Hotărârea nr. 105/2018

105/23.02.2018 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A.
Hotararea Consiliului Local 105/23.02.2018
privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-4281/22.02.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-4281/22.02.2018 al Compartimentului Guvernanta Corporativa din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.02.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-4281/22.02.2018;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - Anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2018-4281/22.02.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanta corporativa a societatilor comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timisoara este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 211/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Asteptari pentru Regia Autonoma de Transport Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 222/27.06.2017 privind constatarea incetarii contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al R.A.T.T., numirea administratorilor provizorii si declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara in Societate Comerciala pe actiuni, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 408/31.10.2017;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selectie in vederea evaluarii/selectiei membrilor consiliilor de administratie ale intreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timisoara are calitatea de autoritate publica tutelara;
In temeiul prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata;
Avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
In conformitate cu prevederile 36 alin. (2), lit. a) si alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A., conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si normelor de aplicare a acesteia.
Autoritatea publica tutelara - Consiliul Local al Municipiului Timisoara va propune candidati pentru functiile de membrii ai Consiliului de Administratie la S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A., propuneri facute in baza unei selectii efectuate de catre Comisia constituita prin Hotararea Consiliului Local nr. 308/2017, impreuna cu un expert independent, contractat in acest sens.

Art. 2: Se aproba Scrisoarea de Asteptari in procesul de recrutare pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie la S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A., conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Se aproba contractarea serviciilor unui expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, conform prevederilor din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Anuntul privind selectia membrilor in consiliul de administratie se publica, prin grija Primarului Municipiului Timisoara, respectand prevederile legale.
Sursa de finantare este asigurata din bugetul local pe anul 2018, la Capitolul 51.02. " Autoritati executive".

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartiment Guvernanta Corporativa si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei de Evidenta a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A.;
- Comisiei de selectie;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

NR. SC2018-___________________________________________________________

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timișoara, tek/fax +40 256-408300, www. primariatm. ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

Având în vedere Expunerea de motive nr. ................................... a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanța corporativă a societăților comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timișoara este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 211/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru Regia Autonomă de Transport Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 222/27.06.2017 privind constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al R.A.T.T., numirea administratorilor provizorii și declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timișoara în Societate Comercială pe acțiuni, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 408/31.10.2017;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selecție în vederea evaluării/selecției membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara are calitatea de autoritate publică tutelară;

Facem următoarele precizări:

Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație se realizează, conform prevederilor art. 3 din Anexa nr. 1 a H.G nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: “În cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.”

Potrivit art. 1 din Anexa 1c la HG nr. 722/2016 scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului.

În conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. (3) și alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem:

Autoritatea publică tutelară aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor din cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

Se aprobă Scrisoarea de Așteptări în procesul de recrutare pentru poziția de membru in Consiliul de Administratie la Societatea de Transport Public Timișoara S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezentul raport.

Autoritatea publică tutelară - Consiliul Local al Municipiului Timișoara va propune candidați pentru funcțiile de membrii ai Consiliului de Administrație la S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A., propuneri făcute în baza unei selecții efectuate de catre Comisia constituită prin HCL. 308/2017, împreună cu un expert independent, contractat în acest sens.

Anunțul privind selecția membrilor în consiliul de administrație se publică, prin grija Primarului Municipiului Timișoara, respectând prevederile legale.

Sursa de finanțare este asigurată din bugetul local pe anul 2018, la Capitolul 51.02. "Autorități executive".

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A., îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Consilier,

Lazăr Violeta

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 222/27.06.2017 s-a constatat încetarea contractelor de mandat ale administratorilor Regiei Autonome de Transport Timișoara și s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru un nou consiliu.

Prin H.C.L. nr. 211/30.05.2017 a fost aprobată Scrisoarea de Așteptări pentru Regia Autonomă de Transport Timișoara, document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, precum și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice.

Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timișoara în societate comercială pe acțiuni, cu acționar unic, Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A. (abreviat STPT) - H.C.L. nr. 271/28.07.2017.

În concluzie, considerăm că este oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

CONSILIER,

LAZĂR VIOLETA

Cod FO53-03,Ver.2

Anexa la HCL nr.

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

în procesul de recrutare pentru poziția de membru in Consiliul de Administratie la

Societatea de Transport Public Timișoara

Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) cu sediul in Timișoara, B-dul Take Ionescu Nr. 56 a fost înființată în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, înregistrată la Camera de Comerț sub nr. J/35/3034/1991 având ca obiect principal de activitate transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători - conform cod CAEN 4931 - și alte obiecte secundare de activități de prestări servicii către populație sau agenți economici.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016 și reprezintă dezideratele Autorității, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

Scrisoarea de asteptări va fi adusa la cunoștință candidaților.

Legislația specifică domeniului de activitate al Societății de Transport Public Timișoara:

 • -  Ordonanta de Urgenta nr. 109 /2011 privind guvernarea corporativa a întreprinderilor publice, modificata si completată;

 • -  Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 privind Normele de aplicare ale OUG nr. 109/2011;

 • -  Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

 • -  Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, modificata si completată;

 • -  Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată;

 • -  Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, modificata si completată;

 • -  Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

 • -  Ordinul nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

 • -  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timișoara în Societate Comercială pe acțiuni, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 408/31.10.2017.

Informații generale privind Societatea de Transport Public Timișoara

Societatea de Transport Public Timișoara, având forma juridică de societate pe acțiuni (SA), constituită și organizată în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și actualizată; cu capital integral de stat, fiind o entitate publică sub autoritatea unității administrativ - teritoriale Municipiul Timișoara, conform Hotărârii Nr. 597 din 28 septembrie 1992 privind trecerea sub autoritatea consiliilor locale sau, după caz, județene, a regiilor autonome și societăților comerciale cu capital integral de stat, care prestează servicii publice de interes local sau județean.

STPT desfășoară un serviciu de utilitate publică care face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică de interes economic și social general, desfășurate la nivelul unității administrativ teritoriale sub controlul și coordonarea administrației publice locale.

Administrația publică locală și STPT, în calitate de operator de transport public local, trebuie să asigure satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale cetățenilor, prin servicii de calitate, susținerea și dezvoltarea economică a localității prin realizarea unei infrastructuri moderne și totodată, asigurarea continuității serviciilor de transport.

În desfășurarea activității sale, STPT utilizează, în cea mai mare parte, bunuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Timișoara, date în administrarea și exploatarea societății, bunuri care trebuie exploatate și utilizate în condiții de eficiență.

A. Activitate principală:

4931- Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

B. Alte activități secundare, conform codificării CAEN, sunt:

2822 - fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat;

2910 - fabricarea autovehiculelor de transport rutier;

2932 - fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule; 3020 - fabricarea materialului rulant;

3099 - fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.;

3101 - fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine;

3311 - repararea articolelor fabricate din metal;

3317 - repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.;

3320 - instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;

 • 3831 - demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;

 • 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate;

4120 - lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

 • 4211 - lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;

 • 4212 - lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;

 • 4213 - construcția de poduri și tuneluri;

 • 4221 - lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;

 • 4222 - lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4299 - lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.;

 • 4321 - lucrări de instalații electrice;

 • 4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;

4329 - alte lucrări de instalații pentru construcții;

4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;

4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;

4339 - alte lucrări de finisare;

4391 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;

4399 - alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;

4511 - comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);

 • 4519 - comerț cu alte autovehicule;

 • 4520 - întreținerea și repararea autovehiculelor;

 • 4531 - comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;

 • 4532 - comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;

4612 - intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;

4614 - intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave ș avioane;

4619 - intermedieri în comerțul cu produse diverse;

 • 4651 - comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului;

 • 4652 - comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;

 • 4665 - comerț cu ridicata al mobilei de birou;

 • 4666 - comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou;

4669 - comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;

 • 4671 - comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate;

 • 4672 - comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice;

4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;

4690 - comerț cu ridicata nespecializat;

4711 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare băuturi și tutun;

4730 - comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazin specializate;

4779 - comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;

4791 - comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau pri Internet;

4799 - comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor; 4939 - alte transporturi terestre de călători n.c.a.;

 • 4941 - transporturi rutiere de mărfuri;

 • 4942 - servicii de mutare;

5210 - depozitări;

5221 - activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;

6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau prin leasing;

7120 - activități de testăre și analize tehnice;

 • 7219 - cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;

 • 7220 - cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste;

7311 - activități ale agențiilor de publicitate;

7320 - activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;

 • 7711 - activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;

 • 7712 - activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;

7733 - activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);

 • 8121 - activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor;

 • 8122 - activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașinilor și utilajelor;

8559 - alte forme de învățământ n.c.a;

Societatea este organizată în conformitate cu organigrama aprobată și funcționează în baza regulamentului propriu, cu gestiune economică și autonomie financiară, are personalitate juridică, încheie bilanț, are cont la bancă, beneficiază de credite bancare, are relații economice cu alte unități, se înzestrează cu fonduri fixe și se dotează cu mijloace circulante proprii necesare desfășurării activității sale.

Pentru acoperirea eventualelor deficite societatea poate beneficia, în condițiile legii, de compensații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.

Societatea poate concesiona, inchiria, în condițiile legii, activități economice, servicii publice, unități de producție și terenuri pe bază de licitație publică. Societatea poate închiria bunuri la și de la orice persoană fizică sau juridică română sau străină cu aprobarea consiliului de administratie care sunt in patrimoniul propriu. Regia poate încheia cu persoane fizice sau juridice române sau străine contracte de locație a gestiunii secțiilor și a altor subunități economice din subordinea lor.

STPT deține licențe de transport eliberate de Autoritatea Rutieră Română și licențe de traseu eliberate de Primăria Municipiului Timișoara/Asociația „Societatea Metropolitană de Transport Timișoara” pentru desfășurarea serviciului de transport persoane pe raza Municipiului Timișoara/zona metropolitană.

Date generale privind rețeaua de transport:

 • -  Parc inventar mijloace de transport în comun din care:

 • •  Tramvaie - 81 bucați

 • •  Troleibuze -50 bucați

 • •  Autobuze - 108 bucăți.

 • -  Parc inventar biciclete - 440 bucăți;

 • -  Număr trasee urbane

 • •  Tramvaie - 10

 • •  Troleibuze - 8

 • •  Autobuze -16

 • -  Număr trasee metropolitane

 • •  Troleibuze - 2

 • •  Autobuze - 4

 • -  Lungimea traseelor urbane

 • •  Tramvaie - 139,30 km

 • •  Troleibuze - 69,36 km

 • •  Autobuze - 231,27 km.

 • -  Lungimea traseelor metropolitane:

 • •  Troleibuze - 38,91 km

 • •  Autobuze - 59,94 km

Obiectivele societății:

Societatea de Transport Public Timișoara își desfășoară activitatea, având în vedere îndeplinirea următoarelor obiective și criterii de performanță, dar fără a se limita la acestea:

 • -   Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților.,

 • -  Menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă și responsabilitate socială care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă.,

 • -  Retehnologizarea întregii activități desfășurate de STPT prin modernizări, achiziții de utilaje performante și realizarea unei infrastructuri adecvate,

 • -  Îmbunătățirea imaginii STPT prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu,

 • -  Îmbunătățirea mentalității proactive a personalului STPT și a celor ce lucrează în numele STPT, în ceea ce privește calitatea, protecția mediului înconjurător, responsabilitatea socială și securitate în muncă,

 • -  Creșterea veniturilor din încasări prin diminuarea numărului de călătorii frauduloase și mărirea numărului de validări.

Scopul înființării sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara a Societății de Transport Public Timișoara este de a asigura un serviciu public cu un pronunțat caracter social pentru Polul de Creștere Timișoara.

Obligația și angajamentul Autorității Publice Tutelare

Întocmește contractul de servicii publice conform legislației nationale și comunitare in vigoare, stabilind modalitatea de asigurare a compensațiilor sau de plata a obligațiilor față de STPT.

Condițiile de operare a serviciului public

Serviciul public operează în cadrul Polului de Creștere Timișoara într-o piata concurențială.

Rezumatul strategiei Societății de Transport Public Timișoara

Prin prezenta scrisoare de așteptări, Municipiul Timișoara, prin Consiliul local al municipiului Timișoara, în calitate Autoritate Publică Tutelară a înterprinderii publice Societatea de Transport Public Timișoara, stabilim așteptările pe care le avem cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de Administrare în termen de 4 ani.

Autoritatea Publică Tutelară Municipiul Timișoara rămâne angajată să crească gradul de atractivitate a municipiului Timișoara pentru investitori prin furnizarea de servicii de calitate si diversificarea serviciilor prestate.

In acest sens intreprinderea publică trebuie sa aibă in vedere:

 • 1. Orientarea către client

Preocuparea permanenta pentru cresterea gradului de încredere al clientilor si pentru asigurarea unei transparențe legată de acțiunile întreprinse.

 • 2. Competența profesională

Cresterea eficientei generale a societății, prin corecta dimensionare, informare si motivare a personalului societății; Instruirea permanenta a personalului, pentru cresterea gradului de profesionalism; Crearea unui mediu favorabil învatarii în companie si sprijinirea angajatilor în a-i dezvolta capacitatea de a folosi tehnici si proceduri moderne prin oferirea de oportunitati materiale si de training.

 • 3. Grija pentru mediu și gestionarea raționala a resurselor naturale.

Transportul public de persoane din municipiul Timișoara trebuie să se alinieze la standardelele actuale europene, respectiv:

 • -  Promovarea unui transport ecologic bazat pe tracțiune electrică prin înlocuirea treptată a autobuzelor cu motoare diesel;

 • -  Achiziția unui sistem informatic de gestionare a activității societății, a contabilității financiare și de gestiune;

 • -  Achiziția de mijloace de transport (parc de autovehicule utilizat la activitățile conexe ale societății - mentenanță rețea contact, linie cale, mijloace de transport, autovehicule de intervenție) pentru înlocuirea tuturor autovehiculelor vechi mari consumatoare de combustibili ținând cont de Planul de Mobilitate Urbană Durabilă;

 • -  Modernizarea sistemului de ticketing și urmărire și dirijarea circulației și integrarea acestuia în sistemul general de management al traficului orașului; Achiziționare echipamente de reîncarcare carduri; Introducerea ofertei de plată produse tarifare prin SMS; POS; card bancar etc.; Modificare ofertă de tarifare; Intensificare și acțiuni comune cu poliția comunitară pentru eficientizarea controlului; Extinderea personalului cu atribuții de control titluri de călătorie;

 • -  Extinderea în zona metropolitană;

 • -  Implementarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Vom continua să dialogăm cu consiliul de administratie cu privire la maximizarea valorii afacerii prin îmbunătățirea performanței și un management eficace al capitalului, conform cu așteptările din această scrisoare.

Viziunea strategică cu privire la misiunea și obiectivele STPT

Autoritatea Tutelară se așteaptă ca managementul STPT să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între cantitatea și calitatea serviciilor de transport realizate, protecția mediului, securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Autoritatea Tutelară se așteaptă ca managementul STPT să fie orientat spre realizarea obiectivului strategic al acesteia, care îl reprezintă consolidarea poziției pe piața concurențială a prestatorilor de servicii de transport și care se bazează pe următoarele elemente fundamentale: îmbunătățirea calității serviciilor și creșterea profitabilității societății.

Calitatea și siguranța în serviciul public

Pentru o perioadă de 4 ani, Autoritatea Publică Tutelară se așteaptă la realizarea următoarelor criterii și obiective de performanță care se vor stabili valoric prin aprobarea Planului de administrare al societății, dar fără a se limita la acestea:

CRITERII DE PERFORMANȚĂ

Nr. Crt.

Denumire indicatorului

U.M.

1.

Randament la tramvaie: ( călători transportați/km realizați)

căl./km

2.

Randament la troleibuze: ( călători transportați/km realizați)

căl./km

3.

Randament la autobuze: ( călători transportați/km realizați)

căl./km

4.

Randament la biciclete: ( călători transportați/km realizați)

utilizări/zi

5.

Randament la vapoare: ( călători transportați/cursă)

căl./cursă

6.

Viteza medie comercială la tramvaie

Km/h

7.

Viteza medie comercială la troleibuze

Km/h

8.

Viteza medie comercială la autobuze

Km/h

OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ

Nr. Crt.

Denumire indicatorului

U.M.

1.

Gradul de îndatorare a criteriilor de performanță

%

2.

Productivitatea muncii (cifra de afaceri/nr. mediu de salariați)

lei/pers.

3.

Achitarea obligațiilor în termenele legale (total obligații - penalități și majorări)/total obligații la bugete și fonduri speciale x 100)

%

4.

Cheltuieli la 1000 lei venituri (total cheltuieli x 1000/total de venituri)

lei

Serviciul de transport public local de persoane trebuie să respecte următoarele principii:

 • a) rezolvarea problemelor de ordin economic, social și de mediu;

 • b) administrarea eficientă a bunurilor aparținând sistemelor de transport proprietate a unităților administrativ-teritoriale;

 • c) utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului de transport public local;

 • d) deplasarea în condiții de siguranță și de confort;

 • e) asigurarea executării unui transport public local suportabil în ceea ce privește tariful de transport;

 • f)  recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către utilizatori și prin finanțarea de la bugetele locale, asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorul de transport;

 • g) susținerea dezvoltării economice a municipiului prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne;

 • h) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației, ale personalului instituțiilor publice și ale operatorilor economici pe teritoriul municipiului Timișoara;

 • i)  protecția categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul local al municipiului Timișoara;

 • j)  integrarea tarifară pe Polul de Creștere Timișoara;

 • k) dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe permanente;

 • l) asigurarea continuității serviciului de transport pe raza municipiului Timișoara.

Raportat la principiile și strategiile menționate mai sus, în viziunea Autorității Publice Tutelare, misiunea Societății de Transport Public Timișoara este:

 • •  mobilitate pentru toți;

 • •   corectitudine și loialitate;

 • •  participare și transparență;

 • •   eficiență și eficacitate.

Politica de dividende

STPT trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării a minimum a 50% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, conform prevederilor O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Aceasta ar include îmbunătățirea performanțelor STPT pentru un anumit grad de constanță în obținerea profitului acesteia.

Politica de investiții

STPT trebuie să aloce resurse financiare în vederea întreținerii/dezvoltării acesteia să finalizeze investițiile programate și să realizeze o planificare a acestora prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

Așteptări generale a Autorității Tutelare cu privire la Consiliul de administrație al STPT

Diversificarea veniturilor

Membrii consiliului de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să se asigure ca societatea continuă să se concentreze pe creșterea veniturilor sale comerciale, în special din activitatea de bază, dar și alte venituri.

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să gestioneze această diversificare cu atenție pentru a se asigura că nu deviază de la obiectivele stabilite de Autoritatea Tutelară.

Managementul riscului

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea STPT și să îi monitorizeze permanent cu scopul de a reduce gradul de expunerea al acesteia la efectele unor riscuri inerente (economico-financiare, comerciale, juridice, patrimoniale, operaționale, etc.).

Lipsa personalului calificat în cadrul serviciului public constituie un risc major în continuitatea activității.

Neplata ratei lunare de eșalonare catre ANAF constituie un risc major de continuitate a activității, respectiv neplata facilităților la termen conform HCLMT 192/23.11.2012.

Protecția mediului înconjurător

STPT trebuie să aibă în vedere dezvoltarea unui program pe termen mediu/lung în vederea asigurării conformității cu reglementările în domeniu cu referire la protecția mediului înconjurător.

Politica de resurse umane

Analiza și evaluarea personalului din cadrul societății în vederea restructurării, reorganizării și eficientizării activității de organizare internă; îmbunătățirea structurii organizatorice a societății în scopul descentralizării, responsabilizării și eficientizării activității tuturor nivelelor ierarhice; actualizarea organigramei funcționale și a Regulamentului de organizare și funcționare, reactualizare fișe de post ca instrumente principale de stabilire a atribuțiilor și responsabilităților, în vederea atingerii obiectivelor entității și asigurarea unui control intern /managerial adecvat.

Se va ține cont de următoarele aspecte:

 • >     necesitatea reconfigurării structurii organizaționale în funcție de stadiul de dezvoltare al companiei și strategia sa de dezvoltare;

 • >     crearea sau reorientarea compartimentelor de strategie, dezvoltare și planificare tehnică, dar și a celor de marketing și vânzări către proiecte de modernizare, cu promovarea echipamentelor și tehnologiilor digitale;

 • >     introducerea unor sisteme integrate de management, asistate de produse informatice moderne de tip ERP (Enterprise Ressource Planning), care să asigure baze de date relaționale și să permită, atât optimizarea rețelei TP, cât și soluții viabile de organizare a transportului cu tramvaie, troleibuze și autobuze, în variante flexibile în funcție de cerințele călătorilor, dar și eficiente din punct de vedere financiar.

 • >     înfiintarea unor compartimente și activități noi, legate pe de o parte de noile tehnologii digitale pentru monitorizare trafic, tiketing și prioritizarea circulației mijloacelor de TP și, pe de altă parte, asigurarea eficienței prin aplicarea metodelor moderne de controlling și bugetare a activităților pe Centre de Costuri/Profit.

Imbunătățirea managementului resurselor umane:

 • >     asigurarea unui personal calificat și competent, care să răspundă cerințelor domeniilor de activitate specifice ;

 • >     menținerea stabilității personalului angajat prin asigurarea unui mediu de lucru favorabil;

 • >     facilitarea mobilității ocupaționale și profesionale;

 • >     îmbunătățirea performanțelor profesionale ale angajatilor, prin asigurarea unui program de pregatire și instruire continuă.

Asigurarea securității și sănătății în muncă :

 • >     urmărirea și verificarea efectuării instruirii de SSM

 • >     identificarea factorilor de risc și gestionarea expunerilor la factorii de risc;

 • >     monitorizarea stării de santate a personalului angajat, la angajare și periodic;

 • >     determinari de noxe, monitorizare salariați expuți la factori de risc.

Responsabilitate socială

Implementarea în cadrul societății a Standardul SA 8000:2008-Responsabilitatea socială ca parte integrantă a sistemului de management integrat.

Standardul SA 8000:2008 este cel mai recunoscut reper internațional pentru managementul etic al resurselor umane, al cărui obiectiv fundamental este de a îmbunătăți condițiile de muncă din cadrul organizațiilor. Acest obiectiv a deschis drumul organizațiilor spre îmbunătățirea și demonstrarea responsabilității sociale în ceea ce privește drepturile fundamentale ale omului la locul său de muncă.

Principalele beneficii ale implementării SA 8000:2008 sunt:

 • Pentru organizație:

 • - câștigarea unor parteneri de încredere;

 • - îmbunătățirea imaginii organizației;

 • - creșterea gradului de competitivitate;

 • - creșterea nivelului de retenție a personalului.

 • Pentru angajați:

 • - condiții de lucru mai bune;

 • - scăderea riscurilor privind accidentele de muncă;

 • - o mai bună cunoaștere a drepturilor care revin angajaților;

 • - o mai bună comunicare cu managementul;

 • - un nivel al remunerației care corespunde muncii depuse.

Potrivit definiției Comisiei Europene, "responsabilitatea socială este un concept prin care organizația își integrează socialul și mediul înconjurător în propriile operațiuni economice și interacționează cu principalii actori din domeniul său de interes, în mod voluntar".

STPT va trebui să mențină și să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, respect pentru drepturile clienților, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice, integritate și investiții în comunitate.

Serviciile STPT trebuie să fie orientate spre îndeplinirea tuturor cerințelor și așteptărilor îndreptățite ale părților interesate.

Consiliul de administrație și conducerea executivă trebuie să continue dialogul social cu reprezentanții sindicatului și să încerce să mențină o relație bazată pe încredere reciprocă și deschidere față de solicitările acestora.

Calitatea și siguranța serviciilor prestate

Autoritatea Publică Tutelară este conștientă de importanța societății precum și calitatea siguranței și serviciilor prestate/asigurate de către aceasta către terți. În consecință, recomandăm/solicităm Consiliului de administrație ca împreună cu conducerea executivă să se asigure că le sunt furnizate informații în timp real cu privire la gradul de satisfacție a beneficiarilor serviciilor societății, în vederea fundamentării deciziilor.

Probleme de urmărit:

 • >     Definirea culoarelor unde este necesară prioritizarea transportului public;

 • >      Stabilirea metodelor prin care activitățiile de transport public pot fi prioritizate: abordari generale (creșterea spațiului carosabilului alocat modurilor de prioritizare, vehicule noi, etc) și abordări specifice managementului cererilor de transport (accesibilitate, restricționări, calmarea traficului, managementul parcărilor, îmbunătățirea traficului ciclist și pietonal, etc) ;

 • >      Stabilirea alternativelor privind amenajările rutiere și a conceptului, respectiv arhitectura sistemului de prioritizare/dirijare inteligentă aferentă, cu obiectivul de creștere a calității serviciilor furnizate de transportul public, în vederea creșterii atractivității acestuia;

 • >     Conceptul /arhitectura sistemului de prioritizare care se va implementa, va folosi sistemele ITS deja implementate de STPT: comunicatia prin GPS, rețeaua de fibră optică, sistemul de management al transportului public, respectiv sistemul de control adaptiv a traficului;

 • >     Reconfigurarea celor mai importante intersecții din Timisoara, în vederea susținerii sistemului de prioritizare a transportului public: semafoare noi, sisteme de detecție a mijloacelor de transport public și a traficului și toata infrastructura necesară;

 • >     Integrarea în sistemul general de prioritizare a transportului public, a soluțiilor programului de semaforizare a intersecțiilor, în vederea creării unor axe de coordonare a traficului general, cât și a transportului public de persoane;

 • >     Analiza performanțelor intersecțiilor semaforizate în raport cu algoritmul de prioritizare a transportului public: întârzierile, consumul de combustibil și congestiile traficului;

 • >     Analiza cantitativă a efectelor asupra mediului, efecte induse de prioritizarea transportului public prin controlul semnalelor;

Etică și integritate și guvernață corporativă

Autoritatea Publică Tutelară se așteaptă să se acorde o importanță deosebită implementării Codului de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul STPT, inclusiv la nivelul Consiliului de administrație.

STPT va elabora un cod de etică, integritate și guvernanță corporativă.

Consiliul de administrație

Consiliul de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara este format din 9 membrii, numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Candidații pentru posturile de administrator din cadrul Consiliului de Administrație sunt selectați în condițiile prevăzute de OUG nr.109/2011 și HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

 • a) aducerea la îndeplinire a tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor;

 • b) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții de bază care nu pot fi delegate directorilor:

 • - stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a Societății;

 • - stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

 • - supravegherea activității directorilor;

 • - numirea și revocarea directorilor și stabilirea renumerației lor;

 • - pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

 • - introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, conform legii;

 • c) de asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea 31/1990;

 • d) îndeplinește atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor, delegate în condițiile legii și ale Actului constitutiv;

 • e) duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, execută bugetul de venituri și cheltuieli și întocmește proiectul bugetului pentru anul următor;

 • f) prezintă rapoarte asupra activității desfășurate, precum și propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;

 • g) aprobă nivelul salariului directorului general;

 • h) mandatează Directorul general al Societății să negocieze contractul colectiv de muncă, contractele individuale de muncă și regulamentul intern și apboba prevederile acestora;

 • i) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor rapoarte cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit si pierderi, proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor și alte rapoarte conform legii;

 • j) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății în limita competențelor stabilite de Actul constitutiv;

 • k) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală.

Consiliul de administratie va putea sa incheie acte juridice in numele si pe seama societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunării Generale a Actionarilor, pe baza unui mandat special acordat de către acționari.

Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea obligatiilor in conditiile privitoare la mandat si a celor special prevazute de lege. Ei sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

 • a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati;

 • b) existenta reala a dividendelor platite;

 • c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

 • d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;

 • e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

Administratorii raspund fata de societate pentru actele indeplinite de directori sau de functionarii societatii (personalul incadrat) atunci cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

Administratorii societatii raspund solidar cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le denunta celor in drept.

Administratorii sunt exonerati de raspundere pentru actele savarsite sau pentru omisiuni, daca au facut sa se constate, in registrul deciziilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si au incunostiintat despre aceasta, in scris, pe cenzori.

Comunicarea cu consiliul de administrare și conducerea executivă a Societății

Așteptarea noastră în ceea ce privește Consiliul de administrație este să colaboreze îndeaproape cu Autoritatea Publică Tutelară, pentru a asigura informarea în timp util și comunicarea constantă cu privire la direcțiile strategice ale societății.

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă a Societății de Transport Public Timișoara trebuie să continue să acorde o atenție deosebită promovării unei imagini pozitive a acesteia.

Prioritățile specifice pentru mandatul de 4 ani

Pentru o perioada de 4 ani se așteptă ca îndeplinirea obiectivului principal de activitate să se efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională. Operatorul de transport va trebui să dobândească capacitatea pentru participarea pe piața concurențială în domeniul transportului public de persoane.