Hotărârea nr. 114/2018

114/20.03.2018 privind prelungirea prin act adiţional, pe o perioada de 3 ani a Contractelor de închiriere nr. 1059/2000 si 1067/2000, încheiate cu Societatea Cooperativa Igiena Timişoara
Hotararea Consiliului Local 114/20.03.2018
privind prelungirea prin act adiţional, pe o perioada de 3 ani a Contractelor de închiriere nr. 1059/2000 si 1067/2000, încheiate cu Societatea Cooperativa Igiena Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre cu numărul CT2018- 000272;000273/ 26.02.2018 a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2018- 000272;000273/ 26.02.2018, întocmit de către Biroul Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.02.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. CT2018 - 000272, 000273/26.02.2018;
Având în vedere adresele cu numărul CT2018-000272/23.01.2018 si CT2018-000273/23.01.2018, ale Societăţii Cooperativa Igiena Timişoara, prin care a solicitat prelungirea Contractelor de inchiriere numerele 1059/2000 si 1067/2000, având ca obiect spaţiile cu altă destinaţie situate în Timişoara, Bv. General Dragalina, nr.15 şi Timisoara Bv. Regele Carol (fost Tineretii), nr.23;
Având în vedere extrasele Procesului Verbal al şedintei din 15.02.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr. 386/01.08.2014 , HCLMT nr. 543/31.10.2014, HCLMT nr. 91/01.03.2016, HCLMT nr. 21/07.07.2016 si HCLMT nr. 250/27.06.2017, prin care comisia a avizat favorabil cererile cu numerele CT2018-000272/23.01.2018 si CT2018-000273/23.01.2018 ale Societăţii Cooperativa Igiena Timişoara , hotărând prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractelor de închiriere nr. 1059/2000 şi 1067/2000 şi încheierea actelor adiţionale;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, litera c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere nr.1059/2000, încheiat cu Societatea Cooperativa Igiena Timişoara, pe perioada de 3 ani de la data de 14.04.2018 până la data de 13.04.2021, pentru spaţiul în suprafata de 54,88 m.p, situat in Timişoara, Bv. General Dragalina nr.15, inscris in CF 38133, nr. top 17067/V, în proprietatea Statului Român prin ICRAL.

Art. 2: Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere nr. 1067/2000, încheiat cu Societatea Cooperativa Igiena Timişoara, pe perioada de 3 ani de la data de 14.04.2018 până la data de 13.04.2021, pentru spaţiul situat în Timisoara, Bv. Regele Carol I (fost Tineretii ), nr. 23, în suprafata de 128,61 m.p (126, 19 mp înscrisă în CF), înscris în CF 416221-C1-U1, în proprietatea Statului Roman în administrarea "Sfatului Popular al oraşului Timişoara" (în cota de 5/6 ).

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Biroul Spaţii cu Altă Destinaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultură;
- Direcţiei Comunicare -Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială;
- Societăţii Cooperativa Igiena Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE ,

BIROUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

CT 2018- 000272;000273/26.02.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional , pe o perioadă de 3 ani a contractelor de închiriere nr. 1059/2000 si 1067/2000 incheiate cu Societatea Cooperativa Igiena Timișoara

Societatea Cooperativa Igiena Timișoara deține cu contracte de inchiriere 2 spatii inchiriate de la Primaria Municipiului Timișoara ,dupa cum urmeaza :

l.Spatiul cu alta destinatie situat in Timișoara Bv. General Dragalina ,nr.15 , in suprafata de 54,88 m.p, constituie obiectul contractului de inchiriere nr.1059/2000 ,care expira la data de 13.04.2018 .

2. Spatiul cu alta destinatie situat in Timisoara Bv. Regele Carol (fost Tineretii ),nr.23, in suprafata de 128,61 m.p , constituie obiectul contractului de inchiriere nr.1067/2000 ,care expira la data de 13.04.2018.

Aceste spații sunt utilizate de către Societatea Cooperativa Igiena Timișoara pentru desfășurarea activităților specifice de frizerie.

’ Prin adresele cu numerele CT2018-000272/23.01.2018 și CT2018-000273/23.01.2018, Societatea Cooperativa Igiena a solicitat prelungirea contractelor de închiriere numerele 1059/2000 și 1067/2000, având ca obiect spațiile cu altă destinație înscrise la punctele 1 și 2 .

Spațiul cu altă destinație situat în Timișoara Bv. General Dragalina ,nr.15 , în suprafața de 54,88 m.p, constituie obiectul contractului de închiriere nr.1059/2000 ,care expiră la data de 13.04.2018 , fiind înscris în CF 38133,nr.top 17067/V, în proprietatea Statului Român prin ICRAL și este situat la parterul imobilului.

Spațiul cu altă destinație situat în Timișoara Bv. Regele Carol (fost Tinereții ), nr.23, în suprafața de 128,61 m.p , constituie obiectul contractului de închiriere nr.1059/2000 , care expiră la data de 13.04.2018, fiind înscris in CF 416221-C1-U1, SAD 1 ,în proprietatea Statului Român (cota de 5/6) , la parterul imobilului, având intrarea din stradă ,situat în zona Pieței Iosefin .

Pentru continuarea activității de către entitatea juridică Societatea Cooperativa Igiena Timișoara este necesară prelungirea închirierii acestor spații descrise mai sus .

Aceasta cerință a chiriașului este în acord cu obiectivele Primariei Municipiului Timișoara -Biroul Spații cu Altă Destinatie si anume de valorificare a tuturor spatiilor aflate in proprietatea , respectiv administrarea Consiliului Loccal al Timișoara .

Precizăm faptul că pe toată perioada contractuala, începand din anul 2000 , Societatea Cooperativa Igiena Timișoara s-a comportat ca un bun chiriaș si nu a înregistrat obligații fiscale restante la bugetul local .

Considerăm oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind prelungirea prin act adițional , pe o perioada de 3 ani a contractelor de inchiriere nr. 1059/2000 si 1067/2000 încheiate cu Societatea Cooperativa Igiena Timișoara.

PRIMAR                                 VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                                FARKAS IMRE

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

BIROUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

CT2018- 000272;000273/ 26.02.2013

RAPORT DE SPECIALITATE

privind prelungirea prin act adițional , pe o perioada de 3 ani a contractelor de închiriere nr. 1059/2000 și nr.1067/2000, încheiate cu Societatea Cooperativa Igiena Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT2018- 000272;000273/26.02.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotarâre privind prelungirea prin act adițional , pe o perioadă de 3 ani a contractelor de închiriere nr. 1059/2000 si 1067/2000 încheiate cu Societatea Cooperativa Igiena Timișoara , facem urmatoarele precizări :

Societatea Cooperativa Igiena Timișoara deține cu contracte de închiriere spații cu altă destinație, închiriate de la Primaria Municipiului Timișoara ,după cum urmează :

1.Spațiul cu altă destinație situat în Timișoara Bv. General Dragalina ,nr.15 , în suprafață de 54,88 m.p, constituie obiectul contractului de închiriere nr.1059/2000 ,care expiră la data de 13.04.2018 .

2. Spatiul cu alta destinatie situat in Timisoara Bv. Regele Carol (fost Tineretii ),nr.23, in suprafata de 128,61 m.p , constituie obiectul contractului de inchiriere nr.1067/2000 ,care expira la data de 13.04.2018.

Aceste spații sunt utilizate de către Societatea Cooperativa Igiena Timișoara pentru desfășurarea activităților specifice de frizerie.

’ Prin cererile cu numerele CT2018-000272/23.01.2018 și CT2018-000273/23.01.2018 Societatea Cooperativa Igiena a solicitat prelungirea contractelor de închiriere numerele 1059/2000 si 1067/2000, având ca obiect spațiile cu altă destinație înscrise la punctele 1 și 2 .

Spațiul cu altă destinație situat în Timișoara Bv. General Dragalina ,nr.15 , în suprafață de 54,88 m.p, constituie obiectul contractului de închiriere nr.1059/2000 ,care expiră la data de 13.04.2018 , fiind înscris în CF 38133,nr.top 17067/V, în proprietatea Statului Român prin ICRAL,fiind situat la parterul imobilului.

Spațiul cu altă destinație situat în Timișoara Bv. Regele Carol (fost Tineretii ),nr.23, în suprafața de 128,61 m.p , constituie obiectul contractului de închiriere nr.1059/2000 , care expiră la data de 13.04.2018, fiind înscris în CF 416221-C1-U1, SAD 1 în proprietatea Statului Roman în administrarea Sfatului Popular al orașului Timișoara (în cota de 5/6 ) la parterul imobilului, cu intrarea din strada ,situat în zona Pieței Iosefin .

Solicitarile Societății Cooperativa Igiena Timișoara cu numerele CT2018-000272/23.01.2018 și CT2018-000273/23.01.2018 au fost analizate în ședința 15.02.2018 a Comisia de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primariei Timișoara precum și în proprietatea Statului Roman, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.386/01.08.2014 , HCLMT ’ nr.543/31.10.2014, HCLMT nr.91/01.03.2016, HCLMT nr.21/07.07.2016 și HCLMT nr.250/27.06.2017.

Comisia a hotărât prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractelor de închiriere nr. 1059/2000 și nr.1067/2000, încheiate cu Societatea Cooperativa Igiena Timișoara, prin întocmirea actelor aditionale la contractele de închiriere 1059/2000 și 1067/2000 .

În conformitate cu prevederile art.36, alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,republicată și modificată ;

În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Având în vedere prevederile legale expuse in prezentul raport , propunem înaintarea Proiectului de hotărîre privind prelungirea prin act adițional , pe o perioada de 3 ani a contractelor de inchiriere nr. 1059/2000 si 1067/2000 incheiate cu Societatea Cooperativa Igiena Timisoara , spre dezbatere și aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

SEF BIROU SAD

DANIELA BOGYIS


CONSILIER

VIORICA IONICEANU