Hotărârea nr. 106/2018

106/23.02.2018 privind aprobarea operaţiunii de înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445741 drum de exploatare (identic cu nr. cad. De 491), cu suprafaţa de 479 mp. şi drum de exploatare cu nr. cadastral 445740 (identic cu nr. cad. De 494)
Hotararea Consiliului Local 106/23.02.2018
privind aprobarea operaţiunii de înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445741 drum de exploatare (identic cu nr. cad. De 491), cu suprafaţa de 479 mp. şi drum de exploatare cu nr. cadastral 445740 (identic cu nr. cad. De 494)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2017-007201/19.02.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT 2017-007201/19.02.2018 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.02.2018, Anexă la Raportul de Specialitate nr. CT 2017-007201/19.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordinul 700/2014 art.78 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr.1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată;
Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă operaţiunea de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445741 drum de exploatare (identic cu nr. cad. De 491),cu suprafaţa de 479 mp. şi drum de exploatare cu nr. cadastral 445740 (identic cu nr. cad. De 494) cu suprafaţa de 343 mp. conform documentaţiei întocmită de către S.C. PILOT CAD S.R.L., Proiect nr. 461/2017 şi avizată la OCPI conform Referatului de admitere nr. 236053/22.11.2017 şi Proiect nr. 462/2017 şi avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 236057/22.11.2017,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi constituie Anexa.

Art. 2: Se înscriu în domeniul public al municipiului Timişoara drumurile de exploatare cu datele de identificare prezentate la art.1.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri,Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Clădiri Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. CT2017-007201 / 19.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operațiunii de înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445741 drum de exploatare (identic cu nr. cad. De 491),cu suprafața de 479 mp. și drum de exploatare cu nr. cadastral 445740 (identic cu nr. cad. De 494)

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2017-007201/06.12.2017 a Primarului Municipiului Timișoara și proiectul de hotărâre privind aprobarea operațiunii de înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445741 drum de exploatare (identic cu nr. cad. De 491),cu suprafața de 479 mp. și drum de exploatare cu nr. cadastral 445740 (identic cu nr. cad. De 494)

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa CT 2017-007201/06.12.2017 prin care S.C PILOT CAD S.R.L, ne înaintează documentația pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind operațiunea de înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445741 drum de exploatare (identic cu nr. cad. De 491),cu suprafața de 479 mp. și drum de exploatare cu nr. cadastral 445740 (identic cu nr. cad. De 494)

Având în vedere C.ll. nr. 4972/15.11.2017 pentru alocare numere cadastrale privind operațiunea de primă înscriere în cartea funciară adrumurilor de exploatare De 491 și De 494, eliberat de Primăria Municipiului Timișoara, pentru înscrierea în ptroprietatea Minicipiului Timișoara-Domeniu Public;

Având în vedere documentația topo-cadastrală de privind operațiunea de primă înscriere în cartea funciară adrumurilor de exploatare De 491 și De 494, întocmită de către S.C. PILOT CAD S.R.L, proiect nr. 462/2017 și avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 236057/22.11.2017;

Conform adresei Direcției Clădiri Terenuri-Biroul Clădiri Terenuri, imobilul nu au fost revendicate conform L.10/2001

Din adresa Compartimentului Administrare Fond Funciarnr. CT -007201/14.02.2018 rezultă că imobilele De 491 și De 494 ( nr.topografic 272/b-273) au fost solicitate de către Teufel Elisabeta Clara prin Cererea cu nr. SC 2005-14483/17.08.2005, cerere analizată în cadrul ședinței Comisiei municipale de fond funciar din data de 22.02.2006, în urma căreia cererea a fost respinsă întrucât nu a depus toate actele prevăzute de art. 11 și art.29 din Regulamentul aprobat prin HG nr.890/2005 cu modificările și completările ulterioare. Menționăm că petenta Teufel Elisabeta Clara nu a înregitrat Contestație la Primăria Municipiului Timișoara împotriva soluției de respingere a cererii de către Comisia Municipală de Fond Funciar. De asemenea în adresă sespecifică că , parcelele cu nr. cadastrale De 491 și De 494 au categoria de folosință " drumuri" fiind înscrise în Registrul Cadastral al Parcelelor, Extravilan Municipiul Timișoara, Județul Timiș-1981Ț, figurând pe planurile cadastrale "drum de exploatare".

Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. CT 2017-007201/12.12.2017, nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației pentru operațiunea de înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445741 drum de exploatare (identic cu nr. cad. De 491),cu suprafața de 479 mp. și drum de exploatare cu nr. cadastral 445740 (identic cu nr. cad. De 494) cu suprafața 343 mp.

Drumurile de exploatare care urmează să fie înscrise în cartea funciară sunt situate în Timișoara, în continuarea străzii Marginii și str.Tristan Tzara

Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către firma S.C. PILOT CAD S.R.L. pe baza măsurătorilor topografice.

Scopul prezentei documentații este operațiunea de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445741 drum de exploatare (identic cu nr. cad. De 491),cu suprafața de 479 mp. și drum de exploatare cu nr. cadastral 445740 (identic cu nr. cad. De 494) așa cum a fost aprobat prin C.U. nr. 4972/15.11.2017 eliberat de Primăria Municipiului Timișoara.

PROPUNEM:

1. Aprobarea operațiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445741 drum de exploatare (identic cu nr. cad. De 491),cu suprafața de 479 mp. și drum de exploatare cu nr. cadastral 445740 (identic cu nr. cad. De 494) cu suprafața de 343 mp. conform documentației întocmită de către S.C. PILOT CAD S.R.L, proiect nr. 462/2017 și avizată la OCPI confor m Referatul de admitere, cu nr. 236057/22.11.2017;care face parte integrantă din prezenta hotărâre și constituie Anexa la prezenta hotărâre.


REFERENT DE SPECIALITATE GHEORGHE BIJCĂTARIU

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. CT2017-007201/19.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operațiunii de înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445741 drum de exploatare (identic cu nr. cad. De 491),cu suprafața de 479 mp. și drum de exploatare cu nr. cadastral 445740 (identic cu nr. cad. De 494)

  • 1. Descrierea situației actuale

Imobilele care fac obiectul operațiunii de primă înscriere, aparțin intravilanului extins al Municipiul Timișoara, , conform PUG aprobat prin HCL nr.157/2002 prelungit prin HCL nr.131/2017, fiind situate între prelungirea străzii Tristan Tzara și str. Marginii, identificate prin documentația cadastrală (proiect nr, 462/2017) întocmită de S.C.PILOT CAD S.R.L.

Identificarea limitei de proprietate a fost realizată de către firma S.C.PILOT CAD S.R.L pe baza măsurătorilor topografice.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Scopul prezentei documentații este operațiunea de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr .cad. 445741 (drum de exploatare De 491) cu suprafața 479 mp. și nr. cad. 445740 (drum de exploatare De 494) cu suprafața 343 mp. așa cum a fost aprobată prin C.U. nr. 4972/15.11.2017 eliberat de Primăria Municipiului Timișoara.

  • 3. Alte informații

Se va lua în considerare documentația întocmită de S.C. PILOT CAD S.R.L, avizată la OCPI conform Referatul de admitere, cu nr.236057/22.11.2017.

  • 4. Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea operațiunii de primăPT.DIRECTOR DIRCEȚIA CLĂDIRI TERENURI MIHAI BONCEA


NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03, ver. 2