Hotărârea nr. 100/2018

100/23.02.2018 privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 100/23.02.2018
privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-2837 din data de 08.02.2018 a Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse- Biroul Locuinţe, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 09.02.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-2837/08.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996 şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 - privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea nr.241/2001;
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listei de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Tmişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natura foştilor proprietari, modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr.59/21.02.2017;
În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă lista de priorităţi pe anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru repartizarea locuinţelor şi Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse a Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Edilitare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Biroului Locuinţe;
- Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

Nr. SC2018-2837/08.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2018 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retorcedate în natură foștilor proprietari, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara

Având în vedere că a fost întocmită lista de priorități pentru anul 2018 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retorcedate în natură foștilor proprietari, la stabilirea ordinii de prioritate luându-se în considerare cererile depuse în cursul anului 2017 și cele depuse în anii anteriori pentru persoanele care au depus formularul de reactualizare a cererii, se impune înaintarea acesteia spre aprobare Consiliului Local.

PRIMAR,

VICEPRIMAR.,

IMRE FARKAS


NICOLAE ROBU

Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D.

Mihai Boncea

LISTA EVACUATI - ANUL 2018

Pozitia

Numele si prenumele solicitantului

Nr. înregistrare

Data inregistrare

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

1

STOICA ANGEL

D82002-1611

10.12.2002

25

15

40

2

TAMPU IOAN

D82006-770

13.04.2006

29

11

40

3

ZAHARIA SILVIA

D82006-949

17.05.2006

29

11

40

4

NOVAC MARIA

D82002-1055

20.11.2002

24

15

39

5

TURCANU FLORIN NICOLAE

D82003-9287

23.11.2003

24

14

38

6

PINTILIE MARICICA

D82005-650

15.02.2005

25

12

37

7

LINTA NICOLETA

SC2004-21475

07.12.2004

23

13

36

8

MURARASU RODICA RENATE

D82005-3957

09.08.2005

24

12

36

9

JUNCU MARIA

D82005-6388

16.12.2005

24

12

36

10

MITRAN AUREL

D72006-657

02.02.2006

24

12

36

11

HAZAPARIU ANISOARA

D72006-5195

15.09.2006

24

11

35

12

DUMA MARIA

D72008-8251

05.12.2008

26

9

35

13

MARINCU PETRU

D82004-920

09.02.2004

21

13

34

14

DODO ROZALIA

D82006-3593

19.09.2006

23

11

34

15

POPESCU MARGARETA

D72008-5521

02.09.2008

25

9

34

16

FAUR AVRAM

CT2013-816

07.02.2013

29

5

34

17

RADULESCU DORU

CT2013-3613

24.07.2013

29

4

33

18

GHIURI MARIANA

D72009-5449

25.06.2009

24

8

32

19

MELENCU AURICA

DP2009-11757

27.11.2009

24

8

32

20

BUSE DAN

CT2013-2352

09.05.2013

28

4

32

21

PETRISOR NICOLAE

DO6X-5200

19.10.2000

14

17

31

22

RUSU FLORICA

D72006-3409

24.05.2006

20

11

31

23

VARGA MARIA IBOLYA

D72009-1760

03.03.2009

23

8

31

24

CAPAT FLORIN

D72009-4509

29.05.2009

23

8

31

25

ALBEI MARIN

D72011-7090

11.11.2011

25

6

31

26

ZIMCEA VALERIA

DP2011-2601

28.04.2011

24

6

30

27

LINK LUMINITA

CT2013-2542

22.05.2013

26

4

30

28

VLADIC OPRICA

D72002-5691

25.06.2002

14

15

29

29

OTVOS EMA

D82005-2708

23.06.2005

17

12

29

30

FRISCH ROZALIA

D72006-1064

16.02.2006

18

11

29

31

LUPU ZINICA

DP2012-4333

16.07.2012

24

5

29

32

MEZEI IOAN

DP2012-6422

11.12.2012

24

5

29

33

MILOS VIOREL

CT2014-5572

22.10.2014

26

3

29

34

MIRONICA CIPRIAN

DP2009-8703

16.09.2009

20

8

28

35

BOTA IOAN

DP2009-12171

10.12.2009

20

8

28

36

SABAU ILEANA

CT2013-2160

24.04.2013

24

4

28

37

SIRBU LILIANA

CT2013-5035

22.10.2013

24

4

28

38

NEGHINA AURICA

CT2017-4147

26.08.2017

28

0

28

39

BOT ROXANA

D72008-2464

09.04.2008

18

9

27

40

SECULI MARIUS EUGEN

D72009-5285

23.06.2009

19

8

27

41

STOIANOVICI ILIE

DP2011-7263

18.11.2011

21

6

27

42

RADU DANIELA IOANA

DP2012-4505

23.07.2012

22

5

27

43

FARCAS DANIELA IRINA

CT2013-2002

12.04.2013

23

4

27

44

TALABUR CLARA

CT2014-1404

31.03.2014

24

3

27

45

GADALEANU SILVIA MARIANA

CT2014-2430

20.05.2014

24

3

27

46

BALACI STEFAN

D72006-302

18.02.2006

15

11

26

47

GRAURE ION

D82008-3266

12.12.2008

17

9

26

48

NEGRUTIU AURELIA

CT2015-6569

07.10.2015

24

2

26

49

ROZSA MIKLOS

D82003-3139

23.05.2003

11

14

25

50

VIRGA LIDIA

D72008-1549

28.02.2008

16

9

25

51

HOLHOREA GABRIEL CATALIN

CT2013-3107

26.06.2013

21

4

25

52

CHIRICESCU TATIAN

CT2013-3134

27.06.2013

21

4

25

53

CIURBA TEOFIL ALIN

CT2013-5156

29.10.2013

21

4

25

54

ANTIN RODICA

CT2014-956

28.02.2014

22

3

25

55

OPREA MARIA

CT2016-4381

01.08.2016

24

1

25

56

GAL ANUTA

D72007-6951

04.12.2007

14

10

24

57

PODINA VERONA

DP2012-4856

09.08.2012

19

5

24

58

ANDREICA VIORICA

DP2013-366

17.01.2013

19

5

24

59

POPA NICOLAE

CT2015-475

28.01.2015

21

3

24

60

CIUBOTARIU CONSTANTIN

D82006-4239

21.11.2006

12

11

23

61

NAGY ILONA

CT2015-3460

29.05.2015

21

2

23

62

DODO MARIA

CT2016-5199

19.09.2016

22

1

23

63

ARGINT AURELIA

DT2009-2850

08.04.2009

14

8

22

64

SARBU LOREDANA

DP2010-6281

12.07.2010

15

7

22

65

GAVRILA DOINA

CT2014-1445

27.03.2014

19

3

22

66

VARI RODICA

DP2011-7299

21.11.2011

15

6

21

67

BISI CODRUTA IULIANA

CT2014-1342

21.03.2014

18

3

21

68

STRAUT ZAMFIRA

CT2014-6789

18.12.2014

18

3

21

69

ISPAS MARIN

D82006-1919

07.07.2006

9

11

20

70

CIURBA DANIELA VIOLETA

CT2013-5155

29.10.2013

16

4

20

71

NOVACOVICI ELENA

CT2013-2063

18.04.2013

15

4

19

72

SCHMOLL MARIA

CT2013-3309

20.05.2013

15

4

19

73

PAULITA GHEORGHE

CT2014-2616

29.05.2014

16

3

19

74

STOICA CLAUDIA ADRIANA

DP2012-7634

23.11.2012

13

5

18

75

MOLNAR MARIA

D82007-300

08.02.2007

6

11

17

76

BADEA CORNEL

CT2016-1370

15.03.2016

16

1

17

77

RIPCIUC COSTICA

CT2013-1055

25.02.2013

12

4

16

78

LAL-NINCSOVICS ANA

CT2015-6301

24.09.2015

14

2

16

79

ROZSA IOSIF ANTONIU

CT2015-1945

25.03.2015

13

2

15

80

RIPCIUC GABRIELA LILIANA

CT2015-6652

12.10.2015

12

2

14

81

JANOS LEVENTE

CT2016-3324

10.06.2016

12

1

13

82

SIMIONESCU EMILIA SORINA

CT2015-6097

16.09.2015

10

2

12

83

FEHER MIHAI

CT2016-1436

16.03.2016

11

1

12

84

BLAZ DANIELA

CT2017-4561

09.08.2016

7

1

8

85

NOVACOVICI EMILIA

CT2017-2160

29.03.2017

5

0

5

Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D. MIHAI BONCEA


Pt. ȘEF BIROU LOCUINȚE SIMONA BĂLAN

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

9                                              '                                               5

BIROU LOCUINȚE

Nr. SC2018-2837/08.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2018 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retorcedate în natură foștilor proprietari, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara

Având în vedere Expunera de motive a Primarului Municipiului Timișoara și proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pentru anul 2018 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retorcedate în natură foștilor proprietari;

În conformitate cu H.C.L.M.T. nr. 37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, completată cu H.C.L.M.T. nr.59/21.02.2017 privind aprobarea modificării Anexei 2 din H.C.L.M.T. nr.37/02.02.2016, a fost întocmită lista de priorități pentru anul 2018 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retorcedate în natură foștilor proprietari, la stabilirea ordinii de prioritate luându-se în considerare cererile depuse în cursul anului 2017 și cele depuse în anii anteriori pentru persoanele care au depus formularul de reactualizare a cererii.

La întocmirea listeli de priorități s-au respectat prevederile Legii locuinței nr. 114/1996 -republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 -privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.40/1999 - privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată și modificată prin Legea 241/2001.

Având în vedere cele prezentate precum și prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre ”privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2018 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retorcedate în natură foștilor proprietari, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara”, privind îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local

Pt. DIRECTOR,

Mihai Boncea


Pt. ȘEF BIROU,

Simona Bălan

Cod FO 53-01, ver.1