Hotărârea nr. 124/2018

124/20.03.2018 privind aprobarea modelului Contractului de închiriere pentru suprafete cu destinatia de locuinte, construite de către ANL, destinate tinerilor şi familiilor de tineri precum şi a anexelor acestuia
Hotararea Consiliului Local 124/20.03.2018
privind aprobarea modelului Contractului de închiriere pentru suprafete cu destinatia de locuinte, construite de către ANL, destinate tinerilor şi familiilor de tineri precum şi a anexelor acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 4960/02.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-4960 din data de 02.03.2018 al Biroului Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
Având în vedere avizul/raportul Serviciului Juridic;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 02.03.2018, Anexă la Raportul de sepecialitate nr. SC2018 - 4960/02.03.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, modificată şi completată;
În conformitate cu Hotărârea de Guvern. nr.304/05.05.2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile Codului Civil;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c) şi art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modelul Contractului de închiriere pentru suprafete cu destinatia de locuinte, construite de către ANL, destinate tinerilor şi familiilor de tineri precum şi a anexele acestuia, conform Anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locuinţe - Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare,
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Locuinţe;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

BIROU LOCUINȚE

Nr. SC2018-4960/02.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea modelului Contractului de închiriere pentru suprafete cu destinatia de locuinte, construite de către ANL, destinate tinerilor și familiilor de tineri precum și a anexelor acestuia

Având în vedere Expunera de motive a Primarului Municipiului Timișoara și proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului Contractului de închiriere pentru suprafete cu destinatia de locuinte, construite de către ANL, destinate tinerilorși familiilor de tineri precum și a anexelor acestuia;

Deoarece au apărut numeroase modificări legislative cu privire la încheierea contractelor de închiriere pentru locuințele construite de către ANL destinate tinerilor și familiilor de tineri și a clauzelor contractuale, precum și modificări ale modului de calcul a chiriilor aferente acestor locuințe, este necesară includerea acestora în contractul de închiriere.

Modul de calcul a chiriei pentru aceste locuințe a fost modificat prin H.G. nr.304/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

Conform dispozițiilor art.15 alin.13 lit.a și b, contractul de închireire inițial va cuprinde și clause referitoare la actualizare anuală a cuantumului chiriei în funcție de veniturile solicitantului și actualizarea anuală a cuntumului chiriei.

Conform legislației în vigoare contractul de închiriere trebuie să cuprindă clauze referitoare la recalcularea chiriei pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani, actualizarea anuală a cuantumului chiriei, în funcție de coeficientul de ponderare, aplicarea de penalități de 0,1%/zi din suma datorată, pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată la scadență, interzicerea cedării dreptului de folosință a locuinței, de către titularul contractului de închiriere, sub sancțiunea rezilierii de drept a contractului.

Astfel, având în vedere prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului Contractului de închiriere pentru suprafete cu destinatia de locuinte, construite de către ANL, destinate tinerilor și familiilor de tineri precum și a anexelor acestuia îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local

Pt. DIRECTOR,                               Pt. ȘEF BIROU,

Mihai Boncea                                  Simona Bălan

Înregistrat la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Nr.din

CONTRACT CADRU DE ÎNCHIRIERE

pentru suprafețe cu destinația de locuințe, construite de către ANL, destinate tinerilor și familiilor de tineri

Nr............’...../.........................

CAPITOLUL I. PARTILE CONTRACTANTE

Art.1 Prezentul contract de inchiriere se incheie intre:

 • a) Municipiul Timișoara

cu sediul in Timișoara, str. C.D. Loga nr.1, reprezentat prin Primar ................in baza art.21 si art.62

din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, in calitate de locator si

 • b)                                        cu domiciliul in, strada, nr.__, bl._

_, sc. __, ap._, CNP  posesor al B.I./C.I. seria , nr. , eliberat de

la data de  in calitate de locatar(chirias) in baza Legii nr.152/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, H.G. nr.962/2001, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la exigențele minimale in asigurarea spațiului locativ pe număr de persoane, Legii nr.71/2011 pentru punerea in executare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, Titlul IX Capitolul V art. 1.777-1.835 Cod Civil si H.C.L.M.T nr..........................a intervenit prezentul contract.

CAPITOLUL II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERII, PREȚUL SI

MODALITĂ ȚI DE PLA TĂ

Art.2 (1) Obiectul prezentului contract il constituie inchirierea locuinței ANL situata in Timișoara, strada , nr. , bl.__, sc. ____, ap.__, proprietatea privată a Statului Roman, si aflată in

administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, compusă din .....cameră/e si dependințe, cu

suprafața construită de _______mp si suprafața utilă de _______mp.

Locuința care face obiectul închirierii, compusă din camere cu dependințe; încălzire,

apă curentă _____ canalizare______, instalație electrică ________ construită din materiale inferioare

_________________, are următoarea structură:

Nr.

crt.

Denumirea încăperii

Suprafața (mp)

În folosință

Exclusivă

comună

 • (2) Locuinta care face obiectul inchirierii va fi folosita exclusiv de locatar si familia sa compusă din:

  Nr. crt.

  Nume și prenume

  Calitatea

  CNP

 • (3) Locuința se preda conform procesului verbal de predare-primire incheiat intre locator si locatar.

Art.3 (1) Chiria lunara pentru suprafata construită desfășurată este de lei si este calculata conform Anexei la prezentul contract - Fisa de calcul a chiriei, in baza Legii nr.152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr.962/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si H.C.L. nr............., privind aprobarea cotei autorității publice locale

 • (2) Sumele obținute din recuperarea investiției din cuantumul chiriei, respectiv lei, se virează in

termen de maximum 30 zile de la incasarea acesteia, de către autoritatea publică locală, in contul Agenției Naționale pentru Locuințe deschis in acest sens la Trezoreria Statului.

 • (3) Chiria se datoreaza incepand cu data de ...................... cand se intocmeste procesul verbal de

predare - primire a locuintei si se achita lunar la casieria Biroului Locuințe din cadrul Direcției Clădiri,Terenuri și Dotări Diverse sau în contul nr................................. deschis la Trezoreria

Municipiului Timișoara,

 • (4) Chiria se va recalcula la implinirea de către titularul contractului de inchiriere, a varstei de 35 de ani, luand in calcul cota aplicabilă la valoarea de inlocuire a construcției, stabilită prin hotărare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara și rata anuală a inflației.

 • (5) Chiria se va modifica ori de cate ori prin acte normative se prevede acest lucru.

Modificarea cuantumului chiriei este unilaterală si produce efecte de la data actului normativ care o reglementează.

Art.4 (1) Neplata in termen a chiriei stabilita in contract atrage o penalizare de 0,1% asupra sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi care urmeaza aceleia la care suma a devenit exigibila, fără ca majorarea să poată depăsi totalul chiriei restante.

(2) Contractul de inchiriere constituie, in condițiile legii, titlu executoriu pentru neplata chiriei la termenele si in modalitățile stabilite in contract.

CAPITOLUL III. DURATA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

Art.5 Termenul inchirierii este de 5 ani, cu incepere de la data de ..................., pana la data de

Art.6 La expirarea termenului prevazut la art.5, contractul poate fi prelungit cu acordul partilor, succesiv, pe perioade de cate un an.

CAPITOLUL IV. OBLIGAȚIILE PARTILOR

Art.7 Obligațiile locatorului:

 • a) sa predea locatarului locuinta in stare normala de utilizare, dotata cu echipamentele mentionate in procesul verbal de predare - primire in stare buna de functionare;

 • b) sa asigure folosinta locuintei inchiriate pe toata durata contractului, garantand pe locatar contra viciilor ascunse ori contra tulburarii folosintei bunului;

 • c) locatorul nu răspunde pentru viciile care erau aparente la data incheierii contractului si pe care locatarul nu le-a reclamat la momentul preluării bunului;

Art.8 Obligațiile locatarului:

 • a) să achite cheltuielile cu titlu de chirie in cuantumul si la termenele stabilite prin contract;

 • b) să achite lunar la asociația de locatari/proprietari cheltuielile de intretinere care rezulta din folosinta exclusiva a locuintei pe toata durata contractului;

 • c) sa contribuie la cheltuielile pentru iluminarea, incalzirea, curatarea partilor si instalatiilor de folosinta comuna, precum si la orice alte cheltuieli pe care legea le stabileste in sarcina sa;

 • d) sa foloseasca locuinta inchiriata potrivit destinatiei rezultate din prezentul contract;

 • e) sa efectueze reparatiile locative a caror necesitate rezulta din folosinta obisnuita a bunului;

 • f) sa efectueze lucrarile de intreținere, reparații sau de inlocuire a elementelor componente ale instalațiilor din spatiile de folosința exclusiva;

 • g) sa repare sau sa inlocuiasca elementele de construcții si instalații deteriorate ca urmare a utilizarii necorespunzatoare, indiferent daca acestea sunt in interiorul sau in exteriorul cladirii, cu

exceptia cazului in care deteriorarea se datoreaza vechimii, defectiunilor, viciilor de executie, unei intamplari neprevazute, fortei majore; daca persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, atunci cheltuielile de reparații vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc in comun elementele de construcție, instalațiile, obiectele si dotarile aferente;

 • h) sa asigure curațenia si igienizarea locuinței, pe toata durata contractului de inchiriere;

 • i) sa nu transforme spatiile si echipamentele inchiriate fara acordul scris al locatorului; acesta din urma poate pretinde locatarului, la parasirea locuintei, sa readuca spatiile in starea initiala sau sa

pastreze transformarile efectuate fara ca respectivul locatar sa poata avea pretentii la despagubiri pentru cheltuielile efectuate; locatorul are totusi dreptul sa ceara readucerea imediata a spatiilor in starea inițiala pe cheltuiala locatarului atunci cand transformarile ameninta buna fUnctionare a echipamentelor sau siguranta cladirii;

 • j) sa raspunda pentru degradarile si pierderile survenite pe parcursul contractului in spatiile de a caror folosinta exclusiva beneficiaza, cu exceptia cazului in care dovedeste ca acestea s-au produs din cauza de forta majora sau din vina unei terte persoane pe care nu el a introdus-o in locuinta;

 • k) să notifice locatorului, sub sancțiunea plății de daune-interese si a suportării oricăror alte cheltuieli, necesitatea efectuării reparațiilor care sunt in sarcina acestuia din urmă;

 • l) să incheie contracte cu fiecare furnizor de utilități si să suporte cheltuielile aferente;

 • m) să nu subinchirieze sau să cedeze dreptul de folosință a locuinței altor persoane;

 • n) să permită verificarea locuinței de către locator la intervale de timp rezonabile;

 • o) sa predea locatorului la incetarea, din orice cauză a contractului de inchiriere, locuinta in stare de folosinta si curatenie precum si obiectele de inventar trecute in procesul verbal de predare-primire intocmit la preluarea locuintei;

 • p) să respecte prevederile contractuale;

r) să transmită autorităților publice locale documentele cu privire la orice modificări intervenite in:

 • - starea civilă;

 • - numărul persoanelor aflate in intreținere;

 • - situația locativă, inclusiv cu privire la dobandirea unei locuințe in proprietate si/sau cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ- teritoriale sau a unității in care isi desfăsoară activitatea, in localitatea in care deține locuința actuală.

CAPITOLUL V. DREPTURILE PÂRTILOR

Art.9 Drepturile locatorului:

 • a) sa pastreze orice imbunatatiri sau lucrari efectuate de catre locatar asupra bunului pe durata linchirierii, locatorul neputand fi obligat la despagubiri decat daca locatarul a efectuat lucrarile cu acordul prealabil al acestuia;

 • b) sa solicite locatarului sa readuca bunul inchiriat in starea initiala in cazul in care acesta a efectuat lucrarile fara acordul prealabil al locatorului, cu plata de despagubiri pentru orice paguba cauzata bunului de catre locatar;

 • c) sa viziteze imobilul ori de cate ori este nevoie cu anuntarea in prealabil a chiriasului si in prezenta acestuia;

 • d) sa verifice achitarea obligatiilor de plata curente ale chiriasului.

Art.10 Drepturile locatarului:

 • a) sa utilizeze imobilul in exclusivitate pe perioada derularii contractului;

 • b) sa faca imbunatatirile necesare scopului inchirierii fara sa modifice imobilul sau structura de rezistenta a acestuia si doar cu acordul proprietarului;

 • c) sa efectueze lucrarile majore de reparatii ce se impun in cazul in care proprietarul, desi notificat, nu ia de indata masurile necesare pentru remedierea defectiunilor; in cazurile urgente, locatarul poate incepe de indata lucrarile, instiintarea proprietarului putand fi facuta dupa inceperea reparatiilor;

 • d) locatarul are drept de preferinta la incheierea unui nou contract; insa acest drept nu opereaza in cazul in care chiriasul nu si-a executat obligatiile nascute in baza inchirierii anterioare;

 • e) locatarul are drept de preferinta la vanzarea locuintei.

CAPITOLUL VI. PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

Art.11 In cazul in care nici una din parti nu-si va manifesta vointa cu privire la incetarea contractului pana la data incheierii perioadei contractuale, contractul de inchiriere ajuns la termen se prelungeste succesiv, pe perioade de cate un an, in următoarele condiții:

 • a) titularul contractului de inchiriere, soțul/soția acestuia si/sau alte persoane aflate in intreținerea acestuia au obligația să facă dovada că nu au dobandit o locuință in proprietate si/sau cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ- teritoriale sau a unității in care isi desfăsoară activitatea; fac excepție cotele-părți dintr-o locuință, dobandite in proprietate, in condițiile legii, dacă acestea nu depăsesc suprafața utilă de 37 m2, suprafață utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 • b) titularul contractului de inchiriere, soțul/soția acestuia si/sau alte persoane aflate in intreținerea acestuia au obligația să facă dovada indeplinirii obligațiilor prevăzute la art.8 din prezentul contract.

Art.12 Documentele justificative care insotesc cererea de prelungire a duratei contractului de inchiriere, sunt urmatoarele:

 • a) adeverința eliberata de asociația de locatari;

 • b) declarație notariala din care sa rezulte ca titularul contractului de inchiriere, soțul/soția acestuia si/sau alte persoane aflate in intreținerea acestuia nu au dobandit o locuință in proprietate si/sau cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ- teritoriale sau a unității in care isi desfăsoară activitatea, cu excepția dobandirii in proprietate a unor cote părți dintr-o locuință, dacă acestea nu depăsesc suprafața utilă de 37 mp.

 • c) adeverință de venit de la titular și membrii familiei cu venitul brut și net realizat pe ultimele 12 luni;

Art.13 La prelungirea contractului de inchiriere, se poate realiza un schimb de locuințe, in condițiile art.8 din Legea nr.152/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu asigurarea exigențelor minimale prevăzutel in Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, in baza unei acord/convenții intre chiriasi, potrivit legii, pentru locuintele aflate in exploatare.

Art.14 La prelungirea contractului de inchiriere, Consiliul Local al municipiului Timișoara, poate dispune, cu respectarea prevederilor Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, schimbarea locuinței atribuite unui chirias cu o altă locuință vacantă de aceeasi categorie, in următoarele situații:

 • a) se constată că titularului contractului de inchiriere i s-a modificat starea civilă si/sau numărul persoanelor aflate in intreținere;

 • b) la repartiție nu s-au putut asigura suprafețele minimale in raport cu numărul de persoane;

 • c) si-a schimbat locul unde isi desfăsoară activitatea intr-o altă unitate administrativteritorială; in acest caz in care se solicită schimbarea locuinței dintr-o unitate administrativ-teritorială cu o altă locuință vacantă de aceeasi categorie situată in altă unitate administrativ-teritorială, este necesar acordul ambelor autorități ale administrației publice care dețin locuințele in administrare.

Art.15 Schimbul de locuințe prevăzut la art.13 si schimbarea locuinței prevăzută la art.14 se pot realiza numai in cazul imobilelor aflate in exploatare si din aceeasi categorie de locuințe construite de Agenția Națională pentru Locuințe, fiind exceptate locuințele noi, inclusiv in cazul imobilelor situate in unități administrativ-teritoriale diferite.

Art.16 In cazul in care partile nu convin asupra prelungirii contractului de inchiriere, contractul inceteaza de drept la expirarea termenului convenit de parti, fara a fi necesara o instiintare prealabila.

CAPITOLUL VII. REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

Art. 17 Prezentul contract poate fi reziliat inainte de termenul pentru care s-a incheiat, astfel:

 • 1. la cererea locatarului, cu condiția notificării prealabile intr-un termen de minim 60 de zile;

 • 2. la cererea locatorului atunci cand:

 • a) locatarul nu a achitat chiria cel puțin 3 luni;

 • b) locatarul nu a achitat cota de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari/locatari pe o

perioadă de cel puțin 3 luni;

 • c) locatarul a pricinuit insemnate stricaciuni locuinței, cladirii in care este situata aceasta, instalațiilor, precum si oricaror alte bunuri aferente lor, sau daca instraineaza fara drept parți ale acestora;

 • d) locatarul are un comportament care face imposibila conviețuirea sau impiedica folosirea normala a locuinței;

 • e) titularul contractului de inchiriere, soțul/soția acestuia si/sau alte persoane aflate in intreținerea acestuia au dobandit o locuință in proprietate si/sau cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ- teritoriale sau a unității in care isi desfăsoară, cu excepția dobandirii in proprietate a unor cote părți dintr-o locuință, dacă acestea nu depăsesc suprafața utilă de 37 mp;

 • f) schimbă destinația spațiului inchiriat, cu plata eventualelor daune aduse locuinței si clădirii;

 • g) locatarul nu a respectat clauzele contractuale.

Art.18 Pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor prevazute la art.8, locatorul este indreptatit sa se adreseze instantei de judecata in vederea rezilierii prezentului contract de inchiriere.

Art.19 (1) Evacuarea locatarului se face in baza unei hotarari judecatoresti irevocabile si locatarul este obligat la plata chiriei prevazute in contract si a cotei de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari/locatari pana la data executarii efective a hotararii de evacuare.

(2) Hotararea judecatoreasca de evacuare precum si incetarea, din orice cauza, a contractului de inchiriere, sunt de drept opozabile si se executa impotriva tuturor persoanelor care locuiesc, cu titlu sau fara titlu, impreuna cu chiriasul.

CAPITOLUL VIII. INCETAREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

Art.20 Prezentul contract poate inceta in urmatoarele situatii :

 • a) prin acordul ambelor parti;

 • b) la expirarea termenului pentru care a fost incheiat, cu excepțiile prevazute de prezentul contract;

 • c) prin denuntarea unilaterala de catre locatar, la orice moment, prin notificare scrisa cu cel putin 60 de zile anterior datei dorite pentru incetare;

 • d) prin reziliere, pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor ce decurg din prezentul contract sau savarsirea de catre chirias a unor fapte culpabile;

 • e) decesul sau parasirea locuintei de catre chirias;

 • f) ca urmare a desființării dreptului care permitea locatorului să asigure folosința bunului inchiriat.

CAPITOLUL IX. TRANSFERUL FOLOSINȚEI LOCUINȚEI

Art.21 In caz de deces sau parasire definitiva a locuintei de catre titularul contractului de inchiriere, soțul/soția acestuia, preia drepturile si obligatiile titularului de contract dacă a fost menționat/a in contract si dacă a locuit impreună cu chiriasul.

Art.22 Se considera parasire definitiva a locuinței absenta continua pentru o perioada mai mare de 30 zile care nu a fost notificata locatorului de catre persoana in cauza, cu exceptia detasarii/transferarii in interes de serviciu, efectuarii de interventii/tratamente medicale de specialitate sau studii de specialitate la institutii de invatamant situate in alte localitati din tara sau strainatate etc.

Art.23 (1) Daca persoana prevăzută la art.22 nu se subroga in drepturile titularului contractului de inchiriere, descendentii si ascendentii preiau drepturile si obligatiile incluse in contractul de inchiriere, daca acestia erau mentionati in contract si daca locuiau impreuna cu titularul contractului.

 • (3) In cazul minorilor si a celor lipsiti de discernamant, care nu au reprezentant legal, instant de tutela va dispune asistarea la incheierea, modificarea sau incetarea contractului de inchiriere, dupa caz.

 • (4) Persoanele prevăzute la alin.1 care au cerut continuarea contractului, desemnează de comun acord persoana sau persoanele care semnează contractul de inchiriere in locul chiriasului decedat/care a parasit locuinta. In cazul in care acestia nu ajung la un acord in termen 30 zile de la data inregistrării decesului chiriasului/parasirii locuintei, desemnarea se face de către locator.

Art.24 (1) Daca in termen de 30 zile de la data la care au avut cunostinta de decesul survenit sau de la parasirea domiciliului, persoanele prevazute la art.22 si art.24 nu declara ca doresc sa continue contractul, preluarea contractului de inchiriere nu se realizeaza.

(2) In lipsa persoanelor care pot solicita locuinta potrivit art.22 si art.24, contractul de inchiriere inceteaza in termen de 30 zile de la data inregistrarii decesului titularului contractului sau de la data parasirii domiciliului de catre acesta.

Art.25 In caz de divorț, dacă soții nu si-au dat consimțămantul privind preluarea contractului de inchiriere, continuarea locațiunii se va face cu soțul căruia instanța i-a atribuit beneficiul contractului de inchiriere.

CAPITOLUL X. FORȚA MAJORA

Art.26 Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora asa cum este definita de lege.

Art.27 Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

Art.28 Daca in termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

CAPITOLUL XI. CLAUZE FINALE

Art.29 Este interzisa subinchirierea totala sau parțiala a locuinței ce face obiectul prezentului contract, incheierea unui inscris privind transmiterea folosinței locuinței sub sancțiunea rezilierii de drept a contractului de inchiriere. Este interzisă cesiunea contractului de inchiriere a locuinței ce face obiectul prezentului contract, sub sancțiunea rezilierii de drept a contractului de inchiriere.

Art.30 (1) In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

(2) In cazul in care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

Art.31 In cazul in care eventualele neintelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabila, partile au convenit sa se adreseze instantelor judecatoresti competente.

Art.32 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

Art.33 Dispozițiile prezentului contract se completează cu prevederile Codului Civil si cu reglementările legale in vigoare referitoare la inchiriere.

Art.34 Prezentul contract, impreuna cu anexele 1 - 2 care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor.

Art.35 Prezentul contract s-a incheiat astazi in 2 (două) exemplare, cate un exemplar pentru

fiecare parte,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                      CHIRIAȘ

PRIMAR,                           _____________________

DIRECTOR

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI

ȘI DOTĂRI DIVERSE,

DIRECTOR ECONOMIC,

ȘEF BIROU LOCUINȚE

ȘEF SERVICIU JURIDIC,

CONSILIER JURIDIC,

ÎNTOCMIT,

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

Nr. SC2018-4960/02.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelului Contractului de închiriere pentru suprafețe cu destinația de locuințe, construite de către ANL, destinate tinerilor și familiilor de tineri precum și a anexelor acestuia

Având în vedere modificările legislative cu privire la închirierea locuințelor construite de către ANL destinate închirierii, considerăm oportună aprobarea modelului Contractului de închiriere pentru suprafete cu destinatia de locuinte, construite de către ANL, destinate tinerilor și a anexelor acestuia.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR.,

IMRE FARKAS


Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D.

Mihai Boncea

Anexă al contractul de închiriere nr,....................................

PROCES VERBAL De predare - primire

a locuinței construite de către ANL destinată închirierii din strada...............................

municipiul TIMIȘOARA, județul TIMIȘ.

 • 1. În conformitate cu contractul de închiriere înregistrat sub nr. ________se încheie prezentul

proces-verbal de predare-primire între PRIMĂRIA TIMIȘOARA prin reprezentantul său...................

care predă și..................... în calitate de chiriaș, care primește în folosință locuința având încăperile de

locuit, dependințele, curtea și grădina, în folosință exclusivă și comună, așa cum sunt specificate în contractul de închireire

 • 2. Inventarul și starea în care se predă și primește locuința, sunt următoarele :

 • a)  pereții, dușumelele și tavanele (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, tapet, parchet, etc.):

 • b) . ușile, ferestrele (vopsitoriile, încuietorile, druckerele, broaștele, jaluzelele, cremoanele,

geamurile, galeriile, etc.) :

 • c) . instalația electrică (prizele, întrerupătoarele, comutatoarele, locurile de lampă, aplice, tablourile electrice, globurile, candelabrele, etc.) :

 • d) . instalația de încălzire (radiatoare, convectoare, conducte aparente, sobe, centrală termică

proprie, etc.) :

 • e) . instalația sanitară (cazan, baie, cadă, dușuri, vase, scaune și capace WC, bideuri, chiuvete,

lavoare, spălătorie, bucătării, robinete, etc.) :

 • f) . altele neprevăzute mai sus (dulapuri în perete, mobilier aragaz, sobe metalice de gătit

 • 3. Acest proces-verbal s-a întocmit astăzi........................... în dublu exemplar, din care unul a fost

predat chiriașului.

AM PREDAT,

AM PRIMIT,