Hotărârea nr. 120/2018

120/20.03.2018 privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre I.T.P.F. Timisoara si Municipiul Timisoara
Hotararea Consiliului Local 120/20.03.2018
privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre I.T.P.F. Timisoara si Municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 5309 / 06.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-5309/06.03.2018, intocmit de Serviciul Transport din cadrul Directiei Edilitare;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.03.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018- 5309/06.03.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere finalizarea proiectului ,,Trafic management si supraveghere video";
Avand in vedere Protocolul de colaborare incheiat intre I.T.P.F. Timisoara si Municipiul Timisoara;
In temeiul prevederilor art.18 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e) si alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Protocolul de colaborare incheiat intre I.T.P.F. Timisoara si Municipiul Timisoara, prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica si Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Politia Locala;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara;
- Mass- media locala.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA EDILITARĂ SERVICIUL TRANSPORT


BIROUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

SC2018 -

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURI_____________________________

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între I.T.P.F. Timișoara și Municipiul Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-              a Primarului Municipiului

Timișoara și Proiectul de hotărâre aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între I.T.P.F. Timișoara și Municipiul Timișoara. Facem următoarele precizări:

Obiectivul de investiție „Trafic management și supraveghere video” a fost demarat în anul 2010, iar prin contractul de finanțare nr. 3620/29.01.2013, semnat între Municipiul Timișoara prin Primar și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a fost aprobată finanțarea realizării obiectivului de investiție ,,Trafic management și supraveghere video” cod SMIS 40398, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. -„Planuri integrate de dezvoltare urbană” sub-domeniul „Poli de creștere”.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea fluxului rutier și al siguranței cetățeanului în Municipiul Timișoara prin implementarea unui sistem cu control adaptiv de management al traficului urban și supraveghere video metropolitană.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

 • 1. Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare pentru o țintă de 134 intersecții;

 • 2. Dotarea intersecțiilor și a zonelor identificate cu risc de infracționalitate sau zone rutiere periculoase cu un numar de 230 echipamente noi de supraveghere (camere video);

 • 3. Îmbunătățirea condițiilor și creșterea siguranței rutiere în Municipiul Timișoara;

 • 4. Creșterea siguranței traficului rutier, datorită unui sistem modern, operativ și totodată discret de supraveghere video metropolitană;

 • 5. Crearea unui Centru de Comanda și Control unic, pentru coordonarea activităților de management trafic și supraveghere video care să răspundă cerințelor viitoare de dezvoltare a Municipiului Timișoara.

Valoarea adaugata a proiectului avand in vedere obiectivele propuse, va fi data de fluidizarea traficului in zonele identificate si de cresterea sigurantei la nivelul municipiului prin introducerea unui sistem inteligent de management al traficului si supraveghere video, care sa permita obtinerea de beneficii imediate pentru cetatenii din Timisoara, beneficii ce pot fi cuantificate dupa cum urmeaza:

 • > Creșterea sigurantei circulatiei auto si pietonale;

 • > Reducerea punctelor de conflict

 • > Supravegherea centralizata a functionarii sistemului de comanda si dirijare ;

 • > Reducerea numarului de infractiuni rutiere;

 • > Combaterea mai eficienta a infractionalitatii rutiere;

 • > Cresterea gradului de incredere a populatiei in Politia Rutiera si Locala.

Implementarea componentei de supraveghere video vizeaza cresterea sigurantei traficului si prevenirea infractionalitatii rutiere in Municipiul Timisoara prin implementarea unui sistem dedicat, care va realiza premizele transformarii orașului intr-un pilon de dezvoltare economica si sociala durabila pentru intreaga zona.

Cod FO53-01,Ver.1

Realizarea sistemului de management al traficului si supraveghere video la nivelul intersectiilor cuprinse in proiect va contribui, pe de o parte la cresterea nivelului de calitate a vietii pentru toti membrii comunitatii locale, precum si la realizarea unor importante obiective ale administratiei locale legate de dezvoltarea durabila a localitatii, prin fluidizarea traficului pe arterele cele mai intens circulate si cresterea sigurantei circulatiei auto si pietonale.

Instalarea camerelor video va duce implicit la o mai buna siguranta a traficului, la imbunatatirea calitatii vietii in general si la cresterea nivelului socio-economic in general.

Potrivit Cererii de finanțare pentru realizarea obiectivului specifici „creșterea siguranței traficului rutier, datorita unui sistem modern, operativ si totodata discret de supraveghere video metropolitana”, vor fi intreprinse urmatoarele activitati:

 • > Identificarea zonelor cu potential criminogen sporit;

 • > Dotarea cu un sistem modern, complex, de camere video, acestea avand rolul de a transmite imagini in timp real catre organele insarcinate cu asigurarea ordinii si sigurantei traficului; Printre beneficiarii proiectului se numără Cetatenii Municipiului Timisoara, Participantii la

trafic ai Polului de Crestere Timisoara, Poliția Rutieră a Municipiului Timișoara, Politia Locala din Municipiul Timisoara, Agentii economici din Municipiul Timisoara, Potentialii investitori / intreprinzatori, etc care vor beneficia de rezultatele proiectului prin implementarea unui sistem care va permite asigurarea sigurantei si securitatii in spatiile publice, managementul eficient al situatiilor de urgenta, monitorizarea eficienta a traficului rutier, precum si monitorizarea si gestionarea unor servicii publice precum: salubrizarea, deszapezirea, reparatii la infrastructura.

Proiectul ,,Trafic management și supraeveghere video” a fost finalizat și este funcțional începând cu data de 28.10.2016. Instituția noastră asigură personal pentru acest proiect, respectiv operatori și personal pentru mentenanța sistemului, astfel că este necesară și reglementarea transmiterii unor imagini video către I.T.F.P. Timișoara.

Activitățile de colaborare se vor organiza pentru cunoașterea, prevenirea și combaterea faptelor de natură a leza siguranța națională și ordinea de drept, conform OUG nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române.

DIRECTIVA (UE) 2016/680 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 27 aprilie 2016

preambul (4)Libera circulație a datelor cu caracter personal între autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor, inclusiv al protejării împotriva amenințărilor la adresa securității publice și al prevenirii acestora în cadrul Uniunii, și transferul de astfel de date cu caracter personal către țări terțe și organizații internaționale, ar trebui facilitate asigurând, totodată, un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal.

Potrivit art. 18 alin. (2) din OUG nr. 104/2001 în plan teritorial structurile subordonate Inspectoratului General al Poliției de Frontieră cooperează cu autoritățile administrației publice locale, organele judiciare, celelalte organe și instituții ale statului, cu serviciile descentralizate ale ministerelor, precum și cu reprezentanți ai societății civile.

Având în vedere cele mai sus prezentate propunem Consiliului Local al Muncipiului Timișoara aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între I.T.P.F. Timișoara și Municipiul Timișoara.

DIRECTOR,                        ȘEF SERVICIU,

CULIȚĂ CHIȘ                   ADRIAN COLOJOARĂ

ȘEF BIROU, CRISTINA GAVRA

CONSILIER,

NASTASIA POP


Cod FO53-01,Ver.1

ROMANIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între I.T.P.F. Timișoara și Municipiul Timișoara

 • 1. Descrierea situatiei actuale

Obiectivul de investiții „Trafic Management și supraveghere video” a fost inclus în cadrul proiectelor prioritare pentru atragerea de finanțare nerambursabilă. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea fluxului rutier și al siguranței cetățeanului în Municipiul Timișoara.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor Poliției Române legate de supravegherea și controlul circulației pe drumurile publice, îmbunătățirea organizării și sistematizării circulației, asigurarea respectării ordinii și liniștii publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în special cele contra siguranței pe drumurile publice, Inspectoratul de Poliție Județean Timiș va primi acces la facilitățile sistemului “Trafic management și supraveghere video”.

Proiectul ,,Trafic management și supraeveghere video” a fost finalizat și este funcțional începând cu data de 28.10.2016. Instituția noastră asigură personal pentru acest proiect, respectiv operatori și personal pentru mentenanța sistemului, astfel că este necesară și reglementarea furnizării unor imagini către I.T.P.F. Timișoara.

 • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Prin aprobarea proiectului se va reglementa colaborarea dintre I.T.P.F. Timișoara și Municipiul Timișoara, în scopul stabilirii condițiilor concrete furnizare a unor imagini înregistrate de camerele de supravegere video din sistemul “Trafic management și supraveghere video”.

 • 3. Alte informatii - Nu este cazul.

 • 4. Concluzii

Pentru asigurarea corecta a imaginilor furnizate de sistemul “Trafic management și supraveghere video”, și luând în considerare rolul Poliției Române de supraveghere și control, de a colabora cu autoritățile publice locale pentru siguranța națională și ordinea de drept, consider necesară și oportună aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între I.T.P.F. Timișoara și Municipiul Timișoara.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU


DIRECTOR D. EDILITARĂ

CULIȚĂ CHIȘ

Cod FO53-03, Ver.1