Hotărârea nr. 110/2018

110/20.03.2018 privind atribuirea spatiului situat in imobilul din Timisoara, str. Podgoriei, nr.10 catre Biblioteca Judeteana Timis si incheierea contractului de inchiriere pe o perioada de 3 ani
Hotararea Consiliului Local 110/20.03.2018
privind atribuirea spatiului situat in imobilul din Timisoara, str. Podgoriei, nr.10 catre Biblioteca Judeteana Timis si incheierea contractului de inchiriere pe o perioada de 3 ani


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. CT2018-000193/23.02.2018 a Primarului Municipiului Timisoara domnul Nicolae Robu privind oportunitatea Proiectul de hotarare privind atribuirea spatiului situat in imobilul din Timisoara ,str. Podgoriei ,nr.10 catre Biblioteca Judeteana Timis si incheierea unui nou contract de inchiriere pe o perioada de 3 ani;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. CT2018-000193/23.02.2018, intocmit de catre Biroul Spatii cu alta Destinatie;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 23.02.2018, Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2018 - 000193/23.02.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa nr. CT2018 - 000193/18.01.2018 a Bibliotecii Judetene Timis;
Avand in vedere hotararea Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotararile Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.386/01.08.2014, nr.543/31.10.2014, nr.91/01.03.2016, nr.21/07.07.2016 si nr.250/27.06.2017 adoptata in sedinta din data de 15.02.2018, prin care a fost avizata favorabil cererea cu numarul CT2018-000193/18.01.2018 a Bibliotecii Judetene Timis privind incheierea unui nou contract de inchiriere pentru spatiul aflat in imobilul din Timisoara, str. Podgoriei nr.10 , pe o perioada de 3 ani;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2, litera c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba atribuirea spatiului situat in imobilul din Timisoara, str Podgoriei,nr.10, in suprafata de 209,59 m.p, inscris in cartea funciara nr. 416595-C2, top 154/b , catre Biblioteca Judeteana Timis si incheierea contractului de inchiriere pe o perioada de 3 ani, tariful de inchiriere pentru acest spatiu fiind de 0,88 lei/m.p/luna conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 254/23.04.2013 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
Art.2: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari, se incredinteaza Biroul Spatii cu Alta Destinatie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitara;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Serviciului Scoli Spitale ;
- Biroului Sport Cultura ;
-Directiei Comunicare -Relationare ;
-Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calitatii;
- Biroului Spatii cu Alta Destinatie;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Directiei de Asistenta Sociala;
- Bibliotecii Judetene Timis;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE BIROUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE CT2018-000193/23.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind atribuirea spațiului situat în imobilul din Timișoara ,str. Podgoriei ,nr.10 către Biblioteca Județeană Timiș si încheierea contractului de închiriere pe o perioadă de 3 ani

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT2018-000193/23.02.2018 a Primarului Municipiului Timișoara Dl. Nicolae Robu și Proiectul de hotărâre privind reatribuirea spatiului situat in Timișoara ,str. Podgoriei ,nr.10 către Biblioteca Județeană Timiș -Filiala Freidorf și încheierea unui nou contract de închiriere ;

Având în vedere hotărârea Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primariei Timișoara precum și în proprietatea Statului Roman, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.386/01.08.2014 , HCLMT nr.543/31.10.2014, HCLMT nr.91/01.03.2016, HCLMT nr.21/07.07.2016 și HCLMT nr.250/27.06.2017 adoptata in sedinta din data de 15.02.2018, prin care a fost avizată favorabil cererea cu numarul CT2018-000193/18.01.2018 a Bibliotecii Județene Timiș privind încheierea unui nou contract de închiriere pentru spațiul aflat în imobilul din Timișoara ,str. Podgoriei nr.10 ,pe o perioadă de 3 ani ;

Precizăm urmatoarele : spațiul pentru care s-a solicitat reatribuirea este situat in tr-un imobil in zona Freidorf , are o suprafața totală de 209,59 m.p,din care o anexă în suprafață de 53,86 m.p și a fost deținut anterior tot de către Biblioteca Județeană Timiș -filiala Fraidorf în baza contractului de închiriere nr.1565/2012, expirat la data de 03.12.2017 .

Tariful de inchiriere al acestui spațiu rămâne așa cum a fost stabilit , respectiv 0,88 lei/m.p/lună ,conform anexei la HCL NR.254/ 23.04.2013 .

Acest spatiu este înscris în cartea funciară nr. 416595-C2 ,top 154/b , fiind în proprietatea Primariei Municipiului Timișoara , nefiind înregistrate sarcini pentru construcție.

Având în vedere prevederile legale și pentru asigurarea continuității activității Bibliotecii Judetene Timis din zona Freidorf , propunem înaintarea Proiectului de hotărîre privind privind atribuirea spațiului situat în Timisoara ,str. Podgoriei ,nr.10 către Biblioteca Județeană Timiș și încheierea unui nou contract de închiriere pe o perioadă de 3 ani .

DIRECTOR D.C.T.D.D. BONCEA MIHAI

SEF BIROU SAD

DANIELA BOGYIS


CONSILIER

VIORICA IONICEANU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE BIROUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE CT2018-000193/23.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind privind atribuirea spațiului situat în imobilul din Timișoara ,str. Podgoriei nr.10 către Biblioteca Județeană Timiș și încheierea contractului de închiriere pe o perioadă de 3 ani

Prin cererea cu numărul CT2018-000193/18.01.2018 , Biblioteca Județeană Timiș a solicitat încheierea unui nou contract de închiriere pentru spațiul situat în imobilul din Timișoara ,str. Podgoriei nr.10, pentru desfășurarea activității ;

Spațiul pentru care s-a solicitat atribuirea este situat într-un imobil în zona Freidorf , are o suprafata totală de 209,59 m.p,din care o anexă în suprafață de 53,86 m.p ,acest spațiu fiind anterior deținut tot de către Biblioteca Județeană Timiș, în baza contractului de inchiriere nr.1565/2012, expirat la data de 03.12.2017 .

Acest spațiu este înscris în cartea funciară nr. 416595-C2 ,top 154/b, fiind în proprietatea Primariei Municipiului Timișoara , nefiind înregistrate sarcini pentru construcție.

Pentru a răspunde necesității de valorificare a spațiilor aflate în patrimoniul , respectiv administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și pentru a putea asigura continuitatea activităților specifice desfășurate de către Biblioteca Județeană Timis;

Considerăm oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind atribuirea spațiului situat în imobilul din Timișoara , str. Podgoriei ,nr.10 către Biblioteca Județeană Timiș și încheierea unui nou contract de închiriere pe o perioadă de 3 ani, în forma prezentată spre dezbatere în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR

VICEPRIMAR

FARKAȘ IMRE


NICOLAE ROBU

DIRECTOR D.C.T.D.D

MIHAI BONCEA