Hotărârea nr. 121/2018

121/20.03.2018 privind aprobarea programului cultural prioritar Timişoara-Capitala Europeană a Culturii 2021, a criteriilor organizatorice şi a finanţării anuale pentru anul 2018
Hotararea Consiliului Local 121/20.03.2018
privind aprobarea programului cultural prioritar Timişoara-Capitala Europeană a Culturii 2021, a criteriilor organizatorice şi a finanţării anuale pentru anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2018-5943/14.03.2018 a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-5945/14.03.2018 al Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.03.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 5945/14.03.2018;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 5945/14.03.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert regii autonome si societăti comerciale şi Comisiei pentru cultură, stiintă, învătământ, sănătate, protectie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata;
Avand in vedere Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 - privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale;
Avand in vedere DECIZIA NR. 445/2014/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a unei acţiuni a Uniunii în favoarea evenimentului "Capitale europene ale culturii" pentru anii 2020-2033 şi de abrogare a Deciziei nr. 1622/2006/CE;
Avand in vedere Raportul final de selectie al Juriului de experţi cu privire la Capitala europeană a culturii 2021 în România;
Avand in vedere Ordinul Ministrului Culturii nr. 3867 din 25.10.2016 prin care orasul Timisoara a fost nominalizat Capitala Europeana a Culturii in anul 2021;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată si modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată si modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba criteriile organizatorice specifice aferente programului cultural prioritar, în conformitate cu Decizia Nr. 445/2014/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, explicitate în Anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2: Se aproba programul cultural prioritar Timişoara-Capitala Europeană a Culturii 2021 (Timisoara 2021).
Art. 3: Se aproba suma de 7.000.000 lei, suma ce reprezinta finanţarea programului cultural prioritar în anul 2018, cuprinsă distinct în bugetul local al Municipiului Timisoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 76/23.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Casa de Cultură a Municipiului Timisoara si Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Consiliului Judetean Timis;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse;
- Directiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitătii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului in Judetul Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA                     Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 5945/14.03.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICA

Nr.___________________/_____________

AVIZ

la Raportul de specialitate privind aprobarea programului cultural prioritar Timișoara — Capitala Europeana a Culturii 2021, a criteriilor organizatorice si a finanțării anuale pentru anul 2018

Având în vedere Expunerea de motive a Casei de Cultura a Municipiului Timișoara cu Nr. SC2018 - 5943 / 14.03.2018 privind aprobarea programului cultural prioritar Timișoara — Capitala Europeana a Culturii 2021, a criteriilor organizatorice si a finanțării anuale pentru anul 2018,

în conformitate cu prevederile:

Legii nr.273/2006 privind finanțele publice modificată,prevederile art.l, art.4, alin.l, art.5, art.6, art.l4, art.l9, alin.l și 2 și art.20, alin.l, art.22 alin.l, art.23 alin.l și 2, art.40

-     - O.U.G. 47/01.09.2012 privind modificarea ^L- -completarea unor acte normative și

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Legea nr.215/2001 art.36 alin.2 lit.b și alin.4 privind administrația publică locală, republicată și modificată.

Se avizeaza favorabil in limita prevederilor bugetare conform HCL nr. 76 / 23.02.2018 privind aprobarea Bugetului Local inițial al Municipiului Timișoara pe anul 2018, la Cap. 67.02.03.06 „Case de cultura”, Titlul II - 20 “Bunuri si servicii” este de 18.000.000 Iei, conform filei de buget anexata.

Menționăm că prezentul aviz privește doar aspectele de specialitate ale direcției, nu necesitatea și oportunitatea demersului privind aprobarea documentației tehnico - economice.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CASA de CULTURA a MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Nr. 512/13.03.2018

SC      — 5^^ o. Do

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea programului cultural prioritar Timișoara-Capitala Europeană a Culturii 2021, a criteriilor organizatorice și a finanțării anuale pentru anul 2018

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale

Titlul de Capitală Europeană a Culturii se acordă în fiecare an cel mult unui oraș din fiecare dintre cele două state membre care apar în calendarul stabilit în anexa la Decizia nr.445/2O14/UE, care reglementează acțiunea Uniunii în favoarea evenimentului Capitală Europeană a Culturii pentru anii 2020-2033.                                     -   —

La sfârșitul anului 2016, Comisia Europeană a publicat raportul final al juriului de experți independenți responsabil de evaluarea dosarelor de candidatură revizuite ale celor 4 orașe care au trecut de faza de preselecție în cursa pentru obținerea prestigiosului titlu de Capitală Europeană a Culturii 2021, în România.

Juriul internațional delegat de Uniunea Europeană, prezent în București pentru a decide ce oraș din România este investit cu titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, a făcut public, în luna septembrie 2016, numele câștigătorului acestei competiții, municipiul Timișoara fiind investit cu titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Timișoara este Capitala Culturală Europeană în 2021, ca rezultat al unui demers al orașului nostru, susținut în primul rând de Primăria Municipiului Timișoara, prin Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană, al cărui membru fondator este.

în conformitate cu obiectivele asumate, activitățile desfășurate de orașul Capitală Europeană a Culturii vor urmări să îmbunătățească sfera de cuprindere, diversitatea și dimensiunea europeană ale ofertei culturale, inclusiv prin intermediul cooperării transnaționale, pentru a extinde accesul și participarea la cultură, a consolida capacitatea sectorului cultural și legăturile acestuia cu alte sectoare și pentru a contura mai bine profilul internațional al acestuia, prin intermediul culturii.

Autoritățile locale și comunitățile pe care le reprezintă sunt beneficiari direcți ai câștigării titlului de Capitală Europeană a Culturii. Prin urmare, este firesc să fie și principalii contributori la bugetul operațional al acestei acțiuni.

Susținerea programului cultural Timișoara-Capitala Europeană a Culturii 2021 ca fiind prioritar pentru anul 2018, a criteriilor organizatorice precum și prin finanțarea de la bugetul local a acestuia, va aduce o transformare a orașului pe mai multe paliere: cultural, social, economic, al turismului, al mediului de afaceri.

3. Alte informații

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 395 din data de 22.09.2015 a fost aprobată candidatura Municipiului Timișoara și angajamentul de susținere financiară în perioada 2017-2022 a participării Municipiului Timișoara la acțiunea Uniunii Europene „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul. 2021 în România, în cazul în care Municipiul Timișoara este declarat oraș câștigător, prin cuprinderea în bugetele anuale a sumei totale previzionate de 20.000.000 euro, după cum urmează: 1.600.000 euro în anul 2017,1.800.000 euro în anul 2018, 3.600.000 euro în anul 2019, 5.400.000 euro în anul 2020, 6.000.000 euro în anul 2021, 1.600.000 euro în anul 2022.

 • 4. Concluzii

Se consideră oportună aprobarea programului cultural prioritar Timișoara-Capitala Europeană a Culturii 2021, a criteriilor organizatorice și a finanțării anuale pentru anul 2018


PRIMAR

NICOLAE ROBU


Casa de Cultura


V                        DETALIEREA CHELTUIELILOR

Hotărârea nr...........

Anexa 2.38-1


67.02.03.06 - Case de cultura

Denumirea identificatorilor

Simbol

Total anual

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trimestrial

Estimări

-

l

I

I

=

>

2019

2020

2021

TOTAL CHELTUIELI

(FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)

20.363.000,00

649.960,00

8.330.400,00

7.482.750,00

2.794.750,00

1.755.100,00

25.530.350,00

26.032.770,00

26.500.130,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

20.000.000,00

649.960,00

7.967.400,00

7.482.750,00

2.794.750,00

1.755.100,00

25.158.350,00

25.652.770,00

26.112.130,00

Total cheltuieli

20.000.000,00

649.960,00

7.967.400,00

7.482.750,00

2.794.750,00

1.755.100,00

25.158.350,00

25.652.770,00

26.112.130,00

CHELTUIELI CURENTE

01

20.000.000,00

649.960,00

7.967.400,00

7.482.750,00

2.794.750,00

1.755.100,00

25.158.350,00

25.652.770,00

26.112.130,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.000.000,00

0,00

528.900,00

529.250,00

531.250,00

410.600,00

2.684.540,00

2.684.540,00

2.684.540,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

1.880.600,00

0,00

472.000,00

505.000,00

505.000,00

398.600,00

X

X

X

Salarii de baza

10.01.01

1.864.600,00

0,00

471.000,00

500.000,00

500.000,00

393.600,00

X

X

X

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

16.000,00

0,00

1.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

X

X

X

Cheltuieli salariale in natura

10.02

36.500,00

0,00

10.000,00

12.250,00

14.250,00

0,00

X

X

X

Tichete de vacanta

10.02.06

36.500,00

0,00

10.000,00

12.250,00

14.250,00

0,00

X

X

X

Contribuții

10.03

82.900,00

0,00

46.900,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

X

X

X

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

26.000,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

7.500,00

0,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

47.200,00

0,00

11.200,00

12.000,00

________________________.____L

12.000,00

12.000,00

X

X

X

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

18.000.000,00

649.960,00

7.438.500,00

6.953.500,0C[

2.263.500,00

1.344.500,00

22.473.810,00

22.968.230,00

23.427.590,00

Bunuri si servicii

20.01

959.000,00

0,00

325.500,00

219.500,Op

186.500,00

227.500,00

X

X

X

Furnituri de birou

20.01.01

17.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

5.000,00

X

X

X

Materiale pentru curățenie

20.01.02

14.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

2.000,00

2.000,00

X

X

X

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

286.000,00

0,00

156.000,00

50.000,00

20.000,00

60.000,00

X

X

X

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

X

X

X

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

32.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

X

X

X

Piese de schimb

20.01.06

10.000,00

0,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

X

X

X

Transport

20.01.07

120.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

X

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

72.000,00

0,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

X

x

X

Denumirea identificatorilor

Simbol

Total anual

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trimestrial

Estimări

-

i

I

=

>

2019

2020

2021

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

60.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

340.000,00

0,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

X

X

X

Reparații curente

20.02

40.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

X

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

160.000,00

0,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

X

X

X

Uniforme si echipament

20.05.01

80.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

X

X

X

Alte obiecte de inventar

20.05.30

80.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

X

X

X

Deplasări, detasari, transferări

20.06

120.000,00

0,00

47.000,00

24.000,00

22.000,00

27.000,00

X

X

X

Deplasări interne, detasari, transferări

20.06.01

54.000,00

0,00

20.000,00

12.000,00

10.000,00

12.000,00

X

X

X

Deplasări in străinătate

20.06.02

66.000,00

0,00

27.000,00

12.000,00

12.000,00

15.000,00

X

X

X

Pregătire profesionala

20.13

20.000,00

0,00

5.000,00

10.000,00

5.000,00

0,00

X

X

X

Alte cheltuieli

20.30

16.701.000,00

649.960,00

7.011.000,00

6.650.000,00

2.000.000,00

1.040.000,00

X

X

X

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

( 0,00

0,00

X

X

X

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

16.690.000,00

649.960,00

7.000.000,00

6.650.000,00

I 2.000.000,00

1.040.000,00

X

X

X

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

363.000,00

0,00

363.000,00

0,00

0,00

0,00

372.000,00

380.000,00

388.000,00

Total cheltuieli

363.000,00

0,00

363.000,00

o,oo'

0,00

0,00

372.000,00

380.000,00

388.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

363.000,00

0,00

363.000,00

0,00

0,00

0,00

372.000,00

380.000,00

388.000,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

363.000,00

0,00

363.000,00

0,00

0,00

0,00

372.000,00

380.000,00

388.000,00

Active fixe

71.01

363.000,00

0,00

363.000,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

363.000,00

z,       0,00

363.000,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

PRIMAR,


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Casa de Cultura a Municipiului Timișoara

NR. 514/13.03.2018

$C -W -53      -W

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea programului cultural prioritar Timișoara-Capitala Europeană a Culturii 2021, a

criteriilor organizatorice și a finanțării anuale pentru anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr SC2018-_________/ .__.2018 a Primarului Municipiului

Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului cultural prioritar Timișoara-Capitala Europeana a Culturii 2021, a criteriilor organizatorice și a finanțării anuale pentru anul 2018

prin care se propune aprobarea aprobarea programului cultural prioritar Timișoara-Capitala Europeana-a-Culturii 2021, a criteriilor organizatorice și a finanțării-anuale pentru anul 2018

Facem următoarele precizări:

începând din 1985, Uniunea Europeană desemnează unul sau două orașe, din țări candidate sau pre-candidate, drept Capitală Europeană a Culturii.

Titlul de Capitală Europeană a Culturii se acordă în fiecare an cel mult unui oraș din fiecare dintre cele două state membre care apar în calendarul stabilit în anexa la Decizia nr.445/2014/UE, care reglementează acțiunea Uniunii în favoarea evenimentului Capitală Europeană a Culturii pentru anii 2020-2033.

La sfârșitul anului 2016, Comisia Europeană a publicat raportul final al juriului de experți independenți responsabil de evaluarea dosarelor de candidatură revizuite ale celor 4 orașe care au trecut de faza de preselecție în cursa pentru obținerea prestigiosului titlu de Capitală Europeană a Culturii 2021, în România.

Juriul internațional delegat de Uniunea Europeană, prezent în București pentru a decide ce oraș din România este investit cu titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, a făcut public, în luna septembrie 2016, numele câștigătorului acestei competiții, municipiul Timișoara fiind investit cu titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021.

Prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 3867 din 25.10.2016, orașul Timișoara a fost nominalizat Capitala Europeana a Culturii în anul 2021.

Așadar, Timișoara este Capitala Culturală Europeană în 2021, ca rezultat al unui demers al orașului nostru, susținut în primul rând de Primăria Municipiului Timișoara, prin Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană, al cărui membru fondator este.

în conformitate cu obiectivele asumate, activitățile desfășurate de orașul Capitală Europeană a Culturii vor urmări să îmbunătățească sfera de cuprindere, diversitatea și dimensiunea europeană ale ofertei

FO53-01,Ver.l

culturale, inclusiv prin intermediul cooperării transnaționale, pentru a extinde accesul și participarea la cultură, a consolida capacitatea sectorului cultural și legăturile acestuia cu alte sectoare și pentru a contura mai bine profilul internațional al acestuia, prin intermediul culturii.

Menționăm că, prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 395 din data de 22.09.2015 a fost aprobată candidatura Municipiului Timișoara și angajamentul de susținere financiară în perioada 2017-2022 a participării Municipiului Timișoara la acțiunea Uniunii Europene „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România, în cazul în care Municipiul Timișoara este declarat oraș câștigător, prin cuprinderea în bugetele anuale a sumei totale previzionate de 20.000.000 euro, după cum urmează: 1.600.000 euro în anul 2017, 1.800.000 euro în anul 2018, 3.600.000 euro în anul 2019, 5.400.000 euro în anul 2020, 6.000.000 euro în anul 2021, 1.600.000 euro în anul 2022.

Criteriile de evaluare specifice aferente programului cultural prioritar stabilite în conformitate cu Decizia Nr. 445-2014-EU a Parlamentului și Consiliului European sunt prezentate in anexa 1.

Având în vedere cele menționate mai sus,

PROPUNEM:

Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara prin care să se aprobe:

 • 1.  Criteriile organizatorice specifica aferente programului cultural prioritar, în conformitate cu Decizia Nr. 445-2014-EU a Parlamentului și Consiliului European, explicitate în ANEXA 1 la prezenta hotărâre;

 • 2.  Programul cultural prioritar Timișoara-Capitala Europeană a Culturii 2021 (Timișoara 2021);

 • 3. Suma de 7.000.000 lei, sumă ce reprezintă finanțarea programului cultural prioritar în anul 2018, cuprinsă în bugetul local al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL nr. 76/23.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2018;

Anexăm toate documentele depuse pentru susținerea acestui proiect de hotărâre.

Director                                                          Contabil sef


Casa de Cultura a Municipiului Timișoara

Alina Iliescu

ROMANIA

Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018-5945/14.03.2018


JUDETULTIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

16.03.2018

AVIZ

privind aprobarea programului cultural prioritar Timișoara-Capitala Europeană a Culturii 2021, a criteriilor organizatorice și a finanțării anuale pentru anul 2018

Constatând din examinarea raportului de specialitate privind aprobarea programului cultural prioritar Timișoara-Capitala Europeană a Culturii 2021, a criteriilor organizatorice și a finanțării anuale pentru anul 2018;

Având în vedere prevederile actelor normative în vigoare, și anume:

 • -  Art. 1 alin. 2, lit.h) din O.U.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, "programul cultural prioritar -programul cultural al autorității finanțatoare constituit din proiecte culturale a căror realizare, însoțită de finanțarea corespunzătoare, este încredințată unor persoane juridice de drept public sau privat care corespund criteriilor organizatorice și valorice stabilite anual de respectiva autoritate finanțatoare care le conferă caracterul prioritar"-,

Art. 1A1 prevede că "principiile care stau la baza sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale:

ajlibera concurență - asigurarea condițiilor pentru ca oricare solicitant să aibă dreptul de a deveni beneficiar;

bjtransparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanțare nerambursabilă a ofertelor culturale;

c)diversitatea culturală și pluridisciplinaritatea - tratamentul nediscriminatoriu al solicitanților, reprezentanți ai diferitelor comunități sau domenii culturale, precum și promovarea diversității bunurilor culturale, a abordărilor multidisciplinare;

djneretroactivitatea - excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare, cu excepția fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de cofinanțare solicitat;

ejsusținerea debutului - încurajarea inițiativelor persoanelor fizice sau ale persoanelor juridice de drept privat, recent autorizate, respectiv înființate, pentru a desfășura activități culturale ”.

 • -   Art. 1A2 stipulează că:

 • (1) Autoritatea finanțatoare are obligația să prevadă distinct în bugetul anual propriu fondurile publice necesare pentru acordarea de finanțări nerambursabile în condițiile prezentei ordonanțe.

 • (2) In cadrul bugetului prevăzut la alin. (1), autoritatea finanțatoare va delimita cuantumul sumei necesare pentru finanțarea programului/programelor prioritar/prioritare și va constitui un fond pentru finanțarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgență, reprezentând un procent de până la 8%, dar nu mai puțin de 2%.

 • (3) Sumele pentru finanțarea'realizării proiectelor culturale din cadrul programului prioritar se acordă prin atribuire directă, în baza criteriilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. h), elaborate de fiecare autoritate finanțatoare.

 • (4) Sumele din fondul prevăzut J.a alin. (2) se acordă prin atribuire directă, în baza criteriilor specifice elaborate de fiecare autoritate finanțatoare.

Având în vedere Avizul favorabil al Direcției Economice cu acelaș număr.

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1),(2) lit. b), al.(6) lit.a) pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată:

 • (1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

 • (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului; (6) In exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

4. cultura;


Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018-5945/14.03.2018 al Casei de Cultură a Municipiului Timișoara privind aprobarea programului cultural prioritar Timișoara-Capitala Europeana a Culturii 2021, a criteriilor organizatorice și a finanțării anuale pentru anul 2018, în sensul existenței cadrului legal privind stabilirea programelor prioritare.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind aprobarea programului cultural prioritar Timișoara-Capitala Europeană a Culturii 2021, a criteriilor organizatorice și a finanțării anuale pentru anul 2018.

De asemenea, avizul nu privește aspectele economice, de specialitate ale documentației, respectiv criteriile organizatorice și valorice stabilite și nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare, nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă și nu se substituie avizului acordat conform Legii nr. 215/2001 din partea secretarului.

CONSILIER JURIDIC, Alin Stoica

Cod FO53-13,Ver.l

Anexa 1

Criteriile specifice organizatorice și valorice aferente programului prioritar Timițoara-Capitala Europeană a Culturii 2021 pentru anul 2018, în conformitate cu DECIZIA NR. 445/2014/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN DI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014

Criteriile sunt distribuite în următoarele categorii: „contribuția la strategia pe termen lung”, „dimensiunea europeană”, „conținutul cultural ți artistic”, „capacitatea de a produce rezultate”, „implicarea publicului” ți „gestionarea”, astfel:

1. Contribuția la strategia cultural pe termen lung

 • (a) existența unei strategii culturale pentru oraș, care acoperă acțiunea ți include planuri pentru susținerea activităților culturale, prevăzute pentru anii următori anului pentru care este acordat titlul;

 • (b) planurile de consolidare a capacității sectoarelor culturale ți creative, inclusiv dezvoltarea unor legături pe termen lung între sectoarele culturale, economice ți sociale ale orațului candidat;

 • (c) impactul cultural, social ți economic preconizat, inclusiv asupra dezvoltării urbane, preconizat pe termen lung, pe care titlul l-ar putea avea;

 • (d) planuule de monitorizare ți evaluare a impactului titlului-acsupra_ ora ț ului ți de diseminare a rezultatelor evaluării;

2. Dimensiunea europeană:

 • (a) domeniul de aplicare ți calitatea activităților de promovare a diversității culturale a Europei, a dialogului intercultural ți a unei mai bune înțelegeri reciproce între cetățenii europeni;

 • (b) domeniul de aplicare ți calitatea activităților care pun în evidență aspectele comune ale culturilor, patrimoniului ți istoriei europene, precum ți integrarea europeană ți temele europene actuale;

 • (c) domeniul de aplicare ți calitatea activităților la care participă artițti europeni, cooperarea cu operatori sau orațe din țări diferite, incluzând, atunci când este cazul, orațe care de Din titlul, precum ți parteneriate transnaționale;

 • (d) strategia menită să atragă interesul publicului larg european ți internațional;

3. Conținutul cultural ți artistic:

 • (a) existența unei viziuni ți a unei strategii artistice clare ți coerente pentru programul cultural;

 • (b) implicarea artițtilor locali ți a organizațiilor culturale în elaborarea ți punerea în aplicare a programului cultural;

 • (c) gama ți diversitatea activităților propuse ți nivelul general al calității lor artistice;

 • (d) capacitatea de a îmbina patrimoniul cultural local ți formele de artă tradiționale cu expresiile culturale noi, inovatoare ți experimentale;

4. Capacitatea de a produce rezultate:

 • (b) Dispune sau va dispune de o infrastructură adecvată ți viabilă pentru a deține titlul;

â.Implicarea publicului:

 • (a) implicarea populației locale ți a societății civile în pregătirea candidaturii ți în punerea în aplicare a acțiunii;

 • (b) crearea de oportunități noi ți durabile pentru o gamă largă de cetățeni, în special tineri, voluntari

 • □ i persoane marginalizate Di defavorizate, inclusiv minorităDi, de a asista sau participa la activități culturale, acordându-se o atenție deosebită persoanelor cu handicap Di persoanelor în vârstă în ceea ce priveDte accesibilitatea acestor activităDi;

 • (c)strategia generală pentru extinderea categoriilor de public, în special legătura cu mediul educaDional

 • □ i participarea □ colilor;

6.Gestionarea:

 • (a) structura de gestiune Di de punere în aplicare prevăzută pentru acDiune, care prevede, printre altele, o cooperare adecvată între autorităDile locale Di structura de punere în aplicare + Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021, inclusiv echipa artistică;

 • (b) procedurile pentru numirea directorului general Di a directorului artistic Di domeniile lor de ac □ iune;

 • (c) strategia de marketing Di comunicare să fie cuprinzătoare Di să scoată în evidenDă faptul că acDiunea reprezintă o acDiune a Uniunii;

 • (d) structura de punere în aplicare să dispună de personal cu experienDă Di competenDe adecvate pentru a planifica, gestiona Di pune în aplicare programul cultural pentru anul pentru care este acordat titlul.

Casa de Cultura a Municipiului Timisora