Hotărârea nr. 102/2018

102/23.02.2018 privind Calendarul procedurii de recrutare şi selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A
Hotararea Consiliului Local 102/23.02.2018
privind Calendarul procedurii de recrutare şi selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 3644/16.02.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 3644/16.02.2018 al Compartimentului Guvernanţa Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.02.2018 , Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 3644/16.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 332/15.09.2017privind aprobarea Planurilor de selecţie - componente integrale şi a Profilelor personalizate ale consiliilor de administraţie pentru S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. şi S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.;
Având în vedere Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor nr. 11/21.12.2017 şi nr. 1/17.01.2018 prin care au fost validaţi 5 din totalul de 9 membri ai Consiliului de Administraţie din cadrul S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 20/30.01.2018 privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se stabileşte Calendarul procedurii de recrutare şi selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A conform Anexei , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartiment Guvernanţa Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.;
- Comisiei de selecţie;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexă la HCL nr./

Calendarul procedurii de recrutare și selecție

pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termenele limită, documentele necesare, precum și părțile implicate:

NR.

ETAPA

DATA

TERMEN

RESPONSABIL

OBSERVAȚII

1.

Publicarea scrisorii de așteptări pe pagina de internet a autorității publice tutelare

Cel târziu o dată cu stabilirea listei scurte a candidaților

Autoritatea publică tutelară

H.C.L.M.T. nr. 210/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A și HCL 20/2018

2.

Declanșarea procedurii de selecție

HCLMT nr. 20 din 30.01.2018

Procedura de selecției se finalizează în aproximativ 150 de zile de la declanșare - 28.06.2018

Autoritatea publică tutelară

Conform art. 3 lit. b) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 722/2016

3.

Contractarea expertului independent

Conform termenelor legale

01.03.2018

Autoritatea publică tutelară

în condițiile legii

4.

Publicarea anunțului privind selecția

Cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pt. depunerea candidaturi-lor

02.03.2018

Autoritatea publică tutelară + expertul independent

Conform prevederilor art. 29 alin. (7) din OUG 109/2011, precum și art. 39 Anexa nr. 1

la H.G. nr. 722/2016

5.

Depunerea candidaturilor

În termen de 30 de zile

31.03.2018

Candidați

Dosarul de candidatură conform prevederilor art. 39 alin. (2) din HG 722/2016

6.

Evaluarea candidaturilor în raport cu minimum de criterii

În termen de 3 zile de la data limita pentru depunerea candidaturilor

02.04.2018

Expertul independent

Conf. Art. 42 din Anexa 1 la HG 722/2016

7.

Solicitare de clarificări privitoare la candidatura

În termen de 2 zile lucratoare de la evaluare

04.04.2018

Expertul independent

Potrivit prev. art. 43 din Anexa 1 la HG 722/2016

8.

Recalcularea punctajului si stabilirea listei scurte

In termen de 2 zile de la solicitare

06.04.2018

Expertul independent

Matrice de evaluare, Lista scurta

9.

Transmiterea răspunsului către candidați respinși

În termen de 1 zi de la termenul limită pentru solicitări

07.04.2018

Expertul independent

Formular răspuns

10.

Realizarea listei scurte și comunicarea candidaților din lista scurtă

În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea clarificărilor

09.04.2018

Expertul independent

Conform prevederilor art. 44 alin.(1) si alin.(2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016

11.

Raport de activitate si comunicarea acestuia Autorității Publice Tutelare

În termen de 2 zile de la lista scurta

11.04.2018

Expertul independent

Raportul de activitate

12.

Depunerea declarației de intenție a candidaților din lista scurtă

În termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare

26.04.2018

Candidații din lista scurtă

Conform prevederilor art. 44 alin. (2) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

13.

Analiza declarației de intenție si integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat

1 zi de la depunerea declarației

27.04.2018

Comisia de selecție

Conform prevederilor art. 44 alin.(3) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

14.

Selecția finală a candidaților pe baza de interviu (în baza planului de interviu)

3 zile

30.04.2018

Comisia de selecție și Expertul independent

Conform prevederilor art.44 alin.(5) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

15.

Întocmirea raportului pentru numirea finală și transmiterea acestuia

3 zile de la selecția finală

02.05.2018

Comisia de selecție

Conform prevederilor art.44 alin.(7) si alin.(9) pct. b) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

Notă: Termenele menționate anterior sunt orientative, calendarul putând fi modificat în funcție de situațiile întâmpinate în timpul derulării procedurii.

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

NR. SC2018-___________________________________________________________

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timișoara, tel./fax +40 256-408300, www. primariatm. ro

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind Calendarul procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Drumuri Municipale

Timișoara S.A

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 332/15.09.2017 a fost aprobat Planul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Comercială Drumuri Municipale Timișoara S.A., prin care au fost precizate etapele procedurii de selecție;

Având în vedere Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/21.12.2017 și nr. 1/17.01.2018 prin care au fost validați doar 5 din totalul de 9 membri ai Consiliului de Administrație din cadrul S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.;

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 20/30.01.2018 a fost declanșată o nouă procedură de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Având în vedere faptul că este necesară reluarea procedurii pentru completarea celor 4 posturi vacante din cadrul Consiliului de Administrație al societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., apreciem că este oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind actualizarea Calendarului procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

CONSILIER, LAZĂR VIOLETA

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

NR. SC2018-___________________________________________________________

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timișoara, tel./fax +40 256-408300, www. primariatm. ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind Calendarul procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A

Având în vedere Expunerea de motive nr.................................... a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind Calendarul procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 332/15.09.2017 a fost aprobat Planul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Comercială Drumuri Municipale Timișoara S.A., prin care au fost precizate etapele procedurii de selecție;

Având în vedere Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/21.12.2017 și nr. 1/17.01.2018 prin care au fost validați 5 din totalul de 9 membri ai Consiliului de Administrație din cadrul S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 20/30.01.2018 privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată: “Consiliul local exercită atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local”;

Având în vedere art. 36, alin (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată: “Consiliul local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.”;

Pentru ocuparea celor 4 posturi vacante a fost declanșată o nouă procedură de selecție prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 20/30.01.2018, astfel, înaintăm Consiliului Local al Municipiului Timișoara Calendarul de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezentul raport.

Având în vedere cele de mai sus, apreciem că Proiectul de hotărâre privind Calendarul procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Consilier,

Lazăr Violeta