Hotărârea nr. 11/2018

11/30.01.2018 privind aprobarea actualizării preţurilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 104/31.03.2017 aferente activităţilor de reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timişoara precum şi a infrastructurii intrainstituţionale a municipalităţii
Hotararea Consiliului Local 11/30.01.2018
privind aprobarea actualizării preţurilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 104/31.03.2017 aferente activităţilor de reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timişoara precum şi a infrastructurii intrainstituţionale a municipalităţii


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 1552/23.01.2018 - privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 1552 din data de 23.01.2018 al Direcţiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciul Juridic din data de 23.01.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 1552/23.01.2018;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 1552/23.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.104/31.03.2017 privind atribuirea contractului pentru activitatea de reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timişoara precum şi a infrastructurii intrainstituţionale a municipalităţii, către SC Drumuri Municipale Timişoara SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 846/29.11.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.79/08.11.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
Având în vedere adresa nr. 187/12.01.2018 a SC Drumuri Municipale Timişoara SA;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi d), alin. (6) lit. a) pct. 11, 13 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă actualizarea preţurilor aprobate prin art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 104/31.03.2017 conform Devizului ofertă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Direcţiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC Drumuri Muncipale Timişoara SA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr..............................

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării prețurilor stabilite prin HCLTM nr.104/31.03.2017 aferente activităților de reparații și întreținere a a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timișoara precum și a infrastructurii intrainstituționale a municipalității

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

  • 1. Descrierea situației actuale

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr. 104/31.03.2017, a aprobat atribuirea contractului pentru activitatea de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timișoara precum și a infrastructurii intrainstituționale a municipalității, către SC Drumuri Municipale Timișoara SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Începând cu 01.01.2018 conform H.G. nr.846/29.11.2017 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la cuantumul de 1.900 lei lunar. Totodată conform O.U.G. nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, se transferă C.A.S. și C.A.S.S. din sarcina angajatorului în sarcina angajatului.

Prin adresa cu nr. 187/12.01.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2018-000101/12.01.2018, SC Drumuri Municipale Timișoara SA înaintează Devizul ofertă actualizat pentru lucrările de reparații și întreținere.

  • 3. Concluzii

Prin urmare consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind actualizarea Devizului ofertă conform modificărilor legislative și propunerii SC Drumuri Municipale Timișoara SA și în conformitate cu art.45 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul de hotărâre mai sus menționat.

PRIMAR             DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ

NICOLAE ROBU       CHIȘ CULIȚĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL DRUMURI, PODURI, UTILITĂȚI HIDROTEHNICE

BIROUL DRUMURI, PODURI

SC 2018 -din

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea actualizării prețurilor stabilite prin HCLTM nr.104/31.03.2017 aferente activităților de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timișoara precum și a infrastructurii intrainstituționale a municipalității

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 -                         a Primarului Municipiului

Timișoara și Proiectul de Hotărâre privind aprobarea actualizării prețurilor stabilite prin HCLTM nr.104/31.03.2017 aferente activităților de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timișoara precum și a infrastructurii intrainstituționale a municipalității, conform modificărilor legislative;

Facem următoarele precizări:

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr. 104/31.03.2017, a aprobat atribuirea contractului pentru activitatea de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timișoara precum și a infrastructurii intrainstituționale a municipalității, către SC Drumuri Municipale Timișoara SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Prin aceeași hotărâre, mai sus amintită, s-a aprobat:

  • - Caietul de sarcini pentru activitatea de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timișoara precum și a infrastructurii intrainstituționale a municipalității;

  • - prețurile ce urmează a fi practicate pentru fiecare categorie de lucrări în parte;

  • - contractul pentru activitatea de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timișoara precum și a infrastructurii intrainstituționale a municipalității.

Prin Hotărârea nr. 142/24.04.2017 au fost aprobate cheltuielile indirecte și profitul pentru prețurile aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 104/31.03.2017.

Începând cu 01.01.2018 conform H.G. nr.846/29.11.2017 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la cuantumul de 1.900 lei lunar. Totodată conform O.U.G. nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, se transferă C.A.S. și C.A.S.S. din sarcina angajatorului în sarcina angajatului.

Prin adresa cu nr. 187/12.01.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2018-000101/12.01.2018, SC Drumuri Municipale Timișoara SA înaintează Devizul ofertă actualizat, pentru lucrările de reparații și întreținere.

Ținând cont de cele mai sus prezentate vă înaintăm spre analiză și aprobare adresa S.C. Drumuri Municipale SA nr. 187/12.01.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2018-000101/12.01.2018 precum și Devizul ofertă actualizat pentru prețurile aferente contractului pentru activitatea de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timișoara precum și a infrastructurii intrainstituționale a municipalității, attribuit către SC Drumuri Municipale Timișoara SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016 și aprobate prin art. 3 din HCLMT nr. 104/31.03.2017.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU D.P.P.C.A.A.

IOANGANCIOV


CONSILIER LILIANA PÎRVU


ȘEF BIROU D.P.P.

VASILE OLAR