Hotărârea nr. 108/2018

108/23.02.2018 pentru revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 449/21.11.2017- privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timisoara, strada Armoniei, Nr. 23, inscris in CF407205, cu nr. topografic 2100-2101 in suprafata de 8198 mp proprietar TEPELIGA(SAMARGI) LILIANA, conform Hotararii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017
Hotararea Consiliului Local 108/23.02.2018
pentru revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 449/21.11.2017- privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timisoara, strada Armoniei, Nr. 23, inscris in CF407205, cu nr. topografic 2100-2101 in suprafata de 8198 mp proprietar TEPELIGA(SAMARGI) LILIANA, conform Hotararii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Adresa nr. SC2018-031766/18.12.2017 a doamnei Samargi Liliana privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 449/21.11.2017- privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timisoara, strada Armoniei, Nr. 23, inscris in CF407205, cu nr. topografic 2100-2101 in suprafata de 8198 mp proprietar TEPELIGA(SAMARGI) LILIANA, conform Hotararii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017;
Avand in vedere Adresa Institutiei Prefectului Judetul Timis nr.15358/S3 din data de 29.01.2018 inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr.SC2018-002096/30.01.2018;
Avand in vedere Adresa nr. SC2018 - 002096/12.02.2018 a Directiei Politiei Locale, Adresa nr. SC2018 - 002096/08.02.2018 a Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Adresa nr.IF-009385/08.02.2018 a Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara si Adresa nr. SC2018 - 002096/08.02.2018 a Directiei de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Procesul-Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 23.02.2018;
Avand in vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b) si alin.(9) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se revoca Hotararea Consiliului Local nr. 449/21.11.2017- privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timisoara, strada Armoniei, Nr. 23, inscris in CF407205, cu nr. topografic 2100-2101 in suprafata de 8198 mp proprietar TEPELIGA(SAMARGI) LILIANA, conform Hotararii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- D-nei Tepeliga(Samargi) Liliana;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI