Hotărârea nr. 117/2018

117/20.03.2018 privind aprobarea demararii formalitatilor de desfiintare a a liniei de cale ferata industriala cuprinsa intre macazul liniei de acces spre SC Banatim SA aflat pe str. Gutenburg intersectie cu str 1 Decembrie si macazul SC Romtensid SA situat in dreptul portii de acces al liniei LF1 la SC Agatex SA
Hotararea Consiliului Local 117/20.03.2018
privind aprobarea demararii formalitatilor de desfiintare a a liniei de cale ferata industriala cuprinsa intre macazul liniei de acces spre SC Banatim SA aflat pe str. Gutenburg intersectie cu str 1 Decembrie si macazul SC Romtensid SA situat in dreptul portii de acces al liniei LF1 la SC Agatex SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare cu numarul SC2018-6225/15.03.2018, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 6225/15.03.2018, al Biroului Cladiri Terenuri si dotari Diverse - Biroul Cladiri Terenuri din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. Sc2018 - 6225/16.03.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 -6225/15.03.2018;
Avand in vedere Ordonanta nr. 60/2004 privind reglementarile referitoare la construirea, intretinerea, repararea si exploatarea cailor ferate, altele decat cele administrate de Compania Nationala de Cai Ferate C.F.R. - S.A.;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin (2), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba demararea formalitatilor de desfiintare a a liniei de cale ferata industriala cuprinsa intre macazul liniei de acces spre SC Banatim SA aflat pe str.Gutenburg intersectie cu str.1 Decembrie si macazul SC Romtensid SA situat in dreptul portii de acces al liniei LF1 la SC Agatex SA in conditiile legii.

Art. 2: Desfiintarea propriu - zisa se va demara numai dupa obtinerea tuturor avizelor si acordurilor necesare din partea autoritatilor competente, precum si dupa indeplinirea conditiilor si formalitatilor prevazute de legislatia in vigoare.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Edilitara, Directia Economica si Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului -Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timis;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTARI DIVERSE BIROUL CLADIRI TERENURI

CT2018...................................

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea demararii formalitatilor de desfiintarea a liniei de cale ferata industriala cuprinsa intre macazul liniei de acces spre SC Banatim SA aflat pe str.Gutenburg intersectie cu str 1Decembrie si macazul SC Romtensid SA situat in dreptul portii de acces al liniei LF1 la SC Agatex SA

Consider oportun valorificarea la maxim a terenului situat in Timisoara Zona Stadion ,cuprins intre Bd. Liviu Rebreanu,str.Cerna si str. Paunescu Podeanu,teren pe care se afla linii ferate industriale neutilizate si nefunctionale,drept pentru care ,

Propun

Adoptarea de catre Consiliul Local a unei hotarari prin care sa aprobe desfiintarea liniei de cale ferata industriala cuprinsa intre macazul liniei de acces spre SC Banatim SA aflat pe str.Gutenburg intersectie cu str 1Decembrie si macazul SC Romtensid SA situat in dreptul portii de acces al liniei LF1 la SC Agatex SA ,in conditiile legii.

PRIMAR

Nicolae Robu


VICEPRIMAR

Farkas Imre

Pt DIRECTOR

Mihai Boncea

Cod FO53-03.Ver.2

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTARI DIVERSE BIROUL CLADIRI TERENURI

CT2018...................................

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea demararii formalitatilor de desfiintarea liniei de cale ferata industriala cuprinsa intre macazul liniei de acces spre SC Banatim SA aflat pe str.Gutenburg intersectie cu str. 1Decembrie si macazul SC Romtensid SA situat in dreptul portii de acces al liniei LF1 la SC Agatex SA

Pe terenul situat Timisoara Zona Stadion cuprins intre Str.Cerna si str.Paunescu Podeanu se afla LFI(Linie de cale ferata industriala) cu lungimea de 712m cuprins intre macazul liniei de acces spre SC Banatim SA aflat pe str.Gutenburg intersectie cu str. 1Decembrie si macazul SC Romtensid SA situat in dreptul portii de acces al liniei LF1 la SC Agatex SA,linie ferata industrial neutilizata si nefunctionala.

Prin H.C.L nr 224/2017 privind modificarea Contractului de Concesiune nr. 2 /170/01.04.2004 incheiat cu Compania Locala de Termoficare Colterm S.A.s-a aprobat eliminarea din contract a liniei de cale ferata industriala cuprinsa intre macazul liniei de acces spre SC Banatim SA aflat pe str. Gutenburg intersectie cu str 1 Decembrie si macazul SC Romtensid SA situat in dreptul portii de acces al liniei LF1 la SC Agatex SA.

Conform Fisei de mijloc fix nr. 17925 aceasta linie ferata industrial se afla in inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al Municipiului Timisoara.

Conform HG 60/2004 pentru desfiintarea unei LFI existente, proprietarul acesteia trebuie sa obtina aprobarea din partea MTCT, in vederea dobandirii documentelor legale care sa ii dea dreptul de a proceda la desfiintarea-demolarea LFI care ii apartine.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, inaintam spre dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, Proiectul de Hotarare privind aprobarea demararii formalitatilor de desfiintarea liniei de cale ferata industriala cuprinsa intre macazul liniei de acces spre SC Banatim SA aflat pe str.Gutenburg intersectie cu str. 1 Decembrie si macazul SC Romtensid SA situat in dreptul portii de acces al liniei LF1 la SC Agatex SA.

Pt. DIRECTOR, SEF BIROU CLADIRI, TERENURI,

MIHAI BONCEA                   CALIN-NICUSOR PIRVA

INTOCMIT,

GHE. BUZARNESCU