișoara.

Numărul locuitorilor deserviți de rețeaua de alimentare cu apa este de 330.000, insumand zonele rezidențiale, instituții, agenti economici, cămine studentesti etc.

Sistemul de canalizare

Lungimea totala a rețelelor de canalizare este de 475,05 km, ceea ce reprezintă 2,67% din lungimea rețelei la nivel național.

Sistemul de canalizare al municipiului este de tip unitar, acesta colectează si transporta gravitațional apele uzate menajere, industriale si apa meteorica spre statia de epurare si deservește 94% din populația municipiului Timișoara.

Sistemul unitar actual de canalizare deține rețele suficiente pentru colectarea   si transportul,   in   condiții normale, a apelor uzate si

meteorice   provenite atat  de   la evacuatorii casnici,  cat si de la  cei

industriali. In cazul ploilor torențiale, insa, unele rețele de canalizare intra sub presiune, iar la cateva dintre pasajele rutiere din municipiu, apele meteorice acumulate sunt evacuate cu o oarecare întârziere după scăderea presurizării sistemului.

Rețeaua de canalizare pentru apele uzate menajere si meteorice este puțin dezvoltata in zona periferica, in zonele unde nu exista rețele subterane de canalizare, apele pluviale fiind colectate prin rigole si șanțuri stradale. Astfel de zone sunt in special la periferia Timișoarei, in zonele: Mehala, Freidorf, Ciarda Roșie, Plopi, cartier Ghiroda si in comunele periurbane. Apele pluviale colectate de șanțuri si rigole ajung in sistemul de desecare din exploatarea RAIF Timișoara.

Totalitatea apelor uzate ajung gravitațional - prin intermediul a patru colectoare principale cu o lungime de 25,6 km - la Statia de Epurare a municipiului, de unde, prin pompare, o parte sunt dirijate spre procesele de epurare, iar surplusul, cu precădere la ploi torențiale, ce depășește capacitatea actuala de epurare a statici, este descărcat direct in Bega.

Condițiile de calitate a apelor epurate evacuate sunt severe avand in vedere ca emisarul, râul Bega, traversează granița tarii. Capacitatea actuala a Statici de Epurare este de 2.000 1/s, avand o treapta mecanica si una biologica de epurare.

Volumul anul de apa epurata (facturata) la nivelul anului 2007 este de 49.546.657 mc. Din cele 938 străzi ale orașului, 687 sunt complet canalizate, 62 străzi au doar parțial rețele de canalizare, iar 189 străzi nu au rețele de canalizare.

Descrierea sistemului de clectare deșeuri

La nivelul Municipiului Timișoara este introdus sistemul de colectare duala a deșeurilor municipale si similare, fiind colectate pe cele 2 fractii-umeda (reziduala) si uscata (deșeuri reciclabile).

Ambele fracții sunt transportate la Statia de sortare a deșeurilor Timișoara, operata de Retim Ecologic Service SA, fiind supuse procesului de sortare pe cele 2 linii-fractia umeda este supusa sortării pe linia mecanica EUREC, iar fracția uscata este supusa sortării pe linia de sortare manuala.

Fracțiile rezultate in urma sortării sunt supuse valorificării (deșeuri reciclabile, deșeuri valorificabile energetic), respectiv eliminării (refuzul de sortare).

Totodată pe raza Municipiului au fost amplasate recipiente pentru colectarea deșeurilor de hârtie-carton, PET, sticla, de la cetateni, prin aport voluntar.

Deseurile de echipamente electrice si electronice pot fi preluate de la cetateni sau persoane juridice la unul din cele 4 centre de colectare, doua in partea de nord a orașului : Calea Torontalului nr. 94 si str. Avram Imbroane nr. 70, si doua in partea de sud a orașului: Calea Mosnitei nr. 2 si Calea Sagului, nr 147/G, operate de Retim Ecologic Service SA.

Totodată la cele 4 centre de colectare, cetățenii care dețin deșeuri din constructii-demolari in limita a 1 mc/luna, au posibilitatea de a se debarasa de ele in mod gratuit.

La nivelul societății se urmăresc indicatorii de intensitate energetica si consumul specific de combustibil.

Indicatorii pentru perioada 2014-2016 sunt:

Anul

Intensitatea energetica

Consum specific de combustibil

Consum total de energie / Valoarea totala a producției

Consum total de motorina / Cantitate de deșeuri colectate

[ tep / mii lei ]

[ litri / tona ]

2014

0,016

12,22

2015

0,019

11,72

2016

0,017

11,43

Consumul anual de carburant pentru serviciul de salubritate al orașului, pentru perioada 2014-2016 este:

Anul

Consum anual de motorina

Consum anual de benzina

f litri ]

[ litri ]

2014

1.128.820,4

6.493

2015

1.202.463,84

5.127,73

2016

1.014.997,45

4.172,77

2.10. Transport public si parc auto

Transportul public in Municipiul Timișoara este asigurat de Regia autonoma de transport Timișoara R.A.T.T.

Principalele departamente din cadrul RATT sunt:

Secția Transport Tramvaie

Prin serviciile aduse de aceasta secție se asigura transportul electric cu tramvaie. Secția are in dotare doua depouri amplasate in puncte diferite ale orașului. Parcul de tramvaie se compune din 130 vagoane motor si 103 vagoane remorca.

Coeficientul mediu anual de utilizare a parcului este de 0,46, numărul mediu de tramvaie aflate in circulație fiind de 60. In cadrul depourilor se executa reviziile zilnice, saptamanale si lunare ale tramvaielor. Cu tramvaiele se asigura transportul pe 10 linii a căror trasee au lungimea totala de 134,30 km, cu viteza medie de exploatare de 14,45km/h. Cu tramvaiul se asigura 50% din totalul calatorilor transportați.

Secția Transport Troleibuze

Prin serviciile acestei secții se asigura transportul in comun cu troleibuze. Secția dispune de un depou in care se executa lucrările de revizii zilnice, saptamanale si bilunare. Secția este dotata cu un parc inventar de 50 troleibuze (Skoda) realizând un coeficient mediu anual de utilizare a parcului de 0,60. Pe cele 8 linii de circulație cu o lungime totala de 70,46 km asigura un necesar mediu de 50 de troleibuze cu o viteza medie de exploatare de 12,80km/h. Cu troleibuzele se transporta 27% din totalul calatorilor.

Secția Transport Autobuze

Secția de autobuze dispune de un parc inventar de 85 autobuze din care 55 Mercedes Conecto C si 30 Conecto G. Coeficientul mediu de utilizare a parcului este de 0,70. Secția asigura transportul de persoane pe 11 linii urban in lungime totală de 118,7 km si 7 linii curse convenție in lungime de 278 km cu o viteza medie de exploatare de 15,56 km/h. In cadrul bazei de intretinere si reparație se executa lucrările de revizii zilnice si curente cat si testarea vehiculelor. De asemenea se executa reparații de motoare termice, reconditionari si confecționări de piese de schimb. Cu autobuzele se transporta 23% din calatori. începând cu luna noiembrie 2010, secția dispune si de 30 autobuze articulate Mercedes Conecto G cu o capacitate de transport de 148 persoane. Toate autobuzele sunt dotate cu aer condiționat, rampe pentru persoane cu dizabilitati si afisaje exterioare electronice.

Atelier infrastructura

Are de intretinut si reparat o lungime totala de cca 90,9 km cale simpla, 218,9 km linie de contact si 9 statii de redresare cu o putere de 26.600kVA, telecomandate.

Secția Mentenanta

Pentru executarea reparațiilor curente si capitale a tramvaielor si autobuzelor, cat si executarea unor reconditionari si fabricarea de piese de schimb, regia dispune de ateliere specializate cuprinse in cadrul secției ateliere de reparații. Se executa lucrări de prelucrări mecanice, forjerie, turnatorie de fonta si neferoase, sudura, bobinaj, tamplarie, vopsitorie si tinichigerie. Secția are doua ateliere, unul pentru fabricarea si reconditionarea pieselor si agregatelor de schimb si altul pentru reparații caroserii si aparate de rulare.

Serviciul Monitorizare si Siguranța Circulației

Coordonează, supraveghează si dirijează circulația vehiculelor de transport in comun. Dispecerizarea se efectuează prin intermediul unui sistem integrat de monitorizare a flotei, fiecare vehicul find urmărit cu ajutorul datelor trimise de acesta către dispeceratul central. Comunicația datelor se face prin GPRS.

Alte servicii si compartimente ale regiei

In componenta RATT intra o serie de servicii si compartimente care contribuie la buna desfășurare a activitatii. Pe langa serviciile tradiționale cunoscute, in ultimii ani s-au infiintat unele servicii noi in scopul modernizării activitatii. Biroul Administrare Rețea de Calculatoare se ocupa de menținerea in funcțiune hard si soft a rețelei de calculatoare si de partea electronica a sistemului de monitorizare si informare a calatorilor si ticketing. Se organizează activitatea Muzeului de Transport Corneliu Miklosi ca departament al Regiei. In prezent exista posibilitatea de a vizita depourile originale, exponate din flota RATT si se pot face plimbări cu vagoane Timiș sau Gemene.

Indicatorii specifici pe durata ultimilor 3 ani sunt:

Nr. crt

Denumirea indicatorului

U.M.

2014

2015

2016

1

Calatorii realizate din care:

- tramvaie

mii

72.892

35.988

71.371

35.077

159.39

5

 • - troleibuze

 • - autobuze

calatori

18.128

18.776

17.340

18.954

82.144

34.951

42.300

2.

Calatorii realizate din care:

 • - abonamente

 • - bilete

mii calatori

72.892

67.047

5.845

71.371

65.655

5.716

159.39

5

153.84

2

5.553

Kilometrii parcurși urban in exploatare din care:

7.497

8.421

7.685

3.

 • - tramvaie

 • - troleibuze

 • - autobuze

mii km

2.721

1.739

3.037

2.985

1.939

3.497

2.802

1.690

3.193

4.

Ore in circulație urban din care:

 • - tramvaie

 • - troleibuze

 • - autobuze

ore

470.32 1

180.32 0 124.62 1

165.38 0

656.39 5

212.86 9 191.68 7

251.83 9

482.66

9

190.51

4

119.47

3

172.68

2

5.

Parc inventar mijloace de transport in comun din care:

 • - tramvaie

 • - troleibuze

 • - autobuze

buc.

251

93

50

108

251

93

50

108

241

83

50

108

6

Parc inventar biciclete

buc

-

300

300

7.

Număr utilizatori biciclete

utilizate ri

-

9.230

16.500

8.

Număr mediu utilizări zilnic biciclete

utilizări

416

745

9.

Parc inventar nave pasageri

buc

-

-

7

10

Număr trasee urbane din care:

 • - tramvaie

 • - troleibuze

 • - autobuze

Număr trasee metropolitane din care:

 • - troleibuze

 • - autobuze

buc

33

8

6

19

4

4

33

9

6

18

4

2

2

34

9

7

18

4

2

2

11

Lungimea traseelor urbane din care:

 • - tramvaie

 • - troleibuze

 • - autobuze

Lungimea traseelor metropolitane din. care:

 • - troleibuze

 • - autobuze

km

422,2 3

113,8 7 60,43 247,9 3

88,23

88,23

421,7 2

123,0 4 61,05 237,6 3

98,85 38,91 59,94

439,9

3

139,3 0

69,36

231,2

7

98,85

38,91

59,94

12

Numărul de stării total:

- tramvaie

buc

Nu

Nu

480

162

 • - troleibuze

 • - autobuze

din care comune troleibuz cu autobuz

avem date

avem date

103

257

42

Structura organizationala

Conducerea executiva a Regiei Autonome Transport Timișoara este asigurata de Dr. ing. IOAN GOIA, in calitate de DIRECTOR GENERAL, in subordinea caruia isi exercita atribuțiile următorii directori executivi:

Director Transport Electric si Transport Biciclete

Director Transport Auto si Transport Naval

 • -  Director Tehnic

 • -  Director Economic

Director Muzeul de Transport Public Corneliu Miklosi

DIRECTORUL GENERAL coordonează direct următoarele servicii:

Serviciul Audit Public Intern

 • -  Cabinet Director General

 • -  Serviciul de Transport Terestru si Transport Naval

Serviciul Resurse Umane

 • -  Serviciul Intern de Prevenire si Protecție

 • -  Biroul Control Financiar de Gestiune

Serviciul Monitorizarea Circulației in Transport Terestru si Transport Naval

Serviciul Siguranța Circulației in Transport Terestru si Transport Naval

DIRECTORUL TRANSPORT ELECTRIC SI TRANSPORT BICICLETE coordonează direct următoarele secții:

Secția Transport Tramvaie

Secția Transport Troleibuze

Secția Infrastructura

Secția Transport Biciclete

DIRECTORUL TRANSPORT AUTO SI TRANSPORT NAVAL coordonează direct următoarele secții:

Secția Transport Auto

 • -  Secția Transport Naval

DIRECTORUL TEHNIC coordonează direct următoarele servicii/ateliere:

Serviciul Tehnic

Serviciul Achiziții Publice si Depozite

Centrul de Cercetare - Dezvoltare Corneliu Miklosi

 • -  Atelier Tehnologia Informației

DIRECTORUL ECONOMIC coordonează direct următoarele

servicii / birouri / compartimente:

Serviciul Financiar - Contabil

 • -  Compartimentul Control Financiar de Gestiune

 • -  Serviciul Vanzari si Marketing

 • -  Biroul Titluri de Călătorie

DIRECȚIA MUZEUL DE TRANSPORT PUBLIC CORNELIU MIKLOSI coordonează direct următoarele birouri:

 • -  Biroul Patrimoniu Muzeal si Tehnico - Administrativ

~ Biroul Relații Publice si Organizări Expoziții

Legenda

P«tWbiI TESA

T

ftmhtuil aperallv

O

PuhwDld nuadtor

M

Persunni navigant Si aaxlltar

N+A2.11. Parc auto Primărie

Parcul auto la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara se compune din următoarele autovehicule:

Nr

Tip

Marca

Model

Motor

Nr

Tip

Crt.

Autovehicul

Buc.

Carburant

1.

Autoturism

VW

Pas sat

1968 c.c.

1

Motorina

2.

Autoturism

VW

Jetta

1598 c.c

2

Motorina

3.

Autoturism

Renault

Symbol

1390 c.c

1

Benzina

4.

Autoturism

Daewoo

Nubira II

1598 c.c

1

Benzina

Total

5

2.12 Gestiune utilitati publice

Servicii utilitati

publice

| Modul de gestionare a serviciului

Indicatori de eficienta

energetica stipulați

prin contract

Contract de delegare

a gestiunii

Serviciului public

Gestiune directa

prin departamentele

primăriei

DA

Precizați indicatorul

|       NU

Iluminat Public

DA

NU

Alimentare cu

apa si de canalizare

|      DA

1

|

NU

Alimentare cu energie termica

|      DA

NU

1

|      NU

Transport public

|      DA

|      NU

1

NU

Clădiri publice

DA

NU

Clădiri

DA

NU

Servicii utilitati

publice

| Modul de gestionare a serviciului

Indicatori de eficienta

energetica stipulați prin contract

Contract de delegare

a gestiunii

Serviciului public

Gestiune directa

prin dep artamen tele

primăriei

DA

Precizați indicatorul

NU

individuale

2.13 Furnizori servicii

|                  Serviciu

Furnizor

Energie electrica

|      S.C. ENEL ENERGIE S.A.

Alimentare cu apa

|         S.C. AQUATIM S.A.

Furnizare energie termica

|         S.C. COLTERM S.A.

|               Salubrizare

S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

|             Transport local

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA

 • 3. PREGĂTIREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENTEI ENERGETICE - DATE STATISTICE

3.1. SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC

Lungimea rețelei de iluminat public al Municipiului este de 586,5 km, din care 60,2 km sunt proprietatea administrației publice locale.

Serviciile de intretinere, modernizare si extindere iluminat public in municipiul Timișoara sunt asigurate prin contractele de concesiune cu AEM si ELBA, prestate de compania AEM la sud de Canalul Bega si de compania ELBA la nord de canalul Bega.

Investiții iluminat public 2007 - 2012

an

2007

2008

2009

2010

2011

mii lei

5.425,7

5.288,3

5.915,3

2.965,1

5.783,8

2012

7.008,8

Au fost efectuate lucrări de intretinere a iluminatului public pe toata raza municipiului in vederea asigurării funcționarii in buna condiție a iluminatului public stradal. In zonele nou construite a fost extins/ modernizat iluminatul public, iar in toate celalalte zone periferice ale orașului au fost montate corpuri de iluminat noi. Au fost modernizate un număr de 15.683 puncte luminoase.

Patrimoniul Timișoarei cuprinde o serie de clădiri istorice, monumente, biserici care sunt emblematice, reprezentând repere importante in viata social-culturala a orașului. Punerea in valoare a podurilor de peste rau, a clădirilor istorice cu arhitectura lor veche si a monumentelor se va realiza prin iluminat arhitectural, evidențiind estetica lor speciala. Pentru realizarea iluminatului arhitectural se utilizează in mare măsură aparate de iluminat cu LED-uri, care rezolva evidențierea detaliilor constructive ale construcției, la un consum de energie electrica redus. Printre monumentele puse in valoare prin iluminat arhitectural sunt: Catedrala Metropolitana, Domul Catolic din Piața Unirii, Podul Tinereții, Biserica Ortodoxa de pe str. Dej, Monumentul Fecioara Maria din Piața Maria, Podul Decebal, Biserica Romano - Catolica din Piața Nicolae Balcescu, Biserica Ortodoxa de pe str. Ștefan cel Mare, imobilul care adăpostește Biserica Reformata din Piața Maria, de unde a izbucnit Revoluția din Decembrie 89, Monumentul Sf. Nepomuk din Piața Libertății.

Prin activitatea de intretinere in cursul anului 2010 au fost inlocuite 1.179 lămpi, iar in cursul anului 2011 au fost inlocuite 1.263 de lămpi.

Rețeaua de iluminat public s -a extins in 2010 pe 20 străzi, din care 5 străzi noi, valoarea acestor lucrări fiind de 2,96 mii.lei.

Pe parcursul anului 2011 au continuat lucrările de extindere si modernizare a rețelei de iluminat public, cu o valoare de 6,12 mii.lei, modernizandu -se 2 străzi si realizandu-se 22 de lucrări de extindere.

In anul 2012, s-au efectuat 14 lucrări de extindere a rețelei de iluminat public in valoare de 2.983.598 lei, s-a modernizat o strada si 1 parcare, lucrările insumand

330.808 lei.

De asemenea, s-a continuat realizarea iluminatului arhitectural pentru alte obiective importante, respectiv, in 2011: Biserica Greco-Catolica Sf. losif - Piața 700, „Biserica Martirilor” si Biserica Ortodoxa Romana (Catedrala Veche) din Piața Alexandru Mocioni, valoarea lucrărilor fiind de 1,103 mii.lei, iar in 2012: Monumentul Sf. Nepomuk din Piața Libertății, valoarea lucrărilor fiind de 480.303 lei.

In 2012, cantitatea de energie electrica consumata pentru iluminat public a fost de 13.576.873 kWh.

In prezent, 93% din străzile municipiului beneficiază de iluminat public, diferența de 7% constituindu-se din străzile care se dezvolta.

Descrierea sistemului de iluminat public al orașului:

Conform auditului intocmit de către S.C. Luxten Lighting Company S.A. in perioada ianuarie-februarie 2015, sistemul de iluminat public din Municipiul Timișoara este un ansamblu de instalații si echipamente vechi si noi (reabilitate si /sau modernizate) caracterizat prin următoarele aspect tehnice si cantitative:

 • V Stâlpi de iluminat de beton, metalici, lampadari, retro, lemn, RATT :

 • > Zona Nord si Sud : 21252 buc

 • > Zona Nord : 10724 buc

o Zona Sud : 10528 buc

 • V Aparate de iluminat cu puteri cuprinse intre 30 W si 2000 W :

o Zona Nord si Sud : 25753 buc

o Zona Nord : 13266 buc

o Zona Sud : 12487 buc

 • V Rețea de alimentare cu energie electrica :

 • > Zona Nord si Sud : 644,592 m

 • > Zona Nord : 318,208 m

 • > Zona Sud : 326,384 m

In ceea ce privește rețelele de alimentare, ele sunt in majoritate rețele aeriene, cu utilizare comuna pentru iluminat casnic si iluminat public, doar o parte din rețele fiind destinate exclusive iluminatului public, in special cele realizate cu ocazia extinderii sistemului de iluminat.

Rețelele de joasa tensiune subterana au un grad avansat de uzura, cu excepția celor realizate in ultimii ani si necesita un număr mare de intervenții pentru menținerea in funcțiune care generează costuri exagerat de mari si durate mari de nefuncționare a iluminatului public.

Cantitatile de energie dedicate iluminatului public pentru ultimii 3 ani sunt:

Destinație

Consum energie electrica 2014 (kWh)

Consum energie electrica 2015 (kWh)

Consum energie electrica 2016 (kWh)

ILUMINAT

13.959.647,3

13.508.172,2

11.787.182,0Consum energie electrica 2016 (kWh)

Consumul de energie electrica dedicat iluminatului public:
In anul 2016 fata de anul 2015 a scăzut cu 12,74%,
In anul 2016 fata de anul 2014 a scăzut cu 15,56%,
 • 3.2 Date tehnice pentru clădiri publice

Analiza energetica clădiri administrative

Consumatorii de energie electrica aflati in administrarea Primăriei sunt reprezentat! de instalațiile de iluminat public, fântâni, instalații de pompare, semafoare, camere de supraveghere, rastele de biciclete, obiective (birouri, grupuri sanitare, spatii administrative, sala polivalenta, spitale, etc), diverși mici consumatori.

Clădirile administrative care fac parte din conturul reprezentat de prezentul PIEE sunt:

NR.

CRT

Descriere

Adresa

1

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SEDIU PMT

Bd. C. D. Loganr.l

2

CLIMA PMT

C.D. LOGANR.1

3

SEDIU - BIROURI

STR. OITUZNR.l

4

SEDIU - BIROURI

STR. VASILE ALEXANDRI NR. 1

5

SEDIU - BIROURI

STR. ȘTEFAN CEL MARE NR.2

6

SALA POLIVALENTA

F.C. RIPENSIA NR.7

7

COMPLEX SPORTIV BEGA

STR. ZÂNELOR NR.2

8

COMPLEX SPORTIV

STR. ZÂNELOR NR.2

9

GRADINA ZOOLOGICA

STR. AVRAM IMBROANE NR.90

10

TOALETA PUBLICA

P-TA DOICESTI

11

TOALETA PUBLICA

PARCUL CENTRAL STR.

POLITEHNICII

12

TOALETA PUBLICA

P-TA BALCESCU

13

TOALETA PUBLICA

P-TA TRAIAN

14

TOALETA PUBLICA

STR. REGELE CAROL

15

TOALETA PUBLICA

PARCUL BOTANIC STR. GHE.

DIMA NR.5

16

TOALETA PUBLICA

P-TA UNIRII (SPECTACOLE)

17

TOALETA PUBLICA

P-TA UNIRII (SPECTACOLE)

18

SEDIU - BIROURI POMPE FUNEBRE

STR.3 AUGUST 1919NR.17

19

SECȚIA COSERIT

STR. THEODORNECULUTANR.6

20

CENTRU AUTOMOTIVE

PIAȚA IOSEFIN

21

BLOC LOCUINȚE

STR. POLONA NR. 19

22

BLOC LOCUINȚE

STR. MILOIAB 12-B8

23

SEDIU - BIROURI(AGRICOL)

STR. VICTORIEI NR.5 S.A.D.

24

SEDIU - BIROURI(COMUNICARE)

P-TA VICTORIEI NR. 5

25

DEPOZIT - PROTECȚIA CIVILA

STR. VACARESCU NR. 15

26

ARHIVA

STR.ANDREI SAGUNA NR.6

27

CABINETE STOMATOLOGIE INFANTILA

STR. SFANȚUL GHEORGHENR.4

28

CABINETE STOMATOLOGIE INFANTILA

STR. CARUSSO NR.l

29

PARCUL COPIILOR

STR. MICHELANGELO TOP 98;100;99/l*l

30

INCUBOXX

STR. CIRCUMVALATIUNI NR.4

31

CENTRU DE INCLUZIUNE

STR. RAZBOIENI NR.2

32

VILA BISTRA

POIANA MĂRULUI

33

STADION

STR. AMAN THEODOR NR. 11

34

TERASE

PIAȚA UNIRII

35

U.P.U. TIMIȘOARA

CLINICILENOI

36

ORGANIZARE DE ȘANTIER

SPITALUL DE COPII STR. REGINA

MARIA NR.2

37

DEPOZIT

STR. PLAVOSINNR.21

38

P-TAIOSEFIN

STR.VACARESCU IANCU NR.33A

39

CIMITIR

STR. SEVER BOCUNR. 1-5

40

CIMITIR

STR. SEVER BOCUNR. 1-5

41

ILUMINAT CIMITIR

STR. SEVERBOCUNR. 1-5

42

SEDIU - BIROURI EVIDENTA PERSOANEI

B-DUL EMINESCU NR. 11

43

CIMITIR

STR. STUP ARILOR NR.21-23

44

CIMITIR

STR. STUP ARILOR NR.21-23

Structura de invatamant este reprezentata de :

Nr crt

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica! Adresa Nr. telefon/ fax/e-mail

Unitatea de invatamant fara personalitate juridical

1

COLEGIUL NATIONAL BANATEAN MUNICIPIUL

TIMIȘOARA PRI, GIM, LIC

B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 26; 0256/491713,0256/

491714

cnb@colegiulbanatean.ro

2

COLEGIUL NATIONAL”CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” MUNICIPIUL TIMIȘOARA GIM, LIC

B-dul C.D.LOGA NR.37;TEL.0256/491873;FAX,0256/

491874; email loga@email.ro

3

COLEGIUL NATIONAL “ANA ASLAN’ MUNICIPIUL TIMIȘOARA LIC, POS

B-dul Revoluției, nr.l5/A, 300034,Tel/Fax 0256492345, Email anaaslatin@yahoo.com

4

COLEGIUL NATIONAL DE ARTA “ION VIDU’ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM, COL/COL NAT str. Cluj nr 12 cod postai 300576 tel:0256-490567,fax: 0256-221000, e-mail ion.vidu@gmail.com

5

LICEUL TEORETIC “WILLIAM SHAKESPEARE” MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM, LIC/ LIC TEO str. I.L.Caragiale nr.6; cod postai 300104 Tel.0256/201247, Fax 0256/ 435188, e-mail direciune@william sh ake spear e. r o

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str. losif Vulcannr, 1 0256208418, doinamargan@yahoo.com

6

LICEUL TEORETIC “JEAN LOUIS CALDERON” MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM, LIC/ LIC TEO STR. PRESTALOZZI NR.14, COD POȘTAL 300115; TEL:0256491540 FAX:0256203406 liceu_calderon@y ahoo.com/

7

LICEUL TEORETIC “BARTOK BELA” MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM, LIC / LIC TEO Bv. G. Dragalina

Nr. 11A, cod: 300181, tel.: 0256493031, Fax:

0256221273, e-mail: Bartok@bartok.ro

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str luliu Maniu nr 42,0256494742

8

LICEUL TEORETIC ‘NIKOLASUS LENAU” MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM, LIC TEO STR.George Laxar nr.2; cod postai 300078; tel/0256201885; e-mal n.lenausegule@yahoo.de

9

LICEUL TEORETIC “VLAD TEPES” MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM, LIC/LIC

STR. NEGOI; NR.47; COD POȘTAL 300568; TEL/FAX:

0256224384; e-mail: vladtepes_tm@yahoo.com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str. Zona Stadion 1 Mail:0256-463742;

kun_petrenciuc@yahoo.com

10

LICEUL TEORETIC “DOSITEI OBRADOVICI” MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM, LIC/ LIC TEO Bd-ul, Gen. I. Dragalina, nr. 6, tel/fax 0256491624, dobradovici@yahoo.com

11

LICEUL TEORETIC “GRIGORE MOISIL” MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM, LIC/LIC TEO STR. Ghirlandei nr. 4; cod postai 300231, tel. 0256493451; fax 0256498362; e-mail director@info. tm. edu. ro

12

LICEUL PEDAGOGIC “CARMEN SYLVA” MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM, LIC/LIC TEO/ LIC VOC B-dul C.D.Loga Nr. 45; cod postai 300020; TEL,/fax.0256490043; Iped_tm@yahoo.com

13

LICEUL CU PROGRAM SPORIV “BANATUL” MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI/ GIM, LIC/SP

str. F. C. Ripensia, nr.29; cod postai 300584; telefon/ Fax: 0256 489 153; 0256 293 453; e-mail: liesportbanatul@yahoo.com

14

LICEUL DE ARTE PLASTICE MUNICIPIUL TIMIȘOARA, PRI/ GIM, LIC/ LIC VOC Bv. General Dragalina Nr. 8, COD: TEL./FAX: , e-mail: liceuarte plastic e_MUNI CI PI UL TIMISOARA@yahoo.com

15

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL “LOGOS” MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE/PRI, GIM, LIC/ LIC VOC/POS str. Transilvania, nr.lOA, cod postai 300456, telefon 0256240644, fax 0256240643, email scoalalogo s@yahoo. corn

16

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC “GERHARDINUM” MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, LIC/LIC VOC

P-ta.Regina maria nr.l; Tel:0256/201986/ 200635;

Fax:0256/295777;

gerhardinum@yahoo.com

17

LICEUL TEORETIC BAPTIST MUNICIPIUL TIMIȘOARA GIM, LIC/LIC VOC STR. ADY ENDRE NR.20, COD POȘTAL 300175; TEL. 0256208601; FAX: 0356814284;

OFFICE@iTBTM.RO

18

LICEUL WALDORF MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE/ PRI/GIM, LIC/LIC TEO STR. URANUS NR 10, cod posta!300687, tel 0256482448/ 0256482448/ liceul_waldorf_ MUNICIPIULTIMISOARA@yahoo.com

19

COLEGIUL ECONOMIC “FRANCESCO SAVERINO NITTI” MUNICIPIUL TIMIȘOARA LIC

Str.Corbului nr.7/C,cod postai 300239, telefon-fax 0256-490980 /

20

COLEGIUL TEHNIC DE VEST MUNICIPIUL TIMIȘOARA COL/ COLTEHN B-DUL. REGELE CAROL I NR.ll COD POȘTAL

300172, TEL:FAX;0256493026, e-mail ctv.MUNICIPIUL TIMISOARA@yahoo.com / liceal

21

COLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA “CASA VERDE” MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE, PRI, COL/ COL TEH

Aleea Padura Verde nr. 5, tel / fax 0256219513, 0256220093, lsilvic@gmail.com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE AEROPORT, 0256386040

22

COLEGIUL TEHNIC “AZUR” MUNICIPIUL TIMIȘOARA COL/ COL THE CALEA MARTIRILOR; NR.64; 300727; TEL/FAX 0256463247, 0256467585, 0356410068,0356410069;

LICEULAZUR@YAHOO.COM

23

COLEGIUL TEHNIC “EMANUIL UNGUREANU” MUNICIPIUL TIMIȘOARA COL/ COL TEH P-ta lancu Huniade, nr. 3; cod 300029; Telefon 0256493854; Fax: 0356411540; email emanuil.ungureanu@yahoo.com

24

COLEGIUL TEHNIC “HENRY COANDA” MUNICIPIUL TIMIȘOARA PROF, LIC str. C. Brediceanu nr. 37, cod postai 300012, 0256/226404, 02566293688, colegiuLcoanda@yahoo. corn

25

COLEGIUL TEHNIC HON C. BRATIANU” MUNICIPIUL TIMIȘOARA VOL/ COL TEH

str.P-ta lancu huniade nr.2 Tel:0256-434934, 0256-434906; 0356-440330; Fax: 0256-436322 mail: coltehtim@yahoo.com

26

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC “REGELE FERDINAND I” TIMIȘOARA COL/ COL TEH

STR. RENAȘTERII NR. 24/A; COD POȘTAL 300310; 0256225905/ 025225905/ dsenergetic2004@yahoo.com

27

COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU” MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI/GIM/ LIC TEH/ COL/ COL TEH Str.Gheorge Lazar, nr.20, 0256200020, secre tariat@ionmincutm. ro

28

COLEGIUL TEHNIC “ELECTOTIMIS” MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM, COL/ COL TEH Str. Matei Millo nr.2/a, 300696, 0256222444/ 0256 222808 electotimis@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 20 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI/ GIM, Str. Martir Rau Constantin nr.23, 0256222572, scoala„2 0@y ahoo. com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str. Mart. C-tin Radu, nr.23, 0256222659

29

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM, LIC/ LIC TEH / POS / Str. Ardealului nr.l Timișoara, TEL. 0256/221.671, FAX.0256/221.672 email:licautotim@gmail.com

30

COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA” MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM,PROF, LIC STR. DUNAREA; NR.9; 300612; 0256472315/0256472315/liccftm@gmail.com / liceal

31

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA MUNICIPIUL TIMIȘOARA LIC/ LIC TEH str. Calea Bogdanestilor nr. 32/A; 300015; 0256/ 472047, 0256/ 472091/ 0256/ 472047/ gsia.MUNICIPIUL TIMISOARA@yahoo.corn

32

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM

Str, Comanesti nr.3;nr.tel. 0256/224454; fax 0256/

246456 e-mail: școala genl tm@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.4 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM st. jules Verne nr. 64 tel. 0256/ 219703 fax.0256/ 219703

EnerguPro Dezvoltare

MW MW

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.5 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

33

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM STR.MURES NR.8, TEL/ FAX-0256217172

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 29 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str. Mureș nr.6;0256~452009;

daniela_valcea@yahoo.com

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.6 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM Vulturilor, nr.89, cod POȘTAL 300151, 0256456622/ 0256456622, scoala_nr6_tm@yahoo.com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str. Vasile Lupu nr.29/ a;0256-456771; GRĂDINIȚĂ pp30@yahoo.com

35

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 “SFANTA MARIA” MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM str. ION IONESCU DE LA BRAD NR.2 ;cod:300255; 0256 210542 / 0256 214916/ scoala7tm@yahoo.com/

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.12 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM

Bl. Regele Carol I nr.17; cod postai 300180;

tel/ fax 0256/ 439037; scoala_nrl2@yahoo.com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM

PRELUNGIT C.F.R. MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Republicii nr 25, 0256/

447709,

GRADINITA_25@yahoo.com

37

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 13 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM str.G.Muzicescu nr, 14, codpostal300509, tel/ fax: 0256/ 218777

38

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 15 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM sLr. Chisodei Nr.l;cod 300430, Lel/fax 0256/216024, email: scnrl5@yahoo.com

39

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 16 “TAXE IONESCU” MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM

STR. BUCUREȘTI NR.ll COD 300064;

TEL/FAX 0256/ 292889; e-mail: eco__scoala_16tm@yahoo.com

40

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 18 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM

str. Amforei Nr.6; cod 300660 tel/fax 0256444828 e-mail cinteanlia@yahoo.com

41

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 19 “AVRAM IANCU” MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI,GIM

Bd Cetatii nr.24; cod 300397; Tel / Fax 0256.444733;e-mail: scalal9avramiancu@yahoo.com

42

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 21 “VICENTIU BABES” MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM S.Barnutiu;nr.9;cod 300133; tel/ fax025608318; e-mail scoala2 ltm@yahoo.com

43

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.24 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM str Bradusei nr. 7, 300624, tel. 0256226444, fax.0256442726

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.27 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str. Brândușei nr,15;0256-442998;

otilia. rila@bild - instal. ro

44

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.25 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM

STR.COSMINULUI; NR.42; COD POȘTAL 300720;

TEL.0256465120/ 0256465120/ scoala25@yahoo.com

45

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.27 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI,GIM

str. Aleea Corniștilor nr. 3 Telefon:0256452948 Fax:0256452948, e-mail: scoala27@yahoo.com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str, Leonard nr, 13; 0256-457374; gradinita_3@yahoo. corn

46

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.30 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI,GIM

STR. Aștrilor, Nr. 13, COD POȘTAL 300685 Tel: 0256/462302, Fax 0256/ 462302, e-mail: scoala30tni@yahoo.com

47

ȘCOALA GIMNAZIALA “RUDOLF WALTHER” MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE,PRI,GIM

str. Rudolf Walthernr, 1/ 300314/ 0256292542/ 0256493937/ srwtim@yahoo.com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM SAPTAMANAL “RUDOLF WALTHER” MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. Rudolf Walther nr.l/ 300314/ 0256292542/ 0256493937// srwtim@yahoo.com

48

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Herculane nr. 9; 0256-290828

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.l MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str, Alunis nr. 4 IA; 0256-463346

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. C.I.Nottara nr. 1; 0256-290430

IMOBIL RETROCEDAT

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. Herculane nr. 34; 0256-215828/

49

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.ll MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str. Versului nr. 2; 0256-405307 crisanlavinia@gmail.com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. Axente Sever nr. 10; 0356-451744; adrianalcata@yahoo.com

50

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. Al. Odobescu nr. 56 A; cod postai 300237, Tel,/Fax: 0256-223136; e-mail: gradippl4@yahoo.com


EnergyPra Dezvoltare

Elaborare P1EE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM SAPTAMANAL MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str. Obobescu, nr, 45/b; 0256-491665;

gradinita_psl@yahoo.com

51

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. M-tir Silviu Motohon nr. 53; 0256-212667; tamarafety ko@yahoo. com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 “CARLA PELZ” MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. Crisan nr. 21/23; 0256-226010; nelipirva@yahoo.com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.4 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE str. Ion lonescu de la Brad A2; 0256-214913

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.27 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str. Constantin Zabulica A 14; 0256-281877

52

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.22 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. Semenic nr. 8;: 0256-434046; e-mail: gradipp2 2 tm@y aho o .com

53

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

STR. G. MUSICESCU, NR. 9, TEL/FAX 0256272945, E-

MAIL gradinita23_MUNICIPIUL TIMISOARA@yahoo.com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.31 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. Platanilor nr. 2; 0256-452764

54

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. Suceava nr. 13a; 0256-447709;

GRADINITA_25@yahoo.com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.24 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str. MĂSLINULUI; NR.7/9, 0256-471829, neluta.june@yahoo.com

EnergyPra Dezvoltare 00

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. C.A. ROSETTI, NR.6,; MUNICIPIUL TIMIȘOARA

55

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.26 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. Teiului nr. 3;: 0256-226307; e-mail: barbufelicia@y aho o. com

56

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Stegarilornr.2; 0256-464406;

GRĂDINIȚĂ pp32@yahoo.com

57

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. Olimpiadei nr. 6; 0256-432363; borlovanangela@yahoo.com

IMOBIL RETROCEDAT

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.19 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. Narciselor nr. 5; 0256-494243;

danielatoch@yahoo. com

58

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str. Teiului; NR.5, 0256-441674, ndelia. dragan@yahoo. com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.37 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE Calea Aradului, NR.38;

0256426078, delia.@yahoo.com /

59

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. Intrarea Neptun nr. 4;: 0256-223611; e-mail: GRADINITAPP38@yahoo.com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. 1UMINII nr. 22; 0256-222507;

MARIA_CHERA@yahoo.com

60

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. PESTALOZZI; NR.4, 0256-202798, adrianacaprariu@yalioo.com

PROPRIETAR

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

Calea Abrud, NR.19; 0256433495, alexndramircov@yahoo. corn

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE str. Fagului nr. 17;: 0256-490687

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 48 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str. Dragasani nr.l; 0256-432014;

floriluput@yahoo.com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. Renașterii nr. 4; 0256-205791;

61

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT “NIKOLAUS LENAU” MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Gen. N. Grigorescu nr, 3; 0256-

201757; be leiuiralda@yahoo. c om

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT “FRANZ LUKAS” MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str. Ghirlandei nr. 2/ 0256-493450;

62

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTA TIMIȘ Str. Ghirlandei nr.4 Timișoara, jud. Timiș

Infrastructura sanatate este reprezentata de :

N

Unit

Adresa

NR.

CORPURI

CF NOU

NR. CAD/

NR. TOP

SUPRA FATA

PROPRIETAR

ADMINIST RATOR

ob s.

r. C rt

atea Sanit ara

/REGIM ÎNĂLȚIME

/ CF VEC HI

TEREN (MP)

Asupra construct iilor

Asupr a teren ului

1

Spița tul Clini c Victo

STR.

GHEOR GHE ADAM, NR.13

TEREN

4091 81, 2767 5

409181, 4544/1/D

1155 MP

Dome niul Public Mun Timiș

EnergyPro Dezvoltare w IW

N r, C rt

Unit atea Sanit ara

Adresa

NR.

CORPURI /REGIM ÎNĂLȚIME

CF NOU / CF VEC HI

NR. CAD/

NR. TOP

SUPRA FATA TEREN (MP)

PROPRIETAR

ADMINIST RATOR

ob s.

Asupra construct iilor

Asupr a teren ului

r Babe s

oara

2

Spița tul Clini c Victo r Babe s

STR.

GHEOR GHE ADAM,

NR.13

Clădire Electroco mpreso Are atelier-statie-oxigen

4013 59, 2767 5,

401359-C1, 4545/1/1/1/3/ 2/2/1/1

5537 mp

Domeniul

Public Mun Timișoara

Dome niul Public Mun Timiș oara

Spitatul Clinic Victor Babes

Centru antifumat in regim de inaltime P

401359-C2, 4545/1/1/1/3/ 2/2/1/1

3

Spița tul Clini c Victo r Babe s

STR.

GHEOR GHE ADAM, NR.13

Corp Administra tiv S+P+1E

4091 72, 2767 5,

409172-C2, 4544/1/a,

17.971 mp

Domeniul Public Mun Timișoara

Dome niul Public Mun Timiș oara

Spitatul Clinic Victor Babes

Corp Laboratoar e P+2E

4091 72, 2767 5,

409172-C3, 4544/1/a

17.971 mp

Domeniul Public Mun Timișoara

Dome niul Public Mun Timiș oara

Spitatul Clinic Victor Babes

Corp Spital TBC P+2E

4091 72, 2767 5,

409172-C4, 4544/1/a

17.971 mp

Domeniul Public Mun Timișoara

Dome niul Public Mun Timiș oara

Spitatul Clinic Victor Babes

Corp

Spital Infectioase S+PH-1E

4091 72, 2767 5,

409172-C5, 4544/1/a

17.971 mP

Domeniul Public Mun Timișoara

Dome niul Public Mun Timiș oara

Spitatul Clinic Victor Babes

Corp

Spital Infectioase S+P+2E

4091 72, 2767 5,

409172-C6, 4544 f 113.

17.971 mP

Domeniul Public Mun Timișoara

Dome niul Public Mun Timiș oara

Spitatul Clinic Victor Babes

Spălătorie, farmacie, Atelier centrala termica

4091 72, 2767 5,

409172-C7, 4544/1/a

17.971 mp

Domeniul

Public Mun Timișoara

Dome niul Public Mun Timiș oara

Spitatul Clinic Victor Babes

Pivnița S

4091 72, 2767 5,

409172-C8, 4544/1/a

17.971 mp

Domeniul

Public Mun Timișoara

Dome niul Public Mun Timiș

Spitatul Clinic Victor Babes

N r. C rt

Unit atea Sanit ara

Adresa

NR.

CORPURI /REGIM ÎNĂLȚIME

CF NOU / CF VEC HI

NR. CAD/

NR. TOP

SUPRA FATA

TEREN

(MP)

PROPRIETAR

ADMINIST RATOR

ob s.

Asupra construct iilor

Asupr a teren ului

oara

Centru Radio diag no Stic P+1E

409172, 27675

409172-C9, 4544/1/a

17.971 mp

Dome niul Public Mun Timiș oara

Dome niul Public Mun Timiș oara

Spitalul Clinic Victor Babes

Capela P

409172, 27675

409172-C10, 4544/1/a

17.971 mp

Dome niul Public Mun Timiș oara

Dome niul Public Mun Timiș oara

Spitatul Clinic Victor Babes

 • 3.3 Fisa energetica clădiri administrative

In cadrul prezentului program de eficienta au fost analizate clădirile aflate in administrarea primăriei pe criterii de eficienta energetica. Pentru fiecare unitate analizata au fost menționate recomandări pentru creșterea eficientei energetice ce se regăsesc si in panul de masuri.


Campusul este alcătuit din 5 corpuri de clădiri

Corp A - P+2Et avand 37 de săli

Corp B - P+2Et avand 14 de săli

Corp C - P+lEt avand 16 de Săli

Corp E - P+2Et avand 14 de Săli

Clădire


Corp P - P+lEt avand 7 de Săli

Toate corpurile de clădiri sunt de generație veche cu pereți de cărămidă fara izolație termica , excepție facand corpul P izolat cu polistiren recent.

Ferestre cu tamplarie de lemn, geamuri duble, excepție facand corpul P care are ferestre de tip termopan

Usi de acces din lemn excepție facand corpul P care are usi de acces de tip termopan

EnergyPro Dezvoltare wr im*

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Toate corpurile de clădiri sunt conectate la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Corpurile de clădiri dispun de rețea de apa calda de consum.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic

Caloriferele sunt de generație veche (din fonta), excepție facand corpul P unde caloriferele sunt de generație noua (Ol).

Caloriferele dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Exista 20 de sisteme de climatizare independente de tip split pentru diverse spatii (IT, laboratoare, cancelarie, etc)

Iluminat

Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x58W cu balast feromagnetic.

Iluminatul exterior se realizează cu 8 corpuri de 250W.

Recomandări

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

Instalarea de robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unei proceduri de reglaj

înlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan adaptate structurii

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x58W cu corpuri cu LED

LICEUL TEORETIC “DOSITEI OBRADOVICI”

Clădire

An de construire 1880, clădire încadrata pe lista monumentelor istorice

Clădirea liceului este de structura S+P+1E.

Clădirea este de generație veche cu pereți de cărămidă fara izolație termica .

Ferestre sunt cu tamplarie de lemn, geamuri duble, ușile de acces fiind din lemn.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Caloriferele sunt de generație veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Exista 2 de sisteme de climatizare independente de tip split pentru diverse spatii (IT si secretariat)

Iluminat

Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x58W cu balast feromagnetic.

Iluminatul exterior se realizează cu 1 corp de 250W.

Recomandări

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii, eventual instalarea de robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor proceduri de reglaj a acestora de către personalul administrativ al unitatii.

LICEUL DE ARTE PLASTICE MUNICIPIUL TIMIȘOARAAn de construire 1890, clădire încadrata pe lista monumentelor istorice

Clădirea este de generație veche cu pereți de cărămidă fara izolație termica . Clădirea se afla in curs de reabilitare, activitatea liceului fiind mutata temporar in strada Lorena nr.35.

Clădirea liceului este de structura S+P+2E plus un corp pentru cămin la Et. 1.

Clădire


Clădirea liceului dispune de 8 Săli la et. 1 si 9 Săli la et.2.

Căminul este compus din 14 Săli la et. 1 si 2 Săli la et.2 (arhiva + biblioteca).

Ferestre sunt cu tamplarie de lemn, geamuri duble, ușile de acces fiind din lemn.

Acoperișul clădirii este puternic deteriorat.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea nu dispune de rețea de apa calda de consum.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Reteau de distribuție a agentului termic si caloriferele sunt de generație veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu.

Factura de energie termica este comuna cu a Colegiului tehnic de Vest(cladire invecinata).

Climatizare

Nu exista sisteme de climatizare.

Iluminat

Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Recomandări

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii, eventual instalarea de robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor proceduri de reglaj a acestora de către personalul administrativ al unitatii.

COLEGIUL TEHNIC DE VEST

" ^yHwr

^nEr

Clădire

An de construire 1960

Liceul are in administrare doua corpuri de clădiri - clădirea veche si clădirea noua cu spatii pentru Săli de curs si cămin. Clădirea liceului este de structura P+4E. Etajul 1 este folosit ca destinație cămin de către Liceul de Arte.

Clădirea este cu pereți de cărămidă fara izolație termica .

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Caloriferele sunt de generație veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Exista 20 de sisteme de climatizare independente de tip split pentru diverse spatii.

Iluminat

Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Iluminatul exterior se realizează cu corpuri cu LED.

Recomandări

Izolare termica clădire liceu, Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe

perioadele de ocupare scăzută a unitatii, eventual instalarea de robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor proceduri de reglaj a acestora de către personalul administrativ al unitatii.


Clădire


Sistem de încălzire / Apa calda de consum


Clădirea scolii este de structura S+P+1E, avand 20 de săli de clasa.

Clădirea este de generație veche cu pereți de cărămidă fara izolație termica .

Ferestrele sunt cu tamplarie de lemn, geamuri duble, ușile de acces fiind din lemn.

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Caloriferele sunt de parțial din otel si parțial generație veche (din fonta la etaj) si dispun de robineti cu cap simplu.

Exista 5 sisteme de climatizare independente de tip split pentru

Climatizare

diverse spatii. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora.

Instalația electrica este de generație veche. Iluminatul spatiilor se

Iluminat

realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Iluminatul exterior se realizează cu 1 corp de 250W.

Recomandări

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii, eventual instalarea de

robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor proceduri de reglaj a acestora de către personalul administrativ al unitatii.

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED

înlocuire corp iluminat exterior cu lampa cu LED

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT C.F.R.

fee                  j

j|<

Clădire

An de construire 1960

Clădirea este de structura S+P+1E.

Clădirea este cu pereți de cărămidă fara izolație termica .

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Apa calda de consum este preparata prin intermediul boilerelor electrice.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Caloriferele sunt din otel si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Nu exista sisteme de climatizare.

Iluminat

Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Iluminatul exterior se realizează cu corpuri de tip proiector.

Recomandări

Izolare termica clădire grădiniță

Refacere izolații trasee Colterm

Conectare rețea ACM la furnizor Colterm

Instalarea de robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor proceduri de reglaj a acestora de către personalul administrativ al unitatii.

LICEUL TEORETIC “BARTOK BELA”

aîkwtK/t r A du»* ,/>                                    , ,          ••*•••■«

Clădire

An de construire 1931

Clădirea liceului este de structura S+P+2E avand 33 de Săli de clasa.

Internatul a fost construit in anul 2002.

Clădirea este cu pereți de cărămidă.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan instalate in anul 2008.

Sistem de încălzire / Apa calda de consuni

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Caloriferele sunt doar 20% de generație veche (din fonta), 80% fiind de generație noua si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Exista 6 de sisteme de climatizare independente de tip split pentru diverse spatii. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora.

Iluminat

Instalația electrica a fost refăcută complet si au fost înlocuite tablourile electrice. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Iluminatul exterior se realizează cu 2 corpuri de Lip proiector.

Recomandări

Izolare termica clădire liceu

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitarii, eventual instalarea de robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor proceduri de

reglaj a acestora de către personalul administrativ al unitatii.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10

--------

Clădire

An de construire 1890

Clădirea este de structura P.

Clădirea este cu pereți de cărămidă far a izolație termica .

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea dispune de o centrala termica proprie Viessmann de generație noua iar pentru prepararea apei calde este folosit un boiler Vitocell 100.

1       LA i                 i                                 IM

; 'i        ■H

Bw'T                      ii H \  7      i/n :'iL;

T-J                                       i-

iu? g                     uH       ‘                             ’’ iu

/      ■              i^k

Caloriferele sunt din otel si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Nu exista sisteme de climatizare.

Iluminat

Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Recomandări

Izolare termica clădire grădiniță

Instalare izolații pe traseelele de la distribuitorul centralei termice

Instalarea de robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor proceduri de reglaj a acestora de către personalul administrativ al uni tatii.

COLEGIUL NATIONAL”CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA”An de construire 1903-1905, clădire încadrata pe lista monumentelor istorice

Clădirea liceului este de structura D+P+2E avand 30 de săli de clasa.


Clădirea este cu pereți de cărămidă. Colegiul a fost reabilitat in perioada 2012-2014. In cadrul lucrărilor de reabilitare a fost refăcută hidro izolația clădirii si a fost refăcută instalația electrica.


ClădireSistem de încălzire / Apa calda de consum


Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum furnizorul fiind

EnergyPro Dezvoltare MT Ml

societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Caloriferele sunt de generație noua din otel si dispun de robineti cu cap termostatat.

Climatizare

Exista 1 de sistem de climatizare independent. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora.

Iluminat

Instalația electrica a fost refăcută complet si au fost inlocuite tablourile electrice. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic.

Iluminatul exterior se realizează cu 10 corpuri de tip proiector cu LED.

Recomandări

înlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan adaptate structurii, Implementarea unei proceduri de reglaj al robinetilor cu cap termostatat pe duratele de ocupare scăzută a liceului,

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

COLEGIUL NATIONAL “ANA ASLAN’


Clădire


Sistem de încălzire / Apa calda de consum


An de construire 1938

Clădirea liceului este de structura D+P+3E avand 16 de Săli de clasa, 6 laboratoare, 3 cabinete.

Clădirea este cu pereți de cărămidă.

Ferestrele si ușile de acces sunt din te rm op an instalate in anul 2013.

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea nu dispune de rețea de apa calda de consum.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Caloriferele sunt de generație veche (din fonta), si dispun de robineti cu cap simplu.


Exista 16 de sisteme de climatizare independente de tip split pentru diverse spatii.

Instalația electrica este de generație veche. Iluminatul spatiilor se Iluminat realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Iluminatul exterior se realizează cu 2 corpuri cu senzor de prezenta.

Izolarea termica a clădirii.

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii, eventual instalarea de robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor proceduri de reglaj a acestora de către personalul administrativ al unitatii.

Recomandări Verificare stării caloriferelor si rețelelor de distribuție termica.

A fost evocat faptul ca sunt probleme dese la rețelele interne de distribuție a apei reci, rețeaua fiind de generație veche.

Centralizarea sistemului de climatizare.

Reabilitarea instalației electrice si Înlocuirea corpurilor de iluminat interior cu corpuri cu led/balast electronic.

EnergyPro Dezvoltare Ml M*

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC “REGELE FERDINAND I”

Clădire

An de construire 1970

Campusul este format din mai multe corpuri de clădiri - clădire școala, 2 cămine, sala de sport, cantina. Clădirea liceului este de structura S+P+2E avand 20 de săli. Internatul a fost construit in anul 2002.

Clădirea este de tip structura din beton fara izolație termica. Clădirea cantinei este izolata termic.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan instalate in anul 2008.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Caloriferele suntde generație veche (din fonta), si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Exista 10 de sisteme de climatizare independente de tip split pentru diverse spatii.

Iluminat

Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast fer o magnetic/electronic.

Iluminatul exterior se realizează cu 10 corpuri de 250W cu vapori de sodiu.

Recomandări

Izolarea termica a clădirii.

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii, , eventual instalarea de robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor proceduri de reglaj a acestora de către personalul administrativ al unitatii.

Verificare stării caloriferelor si rețelelor de distribuție termica.

înlocuirea corpurilor de iluminat interior cu corpuri cu led/balast electronic.

Înlocuirea corpurilor de iluminat exterior cu corpuri cu led.

înlocuire corpuri de iluminat sala de sport cu corpuri cu led.

COLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA “CASA VERDE”


Clădire


Sistem de încălzire / Apa calda de consum


An de construire 1876,clădire Încadrata pe lista monumentelor istorice.

Campusul colegiului este format din mai multe corpuri de clădiri,

 • - Clădire administrativa D+P+1E,

 • - Vila Cocis, D+P

 • - Vila Teicu D+P+M,

 • - Vila Postolache, P,

 • - Internat (1967) P+3E,

 • - Atelier 1 si 2, P,

 • - Anexe (2 magazii, spalatoria, cantina, centrala termica).

Clădirea sunt cu pereți de cărămidă nefiind izolate termic.

Ferestrele si ușile de acces sunt din lemn.

Campusul este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clampusul dispune de rețea de apa calda de consum furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețeaua de distribuție si caloriferele sunt de generație veche (din fonta) dispunând de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Nu exista sisteme de climatizare.

Iluminat

Instalația electrica este de generație veche. Iluminatul spatiilor se

EnerayPra Dezvoltare

realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Iluminatul exterior se realizează cu 15 corpuri de 250W cu vapori de sodiu.

Recomandări

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii, , eventual instalarea de robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor proceduri de reglaj a acestora de către personalul administrativ al unit ații.

Verificare stării caloriferelor si rețelelor de distribuție termica.

înlocuirea corpurilor de iluminat interior cu corpuri cu led/balast electronic.

înlocuirea corpurilor de iluminat exterior cu corpuri cu led.

An de construire 1900, 1968

Școala este compusa din doua corpuri de clădiri:

Clădirea veche an -1900 S+P+1E avand 15 Săli, Clădirea noua 1968 P+1E, avand 11 Săli

Clădire

- Sala de sport.

Clădirea veche este cu pereți de cărămidă fara izolație termica, geamurile fiind din termopan si ușile de acces din lemn.

Clădirea noua este cu pereți de cărămidă fara izolație termica, geamurile si ușile de acces fiind din termopan.

Clădirile sunt conectate la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirile nu dispun de rețea de apa calda de consum.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

In clădirea veche caloriferele sunt de generație noua (din otel), clădirea fiind reabilitata in anul 2007.

In clădirea noua caloriferele sunt de generație veche (din fonta).

Climatizare

Nu exista sisteme de climatizare.

Iluminat

Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Izolare termica clădire școala

Recomandări

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii, , eventual instalarea de

robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor proceduri de reglaj a acestora de către personalul administrativ al unitatii.

Verificare stării caloriferelor si rețelelor de distribuție termica.

înlocuirea corpurilor de iluminat interior cu corpuri cu led/balast electronic.

înlocuirea corpurilor de iluminat exterior cu corpuri cu led.

EnergyPra Oezvolfare O **

LICEUL TEORETIC “WILLIAM SHAKESPEARE”

Corp A                          Corp B

Clădire

An de construire 1894, 1919, 1965

Liceul este compus din mai multe clădiri:

Clădirea A, strada Caragiale, nr.6, an 1894 avand 11 Săli, cancelarie, 2 laboratoare, sala de sport, cabinete, 4 birouri.

Clădirea B, strada Roosvelt 13, an 1919, avand 12 Săli, laborator biologie, 2 cabinete de limba engleza, cancelarie, biblioteca cabinet medical.

Clădire C, strada Moise Nicoara, an 1965, avand 16 Săli, 2 cabinete, sala de sport, cabinet medical.

- Clădire D , strada losif Vulcan, cu destinație Grădiniță.

Clădirile nu sunt izolate termic.

Ferestrele sunt parțial din termopan pentru clădirile A si B. Clădirea C are ferestre si usi din termopan.

Sistem de

încălzire /

Apa calda de

consum

Clădirile A,B,C sunt conectate la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirile nu sunt conectate la rețeaua de distribuție centralizata de apa calda de consum. Clădirile A,B dispun de boilere electrice pentru

Grădiniță folosește ca sisteme de incalzire sobe cu combustibil gaz natural.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Caloriferele suntde generație veche (din fonta) si dispun, de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Exista 8 sisteme de climatizare independente de tip split pentru clădirea A si 1 sistem pentru clădirea B.

Iluminat

Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Recomandări

Izolare termica clădire C - strada Moise Nicoara.

Instalare usi de separare a volumelor inclazite intre culoare si zona de acces școala.

Automatizarea sistemelor de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii, eventual instalarea de robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor proceduri de reglaj a acestora de către personalul administrativ ale unităților.

Verificare stării caloriferelor si rețelelor de distribuție termica.

înlocuirea corpurilor de iluminat interior cu corpuri cu led/balast electronic.

EnergyPro Dezvoltare

MV MW

LICEUL TEORETIC “JEAN LOUIS CALDERON”An de construire 1890, clădire încadrata pe lista monumentelor istorice

Campusul este compus din clădirea liceului (1890), școala generala (1960), clădire dispensar.

Clădirea liceului este de structura D+P+2E avand 45 de Săli de clasa.


Liceul a fost reabilitat, si modernizat, lucrările fiind finalizat in anul 2015.


Regie

'InlpalMI locală. Oairaltarr crjlmaia.
REABPL-TAREA.MODERNUARf.A. DEZVOLTAREA țl ECHIPARE A IHf EDUCAȚIONALE A LICEULUI TEORETIC J.L. CALOEROH • TUAl^OARA

MJJNlUPHJL Tl^rtl'sOAFtA


Clădire


■ C:îtj începerii proiectului:

f. OaM finalizării proiectului:

Organism Intermediar:

Autoritate de Management:

Constructor:


Z< 11.2015

AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST MINISTERUL. DEZVOLTĂRII REGIONALE Șl ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

S.C. PAULUS S.R.L.


Clădirea este cu pereți de cărămidă.


Ferestrele sunt duble in exterior fiind cu tamplarie de lemn si spre interior din termopan.EkJ'fi ’ Oflțn »

Clădirea scolii (1960) este de structura P+3 cu pereți de cărămidă.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Campusul este conectat la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Campusul dispune de rețea de apa calda de consum furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Caloriferele sunt de generație noua din otel si dispun de robineti cu cap termostatat. Pentru eficientizarea consumului de energie termica, mecanicul liceului urmărește o procedura de reglaj pentru perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

Rețeaua de distribuție a energiei termice a fost refăcută integral cu trasee din cupru.

Climatizare

Exista 10 de sisteme de climatizare independente de tip split pentru diverse spatii. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora.

Iluminat

Instalația electrica a fost refăcută complet si au fost inlocuite tablourile electrice. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic.

Iluminatul exterior se realizează cu 2 corpuri de tip proiector.

Recomandări

Automatizarea sistemelor de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

Izolare termica clădire școala

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

balast feromagnetic.

Recomandări

Izolare termica clădire grădiniță.

Instalare izolații pe traseelele de la distribuitorul centralelor termice

Instalarea de ro bine ti cu cap termostatat si reglajul acestora in funcție de nevoi.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16

Clădire

An de construire 1930

str. Renașterii nr. 4

Clădirea este de structura P, reabilitata recent.

Clădirea este cu pereți de cărămidă far a izolație termica .

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

încălzirea see realizează cu sobe cu lemne. A fost montata rețea de incalzire cu calorifere si clădirea va fi bransata la furnizorul de energie termica Colterm.

Caloriferele sunt din otel si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Nu exista sisteme de climatizare.

Iluminat

Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45

Clădire

Sistem de

încălzire /

Apa calda de

consum

An de construire 1973

Clădirea este de structura P.

Clădirea este cu pereți de cărămidă far a izolație termica .

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Clădirea dispune de o centrala termica proprie de generație noua.

Caloriferele sunt din otel si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Nu exista sisteme de climatizare.

Iluminat

Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Recomandări

Instalarea de robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor proceduri de reglaj a acestora de către personalul administrativ al unitatii.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.48

Clădire

An de construire 1925

Clădirea este de structura P+1E.

Clădirea este cu pereți de cărămidă far a izolație termica .

Ferestrele sunt cu tamplarie de lemn, ușile de acces sunt din termopan.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea dispune de o centrala termica proprie de generație noua instalata in anul 2014.

Caloriferele sunt din otel si dispun de robineti cu cap simplu.

Iluminat

Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Recomandări

Izolare clădire grădiniță

înlocuire ferestre cu tamplarie de lemn cu geamuri de tip termopan.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR, 16


Calea Abrud, NR.19.

Clădire


Clădirea este de structura P, reabilitata recent avand proprietar persoana fizica.

Clădirea este cu pereți de cărămidă fara izolație termica .

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

LICEUL TEORETIC “VLAD TEPES”

»»

BMW _HIH JW» nffi*1

ârHHnHI

»K“^iL9hJVKillnlISw

Clădire

An de construire 1975

Liceul este compus din doua corpuri de clădire - corp A si corp B.

Corpul A este de tip P+1E avand 11 săli.

Corpul B este de tip P avand 6 Săli.

Clădirile este cu pereți din beton fara izolație termica .

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirile sunt conectate la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirile nu dispun de rețea de apa calda de consum.

Pentru prepararea apei calde exista 5 boilere electrice amplasate local.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Caloriferele sunt de generație veche (din fonta) avand robineti cu cap simplu. Parțial pe culoare au fost instalate calorifere de otel.

Rețelele de distribuție a agentului termic au fost parțial înlocuite in anul 1999.

Climatizare

Exista 6 de sisteme de climatizare independente de tip split pentru diverse spatii. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora.

Iluminat

Instalația electrica a fost refăcută complet si au fost înlocuite tablourile electrice. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi |

fluorescente 2x58W cu balast feromagnetic.

Recomandări

Izolare termica clădire liceu.

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

Instalarea de robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor proceduri de reglaj a acestora de către personalul administrativ al unitatii.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28

.PUBiSM

Clădire

An de construire 1974

Clădirea este de structura P+1E.

Clădirea este cu pereți de beton fara izolație termica .

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan, instalate in anul 2010.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum.

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Caloriferele sunt de generație noua (din otel), instalate in anul 1997. Rețeaua de distribuție interna a agentului termic a fost refăcută. Caloriferele au robineti cu cap simplu.

Climatizare

Exista 1 sistem de climatizare independent de tip split. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea cu 2 sisteme de climatizare.

Iluminat

Instalația electrica a fost reabilitata in anul 2012. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Recomandări

Izolare termica clădire grădiniță.

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitarii.

Refacere izolații branșament Colterm.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.30


An de construire 1997

Școala este compusa din 3 corpuri de clădire:

Clădire

Corp A: P+2E, avand 21 cabinete, laborator, biblioteca, cantina,

Corp B: D+P+1E, avand 19 săli,

Corp C: P+1E, avand bazinul si doua săli,

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea nu dispune de apa calda de consum.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Caloriferele sunt de generație veche (din fonta), instalate in anul 1997. Rețeaua de distribuție interna a agentului termic a fost refăcută. Caloriferele au robineti cu cap simplu.

Climatizare

Exista 2 sisteme de climatizare independente de tip split.

Iluminat

Iluminatul spatiilor se realizează cu plafoniere cu Led instalate in anul 2016.

Refacere hidroizolatie (plafon si fundație).

Recomandați


Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

LICEUL WALDORF

An de construire 2006-2011

Liceul este compus din treii corpuri ABC, atelier si Grădiniță.

Corpul B este construit din structura de beton cu pereți de bea.

Corpurile A,C sunt din lem cu panouri de lemn. Corpul A are o

Clădire

izolație termica din polistiren de 10 cm.

Clădirea liceului este de tip P+l avand 14 săli.

Clădirea grădiniței este de tip P cu 4 săli.

Ferestrele sunt in proporție de 30% din termopan. ușile de acces sunt din termopan

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

încălzirea clădirilor se realizează in modul următor:

Liceu - centrala termica proprie THERMOSTAHL P=186 kW, cu combustibil gaz natural,

Iluminat


Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic.

Iluminatul exterior se realizează cu 9 lămpi tip proiector dotate cu senzor de prezenta.

Izolare termica corpuri B,C si sala de sport.

înlocuire ferestre vechi cu ferestre tip termopan pentru clădirea liceului.

înlocuire usi de lemn - acces liceu cu usi de termopan.

RecomandăriAn de construire 1967, 1849

Colegiul este compus din mai multe corpuri de clădire.

Clădire Administrativa si Internat an 1967, P+2E,

Clădire

Clădire corp invatamant P+l avand 9 săli,

Clădire veche an 1849 D+P avand 7 săli de clasa,

Clădirile sunt cu pereți de cărămidă fara izolație termica .

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Clădirile de generație noua sunt conectate la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Caloriferele sunt de generație noua (din otel), instalate in anul 2005. Rețeaua de distribuție interna a agentului termic a fost refăcută. Caloriferele au rob ine ti cu cap simplu.

Spatiile din clădirea veche 1849 sunt incalzite prin intermediul a 5 sobe cu combustibil gaz natural.

Climatizare

Exista 9 sisteme de climatizare independente de tip split. A fost

evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea cu 9 sisteme de climatizare.

Iluminat

Instalația electrica este de generație veche. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Iluminatul exterior se realizează cu 11 lămpi de 250 W cu vapori de sodiu.

Recomandați

Izolare termica clădiri.

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x3 6W cu corpuri cu LED înlocuire corpuri de iluminat exterior cu lămpi cu led.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14

lAteL^OlaELA’                                                  >=1 JBfflvKlWwWu..... j

Clădire

An de construire 1979

Imobilul aparține cooperativei Igiena si este in curs de a fi achiziționat de către Primăria Municipiului Timișoara.

Clădirea este de structura P+1E, avand 7 săli de clasa.

Clădirea este cu pereți din beton, fara izolație termica .

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan instalate in anul 2008.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum furnizorul fiind societatea Colterm. Pentru situațiile de urgenta grădiniță dispune de un boiler electric pentru prepararea apei calde.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Caloriferele sunt din fonta si otel si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Exista 3 sisteme de climatizare independente de tip split.

Iluminat

Instalația electrica a fost reabilitata recent. Iluminatul spatiilor se realizează cu becuri economice si tuburi fluorescente lx36W cu balast electronic pe culoar.

Iluminatul exterior se realizează cu un corp de tip proiector dotat cu senzor de prezenta.

Recomandări

Izolare termica clădire grădiniță. La sala de la etaj de la grupa mica a fost evocat faptul ca incalzirea spațiului se realizează la parametrii scăzu ti.

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitarii.

EnerguPro Dezvoltare 0 0

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM SAPTAMANAL

■»...........'     1 SaMiMi

B ' . 8         WMfiT" M ‘IB       1

MEII ■■m-A                                                       ■        JnSi ' 1

■iv L ■ wBHilK fc SM iii

Clădire

An de construire 19080

Clădirea este de structura P+1E+M.

Clădirea este cu pereți de cărămidă. Clădirea este izolata termic in anul 2014 .

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea dispune de o centrala termica proprie Ferrili Pegasus F3 N 187 2S de generație noua Pt=187 kW iar pentru prepararea apei calde este folosit un boiler.

■p®  JHHHj'

BBwsa< ■   - *

■ **

Caloriferele sunt de generație veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Exista 5 sisteme de climatizare independente de tip split. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea cu 4 sisteme de climatizare pentru spațiul mansardei.

Iluminat

Iluminatul spatiilor se realizează cu corpuri cu led instalate recent (an 2017).

Iluminatul exterior se realizează cu doua corpuri de tip proiector dotate cu senzor de prezenta.

Recomandări

Instalare izolații pe traseelele de la distribuitorul centralei termice.

LICEUL TEORETIC “GRIGORE MOISIL”

smHr U.          ■■■■■■                    ^KKHKKfeUJ

£gsXa piE 1

rwsjg        ■Mkw

iSjRJK. i

nvnvn

Clădire

Campusul este alcătuit din mai multe corpuri de clădiri:

 • 1. Caldire Liceu, an 1960, D+P+2E, avand 20 de clase, reabilitata in anul 2008, fara izolație termica.

 • 2. Clădire Gimnaziu, an 1974, P+3E, avand 43 de clase, fara izolație termica.

 • 3. Clădire Deja, P avand 8 clase, reabilitata in anul 2014, fara izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirile sunt conectate la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirile dispun de rețea de apa calda de consum furnizorul fiind societatea Colterm.

Exista un sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic din clădirea liceului. Programarea si comanda sistemului se realizează prin intermediul unui calculator si reglaj corespondent manual la nivelul vanelor de pe rețelele de distribuție a agentului termic.

In clădirea liceului caloriferele sunt de generație noua (din otel) si dispun de robineti cu cap simplu si parțial robineti cu cap termostatat.

In clădirea gimnaziului caloriferele sunt de generație veche (din fonta).

Climatizare

Exista 17 sisteme de climatizare independente de tip split.

Iluminat

Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic. Comanda iluminatului se poate realiza si prin intermediul unei aplicații informatice.

Recomandări

Izolare termica clădiri.

Centralizarea sistemelor de climatizare.

Reabilitare instalație electrica clădire gimnaziu.

înlocuire ferestre cu tamplarie de lemn cu geamuri tip termopan pentru sala de sport.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT “FRANZ LUKAS”

Clădire

An de construire 1924

Clădirea este de structura D+P+1E, avand 4 săli de clasa.

Clădirea este cu pereți din cărămidă, fara izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Caloriferele sunt din fonta si otel si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Exista 5 sisteme de climatizare independente de tip split.

Iluminat

Instalația electrica a fost reabilitata recent in anul 2013. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 4x18W cu balast electronic.

Recomandări

Izolare termica clădire grădiniță.                                         |


An de construire 1879

Liceul deține 4 sedii in corpuri diferite de clădiri:

 • 1. Clădire liceului din strada GH.Lazar, nr.2,

 • 2. Clădire Piața Unirii, aparține Episcopiei Romano Catolice,

 • 3. Clădire, strada Nemoianu losif, nr.5

 • 4. Clădire RATT - școala cu clase 5-8

1. Clădirea liceului din strada GH.Lazar este in curs de renovare.


ClădireClădirea liceului din strada GH.Lazar este de structura P+2E, avand 30 săli de clasa si laboratoare.

Clădirea liceului din strada GH.Lazar este cu pereți din cărămidă, fara izolație termica pe fațada (in prezent in faza de lucrări) dar cu izolație termica pe pereții spre curtea interioara.

Ferestrele sunt din termopan instalate in anul 2015.

Sistem de


Clădirea liceului este conectata la sistemul centralizat de distribuție a

încălzire / Apa calda de consum

energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche -1960.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Caloriferele sunt din otel si dispun de robineti cu cap termostatat.

 • 3. Clădirea din strada Nemoianu losif nr.5 este compusa din doua corpuri de clădiri:

 • - cantina, P+1E, clădire izolata termic in anul 2011,

 • - clădirea scolii 0-4, an 1975 fara izolație termica,

 • 4. Clădire RATT - școala cu clase 5-8 cu doua corpuri

 • - corp an 1975, fara izolație termica avand 5 Săli de clasa,

 • - corp 2014, clădire izolata termic, avand 20 de Săli de curs,

Climatizare

Pentru clădirea liceului nu exista sisteme de climatizare. A fost evocat faptul ca este necesara instalarea de unita ti de climatizare pentru sala de festivități.

Iluminat

Pentru clădirea liceului din strada GH.Lazar instalația electrica a fost reabilitata recent.

Iluminatul spatiilor se realizează cu becuri economice si tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic.

Recomandări

Punerea in practica a unei proceduri de reglaj a robinetilor cu cap termostatat in perioadele de slaba ocupare a liceului.

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unit ații.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT “NIKOLAUS LENAU”

' lit^~rrij-.Li'' '•'ii '                                                     '''V

Clădire

An de construire 1880, clădire incadrata pe lista monumentelor istorice

Clădirea este de structura D+P+1E, avand 7 săli de clasa.

Clădirea este cu pereți din cărămidă, fara izolație termica .

Ferestrele de pe fațada sunt duble din tamplarie lemn, ferestrele spre interior sunt din termopan. Ușile de acces sunt din lemn.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Caloriferele sunt din otel si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Exista 8 sisteme de climatizare independente de tip split.

Iluminat

Instalația electrica a fost reabilitata in anul 2006. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Recomandări

înlocuire ferestre fațada cu ferestre de tip termopan adaptate structurii.

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitarii.

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED.

COLEGIUL TEHNIC “HENRY COANDA”

An de construire 1972

Colegiul este alcătuit dim mai multe corpuri de clădire:

1. Școala cu doua corpuri avand 24 de săli de clasa si 7 laboratoare:

- CI: structura P+2E,

C2: structura P+3E,

Clădire

 • 2. Cămin 1, structura S+P+4E, avand 60 de camere,

 • 3. Cămin 2, structura S+P+4E, avand 60 de camere,

 • 4. Cantina, structura S+P,

 • 5. Atelier, structura S+P+1E,

Clădirea scolii este cu pereți din cărămidă, fara izolație termica.

Ferestrele sunt duble cu tamplarie din lemn.

Clădirile căminelor sunt cu pereți din beton, fara izolație termica.

Clădirile sunt conectate la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirile căminelor si cantinei dispun de rețele de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche.

Caloriferele sunt din fonta dispun de robineti cu cap simplu.


Exista 3 sisteme de climatizare independente de tip split. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora.

Iluminat


Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Iluminatul exterior pe durata nopții se realizează cu 10 corpuri de 250W cu vapori de sodiu.


Auditul si analiza sitemului de distribuție a energiei termice, izolarea consumatorilor si reorganizarea circuitelor.

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitarii.

Verificarea caloriferelor si instalarea de robineti simpli sau cu cap termostatat.

înlocuire corpuri iluminat exterior cu corpuri LED

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED

EnerguPra Dezvoltare ii* ii*


COLEGIUL TEHNIC “ION MINCU”Clădire


Sistem de încălzire / Apa calda de consum


An de construire 1967

Colegiul este alcătuit dim mai multe corpuri de clădire:

 • 1. Clădire Gheorghe Lazar nr.20, an 1967, structura P+2E avand 55 de Săli de clasa, 8 laboratoarea, 15 cabinete, 3 ateliere, 2 biblioteci.

 • 2. Caldire atelier școala,

 • 3. Clădire cantina - nefolosita,

 • 4. Clădire internat din strada Fr.Liszt,

 • 5. Clădire strada Ulmului, nr.2 (fosta școala generala nr.26, an 1979.

Clădirea colegiului din strada Gheorghe Lazar nr.20 este cu pereți din cărămidă, fara izolație termica .

Ferestrele sunt duble din lemn (90%), pe culoare ferestrele sunt din termopan (10%).

Ușile de acces sunt din termopan.

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețeaua de distribuție a agentului termic este de generație veche iar caloriferele sunt din fonta si dispun de robineti cu cap simplu.

' TLJi i

! i țrl

l|||                  , || | r a

Climatizare

Nu exista sisteme de climatizare independente.

Iluminat

Instalația electrica a fost reabilitata recent. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 4x18W cu balast electronic.

Recomandări

Izolare termica clădire.

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

Instalare senzori de prezenta pentru iluminatul culoarelor si bai.

COLEGIUL TEHNIC “ELECTOTIMIS”


Clădire


An de construire 1975

Colegiul este alcătuit din mai multe corpuri de clădire:

 • 1. Clădire Liceu, an 1975, structura P+2,

 • 2. Caldire sala de sport, an 1975, structura P,

 • 3. Clădire atelier practica, an 1975,

 • 4. Clădire internat,

 • 5. Clădire cantina,

 • 6. Clădire centrala termica.

 • 1. Clădire Liceu, structura P+2, avand 17 săli de clasa, 15 cabinete.

Clădirea este cu pereți din beton, fara izolație termica. Acoperișul este din țigla fara izolație termica la nivelul superior.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan instalate in anul 2008.

 • 2. Clădire sala de sport, structura parter inalt, fara izolație termica.


 • 3.Clădire Atelier - structura de tip P+1E cu activitate redusa. La

COLEGIUL TEHNIC “ELECTOTIMIS”


 • 4.Clădire internat - structura de tip P+4E avand 64 de camere. Clădirea nu are izolație termica iar ferestre sunt duble cu rame tamplarie de lemn pentru P,Et.l,Et.3, Et.4. La Et.2 au fost instalate geamuri termopan.


  Sistem de încălzire / Apa calda de consum


Agentul termic pentru incalzirea clădirilor din cadrul colegiului este preparat la nivelul centralei termice proprii instalata intr-un spațiu special amenajat. Centrala etrmica este compusa din doua cazane ERENSAN NAR 1000 dotate cu arzatoare Unigas P72 Pt=1650 kWt si

COLEGIUL TEHNIC “ELECTOTIMIS”

»Klr' F i

Boilere internat

Caloriferele din cadrul clădirilor sunt de generație veche din fonta si dispun de robineti cu cap simplu, excepție facand clădirea cantinei(renovata).

Climatizare

Nu exista sisteme de climatizare.

Iluminat

Instalația electrica si tablourile electrice sunt de generație veche. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Iluminatul exterior se realizează cu 7 corpuri de 250W cu vapori de sodiu.

Recomandări

Izolare termica clădire școala, internat, sala de sport.

înlocuire geamuri cu rame metalice cu sisteme de tip termopan pentru clădirea atelierului.

Refacerea rețelei de apa calda de consum pentru toate clădirile colegiului si utilizarea boilerului din centrala termica.

Refacere izolații trasee central termica.

Verificarea rețelelor de distribuție termica de la centrala termica către clădiri si refacerea izolațiilor termice.

Verificare stării caloriferelor si rețelelor de distribuție termica in inetriorul clădirilor.

Instalare centrala de tratare a aerului pentru sala de sport cu baterie cald/rece.

Reorganizarea rețelelor de distribuție si instalarea de robineti de separare a rețelelor de distribuție a energiei termice (in special rețea

COLEGIUL TEHNIC “ELECTOTIMIS”

Atelier etajul 1).

Refacerea instalației electrice.

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED.

înlocuire corpuri iluminat exterior cu corpuri LED.

Instalare senzori de prezenta pentru iluminatul culoarelor si bai.


Clădire


Clădirea este de structura P+1E, avand 16 săli.

Clădirea este cu pereți din beton, fara izolație termica .

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Agentul termic pentru incalzirea clădirilor din cadrul scolii este preparat la nivelul centralei termice proprii instalata intr-un spațiu special amenajat. Centrala etrmica este compusa dintr-un cazan Ferroli Pt=153 kWt si instalațiile conexe.

Sistem de încălzire / Apa calda de consumCaloriferele sunt din otel si dispun de robineti cu cap simplu.


Climatizare


Nu exista sisteme de climatizare independente.


Iluminat


Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.


Recomandări


Izolare termica clădire școala.

Refacere izolații trasee centrala termica.

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED.


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8

i jirWW II ■

jflH,

Clădire

An de construire 1925

Clădirea este de structura P, avand 4 săli.

Clădirea este cu pereți din cărămidă, fara izolație termica .

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Sistem de

încălzire /

Apa calda de

consum

Agentul termic pentru incalzirea clădirilor din cadrul colegiului este preparat la nivelul centralei termice proprii instalata intr-un spațiu special amenajat. Centrala etrmica este compusa dintr-un cazan Ferroli.

-ui

■■A'4

w'

?

Caloriferele sunt din otel si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Nu exista sisteme de climatizare independente.

Iluminat

Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu |

balast electronic.

Recomandări

Izolare termica clădire grădiniță.

Refacere izolații trasee centrala termica.


Clădirea scolii este cu pereți din cărămidă, fara izolație termica.


Clădire


Sistem de încălzire / Apa calda de consum


Climatizare


Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche. Caloriferele sunt din fonta dispun de robineti cu cap simplu.

Nu exista sisteme de climatizare independente de tip split. A fost

evocat fapul ca ar fi necesara instalarea a 2 bucăți.

Iluminat

Instalația electrica a fost refăcută recent. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic.

Iluminatul exterior pe durata nopții se realizează cu 3 corpuri de 100W cu incandescenta.

Recomandări

Reabilitare usa de acces in școala.

Verificarea dimensionării instalațiilor termice datorita problemelor de temperatura a agentului termic.

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5

IMpiS HHo' iU

Clădire

An de construire 1976

Clădirea este de structura P+1E, avand 5 Săli.

Clădirea scolii este cu pereți din cărămidă, fara izolație termica.

Ferestrele sunt duble cu tamplarie din lemn.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Agentul termic pentru incalzirea clădirilor din cadrul colegiului este preparat la nivelul centralei termice proprii instalata intr-un spațiu special amenajat.

Caloriferele sunt din otel si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Nu exista sisteme de climatizare independente.

Iluminat

Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Iluminatul exterior pe durata nopții se realizează cu un corp de generație veche.

Recomandări

Izolare termica clădire grădiniță.

înlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan.

Reabilitare instalație electrica.

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.4Clădire


An de construire 1971

Clădirea este de structura P+1E, avand 12 săli.

Clădirea scolii este cu pereți din cărămidă, fara izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.


Agentul termic pentru incalzirea clădirilor din cadrul colegiului este preparat la nivelul centralei termice proprii instalata intr-un spațiu special amenajat. Centrala etrmica este compusa dintr-un cazan Confort K2 Pt=174 kWt.


Sistem de încălzire / Apa calda de consumCaloriferele sunt din otel si dispun de robineti cu cap simplu.

Iluminat

Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic.

Iluminatul exterior pe durata nopții se realizează cu 2 corpuri.

Recomandări

Izolare termica clădire școala.

Reabilitare instalație electrica.

Refacere izolații trasee centrala termica.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.5

Wfjjjjl M Mm

SbS^^SH '    « «': '             B * TmTTnrff} - B t ■HOfflk li m

Clădire

An de construire 1964

Clădirea este de structura P

Clădirea scolii este cu pereți din cărămidă, fara izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Agentul termic pentru incalzirea clădirilor din cadrul colegiului este preparat la nivelul centralei termice proprii instalata intr-un spațiu special amenajat.

Caloriferele sunt dino tel si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Nu exista sisteme de climatizare independente.

Iluminat

Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic.

Recomandări

Izolare termica clădire grădiniță

Clădire

An de construire 1972

Liceul este alcătuit din mai multe corpuri de clădire:

 • 1. Clădire Liceu, an 1972, structura P+2E, avand 23 de săli de clasa,

 • 2. Clădire internat, an 1972, structura P+4E, avand 30 de camere,

 • 3. Clădire cantina, structura S+P,

 • 4. Clădire atelier, structura P, avand 8 Săli.

Clădirile sunt cu pereți din cărămidă/beton, fara izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirile sunt conectate la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirile căminului si cantinei dispun de rețele de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche.

Caloriferele sunt din fonta dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Exista 5 sisteme de climatizare independente de tip split. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora.

Iluminat

Instalația electrica a fost parțial refăcută. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast fer o magnetic.

Iluminatul exterior pe durata nopții se realizează cu 2 corpuri de 250W cu vapori de sodiu.

Recomandări

Izolare termica clădire școala si cămin.

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitarii.

Energy Pro Dezvoltare

01 MP

Verificarea caloriferelor si instalarea de robineti simpli sau cu cap termostatat.

înlocuire corpuri iluminat exterior cu corpuri LED

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED

EnergyPro Dezvoltare mi w


Clădire


Sistem de încălzire / Apa calda de consum


Climatizare


Iluminat


Liceul este alcătuit din mai multe corpuri de clădire:

 • 1. Clădire Liceu, an 1950, structura P+2E, avand 20 de săli de clasa,

 • 2. Clădire internat, an 1950, structura P+2E, avand 24 de camere,

 • 3. Clădire cantina, structura S+P,

 • 4. Clădire sala de sport, structura P.

Clădirile sunt cu pereți din cărămidă/beton, fara izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din te rm op an.

Clădirile sunt conectate la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirile căminelor si cantinei dispun de rețele de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație noua.

Caloriferele sunt din otel si dispun de robineti cu cap simplu.

Exista 30 sisteme de climatizare independente de tip split, A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora cu 10 aparate.

Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Iluminatul exterior pe durata nopții se realizează cu 8 corpuri de

EnergyPro Dezvoltare w iStf

250W cu vapori de sodiu.

Recomandări

Izolare termica clădire școala si internat

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

Centralizarea sistemului de climatizare.

înlocuire corpuri iluminat exterior cu corpuri LED

înlocuire corpuri de iluminat interior (becuri cu incandeseanța) cu corpuri cu LED

COLEGIUL NATIONAL DE ARTA “ION VIDU’

Clădire

An de construire 1968

Colegiul este alcătuit din mai multe corpuri de clădire:

 • 1. Clădire colegiu, an 1968, structura P+2E, avand 32 de săli de clasa si 61 de săli pentru instrumente,

 • 2. Clădire internat, an 1978, structura P+3E, avand 30 de camere,

Clădirile sunt cu pereți din caramida/beton, fara izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirile sunt conectate la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirile dispun de rețele de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche.

Caloriferele sunt din otel si dispun de ro bine ti cu cap termostatat instalate in anul 2014.

Climatizare

Exista 5 sisteme de climatizare independente de tip split. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora.

Iluminat

Iluminatul spatiilor se realizează cu becuri economice si tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic pentru anumite sălii de clasa.

Recomandări

Izolare termica clădire școala si internat

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitarii.

Punerea in practica a unor proceduri de reglaj a robinetilor cu cap

termostatat de către personalul administrativ al unitatii.

Reabilitarea instalației electrice

Climatizare


Iluminat


Recomandări


Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche, parțial refăcute.


Caloriferele sunt de generație veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu.Exista sisteme de climatizare portabile pentru sălile de examen.

Instalația electrica a fost reabilitata in anul 2002. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Iluminatul exterior pe durata nopții se realizează cu un corp de tip proiector 400W.

înlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan adaptate structurii

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

Instalare senzori de prezenta pentru iluminatul culoarelor.

EnergyPro Dezvoltare W* M»

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL “LOGOS”

Clădire

An de construire 1977

Clădirea liceului este alcatuita din doua corpuri de clădire:

Corp P+2E,

- Corp P+1E+M,

Clădirea liceului dispune de 24 de Săli de clasa si 9 birouri.

Clădirea este cu pereți din cărămidă, avand izolație termica instalata in anul 2005.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan instalate in anul 2010.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea liceului este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic si caloriferele sunt in curs de reabilitare. Se inlocuiesc caloriferele cu calorifere de otel cu robinet cu cap simplu.

Climatizare

Exista 5 sisteme de climatizare independente de tip split.

Iluminat

Instalația electrica a fost parțial reabilitata. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Iluminatul exterior pe durata nopții se realizează cu un corp de tip proiector 400W.

Recomandări

Izolare termica 2 pereți exteriori ~ 250 mp.

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitarii.

LICEUL TEORETIC BAPTIST


Clădire


Sistem de încălzire / Apa calda de consum


An de construire 2006

Clădirea liceului este de structura P+2E, avand 56 de săli de curs.

Clădirea este cu pereți din cărămidă, avand izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan, acoperișul este izolat.

Clădirea este proprietatea bisericii, existând contract de comodat pentru folosința gratuita a scolii incheiat intre biserica si Primărie.

Clădirea liceului dispune de o centrala termica proprie

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC “GERHARDINUM”

Clădire

An de construire 1909, clădire încadrata pe lista monumentelor istorice

Liceul este compus din clădirea scolii, clădirea grădiniței, clădirea internatului si clădirea cantinei.

Clădirea liceului este de structura P+2E, avand 30 de Săli.

Internatul este compus din 27 de camere.

Clădirile sunt cu pereți din cărămidă, fara izolație termica.

Ferestrele de la sălile de clase si laboratoare sunt duble cu tamplarie de lemn.

Clădirile sunt proprietatea Episcopiei Romano - Catolice.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea liceului este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche, parțial refăcute (50%).

Caloriferele sunt de generație veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Nu exista sisteme de climatizare independente.

Iluminat

Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x58W cu balast electronic.

Iluminatul exterior pe durata nopții se realizează cu 20 de corpuri cu tuburi fluorescente.

Recomandări

înlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan adaptate structurii Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe

perioadele de ocupare scăzută a unitatii. Reabilitarea instalației electrice.

COLEGIUL TEHNIC “AZUR”


An de construire 1973

Colegiul este compus din 8 corpuri de clădire:

 • -  Clădire școala, structura P+2E avand 13 clase, Clădire ateliere P+1E avand 8 ateliere,

 • -  Clădire Internat 1, sediu politie, si palatul copiilor, Clădire Internat 2, avand 33 de camere,

Sala de sport.

Clădirile sunt cu pereți din cărămidă, fara izolație termica.

Ferestrele de la sălile de clase si laboratoare sunt simple cu tamplarie de lemn.

ClădireSistem de încălzire /


Clădirea liceului este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Apa calda de consum


Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche, parțial refăcute (20%).

Caloriferele sunt de generație veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu.


Climatizare


Iluminat


Recomandări


Exista 2 sisteme de climatizare independente de tip split. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora.

Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Iluminatul exterior pe durata nopții se realizează cu 25 de corpuri cu vapori de sodiu 250W.

înlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan adaptate structurii.

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii, eventual instalarea de robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor proceduri de reglaj a acestora de către personalul administrativ al unitatii.

Reabilitarea instalației electrice si paratrăsnet.

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED

înlocuire corpuri iluminat exterior cu corpuri LED

COLEGIUL TEHNIC “EMANUIL UNGUREANU”

An de construire 1897, clădire încadrata pe lista monumentelor istorice

Liceul este compus din:

Corp A, structura D+P+2E, avand 16 Săli de clasa

Corp B, structura P+2E+M, avand 17 Săli de clasa

Clădire

Cămin, structura P+3E, avand 50 de camere

Cantina, structura P (an 1965).

Clădirile sunt cu pereți din cărămidă, fara izolație termica.

Ferestrele de la sălile de clase si laboratoare sunt duble cu tamplarie de lemn. Pe holuri geamurile sunt simple cu tamplarie de lemn.

Căminul dispune de geamuri de tip termopan.

Clădirea liceului este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum, furnizorul fiind

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche.

Caloriferele sunt de generație veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Nu exista sisteme de climatizare independente.

Iluminat

Instalația electrica este de generație veche, tablourile electrice sunt vechi. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic si fer o magnetic.

Iluminatul exterior pe durata nopții se realizează cu 4 de corpuri de tip proiector.

Recomandări

înlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan adaptate structurii

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

Reabilitarea instalației electrice.

EnergyPra Dezvoltare ăi ăăf

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 “SFANȚA MARIA”

An de construire 1892

Școala este compusa din :

Clădirea scolii (an 1980), structura P+3E,

Cantina (an 1892), structura P,

Clădire B (an 1892), structura P,

Clădire

Sala de sport (an 1892), structura P,

Clădire A (an 1970), structura P+l,

In total sunt 38 de Săli de curs si laboratoare.

Clădirile A,B si Cantina sunt cu pereți din cărămidă.

Clădirea A si cantina sunt izolate termic in anii 2013 si 2017.

Ferestrele de la sălile de clase si laboratoare sunt din termopan, instalate in anul 2008.

Clădirea liceului este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum, furnizorul fiind

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație noua, refăcute in totalitate.

Caloriferele sunt de generație noua (din otel) si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Exista 2 sisteme de climatizare independente de tip split.

Iluminat

Instalația electrica a fost reabilitata in totalitate. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x58W cu balast electronic.

Iluminatul exterior pe durata nopții se realizează cu 20 de corpuri cu tuburi fluorescente.

Recomandări

înlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan pentru 2 Săli de clasa ssi casa scării in clădirea scolii.

Izolare termica clădire școala.

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.27

K tlil t -A

KS IM!! ?       :

-miig|j|A£ .               hSS i

Hill'

■rjfAW A' 'T •

nwt; UliftiE

■   < "■ 7 saliMK

Clădire

An de construire 1974

Clădirea este de structura P+1E, avand 12 de Săli.

Internatul este compus din 27 de camere.

Clădirea este cu pereți din cărămidă, fara izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche, parțial refăcute.

Caloriferele sunt de generație veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Nu exista sisteme de climatizare independente. A fost evocat fapul ca ar fi necesare.

Iluminat

Instalația electrica a fost reabilitata in anul 2014. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Recomandări

Izolare termica clădire grădiniță.

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

Verificarea rețelei de distribuție in interiorul clădirii si a caloriferelor.

Refacerea izolațiilor traseelor rețelei de incalzire amplasate in exterior.


Clădirea scolii este de structura P+2E, avand 31 de săli.

Clădire


Internatul este compus din 27 de camere.

Clădirile sunt cu pereți din beton, fara izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Clădirea scolii este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum


Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche, parțial refăcute.

Caloriferele sunt de generație veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu. Pe holuri caoriferele sunt din otel, înlocuite recent.

Climatizare

Exista 4 sisteme de climatizare independente de tip split. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora.

Iluminat

Instalația electrica a fost reabilitata. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Izolare termica clădire școala.

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe

Recomandări

perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED


Clădire


Clădirea grădiniței este de structura P+1E, avand 20 de săli.

Clădirea este cu pereți din beton, avand izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Clădirea grădiniței este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum


Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche.

Caloriferele sunt de generație veche (din fonta) 50% si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Exista 2 sisteme de climatizare independente de tip split.

Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic.

Iluminat

Iluminatul exterior pe durata nopții se realizează cu 1 corp de tip proiector.

Izolare termica planseu parte noua grădiniță.

Recomandări

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 18


An de construire 1972

Clădire


Sistem de încălzire / Apa calda de consum


Climatizare


Iluminat


Clădirea scolii este de structura S+P+2E, avand 24 de săli de clasa si 6 laboratoare.

Clădirea este cu pereți din beton, fara izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan, instalate in anul 2007.

Clădirea scolii este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche.

Caloriferele sunt de generație veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu.

Exista 4 sisteme de climatizare independente de tip split. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora.

Tablourile electrice au fost reabilitate in anul 2017.Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic.

Iluminatul exterior pe durata nopții se realizează cu 2 de corpuri tip proiector.

Recomandări

Automatizarea sistemului de Încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

Izolare termica clădire școala

ȘCOALA GIMNAZIALA NK. 19 “AVRAM IANCU”


An de construire 1956-1970

Școala este compusa din mai multe clădiri:

- Clădire școala, an 1970, cu sediul in Bulevardul Cetatii nr.24; structura S+P+2E, avand 22 săli de clasa, clădire izolata termic, usi si ferestre din termopan,

Clădire


Clădire didactica, an 1970, cu sediul in Bulevardul Cetatii nr.24; structura S+P+1E, avand 10 săli de clasa, clădire cu pereți de cărămidă fara izolație termica, usi si ferestre din termopan,

Clădire didactica, an 1956, cu sediul in strada Aprodul Movila nr. 10; structura P, avand 4 săli de clasa, clădire cu pereți de cărămidă fara izolație termica, usi si ferestre din termopan, Clădire didactica, an 1960, cu sediul in strada Avram lancu nr.8; structura D+P+1E, avand 5 săli de clasa, clădire cu pereți de cărămidă fara izolație termica, usi si ferestre din termopan,

Cele doua clădiri din Bulevardul Cetatii sunt conectate la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum


Clădirile din strada Aprodul Movila si strada Avram lancu dispun de centrale termice proprii cu combustibil gaz natural.

Clădirile nu dispun de rețea de apa calda de consum. Apa calda este preparata prin intermediul boilerelor electrice amplasate local (4 bucăți).

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche.

Caloriferele sunt de generație noua (din otel) si dispun de robineti cu cap simplu.


Climatizare


Exista 3 sisteme de climatizare independente de tip split. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora.

Tablourile electrice au fost reabilitate recent. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x58W cu balast electronic.

IluminatIluminatul exterior pe durata nopții se realizează cu 3 de corpuri de

tip proiector cu senzor de prezenta.


Izolare termica clădire didactica an 1970.

Izolare termica clădire didactica an 1956.

Recomandări


Izolare termica clădire didactica an 1960.

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

Instalare senzori de prezenta pentru iluminatul culoarelor.

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO

Clădire

An de construire 1975

Liceul este compus din mai multe clădiri:

 • - clădirea scolii, an 1975, structura P+2E, avand 26 de săli,

 • - clădire Internat 1, structura P+3E,

 • - clădire Internat 2, structura P+3E - dezafectat,

 • - clădire Cantina,

 • - Clădire sala de sport,

 • - clădire Atelier mecanic si lacatuserie,

 • - clădire centrala termica,

Clădirile sunt cu pereți din beton, fara izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan pentru clădirea scolii, internat 1 si atelier.

Clădirea cantinei are geamuri duble de lemn.

Clădire sălii de sport are geamuri simple cu structura de fier.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea liceului este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche.

Caloriferele sunt de generație veche (din fonta) si dispun de rob ine ti cu cap simplu.

Climatizare

Exista 3 sisteme de climatizare independente de tip split.

Iluminat

Instalatiaelectrica este de generație veche.

Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Iluminatul exterior pe durata nopții se realizează cu 9 lămpi cu vapori de sodiu de 250W.

Recomandări

Izolare termica clădire școala si internat.

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

Reabilitarea instalației electrice.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.l 1

Clădire

An de construire 1976

Clădirea este de structura P+1E, avand 10 săli.

Clădirea este cu pereți din beton, fara izolație termica.

Ferestrele (an 2006) si ușile de acces (an 2017) sunt din termopan.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche, parțial refăcute.

Caloriferele sunt de generație noua (din otel) si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Exista 3 sisteme de climatizare independente de tip split. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora.

Iluminat

Instalația electrica a fost reabilitata. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic.

Iluminatul exterior pe durata nopții se realizează cu un corp tip proiector.

Recomandări

Izolare termica clădire grădiniță.

Refacere hidroizolatie clădire si copertina intrare.

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

EnergyPra Dezvoltare

W* ut*

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32

BHMBMHHBHDDHHIfl

Clădire

An de construire 1976

Clădirea este de structura P+1E, avand 17 săli.

Clădirea este cu pereți din beton, avand izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan. Acoperișul a fost refăcut in anul 2015.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea dispune de o centrala termica proprie cu combustibil gaz natural.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche.

Caloriferele sunt de generație noua (din otel) si dispun de robineti cu cap simplu si cap termostatat (40%).

Climatizare

Nu exista sisteme de climatizare independente.

Iluminat

Instalația electrica a fost reabilitata. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic.

Iluminatul exterior pe durata nopții se realizează cu un corp tip proiector.

Recomandări

Analiza si reabilitarea traseelor de distribuție a energiei termice din subsol.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12


An de construire 1900

Clădire


Sistem de încălzire / Apa calda de consum


Clădirea este de structura P, avand 7 săli.

Clădirea este cu pereți din cărămidă, fara izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche, parțial refăcute.

Caloriferele sunt de generație noua (din otel) si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Nu exista sisteme de climatizare independente.

Iluminat

Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Izolare termica clădire grădiniță.

Recomandări

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.25

EnergyPro Dezvoltare mp SI

Clădire

An de construire 1977

Clădirea este de structura P+2E, avand 30 de săli.

Clădirea este cu pereți din cărămidă, fara izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea nu dispune de rețea de apa calda de consum.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic au fost reabilitate.

Caloriferele sunt de generație noua (din otel) la parter si de generație veche (din fonta) la etaj si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Nu exista sisteme de climatizare independente. A fost evocat faptul ca ar fi necesar instalarea de unitati de climatizare la etajul 2.

Iluminat

Instalația electrica a fost reabilitata parțial, tablourile electrice sunt de generație noua. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic.

Iluminatul exterior pe durata nopții se realizează cu doua tuburi fluorescente.

Recomandări

Izolare termica clădire si acoperiș.

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

An de construire 1981

Clădirea este de structura S+P+1E, avand 8 săli.

Clădire

Clădirea este cu pereți din beton, avand izolație termica instalata in anul 2012.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum, furnizorul fiind

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche.

Caloriferele sunt de generație veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Exista 6 sisteme de climatizare independente de tip split.

Iluminat

Instalația electrica a fost reabilitata parțial. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36 W cu balast feromagnetic.

Recomandări

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6

Clădire

An de construire 1975

Clădirea este de structura P+1E, avand 4 săli.

Clădirea este cu pereți din beton, fara izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea dispune de o centrala termica proprie cu combustibil gaz natural.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche.

Caloriferele sunt de generație noua (din otel) si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Exista 4 sisteme de climatizare independente de tip split.

Iluminat

Instalația electrica a fost reabilitata. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic.

Recomandări

Izolare termica clădire grădiniță.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19

Clădire

An de construire 1970

Grădiniță funcționează la Psi Et. 1 dintr-un bloc situat pe strada Vasile Balmus. In total sunt 6 apartamente folosite pentru grădiniță. Clădirea este de structura P+1E, avand 10 de Săli.

Blocul de locuințe nu dispune de izolație termica.

Ferestrele sunt din termopan.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Pentru incalzirea spatiilor grădiniței se folosesc doua centrala termica de apartament cu combustibil gaz natural.

Caloriferele sunt de generație noua (din otel) si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Nu exista sisteme de climatizare independente.

Iluminat

Iluminatul spatiilor se realizează cu becuri cu incandescenta si becuri economice.

Clădire

An de construire 1968

Clădirea este de structura S+P+2E, avand 21 de săli.

Clădirea este cu pereți din beton, avand izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea nu dispune de rețea de apa calda de consum.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație noua, fiind reabilitate in anul 2000.

Caloriferele sunt de generație veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Exista 15 sisteme de climatizare independente de tip split.

Iluminat

Instalația electrica a fost reabilitata complet.. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W si lx36W cu balast feromagnetic.

Iluminatul exterior pe durata nopții se realizează cu un corp tip proiector.

Recomandări

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED

EnergyPro Dezvoltare Mi RM

Instalare senzori de prezenta pentru iluminatul culoarelor.

Centralizarea sistemelor de climatizare.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.15


An de construire 1968

Clădirea este de structura P+1E, avand 12 de săli.

Clădire

Clădirea este cu pereți din cărămidă, fara izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea nu dispune de rețea de apa calda de consum.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche.

Caloriferele sunt de generație veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare


Iluminat


Recomandări


Exista 2 sisteme de climatizare independente de tip split. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora.

Instalația electrica a fost reabilitata. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 4x18W cu balast electronic.

Izolare termica clădire școala.

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitarii.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2

1MJS:aitf.'.'tiiMlF s

Clădire

An de construire 1974

Clădirea este de structura P+2, avand 22 de săli.

Clădirea este cu pereți din cărămidă, fara izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Școala mai dispune de o clădire in strada Islaz nr 44-46, tip casa, cu 6 Săli de clasa si o sala de sport, an de construcție 1946. Clădirea a fost atribuita scolii in anul 2016 si este din cărămidă fara izolație termica.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche.

Caloriferele sunt de generație veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Exista 11 sisteme de climatizare independente de tip split. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora.

Iluminat

Instalația electrica a fost reabilitata. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic.

Iluminatul exterior pe durata nopții se realizează cu 4 corpuri tip proiector.

Recomandări

Izolare termica clădire școala.

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

Centralizarea sisitemelor de climatizare.

Instalare senzori de prezenta pentru iluminatul culoarelor.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 29

Clădire

An de construire 1974

Clădirea este de structura P+1E, avand 9 de săli.

Clădirea este cu pereți din cărămidă, avand izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche.

Caloriferele sunt de generație veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Exista 7 sisteme de climatizare independente de tip split. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora.

Iluminat

Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Recomandări

Reabilitare rețea si refacere izolații trasee termice subsol.

Automatizarea sistemului dc incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

Centralizarea sisitemelor de climatizare.

Instalare senzori de prezenta pentru iluminatul culoarelor.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23

N                    —•n'"1 7 / / / y                                                      ,    „ u

yX- ■■• X$gj|șijjgg

Clădire

An de construire 1970

Clădirea este de structura P+1E, avand 10 săli.

Clădirea este cu pereți din beton, fara izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic au fost reabilitate.

Caloriferele sunt de generație noua (din otel) si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Exista 10 sisteme de climatizare independente de tip split. A fost evocat fapul ca ar fi necesara Înlocuirea acestora.

Iluminat

Instalația electrica este veche. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Iluminatul exterior pe durata nopții se realizează cu 4 corpuri tip proiector.

Recomandări

Izolare termica clădire grădiniță.

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

Analiza si reabilitarea instalației electrice

Centralizarea sisitemelor de climatizare.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.31

■ESH|

'BHH

Clădire

An de construire 1974

Clădirea este de structura P+1E+M, avand 9 săli.

Clădirea este cu pereți din cărămidă, avand izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche.

Caloriferele sunt de generație veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Exista 4 sisteme de climatizare independente de tip split.

Iluminat

Instalația electrica a fost reabilitata in anul 2015. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic.

Recomandări

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.


Colegiul este compus din 3 clădiri :

- Corp 1 an 1890, structura S+P+3E, Corp 2 an 1930, structura S+P+3E, Corp 3 an 1960. structura S+P+2E,

In total sunt 34 de Săli de clasa.


Clădirile sunt cu pereți din cărămidă, fara izolație termica.


Ferestrele si ușile de acces sunt din lemn. Clasele dispun de ferestre duble de lemn pe culoare fiind ferestre simple de lemn.


ClădireSistem de încălzire / Apa calda de consum


Agentul termic pentru incalzire este preparat la nivelul unei centrale termice proprii amplasata intr-un spațiu special amenajat la subsol.

EnergyPra Dezvoltare MW mw

i                                                                                                                                                                  '-7

i ț1 ■                       ■%%

&                 gL Ijl M Mi

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche.

Caloriferele sunt de generație veche (din fonta) 80% si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Nu exista sisteme de climatizare independente.

Iluminat

Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Iluminatul exterior pe durata nopții se realizează cu 2 corpuri tip proiector.

Recomandări

înlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan adaptate structurii.

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED Izolare trasee distribuitor centrala termica.

Analiza rețelelor de distribuție a agentului termic si reabilitarea acestora.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36

Clădire

An de construire 1976

Clădirea este de structura P+1E, avand 7 de săli.

Clădirea este cu pereți din cărămidă, fara izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche.

Caloriferele sunt de generație veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Nu exista sisteme de climatizare independente.

Iluminat

Instalația electrica este de generație veche, tablouri electrice vechi. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Iluminatul exterior pe durata nopții se realizează cu 2 corpuri tip neon.

Recomandări

Izolare termica clădire grădiniță.

Automatizarea sistemului de Încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.37

Clădire

An de construire 1983

Clădirea este de structura P+3E, grădiniță avand % din parter (2săli) si un birou la Et. 1,

Clădirea este cu pereți din beton, fara izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Agentul termic pentru incalzire si acm este preparat la nivelul unei centrale termice care furnizează energia termica pentru mai multe clădiri.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche.

Climatizare

Nu exista sisteme de climatizare independente.

Iluminat

Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Recomandări

Analiza si reorganizarea rețelelor de gaz si energie termica pentru spatiile grădiniței. Opțiune: instalarea unei centrale termice proprii.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.22

a.

i h!1HIh fflpl            i"

n           ■Hfe^ B^£^™aRw<|§K,î ?.:

Clădire

An de construire 1969

Clădirea este de structura S+P+1E, avand 11 de săli.

Clădirea este cu pereți din beton, avand izolație termica instalata in anul 2012.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan instalate in anul 2012.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche.

Caloriferele sunt de generație veche (din fonta) si dispun de ro bine ti cu cap simplu.

Climatizare

Exista 1 sistem de climatizare pentru sala de spectacole.

Iluminat

Instalația electrica a fost reabilitata in anul 2010. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 4x18W cu balast feromagnetic.

Iluminatul exterior pe durata nopții se realizează cu 1 corp tip neon.

Recomandări

Analiza rețelelor de distribuție a agentului termic si reabilitarea acestora.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 16 “TAKE IONESCU”

' r~r. ~> -țr* >1 rKrrTOTwrMSnioHrffirTrMhnmMnTTW

HM3HPRW

Clădire

An de construire 1965

Clădirea este de structura S+P+2E, avand 28 de săli.

Clădirea este cu pereți din cărămidă, fara izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic au fost reabilitate.

Caloriferele sunt de generație veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Exista 4 sisteme de climatizare independente de tip split. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora.

Iluminat

Instalația electrica a fost reabilitata. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic.

Iluminatul exterior pe durata nopții se realizează cu 3 corpuri tip proiector.

Recomandări

Izolare termica clădire școala

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

EnergyPro Oezvolfare MV Mr

Clădire

An de construire 1930

Clădirea este de structura P+1E, avand 6 săli.

Clădirea este cu pereți din cărămidă, fara izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche in proporție de 50%.

Caloriferele sunt de generație noua (din otel) in proporție de 80% si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Exista 2 sisteme de climatizare independente de tip split.

Iluminat

Instalația electrica este a fost reabilitata in anul 2001. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Iluminatul exterior pe durata nopții se realizează cu 1 corp 100W.

Recomandări

Izolare termica clădire grădiniță.

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

EnerguPro Dezvoltare wnw

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20


Clădire


An de construire 1970

Clădirea este de structura S+P+1E, avand 7 de săli.

Clădirea este cu pereți din cărămidă, avand izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.


Agentul termic pentru incalzire este preparat la nivelul unei centrale termice dotata cu doua cazane SIME RS172 amplasata intr-un spațiu special amenajat.


Sistem de încălzire / Apa calda de consum


Rețelele de distribuție a agentului termic au fost reabilitate.

Caloriferele sunt de generație veche (din fonta) in proporție de 80% si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare


Iluminat


Exista 5 sisteme de climatizare independente de tip split.

Instalația electrica a fost reabilitata. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic.

Iluminatul exterior pe durata nopții se realizează cu 2 corpuri tip neon.

EnergyPro Dezvoltare M* MSI

Recomandări

Analiza sistemului de încălzire pentru uniformizarea temperaturilor interioare.

Refacere izolații trasee centrala termica.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 “CARLA PELZ”


An de construire 1903+1935

Clădire


Grădiniță este compusa din doua corpuri de clădire. Corp 1935 este nefolosit fiind in curs de expertizare. Clădirile sunt de structura S+P avand pereți din beton, fara izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Agentul termic pentru incalzire este preparat la nivelul unei centrale termice dotata un cazan ERENSAN NARI30 amplasata intr-un spațiu special amenajat.

Sistem de încălzire / Apa calda de consumRețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație noua, reabilitate la nivelul anului 2017.

Caloriferele sunt de generație noua (din otel) si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare


Exista 1 sistem de climatizare pentru sala de mese.

Iluminat


Instalația electrica a fost reabilitata si instalate tablouri electrice noi. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic.

RecomandăriGRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.4

Clădire

Grădiniță isi desfasoara activitatea in 2 apartamente de bloc avand 3 Săli de grupa. Blocul este izolat termic.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Blocul este conectat la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Grădiniță a ram as singurul consumator de energie termica conectat la rețea.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche.

Caloriferele sunt de generație veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Nu exista sisteme de climatizare independente.

Iluminat

Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Recomandări

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a uni tatii.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.27

Clădire

Grădiniță isi desfasoara activitatea in 2 apartamente de bloc avand 4 respectiv 3 camere. Blocul nu este izolat termic.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Blocul este conectat la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche.

Caloriferele sunt de generație veche (din fonta) si dispun de rob ine ti cu cap simplu.

Climatizare

Nu exista sisteme de climatizare independente.

Iluminat

Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Recomandări

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.6

Iz

Clădire

An de construire 1968

Clădirea este de structura P+2E, avand 22 de săli de clasa.

Clădirea este cu pereți din cărămidă, avand izolație termica. Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm.

Nu exista sistem de automatizare pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche.

Caloriferele sunt de generație veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Exista 1 sistem de climatizare pentru sala de mese.

Iluminat

Instalația electrica este de generație veche, tablouri electrice vechi. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic.

Recomandări

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30

■1^IIif ■—IMMMM

IMMSMg iaSîL&- -:gSHH^^Ui MKȘaȘSlfciKj--            ; ■ț>ll|| ddj ) mkMHM

Clădire

An de construire 1975

Clădirea este de structura P+1E, avand 8 de săli.

Clădirea este cu pereți din beton, fara izolație termica.

Ferestrele si ușile de acces sunt din termopan.

Sistem de încălzire / Apa calda de consum

Clădirea este conectata la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Clădirea dispune de rețea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm.

Exista un sistem de automatizare Danfoss pentru rețeaua de distribuție a agentului termic.

Rețelele de distribuție a agentului termic sunt de generație veche.

Caloriferele sunt de generație noua (din otel) si dispun de robineti cu cap simplu.

Climatizare

Nu exista sisteme de climatizare independente.

Iluminat

Instalația electrica este de generație veche, tablourile electrice sunt de generație noua. Iluminatul spatiilor se realizează cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic.

Iluminatul exterior pe durata nopții se realizează cu 3 becuri 100W.

Recomandări

Izolare termica clădire grădiniță.

Izolare trasee termice subsol.

 • 3.4 Energii regenerabile la nivel local

Potențialul de energie regenerabila solara in zona Municipiului Timișoara se incadreaza in zona II de radiație solara. Astfel potențialul radiației solare aferenta este de: 1 300 [kWh/m2 an] si o durata de strălucire anuala de 2 000 [h/an];

3CNADER/B1AÎ1ESCCARA

INTENSITATEA RADIAȚIEI

SOLARE(kV/h/m2/^

>1350

1300-1350

1250-1300

IV

1200-1250

V

<1200

Fly.3.1 Harta solara a României

La nivelul administrației publice exista un interes deosebit pentru valorificarea resurselor regenerabile din zona.

a**w

V

■tfrirai

C4t>f

îîtffrm


•J l‘l<n


f.


? mtlfi


Ury.t >


J UftKtțTijvM


&4*a


&1£>J


ifSUttT


oro


Durata medie anuala de strălucire a soarelui (1961-2000)

Potențialul de energie regenerabila eoliana la nivelul localității Geoagiu, HD este:

Resursele de vânt ale ROMÂNIEI Io 50 m inaitirne pentru diferita condiții topografice

montan m/s

a înalta

*Z.T.E.

maro m/a

deschisa w/mp

zona m/a

literala

w/mp

terenuri plate

dealuri ai m/a

pcdlauri w/ mp

m/a

w/mp

>11.5

>1800

>9.0

>800

>8.5

>7Q0

>7.5

>500

>6.0

>250

10.0-114

120C-16CO

8.0-9.0

SOC-800

7.0 -8.5

400-700

6.5-7.5

300-500

5.Q-6.0

150-250

8.5-10.0

700-1J00

7.3-8.0

400-600

6,0-74

250-400

5.5-6.S

2SX1-3CO

4.5-5.0

100-150

7.0-8.5

4CQ—7CO

5.5-7.0

200-400

5.0-6.C

150-230

4.5-5.5

ICO-200

3.5—4.5

50-100

<7.0

<400

<5,5

<200

<5.0

<150

<4.5

<100

<3.5

<50

Din harta prezentata mai sus rezulta un potențial eolian mediu aferent zonei Municipiului Timișoara pentru o viteza medie a vantuluiu de 3-4 [m/s].

EnergyPro Dezvoltare

mV nm*

Resursele de biomasa

POTENȚIALUL ENERGETIC AL BIOMASE1 IN ROMANIA


Bfomass aqnaita


1,4 % biomasa forestiera


Potențialul energetic al biomasei județului Timiș este de si 96,6 % biomasa agricola adica un total de 213 terajouli.
 • 4.PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENTEI

ENERGETICE

 • 4.1 Nivelul de referința

Consumul de TEP actual este:

Serviciu / energii

Destinație

TEP

2014

TEP

2015

TEP

2016

Serviciul de salubritate

972,7

1.034,7

873,3

Serviciul de Transport public

2.762,1

3.148,7

3.068,3

Serviciul de incalzire

49.791,5

51.516,9

50.584,9

GAZE NATURALE

Casnici

63.858,6

71.528,1

78.841,6

Terțiari

8.598,7

8.999,3

9.565,3

Asimilați

707,0

1.785,7

1.568,7

Industriali

3.228,1

0,0

0,0

Secundari

64.281,3

76.668,1

91.913,2

Comerciali

11.872,0

13.460,0

14.540,7

ENERGIE ELECTRICA

Biciclete

0,6

7,8

3,5

Camere supraveghere

0,0

0,2

0,6

Diverse

37,8

35,3

44,6

Fântâni

29,7

29,1

35,8

Iluminat

1.200,5

1.161,7

1.013,7

Obiective

89,2

102,7

94,8

Pompare

1,9

2,4

2,1

Semafoare

15,8

15,3

35,8

Scenariul de evoluție a consumului de energie la nivelul Municipiului Timișoara este unul liniar, cu o tendința posibila de descreștere datorita masurilor de eficientizare a consumului.
La nivelul Primăriei exista o preocupare continua de modernizare a clădirilor aflate in administrare, existând in palanurile pe termen scurt si mediu proiecte de investiții cu finanțări europene pentru modernizarea clădirilor.
 • 4.2 Formularea obiectivelor

Pentru a avea o viziune de ansamblu asupra potențialului de economii de energie prezentam intai proiectele legate de eficienta energetica realizate in ultimii ani la nivelul Municipiului Timișoara. Proiectele realizate arata preocuparea administrației locale pentru eficienta energetica precum si interesul accesării fondurilor europeene pentru dezvoltarea si modernizarea obiectivelor aflate in administrare.

Pentru sectorul de transport public:

| Nr crt

Masuri de eficienta energetica implementate pana in prezent, precum si proiecte/planuri pentru viitor transport Public

Econom ie

de energie estimate (tep/an)

Investiție necesara estimate (mii lei)

| Anul PIF

Economie realizata in anul current (tep/an)

1 1-

Instruirea vatmanilor, șoferilor, privind adoptarea unei maniere de conducere eco

| 24

|        80

Permanent

1          18

1 2.

Modernizarea iluminatului exterior la Garaj Auto cu lămpi economice cu tehnologie LED

[       4

|        60

|     2014

1            4

1 3-

Montarea unei centrale termice si refacerea instalațiilor termice interioare la Centrul Social Sindical

1 io

|      230

|     2014

1 11

1 4.

Montarea unei centrale termice si refacerea instalațiilor termice interioare la Secția Transport Troleibuze - Troleibuze Skoda

1 io

|      280

|     2015

|        9,3

1 5.

Montarea unei centrale termice si refacerea instalațiilor termice interioare la Clădirea Administrativa de pe Platforma Dambovita

1 8

|      210

|     2015

1        7,7

1 6.

Montarea unei centrale termice si refacerea instalațiilor termice interioare la Secția Transport Troleibuze ~ Hala veche

1     12

|      350

|      2016

1         12

Pentru sectorul termoficare:

 • 1.Proiectul “ Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformării la normele de Protecția Mediului privind emisiile Poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana” care a presupus realizarea a 3 lucrări:

 • - Retehnologizarea a trei cazane de abur , CAE1, CAE2 SI CAE3 (IMA6), in CET SUD

 • - Retehnologizarea a doua cazane de apa fierbinte, CAF 2 si CAF 4, in CET Centru

- Retehnologizare pompe transport termoficare CET Timișoara Centru si CET Timișoara Sud

 • 2. Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea de unitati de cogenerare cu motoare termice CET Buzias - Adaptare instalații electrice in vederea racordării la nivelul de tensiune de 20 kV. Servicii de proiectare si execuție lucrări.

 • 3. Extinderea rețelei de termoficare primara prin transformarea unei Centrale Termice in Punct Termic - CT Sorin Ti tel

 • 4. Re abilitare a rețelei termice primare DN 600 pe strada Islaz care a constat in inlocuirea a 432 m.

Obiectivele pe termen mediu si lung privind eficienta energetica la nivelul administrației locale au fost trasate pe următoarele direcții:

 • 4.3 Proiecte prioritare

Clasificare

Municipalitatea are formulate obiective clare care au fost adoptate in „Planul de mobilitate urbana durabila” Strategia acopera polul de creștere Timișoara, format din municipiul Timișoara si comunele Becicherecu Mic, Bucovat, Dudestii Noi, Dumbravita, Ghiroda, Giarmata, Giroc, Mosnita Noua, Ortisoara, Pischia, Remetea Mare, Sacalaz, Sag, Sanandrei, Sanmihaiu Roman si se refera la perioada 2016 - 2030.

Planul de Mobilitate Urbana Durabila este un document strategic, nivelul de detaliere a intervențiilor (masuri si proiecte) fiind adaptat in consecința. Astfel, in faza de implementare a PMUD vor fi necesare studii de fezabilitate privind investițiile propuse, conform legislației in vigoare, inclusiv in ceea ce privește amplasamentul exact si soluția tehnica optima, respectiv analiza impactului asupra mediului pentru proiectele relevante.

Planul de Mobilitate Urbana Durabila Timișoara va fi supus procedurii de evaluare a impactului PMUD asupra mediului in baza HG nr. 1078/2004, incluzând informarea si consultarea publicului.

De asemenea, se recomanda actualizarea periodica a PMUD si a modelului de transport aferent, cel puțin o data la 5 ani sau mai des, in funcție de evoluțiile viitoare in zona polului de creștere Timișoara.

Proiectele prioritare pe categorii sunt prezentate in „Strategia integrata de dezvoltare urbana 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare 2015-2020”

Administrația locala stapaneste bine procedurile pentru toate instrumente financiare disponibile precum si schemele financiare disponibile dovada fiind numărul mare de proiect implementate prin:

 • > Finanțări Europeene,

 • > Finanțări din fonduri speciale dedicate energiei / mediului,

 • > Utilizarea de credite,

 • > Leasing pentru echipamente,

 • > Scheme ESCO - contract pentru sistemul de iluminat public,

 • > Parteneriat public-privat (PPP).

De asemenea furnizaorii de servicii la nivelul Municipaliatii au formulate obiective de eficienta stabilita prin programele de imbunatatire a eficientei energetice depuse anual la ANRE.

Pentru sectorul Transport public :

| Nr crt

Masuri de eficienta energetica implementate pana in prezent, precum si proiecte/planuri pentru viitor transport Public

Economi

e

de energie estimate (tep/an)

Investiție necesara estimate (mii lei)

| Anul PIF

Economie realizata în anul current (tep / an)

1 1.

Achiziționarea a 6 buc autobuze de capacitate mica tip Mercedez Benz

1 1

|       563

|     2017

1

1 2.

Modernizarea iluminatului exterior cu lămpi economice cu tehnologie LED la Centrul Social Sindical

1 5

|        80

|     2017

1

1 3.

Achiziționarea a 55 buc. autobuze

| 34

|    37.000

|      2019

1

1 4.

Achiziționarea a 10 buc tramvaie

1 11

|    135.000

|      2020

1

Pentru sectorul Termificare :

 • 1. Proiectul Reabilitarea rețelelor termice primare si secundare - Proiect european ce se va derula in cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 axa 7.1,

 • 2. Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea de unitati de cogenerare cu motoare termice - CT Dunarea - Adaptare instalații electrice in vederea racordării la nivelul de tensiune de 20 kV. Servicii de proiectare si execuție lucrări,

 • 3. Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud in rețeaua de transport prin funcționarea interconectata cu CT Centru,

 • 4. Eficientizarea producerii de energie termica la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile,

 • 5. Cogenerare de inalta eficienta CT Dragalina,

 • 6. Cogenerare de inalta eficienta CT IMT,

 • 7. Retehnologizare CAF nr. 1 CET Sud.


EnergyPro Dezvu.are

Elaborare PIEE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

 • 5. LISTA MASURILOR DE CREȘTERE A EFICIENTEI ENERGETICE

Masurile de eficienta energetica care pot fi implementate la nivelul obiectivelor sunt:

?^'Sâcipr^T^yL

Mâsuride         7

Indicator ■. cânt

! ValoaTecalculataa economiei de :                energie       'ri;

Fonduri necesare

■ Sursa de finanțare

Perioada de aplicare

.< Tconsum

Ținta

tep/an

1 lei/an ;

CLĂDIRI PUBLICE

1

COLEGIUL NATIONAL BANATEAN

Automatizare a sistemului de Încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

22,6

82.735,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

2

COLEGIUL NATIONAL BANATEAN

Instalarea de robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unei proceduri de reglaj

1

Reducere consum 10 %

11,3

41.367,5

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

3

COLEGIUL NATIONAL BANATEAN

Izolare termica si înlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan adaptate structurii

1

Reducere consum 20 %

22,6

82.735,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

4

COLEGIUL NATIONAL BANATEAN

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x5 8W cu corpuri cu LED

1

Reducere consum 40 %

2,0

11.101,1

58.291

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

5

LICEUL TEORETIC “DOSITEI OBRADOVICI”

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a

1

Reducere consum 20 %

0,0

0,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025


EnergyPro Oezvo..are

Elaborare PIEE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

Măsuri de economie 7 de energie .    ;

Indicator cant

Valoare calculata a economiei de

Fonduri ■’ necesare

Sursa de finanțare

Perioada de aplicare

cdnsum   £ • • / G

• Ținta

; ; tep/an

2 lei/an

CLĂDIRI PUBLICE

unitatii

6

LICEUL DE ARTE PLASTICE MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

Automatizarea sistemului de Încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

0,0

0,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-2025

7

COLEGIUL TEHNIC DE VEST

Automatizare a sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

12,1

44.270,9

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

8

COLEGIUL TEHNIC DE VEST

Izolare termica clădire liceu

1

Reducere consum 40 %

24,2

88.541,8

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

9

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.12

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

4,6

16.975,5

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025


EnergyPro DezvL..are

Elaborare PIEE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

t.T JV^suritd^^^cono'mie' ■ ■

■ In d* cator

. Valoare c

alculata a economiei de energie f ’Ț :

•       Ti'rf -11 'M '

Bursa de finanțare

Perioada de aplicare

cant

■ Ținta

tep/an

lei/an

necesare

CLĂDIRI PUBLICE

10

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.12

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x3 6W cu corpuri cu LED

1

Reducere consum 40 %

0,2

1.174,5

9.936

Buget local, fonduri europe ene

2017-

2025

11

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.12

înlocuire corp iluminat exterior cu lampa cu LED

1

Reducere consum 40 %

0,0

175,2

1.380

Buget local

2017-2025

12

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

C.F.R.

Izolare termica clădire grădiniță

1

Reducere consum 40 %

2,1

7.782,8

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-2025

13

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT C.F.R.

Refacere izolații trasee Colterm

1

Reducere consum 10 %

0,5

1.945,7

NC

Buget local, fonduri europeane

2017-

2025

14

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT C.F.R.

Conectare rețea ACM la furnizor Colterm

1

Reducere consum 40 %

0,0

203,9

NC

Buget local, fonduri europe ene

2017-2025

15

LICEUL TEORETIC

“BARTOK BELA”

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

6,7

24.362,6

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025


EnergyPra Dezvc»..are

Elaborare PIEE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

O-■S®

de energie     y..

Iiidicatpr

Valoare calculata -a economiei de ;

t I^ondnri ;; necesare

Sursă de finanțare

Perioada de aplicare

: tep/ăn

lei/an ■'

CLĂDIRI PUBLICE

16

LICEUL TEORETIC "BARTOK BELA”

Izolare termica clădire liceu

1

Reducere consum 40 %

13,3

48.725,1

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

17

GRĂDINIȚĂ CU

PROGRAM PRELUNGIT

NR. 10

Izolare termica clădire grădiniță

1

Reducere consum 40 %

0,0

0,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-2025

18

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10

Instalare izolații pe traseelele de la distribuitorul centralei termice

1

Reducere consum 10 %

0,0

0,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

19

COLEGIUL

NATIONAL” CONSTANTIN

DIACONOVICI LOGA”

înlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan adaptate structurii

1

Reducere consum 20 %

4,0

14.461,6

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

20

COLEGIUL

NATIONAL?)CONSTANTIN

DIACONOVICI LOGA”

Implementarea unei proceduri de reglaj al robinetilor cu cap termostatat pe duratele de ocupare scăzută a liceului

1

Reducere consum 10 %

2,0

7.230,8

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-2025

21

COLEGIUL

NATIONAL”CONSTANTIN

DIACONOVICI LOGA”

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitarii

1

Reducere consum 15 %

3,0

10.846,2

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025


EnergyPro OEZVL.,are

Elaborare PIEE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

'j. -f- ,Lj .’X-,: jC - ■_:? j.;F                    77’

r Masuri de economic

<T     deenergie;N?:7

Indicator

.LTcânt'u 7

7 ? Valoare calcula tara economiei: de tLU-J-             energic             ■

Fonduri ; necesare

Sursa de finanțare

Perioada de aplicare

:      ;:?7;;cpnsuin<^ 7?

i Ținta

tep/an ■;

lei/an

CLĂDIRI PUBLICE

22

COLEGIUL NATIONAL “ANA ASLAN’

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

4,3

15.752,1

NC

Buget local, fonduri europe ene

2017-

2025

23

COLEGIUL NATIONAL “ANA ASLAN’

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x3 6W cu corpuri cu LED

1

Reducere consum 40 %

0,2

939,6

7.949

Buget local, fonduri europeene

2017-2025

24

COLEGIUL NATIONAL “ANA ASLAN’

Izolare termica clădire colegiu

1

Reducere consum 40 %

8,6

31.504,3

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-2025

25

COLEGIUL TEHNIC

ENERGETIC “REGELE

FERDINAND I”

Izolare termica clădire colegiu

1

Reducere consum 40 %

9,2

33.508,2

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

26

COLEGIUL TEHNIC

ENERGETIC “REGELE

FERDINAND I”

Automatizare a sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

4,6

16.754,1

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

27

COLEGIUL TEHNIC

ENERGETIC “REGELE

FERDINAND I”

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x3 6W cu corpuri cu LED

1

Reducere consum 40 %

0,2

1.174,5

9.936

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025


Energy Pro Dezvn..dre

Elaborare PIEE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

ride energie^ < -r'

Indicâtqr cant

1 Valoare calculata a economiei de ijV.        ;     energie

Fonduri necesare

Sursade finanțare

Perioada de aplicare

j :coiistirnT<>;

Ținta

tep/an ■■■'

lei/an

CLĂDIRI PUBLICE

28

COLEGIUL TEHNIC

ENERGETIC “REGELE

FERDINAND I”

înlocuire corpuri iluminat exterior cu corpuri LED

1

Reducere consum 40 %

0,3

1.752,0

13.800

Buget local

2017-2025

29

COLEGIUL TEHNIC

ENERGETIC “REGELE

FERDINAND I”

înlocuire corpuri iluminat sala de sport cu corpuri LED

1

Reducere consum 40 %

0,9

4.905,6

92.000

Buget local

2017-

2025

30

COLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA “CASA

VERDE”

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitarii

1

Reducere consum 20 %

10,9

40.000,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

31

COLEGIUL DE

SILVICULTURA SI AGRICULTURA “CASA VERDE”

Izolare termica clădire internat

1

Reducere consum 10 %

5,5

20.000,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

32

COLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA “CASA VERDE”

înlocuire corpuri iluminat exterior cu

corpuri LED

1

Reducere consum 40 %

0,5

2.628,0

20.700

Buget local

2017-

2025

33

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 21 “VICENTIU BABES”

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

9,4

34.367,7

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025


Energy Pro Dezvu.âre

Elaborare PIEE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

s-: ■ytzi

Masuri

Af^c^nergjieL^-:. ■ /j.

Indicator

/ z cant'z:

; I Valoare calculata a economiei de

U;'L:               • energie        ■‘■B A’. J-

fonduri necesare

Sursa de finanțare

Perioada de aplicare

AA'Tinta A •’

tep/ăn

lei/an j

CLĂDIRI PUBLICE

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 21 “VICENTIU BABES”

Izolare termica clădiri școala

1

Reducere consum 40 %

18,8

68.735,3

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

35

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 21 “VICENTIU BABES”

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x3 6W cu corpuri cu LED

1

Reducere consum 40 %

0,3

1.526,8

12.917

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 21 “VICENTIU BABES”

înlocuire corpuri iluminat sala de sport cu corpuri LED

1

Reducere consum 40 %

0,6

3.433,9

64.400

Buget local

2017-

2025

37

LICEUL TEORETIC

“WILLIAM SHAKESPEARE”

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

9,0

32.989,5

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

38

LICEUL TEORETIC

“WILLIAM SHAKESPEARE”

Izolare termica clădire C - strada Moise Nicoara.

1

Reducere consum 10 %

4,5

16.494,8

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

39

LICEUL TEORETIC

“WILLIAM SHAKESPEARE”

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED

1

Reducere consum 40 %

0,5

2.862,8

19.375

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

Elaborare PIEE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

■   U ??EU -U - ? A AU-         '■24U

M

;de energieW’:

Indicator cant

; Valoare calculata a economiei de energie A. :        ■

fonduri necesare

Sursa de finanțare

Perioada de aplicare

î f ■ 3^.:;              t V,1j           ’V           ~-

Ținta

ten/an .

i lei/an

CLĂDIRI PUBLICE

40

LICEUL TEORETIC “JEAN LOUIS CALDERON”

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

14,6

53.360,3

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

41

LICEUL TEORETIC “JEAN LOUIS CALDERON”

Izolare termica clădire școala generala

1

Reducere consum 40 %

9,2

33.600,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

42

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

Izolare termica clădire grădiniță

1

Reducere consum 40 %

0,0

0,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

43

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.48

Izolare termica clădire grădiniță si înlocuire ferestre cu tamplarie de lemn cu geamuri de tip termopan.

1

Reducere consum 50 %

0,0

0,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-2025

44

LICEUL TEORETIC “VLAD TEPES”

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

2,9

10.640,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

45

LICEUL TEORETIC

“VLAD TEPES”

Izolare termica clădire liceu

1

Reducere consum 40 %

5,8

21.280,1

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025


EnergyPro Oezvu.are

Elaborare PIEE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

‘i-'a'f-        .-2

7^fflI.7'i7tSectQr 7< ;      '

Masuri de economie : 7          erieirgiei /’2 •

Indicator cant

Valoare calculata a economiei de , 77777t<77Uw77lenefgde       Ț --7: 17’

< Fbiiduri necesare

Sursa de finanțare

Perioada de aplicate

;•//consum^ 77. 7^777

7 W Ținta 7 <

tep/ân

lei/an

CLĂDIRI PUBLICE

46

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.28

Izolare termica clădire grădiniță

1

Reducere consum 40 %

8,7

31.642,9

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

47

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.28

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

4,3

15.821,5

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

48

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.30

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

10,7

39.166,9

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

49

LICEUL WALDORF

Izolare termica corpuri B,C si sala de sport.

1

Reducere consum 40 %

0,0

0,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

50

LICEUL WALDORF

înlocuire ferestre vechi cu ferestre tip termopan pentru clădirea liceului.

1

Reducere consum 20 %

0,0

0,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

51

LICEUL WALDORF

înlocuire usi de lemn -acces liceu cu usi de termopan.

1

Reducere consum 2 %

0,0

0,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025


EnergyPro Dezvu.âre

Elaborare PIEE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

</-4F'3Șectpr

; MasurideeConbinie ; El<' ?;7deenergiet

Țiidicator A cant

/ Valoare calculata a economiei de

Fonduri necesare

Sursa de finanțare

Perioada ' ' dej aplicare

/Ținta

tep/an .■■■

lei/an

CLĂDIRI PUBLICE

52

COLEGIUL ECONOMIC

“FRANCESCO

SAVERINO NITTI”

Izolare termica clădiri

1

Reducere consum 40 %

21,8

79.706,4

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

53

COLEGIUL ECONOMIC

“FRANCESCO

SAVERINO NITTI”

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

10,9

39.853,2

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

54

COLEGIUL ECONOMIC

“FRANCESCO

SAVERINO NITTI”

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x3 6W cu corpuri cu LED

1

Reducere consum 40 %

0,2

1.350,7

11.426

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

55

COLEGIUL ECONOMIC

“FRANCESCO SAVERINO NITTI”

înlocuire corpuri iluminat exterior cu corpuri LED

1

Reducere consum 40 %

0,3

1.927,2

15.180

Buget local

2017-

2025

56

GRĂDINIȚĂ CU

PROGRAM PRELUNGIT

NR. 14

Izolare termica clădire grădiniță

1

Reducere consum 40 %

8,9

32.707,3

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

57

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

4,5

16.353,7

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025


EnergyPra Dezvc>..are

Elaborare PIEE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

h'i

ȘâuAR® Sector

-Indicator cant

Valoare calculata a economiei de ;

. erietgie              L,J:

Fonduri riecesare

Sursa de finanțare

Perioada de aplicate

: :5; < consiun;' i       1

:tep/an

lei/an ;

CLĂDIRI PUBLICE

58

GRĂDINIȚĂ CU

PROGRAM SAPTAMANAL

Instalare izolații pe traseelele de la distribuitorul centralei termice.

1

Reducere consum 2 %

0,0

0,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

59

LICEUL TEORETIC “GRIGORE MOISIL”

Izolare termica clădire liceu si gimnaziu

1

Reducere consum 40 %

13,2

48.453,2

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

50

LICEUL TEORETIC “GRIGORE MOISIL”

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x3 6W cu corpuri cu LED

1

Reducere consum 40 %

0,7

3.699,6

31.298

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

61

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

“FRANZ LUKAS”

Izolare termica clădire grădiniță

1

Reducere consum 40 %

0,0

0,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

62

LICEUL TEORETIC ‘NIKOLASUS LENAU”

Izolare termica clădiri

1

Reducere consum 40 %

28,1

102.763,2

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

63

LICEUL TEORETIC ‘NIKOLASUS LENAU”

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitarii

1

Reducere consum 20 %

14,1

51.381,6

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

64

GRĂDINIȚĂ CU

PROGRAM PRELUNGIT

“NIKOLAUS LENAU”

înlocuire ferestre fațada cu ferestre de tip termopan adaptate structurii.

1

Reducere consum 10 %

0,0

0,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025


EnergyPro Dezvu.are

Elaborare PIEE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

3-                    /l Lâ'A-*1'       tS'LU"

Indicator

1L Valoare calculataa economieide ; eiiergie^ tT'/ȚCv .. i:/;.

^dnduri necesare

Sursade finanțare

Perioada de aplicare

*^£1; ir                 ?J’j;ii, ’;i; y. j/'       ț >■- î r'/= -'4-

;.iT/'\Ti<:7:'C.0riȘU^

GȚTinta/ /;

tep/an

lei/an i ;

CLĂDIRI PUBLICE

65

GRĂDINIȚĂ CU

PROGRAM PRELUNGIT

“NIKOLAUS LENAU”

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

1

Reducere consum 20 %

0,0

0,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

66

GRĂDINIȚĂ CU

PROGRAM PRELUNGIT

“NIKOLAUS LENAU”

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x3 6W cu corpuri cu LED

1

Reducere consum 40 %

0,1

411,1

3.478

Buget local, fonduri europeene

2017-2025

67

COLEGIUL TEHNIC “HENRY C O AN DA”

Izolare termica clădiri

1

Reducere consum 40 %

70,3

257.048,5

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

68

COLEGIUL TEHNIC “HENRY COANDA”

Auditul si analiza sitemului de distribuție a energiei termice, izolarea consumatorilor si reorganizarea circuitelor.

1

Optimizare circuite

0,0

0,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

69

COLEGIUL TEHNIC “HENRY COANDA”

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

1

Reducere consum 20 %

35,1

128.524,3

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025


EnergyPro UezvL..dre

Elaborare PIEE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

■■3 47333U47W333'4 ;4473 44

734 477 7'

3    3 de eiiergie: ■■ 3.7 3 M ;_-i

iildicâtdr carit

3 Valoare calculata a economiei de

Fonduri necesare

Sursa de finanțare

Perioada de aplicare

=7       cpnșurilj/'7 - 3- ..:7 ‘ 7

Ținta

4 tep/an ;

lei/an ;

CLĂDIRI PUBLICE

70

COLEGIUL TEHNIC “HENRY COANDA”

înlocuire corpuri iluminat exterior cu corpuri LED

1

Reducere consum 40 %

0,4

2.102,4

16.560

Buget local

2017-

2025

71

COLEGIUL TEHNIC “HENRY COANDA”

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED

1

Reducere consum 40 %

0,3

1.820,5

15.401

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

72

COLEGIUL TEHNIC HON MINCU”

Izolare termica clădiri

1

Reducere consum 40 %

53,3

194.953,2

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

73

COLEGIUL TEHNIC HON MINCU”

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

1

Reducere consum 20 %

26,7

97.476,6

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-2025

74

COLEGIUL TEHNIC “ION MINCU”

Instalare senzori de prezenta pentru iluminatul culoarelor.

1

Reducere consum 60 %

0,2

1.057,0

2.981

Buget local, fonduri europeene

2017-2025

75

COLEGIUL TEHNIC

“ELECTOTIMIS”

Izolare termica clădire școala, internat, sala de sport.

1

Reducere consum 40 %

13,7

50.000,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025


EnergyPro Oezvt>..âre

Elaborare PIEE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

LT,L<r                                  '■■ T ?i

L.j ;zlSi-â^uTir:iies‘ e&aidoiiiîeU T

Valoarecalculata a economiei de .energie     TA     Țf •_.

Fonduri necesare

Sursa de finanțare

Perioada de aplicare

$ W   c°nsum

%77

Ținta

tep/ân 3-'

lei/ân

CLĂDIRI PUBLICE

76

COLEGIUL TEHNIC

“ELECTOTIMIS”

înlocuire geamuri cu rame metalice cu sisteme de tip termopan pentru clădirea atelierului.

1

Optimizare consum

0,0

0,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

77

COLEGIUL TEHNIC “ELECTOTIMIS”

Refacerea rețelei de apa calda de consum pentru toate clădirile colegiului si utilizarea boilerului din centrala termica.

1

Optimizare consum Acm

0,0

0,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

78

COLEGIUL TEHNIC

“ELECTOTIMIS”

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED.

1

Reducere consum 40 %

0,3

1.879,2

15.898

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

79

COLEGIUL TEHNIC “ELECTOTIMIS”

înlocuire corpuri iluminat exterior cu

corpuri LED

1

Reducere consum 40 %

0,2

1.226,4

9.660

Buget local

2017-

2025

80

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 20

Izolare termica clădire școala

1

Reducere consum 40 %

2,2

8.000,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

81

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 20

Refacere izolații trasee centrala termica.

1

Optimizare consum

0,0

0,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025


EnergyPro Dezvu.âre

Elaborare PIEE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

•.TMâ's.Ur^

deenergie ăh M'7 Ci

BIOS

Valoare calculata a economici de

.4..“ ■■■;

Fonduri necesare

Sursa de finanțare

Perioada de aplicare

: 7cant- Ț ;;

‘.2/Ținta; ;

țep/ân ;

lei/an

CLĂDIRI PUBLICE

82

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 20

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED

1

Reducere consum 40 %

0,2

939,6

7.949

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

83

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8

Izolare termica clădire grădiniță

1

Reducere consum 40 %

0,8

3.000,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

84

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 1

Automatizarea sistemului de Încălzire si reglajul temperatura pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

1

Reducere consum 20 %

3,2

11.637,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-2025

85

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5

Izolare termica clădire grădiniță

1

Reducere consum 40 %

2,2

8.000,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

86

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x3 6W cu corpuri cu LED

1

Reducere consum 40 %

0,1

293,6

2.484

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

87

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.4

Izolare termica clădire școala

1

Reducere consum 40 %

3,3

12.000,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025


EnergyPro Dezvu.dre

Elaborare PIEE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

^MasuiȘdeeeononiie

C 'T ':Qde energie;,Ț U?

Indicatori

;; . cant •; •

Valoare calculata a economiei de

<      ?         i energie puf'■? i? r UC14. ?

Fonduri . necesare

: Sursa de finanțare

Perioada de aplicare

T Tințâ; N

•M tep/ân

lei/an T?

CLĂDIRI PUBLICE

88

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.5

Izolare termica clădire grădiniță

1

Reducere consum 40 %

0,9

3.400,0

NC

Buget local, fonduri europe ene

2017-2025

89

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA

Izolare termica clădiri

1

Reducere consum 40 %

43,1

157.553,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

90

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

1

Reducere consum 20 %

21,5

78.776,5

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-2025

91

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA

înlocuire corpuri iluminat exterior cu corpuri LED

1

Reducere consum 40 %

0,1

350,4

2.760

Buget local

2017-

2025

92

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x3 6W cu corpuri cu LED

1

Reducere consum 40 %

0,2

1.350,7

11.426

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

93

LICEUL CU PROGRAM SPORIV “BANATUL”

Izolare termica clădiri

1

Reducere consum 40 %

42,9

156.901,2

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025


EnergyPro □ezvc>..âre

Elaborare PIEE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

A'        7 nt. , t .^.->4

: 1 \r-

V MasuridUbcondmie^

iIndicator

;■ Valoare calculata a economiei de

'■                                                    ' T Ți - -7- •. ■ '.vi, ■■            •• "-1.U.-V- ;?                            •

; energie -■.

:' ■ î                   : -7 '■ ■-.

//Fonduri/

' necesare

Sursade finanțare

Perioada de aplicare

consum

Ac’Tinta\:

tep/ân

lei/ani

CLĂDIRI PUBLICE

94

LICEUL CU PROGRAM

SPORIV “BANATUL”

Automatizare a sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

1

Reducere consum 20 %

21,5

78.450,6

NC

Buget local, fonduri europeene

2017

2025

95

LICEUL CU PROGRAM

SPORIV “BANATUL”

înlocuire corpuri iluminat exterior cu corpuri LED

1

Reducere consum 40 %

0,3

1.401,6

11.040

Buget local

2017-2025

96

LICEUL CU PROGRAM SPORIV “BANATUL”

înlocuire corpuri de iluminat interior (becuri cu

incande seanța) cu corpuri cu LED

1

Reducere consum 60 %

0,2

1.101,1

3.220

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

97

COLEGIUL NATIONAL DE ARTA “ION VIDU5

Izolare termica clădiri

1

Reducere consum 40 %

28,2

102.915,9

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

98

COLEGIUL NATIONAL DE ARTA “ION VIDU’

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii.

1

Reducere consum 20 %

14,1

51.458,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

99

LICEUL PEDAGOGIC “CARMEN SYLVA”

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a

1

Reducere consum 20 %

10,7

39.166,9

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025


EnergyPro DezvL..are

Elaborare PIEE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

®77SectdrAf 1^.77 ir;

i-:' -1’.7 './/U ' ■' ’-.SfX / Ș’

; Maisuri de/ecddomic > ; ;</:de>energie3: j

Ihdicdțdr cant

Valoarecalculata a econoniiei de

; ? ■ ■< ii.- ’U            i- ■ ; :<;■ Ț,                                ■            - - u ■- 3              . -

Fonduri necesare

Sursa de finanțare

Perioada de aplicare

'.Lv5-                          4',-                  ■a.'Ui Ț.;-^

'M ■   xsdnȘu m

Tiiita

• tțp/an

Iei/an

CLĂDIRI PUBLICE

unitatii

100

LICEUL PEDAGOGIC “CARMEN SYLVA”

înlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan adaptate structurii

1

Reducere consum 10 %

5,4

19.583,5

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

101

LICEUL PEDAGOGIC “CARMEN SYLVA”

Instalare senzori de prezenta pentru iluminatul culoarelor.

1

Reducere consum 60 %

0,1

734,1

2.070

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

102

LICEUL TEOLOGIC

PENTICOSTAL “LOGOS"

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

5,5

20.000,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

103

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC “GERHARDINUM”

înlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan adaptate structurii

1

Reducere consum 15 %

12,3

45.000,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

104

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC “GERHARDINUM”

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

16,4

60.000,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025


Energy Pro OezvD..dfe

Elaborare PIEE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

f M

In dicator dării:

|< Valoarecalculataa economieide îZ\ ‘O.;energie ? 3.-U E;,h j:-"

Fonduri necesare

Sursa de finanțare

Perioada de aplicare

. tintâ

tep/an

lei/ari ■■

CLĂDIRI PUBLICE

105

LICEUL TEOLOGIC

ROMANO-CATOLIC

“GERHARDINUM”

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x3 6W cu corpuri cu LED

1

Reducere consum 40 %

0,2

1.174,5

9.936

Buget local, fonduri europe ene

2017-

2025

106

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC “GERHARDINUM”

înlocuire corpuri iluminat exterior cu

corpuri LED

1

Reducere consum 40 %

0,8

4.380,0

34.500

Buget local

2017-2025

107

COLEGIUL TEHNIC

“EMANUIL

UNGUREANU”

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

29,6

108.238,4

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

108

COLEGIUL TEHNIC

“EMANUIL UNGUREANU"

înlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan adaptate structurii

1

Reducere consum 10 %

14,8

54.119,2

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

109

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 7 “SFANTA MARIA”

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

8,4

31.277,2

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

110

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 7 “SEANȚA MARIA”

Izolare termica clădire școala

1

Reducere consum 20 %

8,4

31.277,2

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-2025


EnergyPro Dezv£».dre

Elaborare PIEE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

îZ'.-’Cr5.'.                     r

îdjeenergie cf 7 \? •• |

ÎIndicatbr j

■ / Valoare calculataa economiei de

'-rluU'tL                          V''-’/;,,!_-r ■ ;                   1.:"' ‘             •-->*              . •<

,/eiiergl£ .

’-.TȚ.-..,’ '. .,           ..

Fonduri necesare

Sursa de finanțare

Perioada de aplicare

Ținta

tep/âh

T-"U lei/an

CLĂDIRI PUBLICE

111

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.27

Izolare termica clădire grădiniță

1

Reducere consum 40 %

8,0

30.000,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

112

GRĂDINIȚĂ CU

PROGRAM PRELUNGIT

NR.27

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

4,0

15.000,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

113

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.24

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

11,1

40.509,3

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

114

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.24

Izolare termica clădire grădiniță

1

Reducere consum 40 %

22,2

81.018,6

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

115

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.24

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x3 6W cu corpuri cu LED

1

Reducere consum 40 %

0,3

1.820,5

15.401

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

116

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.26

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

6,0

21.756,7

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025


EnergyPro Dezvoȉre

Elaborare PIEE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

o*

TțSVf,-;-,,-1

Indicator :

7cânt V '■7

Valoarecalculata: aeconomieide dnergie <     uVV7

Foiiduri necesare

'■ Sursa de finanțare

Perioada de aplicare

7W7-7A:consum

Mrintâ 7

tep/an

lei/an

CLĂDIRI PUBLICE

117

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 18

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

10,5

38.555,1

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

118

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 18

Izolare termica clădire școala

1

Reducere consum 40 %

21,1

77.110,3

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

119

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 19 “AVRAM IANCU”

Izolare termica clădire didactica an 1970

1

Reducere consum 20 %

7,7

27.998,2

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

120

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 19 “AVRAM IANCU”

Izolare termica clădire didactica an 1956

1

Reducere consum 40 %

1,2

4.500,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-2025

121

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 19 “AVRAM IANCU”

Izolare termica clădire didactica an 1960

1

Reducere consum 40 %

1,2

4.500,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

122

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 19 “AVRAM IANCU”

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

7,7

27.998,2

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025


EnergyPro Dezvc>..dre

Elaborare PIEE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

ri..       T/.J/r

Masuri dfe economie ^TUi/'jde^nergie\ i

Indicator cant

Valoare calculata a economiei de

'Oenergie           '..p;.

Fonduri necesare

Sursa de finanțare

Perioada de aplicare

j Ținta U;

tep/an

\ lei/an

CLĂDIRI PUBLICE

123

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 19 “AVRAM IANCU”

Instalare senzori de prezenta pentru iluminatul culoarelor.

1

Reducere consum 60 %

0,2

1.145,1

3.229

Buget local, fonduri europeene

2017-2025

124

LICEUL TEHNOLOGIC

TRANSPORTURI AUTO

Izolare termica clădiri

1

Reducere consum 40 %

44,4

162.341,3

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

125

LICEUL TEHNOLOGIC

TRANSPORTURI AUTO

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

22,2

81.170,7

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-2025

126

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.ll

Izolare termica clădiri

1

Reducere consum 40 %

9,8

35.933,3

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

127

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.ll

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

4,9

17.966,6

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-2025

128

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12

Izolare termica clădire grădiniță

1

Reducere consum 40 %

2,5

9.265,5

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025


EnergyPro Dezvolte

Elaborare PIEE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

Indicator A cant'r

Uî Valoare calculata a economiei de energie ■/?Ț; •-..A y-l .7

Fonduri necesarei

Sursa de finanțare

Perioada de aplicare

Uf

i tep/an

'■ y .-I lei/an

CLĂDIRI PUBLICE

129

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

1,3

4.632,8

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

130

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.25

Izolare termica clădire școala

1

Reducere consum 40 %

14,0

51.086,8

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

131

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.25

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

7,0

25.543,4

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

132

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

2,9

10.660,9

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

133

GRĂDINIȚĂ CU

PROGRAM PRELUNGIT

NR. 6

Izolare termica clădire grădiniță

1

Reducere consum 40 %

2,7

10.000,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

134

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 13

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a

1

Reducere consum 20 %

3,5

12.624,3

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025


EnergyPro Dezvc>..âre

Elaborare PIEE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

Sector ■

Indicator . cant

j Valoare calculata a economiei de ^enețgie     • ■'

Fonduri necesar e

Sursa de finanțare

Perioada de aplicare

' ' :conȘum/;T .   /

Ținta

tep/an

lei/an

CLĂDIRI PUBLICE

unitatii

135

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 13

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x3 6W cu corpuri cu LED

1

Reducere consum 40 %

0,2

1.233,2

10.433

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

136

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR.15

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

2,7

10.000,2

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

137

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.15

Izolare termica clădire școala

1

Reducere consum 40 %

5,5

20.000,3

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

138

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR.2

Izolare termica clădire școala

1

Reducere consum 40 %

10,2

37.203,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

139

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR.2

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

5,1

18.601,5

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025


EnergyPro OezvL..are

Elaborare PIEE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

;Cde energie

> ■; .<         - j’,

Indicator cant

/Valoarecalculata aeconomieide

:41777' energie ■         . ' ' '7 ■■ ■ •

Fonduri necesare

Sursa de finanțare

Perioada de aplicare

' 5:.• 7. consum77 7 : 7 ;■ =■

Ținta

tep/an

7 lei/an

CLĂDIRI PUBLICE

140

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 29

Automatizare a sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

4,0

14.597,7

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

141

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23

Izolare termica clădire grădiniță

1

Reducere consum 40 %

8,2

30.000,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

142

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

NR. 23

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

4,1

15.000,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

143

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.31

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

2,7

10.000,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

144

COLEGIUL TEHNIC “ION C. BRATIANU”

înlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan adaptate structurii.

1

Reducere consum 20 %

6,0

22.000,0

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

145

COLEGIUL TEHNIC “ION C. BRATIANU”

înlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED

1

Reducere consum 40 %

0,4

1.996,6

16.891

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

Elaborare PIEE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

de economie ?7 deenergie 77

Indicator cant

Valoare calculata a economieide energie

Fonduri necesare

Sursa de finanțare

Perioada de aplicare

^7^-7777 consuni

Ținta N?;.

tep/ân

lei/an

CLĂDIRI PUBLICE

146

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.36

Izolare termica clădire grădiniță

1

Reducere consum 40 %

4,4

16.234,9

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

147

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

2,2

8.117,4

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

148

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 16 “TARE IONESCU”

Izolare termica clădire școala

1

Reducere consum 40 %

14,4

52.520,7

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-2025

149

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 16 “TARE IONESCU”

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

7,2

26.260,3

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

150

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.33

Izolare termica clădire școala

1

Reducere consum 40 %

7,0

25.714,8

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

151

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

3,5

12.857,4

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025


EnergyPro Dezvu.dre

Elaborare PIEE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

J deenergie     7

Indicator

Valoarecalculata a economiei de ^energie              j..'

Fonduri necesare

Sursa de finanțare

Perioada de aplicare

SOs    consuiri   5fWă

• Ținta

tep/an Ț

’-.Ț leî/an

CLĂDIRI PUBLICE

152

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.4

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

0,4

1.390,5

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

153

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL

NR.27

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

0,3

1.199,7

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

154

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.6

Automatizarea sistemului de încălzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scăzută a unitatii

1

Reducere consum 20 %

4,3

15.811,9

NC

Buget local, fonduri europeene

2017-

2025

TOTAL

1185,6

4.360.529,0

563.904,8

Elaborare PIEE Primăria Municipiului TIMIȘOARA

CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

In urma analizei clădirilor aflate in administrarea Primăriei Municipiului Timișoara prezentam in continuare concluziile legat de ansamblul eficientei energetice la nivelul acestora.

CLĂDIRI:

Municipiul Timișoara avand un bogat patrimoniu construit, o parte din obiectivele analizate isi desfasoara activitatea in clădiri incadrate ca monument istoric.

In funcție de categoria in care se incadreaza aceste clădiri - monumente istorice de valoare naționala si universala sau monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local, orice modificări constructive se fac numai prin obținerea unor avize specifice din partea Comisiei Naționale de Protecție a Monumentelor sau după caz din partea Direcției locale pentru Cultura, Culte si Patrimoniu National.

Avand in vedere ca prezentul program de imbunatatire a eficientei energetice are rolul de a prezenta o lista cu masuri de eficienta energetica aplicabile la ansamblul tuturor obiectivelor administrate de către Primăria Municipiului Timișoara, recomandam pentru toate tipurile de clădiri realizarea de audituri energetice specifice.

Scopul auditului energetic este de a analiza situația reala cu date tehnice specifice si a propune ansamblul soluțiilor aplicabile in funcție de tipologia fiecărei locații analizate pentru realizarea eficientei eneregetice. Auditul va propune diferite soluții pentru reducerea consumului de eneregie integrând particularitățile constructive, avand garanția ca soluția sau soluțiile finale alese pentru implementare sunt cele mai bune.

Clădirile din structura de invatamant se impart in colegii, licee, scoli si grădinițe.

Clădirile colegiilor si liceelor se impart in doua categorii, clădiri incadrate ca monument istoric si clădiri din perioada 1960-1975. Clădirile tip monument, construcții specifice anilor 1880-1910 sunt cu pereți din cărămidă cu grosimi considerabile.

In urma auditului audit energetic se va stabili in primul rând gradul de izolare, oportunitatea aplicării de soluții de termoizolare exterioara sau interioara.

Pentru clădirile colegiilor si liceelor care isi desfasoara activitatea in clădiri incadrate ca monumet istoric a fost observat faptul ca acestea au pastrat ferestrele originale cu tamplarie de lemn. In general, in urma vizitelor pe teren a fost constatata deteriorarea si eficienta scăzută a ferestrelor cu tamplarie de lemn simple sau duble care sunt cu preponderenta folosite pentru aceste clădiri. In general pentru ferestrele istorice se prefera reconditionarea structurii originale de lemn iar gradul de izolare termica poate fi imbunatatit prin Înlocuirea geamului cu geamuri de generație noua termoizolante. De asemenea sunt acceptate inlocuirile structurilor vechi cu tehnologii noi cu tamplarie de lemn care pastreaza configurația ferestrelor inițiale. Recomandam in cadrul masurilor propuse refacerea sau Înlocuirea graduala a acestor ferestre pentru clădirile tip monument avand in vedere gradul scăzut de eficienta pe care il oferă in prezent.

Clădirile de generație mai noua sunt din structuri cu stâlpi de beton si pereți din placi de beton sau cărămidă. Pentru aceste tipuri de structuri, pentru crestera eficientei energetice, se recomanda izolarea termica. In cadrul proiectelor de izolare termica trebuie tinut cont de asemenea si de izolarea subsolului si a plafonului spre acoperiș.

Pentru clădirile de generație noua care inca pastreaza geamurile vechi cu tamplarie de lemn, Înlocuirea acestora trebuie sa se faca cat mai rapid.

Izolarea termica este un element important si pentru căminele/internatele care aparțin de colegii si licee. Avand in vedere destinația acestor spatii, spatii de locuit cu profil de funcționare continuu, consumul de energie termica este la cote ridicate.

Clădirile grădinițelor fiind structuri de dimensiuni mai reduse dispun intr-un procent mai mare de izolație termica. Pentru clădirile care nu au izolație termica se recomanda instalarea acesteia, in special pentru structurile cu program prelungit.

Izolarea termica a clădirilor este vital a fi făcută concomitent cu automatizarea sistemului de încălzire pentru a evita situațiile de in care spatiile trebuie ventilate datorita temperaturii interioare prea ridicate.

INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE:

Majoritatea locațiilor analizate sunt conectate la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm.

Majoritatea locațiilor nu dispun de nicio măsură de a regla debitul sau temperatura agentului termic din rețeaua de distribuție. In perioadele slaba ocupare/neocupare de noapte, weekend si vacanta neexistand posibilitatea reglării temperaturii agentului termic.

Astfel una din masurile propuse este de a realiza sisteme complet automate pentru posibilitatea reglării temperaturii agentului termic din rețeaua interna de distribuție. Sistemul presupune realizarea unui circuit secundar cu pompe de circulație cu turatie variabila, controlul temperaturii pe acest circuit fiind făcut in fucntie de temperatura exterioara si temperatura din clase. Sistemul va elimina situațiile in care geamurile sunt deschise in perioadele de sezon de incalzire.

De asemenea avand in vedere ca structurile sunt diferite si pot exista situații in care exista activitate in perioadele de vacanta sau weekend, auditul energetic sau proiectul de reabilitare trebuie sa ia in considerare si posibilitățile de reorganizare a reteleor de distribuție a agentului termic pentru a satisface nevoile de incalzire diferențiate sau instalarea de alte mijloace de incalzire a acestor spatii.

Propunem de asemenea instruirea persoanelor de decizie din cadrul structurilor analizate asupra eficientei energetice si punerea in practica de proceduri clare de reducere a consumului de energie odata ce vor fi instalate echipamente noi.

A fost notat faptul ca doar intr-o singura locație (Grădiniță Nr.30) exista un sistem de automatizare si reglaj a circuitului secundar.

Pentru locațiile care dispun de centrale termice proprii s-a observat o flexibilitate in funcționare. Fiecare locație are 1, 2 sau 3 fochisti angajați pentru supravegherea centralei termice si asigurarea funcționarii cazanelor energetice in parametrii. Pentru aceste locații a fost observata slaba izolare sau lipsa izolațiilor traseelor termice pentru care se recomanda refacerea acestora. De asemenea pentru rețelele de distribuție care trec prin canale tehnice ingropate se recomanda analiza si refacerea izolațiilor cu izolații moderne eficiente energetic.

In același timp in majoritatea locațiilor analizate se pot propune soluții alternative pentru prepararea apei calde utilizând energie regenerabila. In urma unor analize specifice se pot instala la nivelul școlilor si grădinițelor sisteme unitare de producere a apei calde care sa reducă complet consumul de apa calda din rețeaua centralizata.

Pentru colegiile si școlile care dispun de internate/camine o parte din necesarul de apa calda poate fi realizat cu instalații cu panouri solar termice. Pentru dimensionarea instalațiilor solare este necesara intr-o prima faza masurarea cantitatilor de apa calda folosite in prezent si calculul precis a necesarului de apa calda pentru fiecare locație in cadrul unui audit energetic.

Aceste soluții de eficienta energetica bazate pe surse regenerabile pot face obiectul unor proiecte de finanțare din fonduri europene sau alte surse de finanțare.

La nivelul caloriferelor se recomanda verificarea si Înlocuirea tuturor robinetilor de stricați de la nivelul caloriferelor. Se pot instala robineti cu cap simplu sau robineti termostatati. Acolo unde sunt instalați robineti cu cap termostatat recomandam punerea in practica a unei proceduri de către conducerea unitatii pentru reglajul uniform al acestora pe perioadele de weekend si vacante școlare.

INSTALAȚII DE CLIMATIZARE:

In general sistemele de climatizare folosite sunt de tip split. Pentru unitățile unde numărul acestora este ridicat, costurile legate de mentenanta si reparații pot fi semnificative. Pentru locațiile unde numărul acestora depășește 10 unitati se recomanda centralizarea sistemului de climatizare prin instalarea unui singur grup frigorific si realizarea unei rețele de distribuție cu ventiloconvectori pentru spatiile climatizate. Se poate opta si pentru sisteme de tip pompa de căldură care pot realiza si incalzirea spatiilor in anumiti parametrii.

INSTALAȚIA ELECTRICA/ILUMINAT:

Au fost notate situațiile unde s-au semnalat disfunctionalitati ale instalației electrice si se recomanda reabilitarea acesteia.

Iluminatul spatiilor se realizează in general cu corpuri fluorescente 2x36W sau 2x58W cu balast feromagnetic si balast electronic. Pentru situațiile unde corpurile sunt de generație veche se recomanda Înlocuirea acestora cu tehnologii noi cu led. Pentru locațiile unde exista iluminat perimetral nocturn se recomanda Înlocuirea corpurilor vechi cu vapori de sodiu cu tehnologii noi pe baza de led.