Hotărârea nr. 125/2018

125/20.03.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinte colective cu regim de inaltime P+2E si SAD la parter", str. Orsova nr. 19-21, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 125/20.03.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinte colective cu regim de inaltime P+2E si SAD la parter", str. Orsova nr. 19-21, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. UR2018-01157, 002590/20.02.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-01157, 002590/20.02.2018 - al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.03.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr.UR2018-01157, 002590/20.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 28/26.10.2017, precum şi de Decizia de Incadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului cu nr. 74 din 18.09.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire locuinte colective cu regim de inaltime P+2E si SAD la parter", str. Orsova nr. 19-21, Timişoara, având ca beneficiar pe SC MAYER SRL, întocmit conform Proiectului nr. MAY01/2016, realizat de SC CHROM ART AND ARCHITECTS SRL , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- Regim de construire: maxim P+2E;
-Funcţiune propusă: locuinţe colective si spatii comerciale la parter;
- Înălţime maximă: Hmax cornisa = 11.00 m; Hmax = 13.00 m;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POT max admis = 40%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax propus = 1.10;
- Distantele fata de imobilele de locuinte colective in regim de inaltime de P+4E vor fi de minim 16.00 metri;
- În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;
- Amplasarea constructiilor fata de limitele parcelei se va face astfel:
- retragere fata de limita laterala din sud-est - de H/2 m;
- retragerea fata de limita posterioara (latura sud-vest) - 10 m;
- Spaţii verzi interioare propuse: minim 20% conform Deciziei de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului, nr. 74/18.09.2017;
- Circulaţii şi servituţi: conform "Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;
- Accese: accesul auto şi pietonal se va realiza din strada Orsova, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-001939/15.06.2017. Autorizatia de construire se va putea elibera dupa reglementarea situatiei juridice a accesului;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 1009/10.11.2016 (actualizat prin avizul 30/22.01.2018).

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire locuinte colective cu regim de inaltime P+2E si SAD la parter", str. Orsova nr. 19-21, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 578 mp, este înscris în CF 415944 (CF vechi 141051), nr. cad. 415944, (top. 29653/2/2/1/1/2), Timisoara, teren intravilan situat în str. Orsova nr. 19-21, Timişoara, proprietar fiind SC MAYER SRL (CIF: 1806950), cu interdictie de instrainare si grevare, precum si drept de ipoteca legala in favoarea lui Ghiebaura Dumitru, pentru care a fost obtinuta declaratia notariala nr. 122/01.februarie 2018 -, prin care se exprima acordul in vederea realizarii unei cladiri P+2E si SAD la parter, conform proiect nr. MAY01/2016 intocmit de SC CHROM ART AND ARCHITECTS SRL .

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire locuinte colective cu regim de inaltime P+2E si SAD la parter", str. Orsova nr. 19-21, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare- Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. MAYER S.R.L.;
- S.C. CHROM ART AND ARCHITECTS S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

medl0C^Xnidurabi\\


LEGENDA

CRITERII

3E ANALIZA

ELEMENTE DE AMPLASAMENT

.......

ZONA STUDIATA

LIMITA DE PROPRIETATE STUDIATA

A' A

LIMITE CADASTRALE EXISTENTE

V

FOND CONSTRUIT

I                                                             I

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE AFLATE IN FOLOSINȚA COMUNA A LOCATARILOR ANSAMBLURILOR REZ.

I                                                             I

TERENURI PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES LOCAL

I w I

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA CE URMEAZA SA FIE TRECUTE IN DOMENIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL


LOCUINȚE COLECTIVE CU SAD LA PARTER IN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E


Beneficiar : S.C. MAYER S.R.L.

Amplasament: strada Orșova nr. 19-21


Suprafața teren: 578 mp


POT existent = 0.00% CUT existent = 0.00


P.U.D.- CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE


ÎNĂLȚIME P+2E SI SAD LA PARTERCIRCULAȚIA TERENURILOR

EXISTENT

PROPUS

MP

%

MP

%

SUPRAFAȚA TOTALA TEREN

578,00

100,00%

578,00

100,00%

TEREN CEDAT TOTAL

-

-

17,50

3,00%

TEREN CE RAMANE IN PROPRIETATEA BENEFICIARULUI

-

-

560,50

97,00%


stare buna

\\v\ x \ N

IV \ \\\\\

. \     A    \   \

\,

■■

S\S                          \  \


POT propus = 40.00% CUT propus = 1.10

H comisa max = 11 -0 m


Verificator RUR

arh. BOGDAN Cristina Janina

Verificator

Nume

Semnătură

Cerința

Referat/Expertiza Nr./Data

S.C. CHROM ART AND ARCHITECTS S.R.L.

Strada Intrarea Vișinului, Nr. 8, Ap. 22, Timișoara, TIMIȘ Tel: +40745167577, +40752641143 e-mail:tunaru.dana.a@gmail.com, daniel vicoll 11@yahoo.fr

Proiect: P.U.D.- CONSTRUIRE LOCUINȚE

COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E SI SAD LA PARTER

Pr. Nr.:

MAY01/2016

Specificație

Nume

Semnătură

Scara

Beneficiar: S.C. MAYER S.R.L.

Faza:

Sef proiect

arh. PATRASCU BABA Cristina

Amplasament: CF NR:415944,

localitatea Timișoara, comuna TIMIȘ

P.U.D.

Proiectat

arh. PATRASCU BABA Cristina

Data

dec.2017

Nr. planșa:

Desenat

arh. PATRASCU BABA Cristina

Den. planșa: OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

A104


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

PLAN URBANISTIC DE DETALIU- CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+2E SI SAD LA PARTER

MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016

S.C.CHROM ART AND ARCHITECTS S.R.L.

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

^MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016    |

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.


VOLUMUL I

MEMORIU GENERAL

FOAIE DE CAPAT

DENUMIRE PROIECT

[P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+2E SI SAD LA PARTER]

AMPLASAMENT IDENTIFICAT CONFORM

jud. TIMIȘ, loc. Timișoara, strada Orșova, nr. 19-21

cf

C.F nr.: 415944

PROPRIETAR

S.C. MAYER S.R.L.

BENEFICIAR LUCRARI

S.C. MAYER S.R.L.

FAZA DE PROIECT

P.U.D.

Nr. proiect: MAY01/2016

PROIECTANT GENERAL

S.C. CHROM ART AND ARCHITECTS S.R.L.

Timișoara, str. Intrarea Vișinului nr. 8, ap. 22

PROIECTANTI DE SPECIALITATE

URBANISM - S.C. CHROM ART AND ARCHITECTS S.R.L.

Arh. RUR Cristina BOGDAN

CADASTRU - S.C. SALGOTOP S.R.L.

Ing. Adrian OARGA

EDILITARE - S.C. CHROM ART AND ARCHITECTS S.R.L.

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

^MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016    |

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.


BORDEROU

 • > FOAIE DE CAPAT

 • > BORDEROU

 • > VOLUMUL 1-MEMORIU DE PREZENTARE

CUPRINS

 • 1. Introducere

 • 1.1.   Date de recunoaștere a documentației

 • 1.2.     Obiectul lucrării:

 • 2.   Încadrarea în zonă

 • 2.1.    Situarea obiectivului în cadrul localității,

 • 2.2.   Concluziile studiilor de fundamentare

 • 2.3.    Prescripțiile și reglementările din documentațiile de urbanism

Utilizarea funcțională

Utilizări admise:

 • 2.4.   Concluzii din documentațiile elaborate cu PUD

 • 3.   Situația existentă

 • 4.1.   Accesibilitatea la căile de comunicație

 • 4.2.    Suprafața ocupată, limite și vecinătăți, indici de ocupare a terenului

 • 4.3.    Suprafețele de teren construite și cele libere

 • 4.4.    Caracterul zonei, din punct de vedere arhitectural și urbanistic

 • 4.5.    Funcțiunile clădirilor

 • 4.6.    Regimul juridic al terenurilor

 • 4.7.    Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare

 • 4.8.   Accidente de teren (beciuri, hrube, umpluturi)

 • 4.9.   Adâncimea apei subterane

 • 4.10.     Parametrii seismici ai zonei

  S.C. CHROM ART AND ARCHITECTS S.R.L.

  Intrarea Visinului nr. 8, Ap. 22

  RO26506924

  .................r            ■

  J35/215/2010

  Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

  | MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016    |

  BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.

 • 4.11.   Analiza fondului construit existent

 • 4.12.     Echiparea existentă

 • 3.12.1.   Echiparea cu apa si canal

 • 3.12.2.   Canalizarea apelor pluviale

 • 3.12.3.   Echiparea cu curent electric

 • 3.12.4.   Echipare cu telefonie si CATV

 • 3.12.5.   Termoficare

 • 3.12.6.   Echipare cu gaz

 • 3.12.7.  Transport in comun

 • 4.     Reglementări

 • 4.1.   Obiectivele noi solicitate prin tema - program

 • 4.2.   Funcționalitatea, amplasarea și conformarea construcțiilor

 • 4.1.    Capacitatea, suprafața desfășurată

 • 4.2.    Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor

 • 4.2.1.    Distanțe față de construcțiile invecinatate

 • 4.2.2.    Accese pietonale și auto

 • 4.2.3.    Accese pentru utilajele de stingere a incendiilor

 • 4.3.    Integrarea și amenajarea noilor construcții in cvartalul analizat

 • 4.4.    Principii de intervenție asupra construcțiilor existente

 • 4.5.    Modalități de organizare și rezolvare a circulației carosabile și pietonale

 • 4.6.    Obiective de utilitate publica

 • 4.6.1.    Lista obiectivelor de utilitate publică

 • 4.6.2.    Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren și construcții)

 • 4.6.3.    Determinarea circulației terenurilor între deținători

 • 4.7.   Tratarea spatiilor verzi

 • 4.8.    Soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi din cvartalul studiat

 • 4.9.    Profiluri transversale caracteristice

 • 4.10.     Procentul de ocupare și coeficientul de utilizare a terenurilor

 • 4.11.     Asigurarea utilităților (surse, rețele, racorduri)

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

^MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.


 • 4.13.    PROTECȚIA MEDIULUI

Caracteristicile planurilor și programelor cu privire în special la :

 • 4.14.     Bilanț teritorial, în limita amplasamentului studiat (existent și propus)

 • 5. Concluzii:

 • 5.1.    Consecințele realizării obiectivelor propuse

 • 5.2.   Măsurile ce decurg In continuarea P.U.D

 • 5.3.    Punctul de vedere al elaboratorului asupra soluției

PIESE DESENATE

 • 1. Plan încadrare .............................................................................................................A

 • 2.  Situația existenta...........................................................................................................A

 • 3.  Reglementari propuse .................................................................................................A

 • 4.  Obiective de utilitate publica.........................................................................................A

 • 5.  Mobilare urbanistica ..................................................................................................A

 • 6.  Reglementari edilitare propuse.....................................................................................A

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

^MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016    |

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.


 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1.    DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

   DENUMIRE PROIECT

   [P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+2E SI SAD LA PARTER]

   AMPLASAMENT IDENTIFICAT CONFORM

   jud. TIMIȘ, loc. Timișoara, strada Orșova, nr. 19-21

   cf

   C.F nr.: 415944

   PROPRIETAR

   S.C. MAYER S.R.L.

   BENEFICIAR LUCRARI

   S.C. MAYER S.R.L.

   FAZA DE PROIECT

   P.U.D.

   Nr. proiect: MAY01/2016

   PROIECTANT GENERAL

   S.C. CHROM ART AND ARCHITECTS S.R.L.

   Timișoara, str. Intrarea Vișinului nr. 8, ap. 22

   PROIECTANTI DE SPECIALITATE

   URBANISM - S.C. CHROM ART AND ARCHITECTS S.R.L.

   Arh. RUR Cristina BOGDAN

   CADASTRU - S.C. SALGOTOP S.R.L.

   Ing. Adrian OARGA

   EDILITARE - S.C. CHROM ART AND ARCHITECTS S.R.L.

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

^MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016    |

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.


 • 1.2.    OBIECTUL LUCRĂRII:

Elaborarea documentației de față este determinată de intenția de a transforma un teren intravilan amplasat in nord-vestul Municipiului Timișoara, amplasat in interiorul unui cvartal de locuințe colective pe strada Orșova la numărul 19-21

Documentația s-a elaborat la comanda beneficiarului, avînd ca subiect realizarea unui imobil de inaltime redusa P+2E cu destinatia locuințe colective cu SAD la parter.

De asemenea se prevede realizarea lucrărilor rutiere și tehnico - edilitare necesare creării și modernizării unei infrastructuri adecvate pentru fluidizarea circulației auto si amenajarea interiorului cvartalului, in vederea asigurării locurilor de parcare necesare investiției, dar si in vederea eliminarii spatiilor reziduale rezultate prin intrebuintarea deficitara a terenurilor intre ansamblurile de locuinte colective.

Terenul studiat este proprietate privată, situat în vestul teritoriului administrativ al localității Timișoara in partea de nord-vest, cu acces direct la strada Orșova, fata de care se situează la sud-vest. Terenul se învecinează in nord-vest, nord-est si sud-vest cu trenuri aflate in domeniul public al Municipiului, iar la sud-est se învecinează cu o proprietate privata.

Terenul luat în studiu se încadrează în zona destinata locuințelor colective conform P.U.G. Timișoara- aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 07/2014, si in zona LC_A (ansambluri de locuințe colective) conform P.U.G. al Municipiului Timișoara ce se afla in curs de aprobare.

Beneficiarii au solicitat întocmirea documentației necesare în vederea amplasării pe parcela astfel localizată de locuințe colective cu SAD la parter în regim de înălțime P+2E, alei interioare de deservire și manevră, parcaje, precum și echiparea tehnico-edilitară aferentă, în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 1061/21.03.2016 emis de către Primăria Municipiului Timișoara.

Prin documentația prezentă se au în vedere strategiile de dezvoltare urbanistică ale documentațiilor elaborate anterior, zona respectivă fiind prevăzută ca zonă de locuințe și functiouni complementare conform P.U.G. Timișoara- aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 07/2014 prezentate in Plansa A101’- STUDIU DE CVARTAL.

Suportul topografic al documentației a fost ridicarea topografică la scara 1/500 executată de Ing. Adrian Oargă în 2016.

Datele temei program au fost stabilite de comun acord cu beneficiarul și s-a urmarit integrarea solutiei urbanistice intr-o maniera eficienta si rezonabila in interiorul cvartalului analizat, respectand toate reglementarile in vigoare.

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

^MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016    |

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.


 • 2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ

  • 2.1.     SITUAREA OBIECTIVULUI ÎN CADRUL LOCALITĂȚII,

Terenul este amplasat in nord-vestul Municipiului Timișoara, amplasat in interiorul unui cvartal de locuințe colective pe strada Orșova la numărul 19-21. Are categoria de folosința arabil intravilan si este identificat prin CF nr.: 415944, numar cadastral: 415944.

 • 2.2.    CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

In urma analizei de cvartal, terenul luat în studiu se încadrează în zona destinata locuințelor colective conform P.U.G. Timișoara-aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 07/2014 si in zona LC_A (ansambluri de locuințe colective) conform P.U.G. al Municipiului Timișoara ce se afla in curs de aprobare.

In interiorul acestor ansambluri de locuinte colective se pot identifica un numar semnificativ de terenuri neamenajate, utilizate in special ca locuri de parcare pentru locatari. In cea mai mare parte se poate observa tendinta de a tine aceste terenuri neingrijite uneori facilitand acumularea de deseuri.

Prin propunerea urbanistica se urmareste eliminarea terenurilor virane din interiorul ansamblului de locuinte colective studiat, prin amenajarea lui cu o functiune compatibila si totodata complementara zonei. Se propun de asemenea cai de acces ce vor permite amenajarea de spatii de parcare suplimentare pe ternurile ramase libere si neamenajate aflate in proprietatea publica a Municipiului Timisoara, reducand astfel deficitul de locuri de parcare al zonei.

 • 2.3. PRESCRIPȚIILE ȘI REGLEMENTĂRILE DIN DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM

Conform P.U.G. Timișoara- aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 07/2014, terenul se afla in zona de locuinte cu functiuni complementare.

POT 20% - pentru cladiri ce depasesc P+2E

POT 40%- pentru cladiri maxim P+2E

Conform P.U.G. Timisoara aflat in curs de aprobare zona studiata din care face parte terenul este Lc_A // Locuire colectivă în ansambluri. Caracterul zonei fiind Zonă a marilor ansambluri monofuncționale rezidențiale construite în perioada comunistă.

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

^MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016    |

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.


UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ

UTILIZĂRI ADMISE:

S_P - Subzona destinată construcțiilor pentru parcaje colective de cartier clădiri pentru parcaje/garaje colective sub și supraterane, pe unul sau mai multe niveluri, cu serviciile aferente

S_L - Subzonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe parcele izolate în interiorul ansamblurilor de locuințe colective - cu interdicție definitivă de construire

 • •  maximum (S)+P+3, (S)+P+2+M(R). POT maxim = 40%

 • •  CUT maxim = 1,1

 • 2.4.    CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚ IILE ELABORATE CU PUD

Anexe la documentație - acorduri si avize conform Certificat de Urbanism nr.

1061/21.03.2016.

Nr.

Crt.

DENUMIRE AVIZ

NR. AVIZ SI DATA EMITERII

1

CU

1061 / 21.03.2016

2

Plan incadrare 1:5000

-

3

Plan situatie 1:500

-

4

Raport informare

UR2017-011009/26.07.17

5

Extras CF la zi

12772/22.01.2018

6

Studiu geotehnic

58/2016

7

Plan vizat OCPI

211146/17.11.2016

8

Aviz CTATU

28/26.10.2017

9

Serviciul Juridic

SC2017-32151/27.12.17

10

Aviz Unic

30/22.01.2018

11

Telekom

2938/22.11.2017

12

R.A.T.T.

UR2017-01-9048/13.11.17

13

Aquatim

30345/23.11.2017

14

Delgaz

5588/27.11.2017

15

Enel

201861092/23.11.2017

16

Colterm

08.12.2017

17

Principiu mediu urban

1087/26.09.2017

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

^MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016    |

18

Principiu drumuri

1024/25.09.2017

19

Protectia civila

3.838.342/08.11.2016

20

Securitate la incendiu

3.838.341/08.11.2016

21

APM

74/18.09.2017

22

D.S.P.

21757/592/31.10.2016

23

Comisia de circulatie

DT2017-001939/15.06.17

24

Fond funciar

DO2016-002309/02.11.16

25

Aviz tehnic Aquatim

54313/DT-ST/10.08.17

26

Patrimoniu

CT2017-007580/04.01.18

27.

PLAN PARCELAR CU VIZA O.C.P.I.

1841/2016

28.

STUDIU GEO

58/2016

 • 3. SITUAȚ IA EXISTENTĂ

Terenul studiat se afla amplasat in partea de NV a Municipiului Timișoara. Suprafața conform extrasului de carte funciara este de 578 mp si are o forma rectangulara. Amplasamentul se afla in interiorul unui cvartal de locuințe colective edificate in perioada comunista, si este momentan nevalorificat, generând astfel un tern viran in interiorul cvartalului studiat.

 • 4.1.     ACCESIBILITATEA LA CĂILE DE COMUNICAȚ IE

Accesul se realizeaza din Strada Orsova prin intermediul unei prelungiri a acesteia in interiorul cvartalului de locuinte colective pe latura de NE a terenului. , și are o suprafață de 578 mp și se învecinează pe 3 laturi cu domeniu public iar pe cea SE cu proprietate privată. Strada este amenajată parțial (carosabil din beton de ciment, guri de scurgere)

 • 4.2.     SUPRAFAȚA OCUPATĂ, LIMITE ȘI VECIN ĂTĂȚI, INDICI DE OCUPARE A TERENULUI

Terenul este identificat prin CF nr.: 415944, nr. CAD: 415944, si are suprafața de 578 mp si este liber de construcții. Are o forma rectangulara.

Vecinătăți:

•   NV- teren proprietate publica a Municipiului Timișoara folosit ca si strada de acces in

interiorul cvartalului

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

^MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016    |

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.


 • •   NE- teren proprietate publica a Municipiului Timișoara folosit ca si strada de acces in interiorul cvartalului

 • •  SE - teren proprietate privata cu funcțiunea locuințe colective de mici dimensiuni

 • •  SV - teren proprietate publica a Municipiului Timișoara folosit ca si strada de acces in interiorul cvartalului

 • 4.3.    SUPRAFE Ț ELE DE TEREN CONSTRUITE ȘI CELE LIBERE

Terenul este liber de constructii, reprezentand pentru cvartalul studiat o zona neamenajata, neutilizata care in acest moment nu aduce abolut nici un beneficiu, neputand fi folosit nici macar ca si spatiu de joaca deoarece locatarii isi parcheaza masinile partial sau in totalitate pe el fără a respecta niste reguli de amplasare a automobilelor.

 • 4.4.   CARACTERUL ZONEI, DIN PUNCT DE VEDERE ARHITECTURAL ȘI URBANISTIC

Zona studiata face parte din teritoriile orașului mobilate in perioada comunismului cu ansambluri de locuințe colective in regim de înălțime P+4. Cvartalul este relativ omogen, dar in același timp se pot observa disfuncționalități prin loturi care sunt ocupate cu case individuale utilizate fie ca si locuințe, fie ca si spatii cu funcțiuni economice. Zonele din interiorul ansamblurilor de locuinte colective sunt de cele mai multe ori utilizate de catre riverani cu scopul unor locuri de parcare, de cele mai multe ori devenind niste spatii neplacute, pe suprafata carora se aduna gunoaie si vegetatie neingrijita. Din punct de vedere arhitectural nu putem discuta de o calitate estetica a constructiilor existente in zona, dar putem afirma ca din punct de vedere urbanistic si arhitectural predomina caracterul constructiilor de locuinte colective construite in perioada comunista.

 • 4.5.     FUNCȚIUNILE CLĂDIRILOR

Terenul analizat este liber de constructii si face parte dintr-o zona preponderent edificata cu locuinte colective in regim de inaltime P+4 si un lot P+3. Doua loturi sunt cu constructii in regim de inaltime P cu functiunea locuinte si doua loturi cu functiuni complementare.

 • 4.6.     REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR

Amplasamentul studiat se afla in proprietatea privata a S.C. MAYER S.R.L..

Vecinătăți:

 • •   NV- teren proprietate publica a Municipiului Timișoara folosit ca si strada de acces in interiorul cvartalului

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

^MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016    |

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.


 • •   NE- teren proprietate publica a Municipiului Timișoara folosit ca si strada de acces in interiorul cvartalului

 • •  SE - teren proprietate privata cu funcțiunea locuințe colective de mici dimensiuni

 • •   SV - teren proprietate publica a Municipiului Timișoara folosit ca si strada de acces in interiorul cvartalului

 • 4.7.     CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC PRIVIND CONDIȚ IILE DE

FUNDARE

Pentru stabilirea stratificatiei terenului de fundare s-au interpretat rezultatele obtinute prin analiza probelor de teren, insistandu-se indeosebi pe aprecirea granulozitatii inclusiv cantitatea procentuala pentru fragmentele cu dimensiuni grupate dupa prescriptii (argile, prafuri, nisipuri etc.) rezultand stratificatia generala dupa cum urmeaza:

 • •  0,00 ^ - 0,50m - sol vegetal pamant prafos maroniu

 • •   0,50 ^ - 1,50m - argila prafoasa maronie cu rar calcar dizolvat, plastic consistent avand indice de consistenta IC=0,68 si modul de deformatie M=75daN/cm2

 • •   1,50 ^ - 3,00m - argila prafoasa galben maronie cu mult calcar dizolvat, avand indice de consistenta IC=0,74^0,72 si modul de deformatie M=80^78daN/cm2

 • •   3,00 ^ - 4,00m - argila prafoasa maronie cu rar calcar dizolvat, avand indice de

 • •  consistenta IC=0,65^0,62 si modul de deformatie M=73^69daN/cm2

 • •  4,00 ^ - 5,50m - argila galben maronie cu oxizi, avand indice de consistenta IC=0,63^0,69 si modul de deformatie M=70^76daN/cm2

 • •   5,50 ^ - 7,00m - argila galbena cu oxizi, avand indice de consistenta C=0,73^0,79 si modul de deformatie M=79^83daN/cm2

Din analiza stratificatiei prezentata anterior (pct. 6.1), se constata, ca terenul de fundare se incadreaza in terenuri medii, conform Normativului NP 074/2014 (tabelul A1.2 conditii de teren); cu un total de 10 puncte, deci un risc geotehnic de tip «moderat», iar din punct de vedere al categoriei geotehnice, poate ramane in « categoria geotehnica 2 » .

Luand in considerare tipul constructiei (parter+2etaje) si stratificatia prezentata mai sus se apreciaza ca se pot realiza fundatii directe, fundate pe teren natural.

Terenul de fundare il constituie stratele alcătuite din :

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

^MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016    |

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.


• argila prafoasa maronie cu rar calcar dizolvat, intre cotele -(0,80^1,50)m, caracterizat prin urmatorii parametrii geotehnici, care se vor utiliza la calculul capacitatii portante a terenului de fundare :

•  greutate volumica

Y = 18,40 kN/m3

•   indicele porilor

e = (0,88)

• porozitatea

n = (47)%

•   umiditatea naturala

w = 19,80%

•   indicele de consistenta

IC = (0,68)

•   indicele de plasticitate

IP = 23,40%

•  modul de deformatie edometric

M2-3= (75)daN/cm2

•   unghi de frecare interioara

0  = 12°

•   coeziunea specifica

c = 24kN/m3

În faza de predimensionare pentru calculul terenului de fundare și stabilirea dimensiunilor în plan ale elementelor de infrastructură se va adopta o presiune convențională de bază pentru (D = 2,00m si B = 1,00m), în gruparea fundamentală de încărcări, pentru stratul de argila prafoasa :

pconv = 220,00 kPa,

la care se vor aplica corecțiile de lățime (CB) și de adâncime (CD).

Pe baza caracteristicilor fizico-mecanice medii ale stratului de argila prafoasa si folosindu-se relatiile din STAS 3300/2-85, s-a realizat un calcul al presiunilor (pconv. calc., pcr. si ppl.), pentru o fundatie continuua, incarcata centric, cu latimea la talpa B= 0,70m si adancimea de fundare Df=-1,20m, rezultand urmatoarele valori :presiunea conventionala de calcul pconv. calc=172,70 kPa, presiunea plastica ppl. =212,60 kPa; presiunea critica pcr. =308,10 kPa.

 • •   Se recomanda fundarea IMOBILULUI, La cota minima Dmin=-1,20m fata de CTN, pe stratul DE argila prafoasa MARONIE cu rar calcar dizolvat.

 • •  este necesara armarea talpii fundatiei cu centura din beton armat pentru o buna rigidizare a constructiei.

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

^MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016    |

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.


 • •   pentru imprejmuire, Se recomanda fundarea, La cota minima Dmin=-0,80m fata de CTN, pe stratul De argila prafoasa MARONIE cu rar calcar dizolvat.

Se recomanda un minim de masuri de protejare a construcției si anume:

 • •   zona unde se construiește sa fie bine curata si nivelata inainte de inceperea sapaturilor, asfel ca sa nu se permita stagnarea apelor meteorice

 • •   sistematizarea terenului astfel sa se asigure evacuarea rapida a apei din precipitatii din jurul constructiei,

 • •   captarea si evacuarea dirijata respectiv controlata a apei din precipitatii de pe acoperisul constructiei si deversarea controlata catre emisari,

 • •   conductele purtatoare de apa ce intra si ies din cladiri vor fi prevazute cu racorduri elastice si etanse la traversarea zidurilor sau fundatiilor,

 • •   se recomanda realizarea de trotuare etanse in jurul cladirilor, trotuarul din jurul constructiilor care va avea latimea minima de 1,00m se va aseza pe un strat de balast sau pamant stabilizat, in grosime de (20^30)cm, prevazut cu panta de 5% spre exterior,

 • •   prevederea centurilor din beton armat, continue pe intreaga lungime a peretilor exteriori, portanti sau autoportanti, amplasate la fiecare nivel al constructiei, inclusiv la nivelul solului

 • •   umpluturile sub pardoseala se vor executa din pamanturii necoezive (balast), sau din pamanturi PUCM stabilizate prin metode chimice utilizand praful de var nestins, in proportie de (3-5)%, sau degresare cu nisip grauntos 20...40%,

 • •   umpluturile se vor compacta in straturi de 15...20cm, grosime.

 • •   ultimul strat de pamant trebuie excavat inainte de turnarea betonului, pentru a evita efectele negative cauzate de variatiile de umiditate.

 • •  turnarea fundatiilor sa se faca imediat dupa terminarea sapaturilor pentru a nu modifica umiditatea terenului de fundare.

Clasele de expunere pentru betoanele din infrastructura :

La stabilirea clasei minime de beton si a tipului de ciment folosit pentru betoanele infrastructurii, se va tine seama si de clasa de expunere in raport cu nivelul si agresivitatea apei subterane, conform SR EN 206-1 si Codului CP 012/1:2007 si anume clasa de expunere XC2, pentru clasa minima de beton C16/20.

Lucrarile de terasamente, inclusiv cele aferente (sapaturi, sprijiniri, umpluturi etc.) se vor executa cu respectarea intocmai a tuturor normativelor in vigoare cu privire la aceste lucrari (C 16983, Ts etc.

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

^MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016    |

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.


Terenul de fundare in funcție de rezistenta la sapare se incadreaza in felul următor:

Săpătură manuala       ( teren tare )

Sapatura mecanica      ( teren categoria II )

Se interzice deschiderea săpaturilor si abandonarea lor, pe perioade lungi de timp, lucru ce ar afecta proprietatile geotehnice ale terenului de fundare.

Dupa realizarea sapaturilor, daca apar neconcordante fata de studiul prezentat, constructorul impreuna cu beneficiarul vor solicita prezenta proiectantului de rezistenta si a geotehnicianului pentru aprecierea calitatii terenului de fundare si rezolvarea problemelor aparute.

 • 4.8.     ACCIDENTE DE TEREN (BECIURI, HRUBE, UMPLUTURI)

Nu este cazul.

 • 4.9.    ADÂNCIMEA APEI SUBTERANE

La data executării sondajului geotehnic, s-a constatat, ca nivelul apelor subterane apare in sondaj la cota -4,20m fata de cota terenului natural. Nivelul apelor subterane poate varia cu circa 0,50m in functie de anotimpuri si de cantitatea de precipitatii. Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit numai in urma executarii unor studii hidrogeologice complexe realizate pe baza unor observatii asupra fluctuatiilor nivelului apelor subterane, de-a lungul unei perioade indelungate de timp ( in functie de anotimpuri, cantitatea de precipitatii).

Chimismul apei subterane nu a fost necesar sa fie determinat deoarece prezinta nivele care nu intercepteaza fundatiile existente.

 • 4.10.    PARAMETRII SEISMICI AI ZONEI

Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, conditiile locale de teren studiat in localitatea Timișoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt

Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului Bo = 2,50; a spectrului normalizat de raspuns elastic (din codul mentionat) si acceleratia terenului pentru proiectare ag=0,20g, (conform figurilor de mai jos).

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.
Tc a spectrului de răspuns - P100-1/2013

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

^MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016    |

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.


 • 4.11.    ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT

Terenul analizat este liber de construcții.

In cavartalul analizat se regasesc constructii in stare buna, in regim de inaltime ce pornește de la P (pe loturile proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice) cu functiune locuinte individuale sau spatii comerciale, pana la P+4 pe loturile destinate locuintelor colective.

 • 4.12.    ECHIPAREA EXISTENTĂ

 • 3.12.1. ECHIPAREA CU APA SI CANAL

 • 1.  Rețelele de apa si canalizare indicate de noi pe planurile de situa ie sunt orientative;

Traseele si adâncimea exacta a acestora se determina prin sondaje.

 • 2. La proiectarea si execuția lucrărilor de extindere a rețelelor si branșamentelor de gaze naturale, telefonie, energie electrica i termica, garaje, balcoane, împrejmuiri, etc., se vor respecta prevederile SR- ului 8591/1/1997 privind distantele minime dintre rețelele edilitare subterane precum si masurile de protejare a acestora stabilite de legisla ia In vigoare.

 • 3. Debitul de apa potabila, solicitat prin breviarul de calcul, va putea fi asigurat din reteaua de apa din cadrul sistemului centralizat de alimentare cu apa al localitatii TIMIȘOARA prin realizarea unei extinderi a retelei de apa in baza unei documentatii tehnice avizata de catre Aquatim SA si a autorizatiei de construire emisa de Primaria Timisoara.

 • 4.  In cazul traversării branșamentului de apa ia racordului de canal cu re ele sau branșamente de gaze naturale, etanșarea golurilor branșamentului de apa ia racordului de canalizare, Ia intrarea In clădire cat si cele peste subsol se va trata in mod special.

 • 5. Apele uzate menajere vor fi preluate cu respecatrea indicatorilor de calitate prevazuti in NTPA 002, in sistemul centralizat de canalizare al loc. Timisoara, prin realizare aunei extinderi de retea, in baza unei documentatii tehnice avizate de catre Aquatim SA si a autorizatiei de construire emisa de Primaria Timisoara.

 • 6. La predarea amplasamentului In vederea executării lucrărilor proiectate vor fi convoca si delega ii AQUATIM S.A. - Dispecerat: 0256/ 201.362 I Fax: 0 256 / 294.753

 • 7. In cazul In care, pe parcursul executării lucrărilor se vor întâlni re ele de apa si canalizare neprecizate pe planurile de situa ie, constructorul va solicita prezența delegaților proiectantului i ai Sec iilor de Apa i de Canal, pentru stabilirea masurilor ce se impun, continuarea lucrărilor se va face numai după aplicarea acestor masuri.

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

^MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016    |

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.


Observații: OBLIGATORIU LA EXECUȚIA LUCRĂRILOR SE VA RESPECT A DISTANT A DE 2,00M DEOPARTE SI ALTA A RETELEI DE CANALIZARE EXISTENTE.

 • 3.12.2. CANALIZAREA APELOR PLUVIALE

Debitul de ape pluviale s-a calculat în baza SR 1846-2:2006, dat de relația Qm = (S1 x 01 + S2 x 02) x k, de unde Qpluvial = 11.462,91 m3/an. Apele pluviale se vor scurge pe panta terenului printr-un sistem de rigole, vor fi trecute în prealabil printr-un separator de hidrocarburi, colectate spre un bazin de retenție (V = 100 m3). O parte din apele pluviale colectate vor fi utilizate la intretinerea spatiilor verzi si igienizarea suprafetelor betonate, iar preaplinul va fi descarcat in rigolele deschise existente.

 • 3.12.3. ECHIPAREA CU CURENT ELECTRIC

 • * Traseele retelelor electrice din plana anexata sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant(executant) Zona MT/JT Timișoara asigura asistenta tehnica suplimentara

 • *  Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor;

 • * Tn zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamant rezultat din

sapaturi, echipamente, etc. care ar putea sa mic oreze gabaritele. Utilajle vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice aflate sub tensiune i se va Iuera cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.

 • *  Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta

executia lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune i asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice i       daunele provoca te consumatorilor ca urmare a deteriorarii

instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati de nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de producerea oricaror accidente tehnice de munca.

lnformatii privind alimentarea cu energie electrica:

 • 1.   In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie: DA

 • 2.   Noul obiectiv poate fi racordat Ia reteaua existenta: DA

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

^MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016    |

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.


 • 3.12.4. ECHIPARE CU TELEFONIE SI CATV

Pe amplasamentul pe care urmeaza sa se construiască obiectivul menționat TELEKOM nu are amplasate retele de comunicatii el ectronice care sa fie afectate de lucrari le de construire.

A vand In vedere aceasta si tuati e, TELEKOM este de acord c u reali zarea proiectul ui conform documentatiei prezentate.

Pentru orice alte lucrari, inclusiv rețele si racorduri edilitare, accese etc., neprezentate In documentația de fata, beneficiarul va obtine avizul TELEKOM , In baza unei documentatii tehnice de speci al i tate.

 • 3.12.5. TERMOFICARE

 • 1. Traseele indicate pe planurile de situatie au adancimea orientativa Intre 0,4-1,5m , adancimea exacta a acestora determinandu-se prin sondaje In cazurile In care se considera necesar.

 • 2. Este obligatorie respectarea  distantelor minime fata de gospodaria  subterana

precum i a masurilor de protejare stabilite de legislatia de specialitate i normele In vigoare.

 • 3. La predarea amplasamentului in vederea executarii lucrarilor proiectate vor fi convocati s i delegatii societatii noastre.

 • 4. Se vor respecta urmatoarele conditii suplimentare:

Avizul de principiu este valabil cu conditia respectarii prevederilor SR8591197 si cu neafectarea retelelor termice.

 • 3.12.6. ECHIPARE CU GAZ

Urmare a solicitarii dumneavoastra, privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea Construire locuinte colective cu regim de inaltime P+2E si SAD la parter ,din Localitatea Timisoara, strada Orsova nr.19-21 , judet Timis, in urma analizarii documentatiei depuse va comunicam avizul favorabil, intrudit lucrarea precizata mai sus nu afecteaza sistemul de distributie gaze naturale. In apropierea amplasamentului se afla retea de gaze cu posibilitatea de racordare. Pentru aceasta etapa se va depune o documentatie tehnica spre aprobare catre E-On Gaz in vederea realizarii bransamentului de gaz.

 • 3.12.7. TRANSPORT IN COMUN

In zona cuprinsa de planșele anexate, pe amplasamentul respectiv, regia nu deține gospodărie subterana de cabluri electrice sau infrastructura/suprastructura de transport public.

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

^MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016    |

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.


 • 4. REGLEMENTĂRI

  • 4.1.     OBIECTIVELE NOI SOLICITATE PRIN TEMA - PROGRAM

La solicitarea beneficiarului de proiect S.C. MAYER S.R.L. s-a întocmit tema program pentru realizarea obiectivului de investiții cu funcțiunea CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+2E SI S.A.D. LA PARTER. In tema program intocmita se formuleaza dorinta beneficiarului de realizare a unui imobil cu regim redus de inaltime P+2E cu functiunea de locuinte colective si spatii comerciale amenajate la parter pentru a deservi atat imobilul nou propus dar mai ales pentru a oferi cvartalului studiat o functiune complementara atat de necesara in zona. Numarul apartamentelor propus este 8, fiecare din ele benefiind de un loc de parcare in incinta amenajata la care se adauga sporul destinat vizitatorilor.

 • 4.2.    FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA ȘI CONFORMAREA

CONSTRUC Ț IILOR

Amplasare noii structuri pe terenul studiat s-a facut respectand aliniamentele deja trasate de catre imobilele construite, si respectand retragerile minime fata de cladirile invecinate. Forma propusa este una rectangulara, monobloc, din calcan in calcan, cu ferestre orientate catre cladirile cele mai indepartate - adica ansamblurile de blocuri colective, fata de care s-au mentinut retrageri de minim 16.00 m.

Fata de limitele parcelei construcția se propune a fi amplasata astfel:

 • •   Fata de limita frontala - NE = 5.00 m

 • •   Fata de limita posterioara - SV = 10.00 m

 • •   Fata de limita laterala NV = 0.00 m

 • •   Fata de limita laterala SE = 5.50 m

 • 4.1.     CAPACITATEA, SUPRAFAȚ A DESFĂȘURAT Ă

Conform specificatiilor din certificatul de urbanism si a prescriptiilor zonei in care este amplasat terenul ce face obiectul acestui P.U.D., procentul de ocupare pentru imobilele in regim de inaltime P+2E poate atinge maxim 40%, rezultand astfel o suprafata construita la sol de 231.2 mp si o suprafata desfasurata totala de 635 mp.

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

^MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016    |

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.


 • 4.2.     PRINCIPII DE COMPOZIȚ IE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR

 • 4.2.1.     DISTANȚ E FAȚĂ DE CONSTRUCȚ IILE INVECINATATE

Amplasare noii structuri pe terenul studiat s-a facut respectând aliniamentele deja trasate de catre imobilele construite, si respectand retragerile minime fata de cladirile invecinate.

Retragerile fata de cladirile invecinate sunt:

 • •  NE - 16.00 m

 • •  NV - 22.00 m

 • •  SE - 11.50 m

 • •  SV - 19.50 m

 • 4.2.2.    ACCESE PIETONALE ȘI AUTO

Se propun alei pietonale in suprafata de 67.10 mp. Accesul pietonal se realizaza direct pe latura de NE.

Accesul auto se realizeaza direct in parcarile inierbate amplasate pe limita principala e NE si pe cea posterioara de SV. Suprafata lor totalizeaza 146.46 mp, pentru un efectiv de 11 locuri de parcare.

 • 4.2.3.    ACCESE PENTRU UTILAJELE DE STINGERE A INCENDIILOR

Accesul utilajelor se va face din strada Orsova, direct pe amplasament. Suprafata nu necesita amenajari suplimentare pentru protectia la incendii accesul fiind direct si putandu-se realiza de pe trei laturi, proprietatea nu necesita imprejmuire.

 • 4.3.     INTEGRAREA ȘI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUC ȚII IN CVARTALUL

ANALIZAT

Tema program se integreaza functiunii dominante a cvartalului studiat - locuinte colective cu functiuni complementare. S-a optat pentru realizarea unui imobil de inaltime redusa P+2E, in care se propun amenajarea a 8 apartamente si 3 spatii comerciale la parter.

Conform Masterplan-ului Timisoarei s-a urmarit o integrare coerenta a politicilor urbane;

 • •  Politica 6 - MĂRIREA FONDULUI DE LOCUINȚE ȘI CREȘTEREA CALITĂȚII LOCUIRII

 • •  Politica 8 - ASIGURAREA DE SERVICII ȘI FACILITĂȚI PENTRU COMUNITATE


Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

^MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016    |

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.


 • 4.4.     PRINCIPII DE INTERVENȚ IE ASUPRA CONSTRUCȚ IILOR EXISTENTE

Nu este cazul.

 • 4.5.     MODALIT ĂȚI DE ORGANIZARE ȘI REZOLVARE A CIRCULAȚ IEI CAROSABILE

ȘI PIETONALE

Circulația rutieră și pietonală nu se va modifica în zonă. Lucrările propuse însă sistematizează zonele de acces și parcajele existente în zonă. Parcajele care vor deservi construcția propuse (P+2E) sunt amenajate pe terenul beneficiarului perpendicular pe axa acceselor având dimensiunea de 2,50 m x 5,00 m. Construcția va avea o dublă destinație, cea de locuințe ( et 1+ et 2 în total 8 apartamente) și 4 locatii SAD.

NECESAR LOCURI DE PARCARE

Locuri de parcare pentru 4 SAD parter (suprafata toatla=231.2 m2/ - asimilat comert):

 • - 231.2/100                                     = 3 locuri

 • - angajati       5                                 = 1 loc

Apartamete et 1+et 2 (8 apartamente):

 • - 8 x 1,15                                       = 10 locuri

TOTAL NECESAR= 10 locuri

TOTAL REALIZAT= 11 locuri

 • 4.6.     OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

 • 4.6.1.    LISTA OBIECTIVELOR DE UTILITATE P UBLICĂ

În etapa pentru care se elaboreză Planul Urbanistic Detaliu, principalele obiective de utlitate publică sunt:

 • •   Sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă;

 • •   Rețea centralizată de canalizare;

 • •   Extinderea rețelei electrice de distribuție de medie tensiune;

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

^MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016    |

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.


 • 4.6.2.    IDENTIFICAREA TIPULUI DE PROPRIETATE ASUPRA BUNULUI IMOBIL (TEREN ȘI CONSTRUCȚII)

 • •  Terenul ce face obiectul prezentei documentații este proprietatea privată S.C. MAYER S.R.L., conform extrasului CF cu nr. cadastral 415944, având o suprafață de 578 mp cu folosința arabil în intravilanul Timișoara.

 • 4.6.3.    DETERMINAREA CIRCULA ȚIEI TERENURILOR ÎNTRE DEȚINĂTORI

Pe planșa nr.A104 „CIRCULAȚIA TERENURILOR” din proiect sunt marcate prin hașuri circulația terenurilor între deținători și anume:

 • •  terenul destinat modernizării căilor de comunicație (străzi) ce urmează a fi trecute în proprietatea publică de interes local.

 • 4.7.    TRATAREA SPATIILOR VERZI

Conform temei program se propune o suprafata de 115.60 mp reprezentand 20% din suprafata totala a terenului. Terenul se va amenaja cu vegetaie ornamentala si pomi pentru umbrire, si va include spatii de sezut.

 • 4.8.     SOLUȚII PENTRU REABILITAREA ȘI DEZVOLTAREA SPAȚ IILOR VERZI DIN CVARTALUL STUDIAT

Conform planselor de mobilare a cavartalului se propune definirea cat mai clara a profilelor stradale si evidentierea si amenajare aterenurilor reziduale in asa maniera incat sa se regasesca mici insulite de zona verde unde se pot amenaja spatii umbrite de stat, sau mici locuri de joaca ferite de circulatia auto.

 • 4.9.     PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE

Circulația rutieră și pietonală nu se va modifica în zonă. Lucrările propuse însă sistematizează zonele de acces și parcajele existente în zonă. S-a incercat doar modelarea acceselor existente in tipologii de profile transversale prezentate in Anexa 6_1 a Regulamentului General de Urbanism aferent P.U.G. Timisoara in curs de aprobare, si conform plansei de PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ, PLAN DE SITUAȚIE, PROFILURI TRANSVERSALE TIP- PS1 /09CC.

Astfel pentru accesul de la NE se propune amenajarea unui profil transversal de 6 m - destinat doar circulatiei auto pe doua sensuri, fara amenajarea de trotuare, dar pe una din laturi se propune amenajarea organizata a locurilor de parcare.

Accesul in interuirul cvartalului din partea de N ce face legatura cu Strada Orsova se propune de 10.5 m, din care 7m carosabil cu doua sensuri auto, pe una din laturi se vor amenaja trotuare si zone verzi de protectie.

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

^MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016    |

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.


 • 4.10.    PROCENTUL DE OCUPARE ȘI COEFICIENTUL DE UTILIZARE A

TERENURILOR

POT maxim propus

40 %

CUT maxim propus

1.1

 • 4.11.    ASIGURAREA UTILIT ĂȚILOR (SURSE, REȚ ELE, RACORDURI)

Zona analizata in P.U.D. va fi insotiță de proiectele de infrastructură edilitară necesare pentru viabilizarea parcelelor. Dotarea cu utilitati a zonei va face proiectelor de specialitate. Gabaritele si calitatea retelelor vor fi avizate de detinatorii de utilitati ai Municipiului Timișoara. In prezent, zona este bine deservita de utilitati: apa si canal, curent electric, gaz, telefonie si retea de televiziune porin cablu, toate existente pe strada Orsova.

Pentru deservirea edilitara a constructiilor propuse prin prezenta documentatie, se vor propune urmatoarele lucrari cu caracter tehnicoedilitar:

 • - racordarea la reteaua publica de apa/ canal, existenta pe Str. Orsova cu extinderile si bransamentele aferente;

 • - bransarea la reteaua de alimentare cu energie electrica a orasului, retea existenta pe pe Str. Orsova

 • - alimentarea cu gaze naturale se va realiza din reteaua de distributie existenta in zona; -colectarea si depozitarea deseurilor se va realiza in containere speciale, urmand a fi evacuate periodic.

 • 4.13.    PROTECȚIA MEDIULUI.

Implementarea proiectului în teritoriu poate produce efecte care nu sunt evidente. Pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului, se studiază criteriile conform Anexei 1 la HG 1076/8 iulie 2004 și anume:

CARACTERISTICILE PLA NURILOR ȘI PROGRAMEL OR CU PRIVIRE ÎN SPECIAL LA :

 • a) gradul în care Planul Urbanistic de Detaliu creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor.

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

^MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016    |

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.


Parcela cu nr. cadastral 415944 în suprafață totală de 578 mp va avea o funcțiune nouă - rezidențială cu funcțiuni complementare și dotări cu servicii publice - în urma elaborării lucrării de față. Sunt propuse locuințe colective cu spatii comerciale la parter in regim P+2E:

o servicii

o locuire colectiva

o spații verzi, plantate și de aliniament în zona aferentă studiului

o accese carosabile, pietonale, parcaje rețele tehnico-edilitare și construcții aferente.

Cât privește alocarea resurselor se poate spune ca echiparea întregii zone în sistem centralizat presupune un mare efort financiar; unitatea și varietatea funcțiunilor zonei sunt un motiv pentru administrația locală pentru a susține dezvoltarea ei. În aceeași măsură și investitorul este interesat să participe cu fonduri proprii la echipării tehnico-edilitare a zonei, în vederea unei optime funcționări.

 • b) gradul în care Planul Urbanistic de Detaliu influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

o nu sunt afectate negativ alte programe. Măsurile și amenajările necesare pentru realizarea urbanistică propusă se încadrează în linia de dezvoltare caracteristică a zonei studiate in Municipiul Timisoara.

Dând o destinație concretă amplasamentului, imaginea globală a zonei devine concretă astfel că administrația publică locală are în fata un orizont de timp, economic și tehnic clar, ceea ce face ca alocarea resurselor să fie mult mai eficientă.

 • c)  Relevanța planului pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile.

o planul de față încheie și definitivează urbanizarea întregii zone, propunând o schemă directoare de artere majore elaborată în funcție de elementele teritoriale existente;

o din punctul de vedere al dezvoltării durabile, pornind de la definiția acesteia ca întâmpinare a nevoilor actuale fără a împiedica generațiile viitoare de a-și satisface propriile nevoi și oferă indirect populației Timișoarei si nu numai accesul la servicii propuse, terenul nefiind unul valoros din punct de vedere al mediului.

 • d) Problemele de mediu relevante pentru plan sau program.

o nu se evacuează poluanți care să afecteze apa subterană;

o nu există și nu vor exista surse de radiații;

o nu se emană substanțe toxice sau periculoase;

o nu există în zonă riscuri naturale;

o sistemul de alimentare cu apă este realizat prin branșare la rețele publice/centralizate de alimentare cu apă; apele uzate menajere sunt colectate de canalizarea menajeră publică/centralizată; canalizarea pluvială este rezolvată prin colectare gravitațională și stocată în Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

^MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016    |

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.


bazinul de retenție amplasat pe zona verde, ce va primi preaplinul bazinului, după o preepurare. Apa pluvială va putea fi folosită pentru spălarea carosabilului sau udarea spațiilor verzi;

o deșeurile menajere vor fi depozitate în locuri speciale amenajate dotate cu pubele ecologice și vor fi colectate în baza unui contract cu o firmă specializată și cu avizul Primăriei; deșeurile astfel colectate vor fi reciclate sau comercializate unor firme specializate; se interzice depozitarea deșeurilor pe rampe neautorizate. Zona dotărilor va avea platformă separată pentru depozitarea deșeurilor;

o din punct de vedere al mediului natural, prin intervenția propusă nu sunt distruse plantații sau ecosisteme valoroase pentru mediu; la care se adaugă și acel procent de 20% spațiu verde în interiorul parcelei;

o în domeniul căilor de comunicație disfuncționalitățile sunt eliminate prin propunerile PUD, urmând ca administrația publică locală să determine realizarea lor efectivă. Disfuncționalitățile din cadrul rețelelor edilitare majore, adică lipsa acestora de pe amplasament, au fost eliminate propunându-se soluțiile din faza definitivă - racordarea la rețelele publice de apă, canalizare menajeră, gaze naturale, telefonie, televiziune și internet;

o nu sunt afectate așezările umane prin dezvoltarea propusă;

o încălzirea pe bază de gaze naturale prin centrale termice și suflante asigură un randament maxim de utilizare a combustibilului.

 • e) Televanța planului sau programului pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu (de exemplu, planurile și programele legate de gospodărirea deșeurilor sau de gospodărirea apelor)

Se va respecta OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 precum și actele normative în vigoare. Colectarea selectivă a deșeurilor rezultate în urma execuției lucrărilor de construcție și evacuarea în funcție de natura lor pentru depozitare sau valorificare către serviciile de salubritate se va face pe bază de contract, ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, aprobată prin Legea nr. 456/2001, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 426/2001 privind regimul deșeurilor pentru aprobarea O.U.G. nr. 78/2000.

 • 3.7.2. Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

 • a) probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea efectelor

În ceea ce privește efectele implementării planului acestea se descriu în următoarele direcții posibile:

o biodiversitatea nu este afectată datorită faptului că terenul de față este în circuitul agricol;

o asupra populației existente nu există efecte semnificative negative zona nefiind populată;

o sănătatea umană nu va avea de suferit de pe urma implementării planului;

o fauna si flora nu vor avea de suferit de pe urma implementării planului;

o solulîși va pierde stratul vegetal pe zonele ce vor fi ocupate de construcții sau amenajări pe toată durata de existentă a acestora, acest proces fiind reversibil în urma demolării construcțiilor și amenajărilor;

o apa este un factor ce nu va avea de suferit odată cu branșarea la sistemul centralizat;

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

^MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016    |

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.


o aerul nu va avea de suferit de pe urma implementării planului; prin crearea zonelor verzi propuse microclimatul local va fi influențat pozitiv;

o factorii climatici - temperatură, vânt, presiune, etc, nu vor fi influențați de implementarea planului; o valorile materiale care se pierd prin implementarea planului sunt veniturile rezultate din agricultură, alegerea fiind aceea de a fructifica potențialul terenului situat în apropierea zonei urbane Timișoara; nu există valori de patrimoniu cultural, arhitectonic, arheologic sau peisagistic;

 • b) natura cumulativă a efectelor: efectele implementării planului nu au o natură cumulativă semnificativă;

 • c) natura transfrontalieră a efectelor: implementarea proiectului nu are nici un efect de natură transfrontalieră;

 • d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor): în cadrul elaborării documentației s-a ținut cont de măsurile de avut în vederea protejării sănătății populației afectate pe parcursul implementării ei și pentru protecția mediului; în execuție se vor respecta normele de protecția muncii și legislația în vigoare aferentă; riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu poate fi considerat nesemnificativ. Nu există riscul altor tipuri de accidente (substanțe inflamabile, gaze, noxe, etc).

 • e) mărimea și spațialitatea efectelor (zona geografică și mărimea populației potențial afectate): din punct de vedere al mărimii și spațialității efectelor se poate spune că influența implementării planului este practic nesemnificativă;

 • f) valoarea și vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

o caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: nu este cazul;

arealul posibil afectat este minim iar valoarea sa este dată doar de potențialul agricol.

Folosirea intensivă a terenului în acest caz nu degradează terenul ci îl face doar inutilizabil pe perioada de existență a construcțiilor și amenajărilor.

o depășirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: nu vor fi depășite limitele admise;

o folosirea terenului în mod intensiv: gradul de ocupare al terenului beneficiarului - POT: 40%;

 • g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional: nu există pe sau în apropierea amplasamentului zone sau peisaje care să aibă statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional. Întreaga analiza duce la concluzia ca implementarea planului nu are un impact negativ asupra mediului ci, dimpotrivă, îi sporește anumite calități și, ca urmare, nu este nevoie de o monitorizare a implementării sale în timp;

o odată cu accentuarea urbanizării zonei se propune extinderea rețelelor publice urbane de alimentare cu apă, electricitate, telefonie, cablu TV, gaz, canalizare.

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

^MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016    |

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.


 • IV. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

 • 1. Protecția calității apelor:

 • •   sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

o Nu este cazul, avand in vedere ca, consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer .

 • •  Apele uzate menajere vor fi colectate de canalizarea menajeră publică/centralizată; canalizarea pluvială este rezolvată prin colectare gravitațională și stocată în bazinul de retenție amplasat pe zona verde. Apa pluvială va putea fi folosită pentru spălarea carosabilului sau udarea spațiilor verzi;

 • •   stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

 • •   canalizarea pluvială este rezolvată prin colectare gravitațională și stocată în bazinul de retenție amplasat pe zona verde. Apa pluvială va putea fi folosită pentru spălarea carosabilului sau udarea spațiilor verzi;

 • 2. Protecția aerului:

 • •   sursele de poluanți pentru aer, poluanți;

o Nu este cazul, nu exista surse de poluanti pentru aer.

 • •   instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă.

o Nu este cazul.

 • 3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

 • •   sursele de zgomot și de vibrații;

o Nu este cazul, nu exista surse de zgomot si vibratii.

 • •   amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor.

o Nu este cazul.

 • 4. Protecția împotriva radiațiilor:

 • •   sursele de radiații;

o Nu este cazul. In urma activitatii desfasurate nu exista surse de radiatii.

 • •   amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor.

o Nu este cazul.

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

^MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016    |

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.


 • 5. Protecția solului și a subsolului:

 • •   sursele de poluanți pentru sol, subsol și ape freatice;

o Nu este cazul. In urma activitatii desfasurate nu exista surse de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice.

 • •   lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului.

o Nu este cazul.

 • 6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

 • •   identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

o Nu este cazul.

 • •   lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate.

o Nu exista arii protejate sau monumente ale naturii in zona aferenta.

 • •   Situatia fitosanitara a arborilor defrisati si pastrati ( de pe terenul proprietate privata ), conform plansa anexata:

o Terenul luat în studiu are categoria de folosință teren arabil

o din punct de vedere al mediului natural, prin intervenția propusă nu sunt distruse plantații sau ecosisteme valoroase pentru mediu; propunerea pentru zona verde este de 20,00% din totalul parcelei de 578 mp ;

 • 7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

 • •   identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional etc.;

 • •  nu sunt afectate așezările umane prin dezvoltarea propusă

 • •   lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public.

 • •   Nu este cazul, de masuri de protectie pentru protectia asezarilor umane sau de interes public.

 • 8. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament:

 • •   tipurile și cantitățile de deșeuri de orice natură rezultate;

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

^MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016    |

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.


• deșeurile menajere vor fi depozitate în locuri speciale amenajate dotate cu pubele ecologice și vor fi colectate în baza unui contract cu o firmă specializată ;

- modul de gospodărire a deșeurilor.

Deșeurile se vor colecta selectiv, in pubele, dupa care se vor ridica de firma contractata.

 • 9. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

• substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse; o Nu este cazul.

• modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

o Nu este cazul.

 • V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

• dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu; o Nu este cazul. Nu vor exista emisii de poluanti in mediu.

 • VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deșeurilor etc.)

o Nu este cazul.

 • VII. Lucrări necesare organizării de șantier

 • •   descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

 • •   localizarea organizării de șantier;

 • •   descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

^MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016    |

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.


In aceasta faza de proiectare, (PUD), nu este cazul.

 • VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile

 • •   lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

 • •  propunerea pentru zona verde este de 20,00% din totalul parcelei de 578 mp aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

o Nu este cazul.

 • •   aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

o Nu este cazul.

 • •   modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

o Nu este cazul.

 • 4.14.    BILANȚ TERITORIAL, ÎN LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT

(EXISTENT ȘI PROPUS)

BILANT TERITORIAL

SUPRAFETE

EXISTENT

PROPUS

MP

%

MP

%

SUPRAFATA TEREN

578.00

100.00

578.00

100.00

CIRCULATII (CE URMEAZA A FI CEDATE PRIEMARIEI TIMISOARA)

-

-

17.50

3.00

ALEI PIETONALE

-

-

67.10

12.00

FUNCTIUNE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER

-

-

231.20

40.00

PARCARI INIERBATE

-

-

146.60

25.00

SPATII VERZI

-

-

115.60

20.00

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703

^MEMORIU DE PREZENTARE - MP - MAY01/2016    |

BENEFICIAR: S.C. MAYER S.R.L.


5. CONCLUZII:

 • 5.1.     CONSECIN ȚELE REALIZĂ RII OBIECTIVELOR PROPUSE

Prin realizarea investiției conform P.U.D. se urmărește in primul rand indeplinirea temei de proiectare solicitata de catre beneficiarul lucrarii si omogenizarea cvartalului analizat prin realizarea unei functiuni compatibile si prin adaugarea unor spatii destinate functiunilor complementare atat de necesare zonei analizate, dar mai ales prin transformarea unui teren viran. Prin amenajarile propuse la nivel de cvartal, se urmareste definirea cat mai coerenta a sptiilor verzi, dar si realizarea unor noi spatii de parcare prin reorganizarea circulatiilor interioare.

 • 5.2.     M Ă SURILE CE DECURG IN CONTINUAREA P.U.D.

Toate intervențiile în zonă se vor face numai pe baza PUD-ului aprobat, încadrându-se în prevederile acestuia. Cu această ocazie se vor întocmi toate studiile de teren necesare (geo, etc.). Soluția propusă este prevăzută a se realiza etapizat, in funcție de ritmul impus de realizarea constructiei si de obtinerea tuturor avizelor si acordurilor necesare dotărilor cu echipare tehnico - edilitară, caracteristică unui imobil de locuinte colective.

 • 5.3.     PUNCTUL DE VEDERE AL ELABORATORULUI ASUPRA SOLUȚ IEI.

Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu s-a efectuat în concordanță cu cadrul conținut al documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului. La baza stabilirii categoriilor de intervenție, reglementări și restricții impuse au stat următoarele obiective principale:

 • •   Încadrarea în Masterplan-ul Municipiului Timisoara sin integrarea lui in Politicile Urbane,

 • •   Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara - aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 07/2014;

 • •   Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara- in curs de aprobare;

 • •  Asigurarea amplasamentelor și amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă.

Întocmit,

Arh. Cristina PATRASCU - BABA

Verificat,

Arh. RUR Cristina Janina H. BOGDAN


ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA GENERALA DE URBANISMSI DEZVOLTARE URBANA BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUZ/PUD

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 3 0 0 0 3 0, tel/fax + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 internet:www. primariatm.ro

Nr. UR2017-011009/26.07.2017

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 1- etapa pregătitoare PUD:

 • - PUD - „CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+2E, si SAD la parter”;

 • -  Amplasament: Str. Orsova nr. 19-21, TIMISOARA;

 • -  Beneficiar: S.C. MAYER S.R.L.;

 • -  Proiectant: SC CHROM ART AND ARCHITECT SRL;;

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa și a consulta publicul,

Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 28.06.2017 - 17.07.2017, la documentația disponibilă in cadrul Biroului Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ, din cadrul Direcției Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana și afișată pe site-ul www.primariatm.ro.

În acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată), au fost anunțați proprietarii parcelelor învecinate și a fost afișat anunțul pe site-ul www.primariatm.ro;

Proprietari notificați:

ASOCIATIA DE PROPRIETARI - str. Orsova nr. 21, 23, 25, 27;

ASOCIATIA BARBATILOR CRESTINI - Calea Torontalului nr. 76A;

ASOCIATIA DE PROPRIETARI - Calea Torontalului nr. 78;

SC FOGAS & FIII SRL - Calea Torontalului nr. 80;

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana.

S-au formulat obiectii cu privire la aceasta investitie din partea domnilor Adrian Gal, Andrei Jarcu (transmise pe mail- ul dezvoltareurbana@primariatm.ro), precum si din partea Asociatiei de proprietari din Calea Torontalului nr. 78, bloc 114, scara A. La aceste sesizari, proiectantul documentatiei a raspuns prin adresa RU2017-000274/17.07.2017.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”, etapa pregătitoare PUD, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația PUD CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+2E, si SAD la parter”, Str. Orsova nr. 19-21, TIMISOARA, beneficiar S.C. MAYER S.R.L., proiectant SC CHROM ART AND ARCHITECT SRL , a fost finalizată, si se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

CONSILIER

STELUTA URSU

Red/Dact S.U. - 2ex

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. UR2018-01157, 002590/20.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuințe colective cu regim de înălțime P+2E si SAD la parter”, str. Orșova nr. 19-21, Timișoara

Descrierea situației actuale

Terenul reglementat în suprafață totală de 578 mp, este înscris în CF 415944 (CF vechi 141051), nr. cad. 415944, (top. 29653/2/2/1/1/2), Timișoara, teren intravilan situat în str. Orșova nr. 19-21, Timișoara, proprietar fiind SC MAYER SRL (CIF: 1806950), cu interdicție de înstrăinare si grevare, precum si drept de ipoteca legala in favoarea lui Ghiebaura Dumitru, pentru care a fost obtinuta declarația notariala nr. 122/01.februarie 2018 -, prin care se exprima acordul in vederea realizării unei clădiri P+2E si SAD la parter, conform proiect nr. MAY01/2016 întocmit de SC CHROM ART AND ARCHITECTS SRL .

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 157/28.05.2002 prelungit prin H.C.L. nr. 131/2017, terenul beneficiarului se afla intr-o zonă de locuințe și funcțiuni complementare, regim de inaltime peste P+2E..

Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Prin Planul Urbanistic de Detaliu „Construire locuințe colective cu regim de inaltime P+2E si SAD la parter”, str. Orșova nr. 19-21, Timișoara se propune realizarea unei clădiri in regim de inaltime de maxim P+2E, cu spatii cu alta destinație la parter.

Alte informații

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, pentru Planul Urbanistic de Detaliu „Construire locuințe colective cu regim de inaltime P+2E si SAD la parter”, str. Orșova nr. 19-21, Timișoara, a fost obținut Certificatului de Urbanism nr. 1061 din 21.03.2016 prelungit pana la data de 20.03.2018, respectiv Avizul favorabil al Arhitectului Șef rir. 28/26.10.2017, precum și de Decizia de încadrare nr. 74 din 18.09.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului;

Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuințe colective cu regim de inaltime P+2E si SAD la parter”, str. Orșova nr. 19-21, Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.


Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU


se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în

Cod: FO 53-03-ver. 2


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM Șl DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

B d . Constantin D I a c o n o v i c I Loja, n r , 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e-rnaitiinstitutiaarhitectutLtisefțȘprimariatm.ro, internet:www, primariatm.ro

UR2018-01157, 002590/20.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuințe colective cu regim de înălțime P+2E si SAD la parter”, str. Orșova nr. 19-21, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-01157, 002590/20.02.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuințe colective cu regim de înălțime P+2E si SAD la parter”, str. Orșova nr. 19-21, Timișoara, prin care se propune construirea unei clădiri cu regim de inaltime de maxim P+2E cu destinația de locuințe colective si spatii cu alta destinație la parter.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-001157/26.01.2018 completata cu UR2018-002590/16.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuințe colective cu regim de inaltime P+2E si SAD la parter”, str. Orșova nr. 19-21, Timișoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Ținând cont de Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 28/26.10.2017, precum și de Decizia de încadrare nr. 74 din 18.09.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1061 din 21.03.2016 prelungit pana la data de 20.03.2018;

a pubUcului, conform

prin . afișarea:            bflmariei'a Raportului


Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea


documentației Plan Urbanistic de Detaliu „Construire locuințe colective cu regim de inaltime P+2E si SAD la parter”, str. Orșova nr. 19-21, Timișoara;


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM Șl DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

8 d . Constantin D i a c o n o v I ci Loga, nr. 1 , 300030, t e I / f a X + 40 256 4 0 8 3 4 1 e-mail:institutiaarhitactuluisef(a>primarJatni.ro, [ntarnst:www. primariatm.ro

Planul Urbanistic de Detaliu „Construire locuințe colective cu regim de înălțime P+2E si SAD la parter”, str. Orșova nr. 19-21, Timișoara, este elaborat de proiectantul SC CHROM ART AND ARCHITECTS SRL, proiect nr. MAY01/2016, la cererea beneficiarului SC MAYER SRL.

Terenul reglementat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuințe colective cu regim de înălțime P+2E si SAD la parter”, str. Orșova nr. 19-21, Timișoara, este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de nord-vest a orașului (UTR 19), fiind delimitat la nord-vest, nord-est si dud-vest cu terenuri aflate in domeniul public, iar la sud-est se invecineaza cu un teren proprietate privata. Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 157/28.05.2002 prelungit prin H.C.L. nr. 131/2017, terenul beneficiarului se afla intr-o zonă de locuințe și funcțiuni complementare, regim de înălțime peste P+2E..

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Construire locuințe colective cu regim de înălțime P+2E si SAD la parter”, str. Orșova nr. 19-21, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat în suprafață totală de 578 mp, este înscris în CF 415944 (CF vechi 141051), nr. cad. 415944, (top. 29653/2/2/1/1/2), Timișoara, teren intravilan situat în str. Orșova nr. 19-21, Timișoara, proprietar fiind SC MAYER SRL (CIF: 1806950), cu interdicție de înstrăinare si grevare, precum si drept de ipoteca legala in favoarea lui Ghiebaura Dumitru, pentru care a fost obtinuta declarația notariala nr. 122/01.februarîe 2018 -, prin care se exprima acordul in vederea realizării unei clădiri P+2E si SAD la parter, conform proiect nr. MAY01/2016 întocmit de SC CHROM ART AND ARCHITECTS SRL .

Terenul reglementat este liber de construcții.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu „Construire locuințe colective cu regim de inaltime P+2E si SAD la parter”, str. Orșova nr. 19-21, Timișoara se propune realizarea unei clădiri in regim de inaltime de maxim P+2E, cu spatii cu alta destinație la parter.

Accesul auto și pietonal se vor realiza din strada Orșova, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2017-001939/15.06.2017. Autorizația de construire se va putea elibera după reglementarea situației juridice a accesului.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționala de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiar, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017.

Indicii urbanistici propuși prin documentație sunt:

 • - Regim de construire: maxim P+2E;

-Funcțiune propusă: locuințe colective si spatii comerciale la parter,

 • - înălțime maximă: Hmax cornișa= 11.00 m; Hmax = 13.00 m;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POT max admis = 40%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax propus = 1.10;

 • - Distantele fata de imobilele de locuințe colective in regim de inaltime de P+4E vor fi de minim 16.00 metri;


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM Șl DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

B d . Constantin D i a c a n o v î c i Loga, nr. 1 , 300030, tel/fax +40 2 5 6 403341

s-maiUinstltutiaarhitectuluisef@primartatm.ro, internattwww.primariatm.ro

 • - în cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Amplasarea construcțiilor fata de limitele parcelei se va face astfel:

 • - retragere fata de limita laterala din sud-est - de H/2 m;

 • - retragerea fata de limita posterioara (latura sud-vest) - 10 m’

 • - Spații verzi interioare propuse: minim 20% conform Deciziei de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului, nr. 74/18.09.2017;

 • - Circulații și servituți: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare -Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

 • - Accese: accesul auto și pietonal se va realiza din strada Orșova, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2017-001939/15.06.2017;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 1009/10.11.2016 (actualizat prin avizul 30/22.01.2018).

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislația în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic de Detaliu „Construire locuințe colective cu regim de înălțime P+2E si SAD la parter”, str. Orșova nr. 19-21, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o perioadă de valabilitate de 2 ani.

PROPUNEM:

 • 1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuințe colective cu regim de înălțime P+2E si SAD la parter”, str. Orșova nr. 19-21, Timișoara, având ca beneficiar pe SC MAYER SRL, întocmit conform proiectului nr. MAY01/2016, realizat de SC CHROM ART AND ARCHITECTS SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire:

 • - Regim de construire: maxim P+2E;

-Funcțiune propusă: locuințe colective si spatii comerciale la parter;

 • - înălțime maximă: Hmax comisa= 11.00 m; Hmax -- 13.00 m;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POT max admis ~ 40%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax propus =1.10;


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM Șl DEZVOLTARE URBANĂ

BIROU AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

B d . Constantin Diaconovici Lega, n f . 1 t 3 0 0 0 3 0, tel/fax +40 255 403341

s*mail:institutlaarhit8ctuluisef@primariatm,ro( fnternet: www.primarfatm.ro

 • - Distantele fata de imobilele de locuințe colective in regim de inaltime de P+4E vor fi de minim 16.00 metri;

 • - In cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Amplasarea construcțiilor fata de limitele parcelei se va face astfel:

 • - retragere fata de limita laterala din sud-est - de H/2 m;

 • - retragerea fata de limita posterioara (latura sud-vest) - 10 m’

 • - Spații verzi interioare propuse: minim 20% conform Deciziei de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului, nr. 74/18.09.2017;

 • - Circulații și servituti: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare -Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

 • - Accese: accesul auto și pietonal se va realiza din strada Orșova, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2017-001939/15.06.2017. Autorizația de construire se va putea elibera după reglementarea situației juridice a accesului la parcela beneficiarului.

 • - Echipare tehnic o-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 1009/10.11.2016 (actualizat prin avizul 30/22.01.2018).

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Construire locuințe colective cu regim de inaltime P+2E si SAD la parter”, str. Orșova nr. 19-21, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea perioada de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat în suprafață totală de 578 mp, este înscris în CF 415944 (CF vechi 141051), nr. cad. 415944, (top. 29653/2/2/1/1/2), Timișoara, teren intravilan situat în str. Orșova nr. 19-21, Timișoara, proprietar fiind SC MAYER SRL (CIF: 1806950), cu interdicție de înstrăinare si grevare, precum si drept de ipoteca legala in favoarea lui Ghiebaura Dumitru, pentru care a fost obtinuta declarația notariala nr. 122/01.februarie 2018 -, prin care se exprima acordul in vederea realizării unei clădiri P+2E si SAD la parter, conform proiect nr. MAY01/2016 întocmit de SC CHROM ART AND ARCHITECTS SRL .

 • 4. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu „Construire locuințe colective cu regim de inaltime P+2E si SAD la parter”, str. Orșova nr. 19-21, Local de Urbanism.

  Timișoara și a Regulamentului


ARHITECT ȘEF Emilian Sorin CIURARIU

R.ed/Dact- s.u..CON

SteiulAcest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.