Hotărârea nr. 111/2018

111/20.03.2018 privind retragerea dreptului de folosinţă al Ministerului Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş asupra imobilului în care funcţionează Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33, înscris în CF 411844 Timişoara
Hotararea Consiliului Local 111/20.03.2018
privind retragerea dreptului de folosinţă al Ministerului Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş asupra imobilului în care funcţionează Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33, înscris în CF 411844 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC 2018-5682/12.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-5682/12.03.2018 al Serviciului Şcoli - Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 12.03.2018- Anexă la Raportul de specialitate nr. SC 2018-5682/12.03.2018 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 299/28.07.2017 privind aprobarea documentaţiei "AUDIT ENERGETIC + EXPERTIZA LOCALA CORP VECHI + DALI + SF, si realizarea obiectivului de investitii "AUDIT ENERGETIC + EXPERTIZA LOCALA CORP VECHI + DALI + SF + PT + AC GRADINITA P.P. NR. 33, TIMISOARA, JUD. TIMIS";
Având în vedere art. 112, alin 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2, lit c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă al Ministerului Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş asupra imobilului- construcţii şi teren situat în str. Olimpiadei nr. 6, în care funcţionează Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33, înscris în CF 411844 Timişoara, cu numerele cadastrale 411844, 411844- C1 şi 411844- C2.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli-Spitale şi Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciul Şcoli-Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului ;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMĂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr.SC 2018-5682/12.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE -Privind retragerea dreptului de folosință al Ministerului Educației Naționale prin Inspectoratul Școlar Județean Timiș asupra imobilului în care funcționează Grădinița cu Program Prelungit nr. 33 , înscris în CF 411844 Timișoara.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 299/28.07.2017 a fost aprobată documentația „AUDIT ENERGETIC + EXPERTIZA LOCALĂ CORP VECHI + DALI + SF, și realizarea obiectivului de investiții “AUDIT ENERGETIC + EXPERTIZA LOCALĂ CORP VECHI + DALI + SF + PT + AC GRADINIȚA P.P. NR. 33, TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ”, lucrare propusă a fi ralizată cu finanțare din fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020- Axa prioritară 4.

Una din condițiile de implementare a proiectului în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020- Axa prioritară 4 este ca imobilul să nu fie grevat de sarcini.

Având în vedere faptul că în cartea funciară nr. 411844 Timișoara a fost înscrisă ca sarcină dreptul de folosință al Ministerului Educației Naționale prin Inspectoratul Școlar Județean Timiș asupra imobilului din str. Olimpiadei nr.6 - Grădinița cu program prelungit nr.33;

Având în vedere că la această dată imbilul - construcții și teren - face parte din domeniul public al Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Local, conform prevederilor art. 112, alin 2 din Legea Educației Naționale nr.1/2011;

Considerăm necesară și oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință al Ministerului Educației Naționale prin Inspectoratul Școlar Județean Timiș asupra imobilului - construcții și teren - situat în str. Olimpiadei nr. 6, în care funcționează Grădinița cu Program Prelungit nr. 33, înscris în CF nr. 411844 Timișoara.

PRIMAR Nicolae Robu


VICEPRIMAR Dan Diaconu

ȘEF SERVICIU ȘCOLI-SPITALE Anca Lăudatu

ROMĂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL ȘCOLI-SPITALE

Nr.SC 2018-5682/12.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind retragerea dreptului de folosință al Ministerului Educației Naționale prin

Inspectoratul Școlar Județean Timiș asupra imobilului în care funcționează Grădinița cu Program Prelungit nr. 33 , înscris în CF 411844 Timișoara.

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC 2018-5682/12.03.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință al Ministerului Educației Naționale prin Inspectoratul Școlar Județean Timiș asupra imobilului înscris în CF 411844 Timișoara, în care funcționează Grădinița cu Program Prelungit nr. 33,

Facem următoarele precizări:

Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar -grădinițe, școli generale (primare și gimnaziale), licee, grupuri școlare, seminarii teologice, școli profesionale și școli postliceale au trecut în domeniul public al Municipiului Timișoara în conformitate cu art.166 alin.4 din Legea Învățământului nr.84/1995, modificat în baza art.1 din O.U.G nr. 30/14.04.2000 și au fost preluate prin Protocolul nr.592/31.01.2001, SC2000-001481/01.02.2001 încheiat în baza Legii Învățământului nr.84/1995 între Inspectoratul Școlar Timiș și Primăria Municipiului Timișoara.

Conform art.112 alin.2 din Legea Educației Naționale nr.1/2011, "Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale".

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 299/28.07.2017 a fost aprobată documentația „AUDIT ENERGETIC + EXPERTIZA LOCALĂ CORP VECHI + DALI + SF, și realizarea obiectivului de investiții “AUDIT ENERGETIC + EXPERTIZA LOCALA CORP VECHI + DALI + SF + PT + AC GRĂDINIȚĂ P.P. NR. 33, TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ”, lucrare propusă a fi realizată cu finanțare din fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020- Axa prioritară 4.

În anul 1999 au fost intabulate construcțiile, în cartea funciară nr. 411844 Timișoara și a fost înscris ca sarcină dreptul de folosință al Ministerului Educației Naționale prin Inspectoratul Școlar Județean Timiș asupra imobilului în baza Legii invățământului nr.84/1997 abrogată de art. 361, Titlul VII Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 la data 09-02-2011.

Una din condițiile de implementare a proiectului în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020- Axa prioritară 4 este ca imobilul să nu fie grevat de sarcini.

La această dată imobilul - construcții și teren - face parte din domeniul public al Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Local, conform prevederilor art. 112, alin. 2 din Legea Educației Naționale nr.1/2011, iar utilizatorul actual este Grădinița cu program Prelungit nr. 33, fapt care impune retragerea dreptului de folosință al Ministerului Educației Naționale prin Inspectoratul Școlar Județean Timiș asupra imobilului înscris în CF nr. 411844 Timișoara.

Având în vedere cele expuse în prezentul raport apreciem că:

- proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință al Ministerului Educației Naționale prin Inspectoratul Școlar Județean Timiș asupra imobilului - construcții și teren - situat în str. Olimpiadei nr. 6, în care funcționează Grădinița cu Program Prelungit nr. 33, înscris în CF nr. 411844 Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PT. ȘEF SERVICIU,

CONSILIER,

Ioana Ciucur


Anca Lăudatu

Cod.FO 53-01,Ver.1