Hotărârea nr. 119/2018

119/20.03.2018 privind acordarea de Burse scolare pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Timisoara
Hotararea Consiliului Local 119/20.03.2018
privind acordarea de Burse scolare pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 6128/15.03.2018 a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2018 - 6126/15.03.2018 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.03.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-6126/15.03.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata;
Avand in vedere prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011;
Conform Ordinului nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat;
Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 3470/07.03.2012, pentru modificarea Anexei la Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 5.576/2011;
In conformitate cu dispozitiile art. 36, alin.(2) lit. b) si alin. (4) lit. a) si a alin. 6 lit. (a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba nivelul cuantumurilor pentru bursele scolare acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat si numarul acestora pentru anul 2018, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul local al Municipiului Timisoara, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Pentru anul financiar 2018, cuantumurile burselor scolare pentru cele patru categorii (performanta, merit, studiu si sociale), vor fi de 100, 75, 65, respectiv 70 lei pe luna, aceste burse fiind acordate pe perioada anului scolar - adica 9 luni - cu exceptia categoriei de burse sociale care se acorda pe toata perioada anului calendaristic si anume pe 12 luni.
In conformitate cu prevederile Ordinului 3470/07.03.2012, precum si conform Hotararii Consiliului Local nr. 76/23.02.2018 - privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 si a Hotararii Consliului Local nr. 159/24.04.2017- privind acordarea de burse scolare pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Timisoara, se vor acorda integral bursele scolare pentru anul financiar 2018.
Numarul de burse si modul de acordare, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie, rezulta prin calcul conform tabelului din Anexa.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4 : Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA

SC2018- nr. 6/^/15.03.2018

BFȘ nr. 267/14.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind acordarea de Burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

în conformitate cu Ordinul nr. 5576/07.10.2011, prin care sunt aprobate Criteriile generale de acordare a burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat și cu Ordinului Ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3470/03.03.2012, pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 5576/07.10.2011

și în temeiul art. 82 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, se pot acorda următoarele tipuri de burse:

  • 1) Burse de performanță - pentru elevii cu rezultate deosebite obținute la olimpiade, competiții și concursuri școlare la nivel național;

  • 2) Burse de merit - pentru elevii cu rezultate deosebite obținute la competiții, olimpiade și concursuri școlare la nivel județean;

  • 3) Burse de studiu - pentru elevii care provin din familii cu venituri mici; și

  • 4) Burse sociale - pentru elevii care se încadrează în categorii sociale defavorizate (orfani, cazuri medicale, elevii din mediul rural care sunt școlarizați în altă localitate, situații materiale grele).

Anexat prezentăm situația centralizatoare privind necesarul de Burse pentru elevii din unitățile școlare din Timișoara, pentru anul 2018, conform propunerilor primite din partea unităților de învățământ, în conformitate cu Ordinul nr. 5576/07.10.2011 și cu Ordinul nr. 3470/07.03.2012.

Față de cele prezentate în tabelul anexat, menționăm următoarele informații suplimentare:

  • - Cuantumurile burselor pentru cele patru categorii (performanță, merit, studiu și sociale), până în anul 2017, au fost stabilite la valoarea de 100, 75, 65, respectiv 70 lei pe lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului școlar - adică 9 luni - cu excepția categoriei de burse sociale care se acordă pe toată perioada anului calendaristic și anume pe 12 luni - conform HCL nr. 159/24.04.2017;

  • - Până la apariția Ordinului 5576/07.10.2011, bursele se acordau în conformitate cu HG 558/1998 și erau limitate ca număr astfel:

  • •  numărul beneficiarilor de burse de merit nu putea să depășească 1%, iar numărul beneficiarilor de burse de studiu nu putea să depășească 1,5% din numărul total al elevilor din cls. IX-XII;

  • •  bursele de ajutor social se acordă tuturor elevilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Conform art. 82, alin 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 “...cuantumul unei burse și numărul burselor se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean...”

Red. M.J.


Cod FO 53-01, ver.l

Tabel                              Anexa

privind cuantumul și numărul de BURSE pentru anul financiar 2018. pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Bursele se vor acorda conform criteriilor stabilite în Ordinul nr. 5576/2011, art. 6 lit a), b), c), art. 8. art. 9,art. 13 lit. a) și c), cu modificările prevăzute în Ordinul 3.470/7.03.2012. astfel:Consilier,Nr.

Cri.

Felul bursei

Nr. burse aprobate

Perioada de acordare (luni)

Cuantum (lei)

Suma (lei)

1

Art. 6.

Burse de performanță,

se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

306

9

100

275.400

Lit. a)

au obținut locurile 1, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, denumit în continuare MECTS;

192

9

100

172.800

Lit b)

s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competițiile internaționale;

4

9

100

3.600

Lit. c)

au obținut locurile I. II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific. de nivel național, organizate de MECTS

110

9

100

99.000

2

Art. 8

Burse de merit

8.960

9

75

6.050.100

Lit. a)

au obținut media generală de cel puțin 8.50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional

8.236

9

75

5.561.400

Lit. b)

au obținut locurile 1, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MECTS;

362

9

75

244.350

Lit. c)

au obținut locurile 1, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MECTS

362

9

75

244.350

3

Art. 9.

Burse de studiu

232

9

65

135.980

se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie și care îndeplinesc simultan condițiile: au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul

232

9

65

135.980

4

Art.

13.

Burse de ajutor social

1.266

12

70

1.063.440

I

Lit. a)

orfani sau bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de maiabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom,

569

12

70

477.960

Lit. c)

elevi proveniți din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiții:

697

12

70

585.480

  • 1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;

  • 2. nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare și de șes, și de 40.000 mp, în

Total general

10.764

7.522.400

Suma alocată în bugetul local cu această destinație fiind de 7.522.400 lei, rezultă că se respectă încadrarea în bugetul aprobat.

Conform centralizării solicitărilor primite din partea unităților de învățământ a rezultat un total necesar în valoare de 7.522.400 lei.

Prin HCL nr. 76/23.02.2018, privind aprobarea Bugetului Local pe anul 2018, pentru burse a fost alocată suma de 7.522.400 lei.

Pentru anul financiar 2018 propunem cuantumurile burselor școlare pentru cele patru categorii (performanță, merit, studiu și sociale), să rămână la valoarea de 100, 75, 65, respectiv 70 lei pe lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului școlar - adică 9 luni - cu excepția categoriei de burse sociale care se acordă pe toată perioada anului calendaristic și anume pe 12 luni, așa cum este prevăzut în HCL nr. 159/24.04.2017.

Dat fiind faptul că suma alocată în buget acoperă necesarul de burse solicitat conform prevederilor Ordinului 3470/07.03.2012, propunem acordarea integrală a burselor solicitate de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru anul financiar 2018. Propunem aprobarea nivelului cuantumurilor pentru bursele școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 2018, precum și a unui număr de 10.764 de burse, în sumă totală de 7.522.400 lei, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport apreciem că Proiectul de hotărâre privind acordarea de Burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.


E            mic,

S           CIU


ȘefBf.Ș.,

LelicaiCRIȘAN

Consilier,

Mihaela JURCA


Red. M.J.


Cod FO53-01, ver.l

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR.

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BURSELOR ȘCOLARE pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Timișoara pe anul 2018

Proiect de hotărâre privind acordarea de Burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Timișoara


Având în vedere:

Solicitările unităților de înățământ preuniversitar de stat din Municipiului Timișoara, de necesitate în vederea cuprinderii/ suplimentarii/ redistribuirii sumelor în bugetul de venituri si cheltuieli, pentru asigurarea cheltuielilor aferente burselor școlare, componente ale bugetului local;

Legea Educației Naționale nr. 1/2011; în conformitate cu Ordinul nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

Conform Ordinului nr. 3470/07.03.2012, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.576/2011;

în conformitate cu dispozițiile art. 36, alin.(2) lit. b) și alin. (4) lit. a) și a alin. 6 lit. (a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

în temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


Ținând cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportună promovarea proiectului de hotărâre privind acordarea de Burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Timișoara pe anul 2018 și supun dezbaterii Consiliului Local documentația afejeptă.


PRIMAR, NICOLAE ROBU
DIRECTC STELIAN


ECONOMIC; STANCIUCod FO 53-03, ver.l