Hotărârea nr. 128/2018

128/20.03.2018 privind modificarea componentei Consiliului de administratie al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu" Timisoara, constituit prin Hotararea Consiliului Local nr. 276/14.05.2013
Hotararea Consiliului Local 128/20.03.2018
privind modificarea componentei Consiliului de administratie al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu" Timisoara, constituit prin Hotararea Consiliului Local nr. 276/14.05.2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC 2018-5683/12.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-5683/12.03.2018 al Serviciului Scoli - Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.03.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC 2018-5683/12.03.2018 ;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 276/14.05.2013 - privind constituirea Consiliului de Administratie al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara;
Avand in vedere adresa cu nr. 2198/12.02.2018, inregistrata la institutia noastra sub nr. SC2018-3082/12.02.2018 a Spitalului Clinic de Urgente pentru Copii "Louis Turcanu";
Avand in vedere Ordinul nr. 1288/03.11.2017 al Ministerului Sanatatii si adresa cu nr. 167/06.02.20018 a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania- Filiala Timis;
Avand in vederere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 162 /2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;
Avand in vedere prevederile art. 187 alin 1, alin 2 si alin 8 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
Avand in vedere Procesul Verbal al sedintei in plen a Consiliului Local din data de 20.03.2018;
In conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea componetei Consiliului de administratie al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara, care va avea urmatoarea componenta:
Membrii titulari:
- Dr. Sinmarghitan Adrian Ioan - reprezentantul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Timis;
- Conf. dr. Boia Marioara - reprezentantul Primarului Municipiului Timisoara;
- Prof. univ. dr. Mazilu Octavian - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
- Ec. Barabas Lorenzo - Flavius - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
- Dr. Popoiu Calin Marius reprezentantul Universitatii de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara;
- Conf. dr. Margineanu Otilia - reprezentantul Colegiului Medicilor din Romania, cu statut de invitat;
- As. Nicolau Daniela - reprezentantul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, cu statut de invitat;
- Ing. Lazaroviciu Dana - din partea Sindicatului Sanitas al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara, cu statut de invitat.
Membrii supleanti:
- Dr. Bold Valeriu - reprezentantul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Timis;
- Dr. Pacurar Mariana - reprezentantul Primarului Municipiului Timisoara;
- Jr. Popovici Gabriela - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
- Ec. Maris Daniela - Mirela - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
- As. univ. Dr. Gafencu Mihai - reprezentantul Universitatii de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara;
- Dr. Fuicu Paun- reprezentantul Colegiului Medicilor din Romania, cu statut de invitat;
- As. Posa Liviana-reprezentantul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, cu statut de invitat.
Art. 2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca Hotararea Consiliului Local nr. 276/14.05.2013;
Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara;
- Membrilor Consiliului de Administratie;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMĂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL ȘCOLI, SPITALE

Nr.SC 2018- 5683/12.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea componenței Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara, constituit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/14.05.2013

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC 2018- 5683/12.03.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara, constituit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/14.05.2013.

Facem următoarele precizări:

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/14.05.2013, a fost constituit Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara cu următoarea componență:

Membrii titulari:

 • - Jr. Sofia Dumescu - reprezentantul Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș;

 • - Conf.dr. Boia Mărioara - reprezentantul Primarului Municipiului Timișoara;

 • - Dr. Camelia Gurban -reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • - Ec. Popa Dan Alexandru - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • - Dr. Popoiu Călin reprezentantul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara;

 • - Conf. Dr. Mărgineanu Otilia - reprezentantul Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

 • - As.Banciu Ana - reprezentantul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat;

 • - Ing.Lazaroviciu Dana - din partea Sindicatului Sanitas al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" Timișoara, cu statut de invitat.

Membrii supleanți:

 • - Dr. Cârniceanu Ioan - reprezentantul Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș;

 • - Dr. Păcurar Mariana - reprezentantul Primarului Municipiului Timișoara;

 • - Dr. Corina Șerban - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • - Ing. Rușeț Vasile- reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • - As.univ. dr. Gafencu Mihai - reprezentantul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara;

 • - Dr. Fuicu Păun- reprezentantul Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

 • - As. med. pr. Dumitra Lavinia - reprezentantul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.

Prin adresa cu nr. 2198/12.02.2018, înregistrată la instituția noastră sub nr. SC2018-3082/12.02.2018, Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii „Louis Țurcanu” a solicitat modificarea componenței consiliului de administrație întrucât unii dintre membrii titulari cât și supleanții nu mai sunt angajați/ colaboratori ai instituțiilor care i-au desemnat și anume:

 • - Prin Ordinul nr. 1288/03.11.2017 al Ministerului Sănătății au fost desemnați ca reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș, în consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Urgențe pentru Copii „Louis Țurcanu”, dl .dr. Sinmarghitan Adrian Ioan ca membru titular și dl. dr. Bold Valeriu ca membru supleant;

 • - Prin adresa cu nr.167/06.02.20018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România- Filiala Timiș a desemnat cu statut de invintați în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgențe pentru Copii „Louis Țurcanu” pe d-na Nicolau Daniela ca membru titular și pe d-na Posa Liviana ca membru supleant.

Având în vedere art. 187 alin 1, 2, 8 și 13 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății potrivit căruia:

„(1) În cadrul spitalului public funcționează un consiliu de administrație format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului.

(2) Membrii consiliului de administrație pentru spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sunt:

 • a) 2 reprezentanți ai Ministerului Sănătății sau ai direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sănătății sau al direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București;

 • b) 2 reprezentanți numiți de consiliul județean ori consiliul local, după caz, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, din care unul să fie economist;

 • c) un reprezentant numit de primar sau de președintele consiliului județean, după caz;

 • d) un reprezentant al universității sau facultății de medicină, pentru spitalele clinice;

 • e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

 • f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.

(8) Membrii consiliului de administrație al spitalului public se numesc prin act administrativ de către instituțiile prevăzute la alin. (2).

(13 În cazul autorităților administrației publice locale care realizează managementul asistenței medicale la cel puțin 3 spitale, reprezentanții prevăzuți la alin. (2) lit. b) sunt numiți din rândul structurii prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare.”

Având în vedere că în urma alegerilor locale din 2016 mandatele reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” au încentat de drept, solicităm actualului Consiliul Local să-și desemneze reprezentanții prin numirea membrilor titulari și supleanți din care unul să fie economist, în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara;

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport apreciem că:

 • - proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara, constituit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/14.05.2013 îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Consiliul de de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara după modificare va avea următoarea componență:

Membrii titulari:

 • - Dr. Sinmarghitan Adrian Ioan - reprezentantul Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș;

 • - Conf.dr. Boia Mărioara - reprezentantul Primarului Municipiului Timișoara;

 • - ............................................-reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • - Ec......................................- reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • - Dr. Popoiu Călin Marius reprezentantul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara;

 • - Conf. Dr. Mărgineanu Otilia - reprezentantul Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

 • - As. Nicolau Daniela - reprezentantul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat;

 • - Ing. Lazaroviciu Dana - din partea Sindicatului Sanitas al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" Timișoara, cu statut de invitat.

Membrii supleanți:

 • - Dr. Bold Valeriu - reprezentantul Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș;

 • - Dr. Păcurar Mariana - reprezentantul Primarului Municipiului Timișoara;

 • - .................................- reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • - Ec...............................reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • - As.univ. Dr.. Gafencu Mihai - reprezentantul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara;

 • - Dr. Fuicu Păun- reprezentantul Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

-As. Posa Liviana-reprezentantul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.

ȘEF SERVICIU,                              CONSILIER,

Anca Lăudatu                                     Ioana Ciucur

ROMĂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr.SC 2018- 5683/12.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE - privind modificarea componenței Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara, constituit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/14.05.2013

Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara a fost constituit Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/14.05.2013.

Prin adresa cu nr. 2198/12.02.2018, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC2018-3082/12.02.2018,Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii „Louis Țurcanu” a solicitat modificarea componenței consiliului de administrație întrucât unii dintre membrii titulari cât și supleanții nu mai sunt angajați/ colaboratori ai instituțiilor care i-au desemnat.

Ținâd cont de Ordinul nr.1288/03.11.2017 al Ministerul Sănătății și de adresa cu nr. 167/06.02.20018 a Ordinulului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România- Filiala Timiș cu privire la desemnarea membrilor ce vor face parte din Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara;

Având în vedere prevederile art. 187 alin 1, 2, 8 și 13 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

Având în vedere că în urma alegerilor locale din 2016 mandatele reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” au încetat de drept, solicităm actualului Consiliului Local să-și desemneze reprezentanții prin numirea membrilor titulari și supleanți din care unul să fie economist, în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara;

- Considerăm necesară și oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu”Timișoara, constituit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/14.05.2013

 • - Dr. Sinmarghitan Adrian Ioan - reprezentantul Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș;

 • - Conf.dr. Boia Mărioara - reprezentantul Primarului Municipiului Timișoara;

 • - ............................................-reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • - Ec......................................- reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • - Dr. Popoiu Călin Marius reprezentantul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara;

 • - Conf. Dr. Mărgineanu Otilia - reprezentantul Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

 • - As. Nicolau Daniela - reprezentantul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat;

 • - Ing. Lazaroviciu Dana - din partea Sindicatului Sanitas al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" Timișoara, cu statut de invitat.

Membrii supleanți:

 • - Dr. Bold Valeriu - reprezentantul Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș;

 • - Dr. Păcurar Mariana - reprezentantul Primarului Municipiului Timișoara;

 • - .................................- reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • - Ec...............................reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • - As.univ. Dr.. Gafencu Mihai - reprezentantul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara;

- Dr. Fuicu Păun- reprezentantul Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

-As. Posa Liviana-reprezentantul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.

PRIMAR

Nicolae Robu


VICEPRIMAR

Dan Diaconu

ȘEF SERVICIU ȘCOLI-SPITALE

Anca Lăudatu