Hotărârea nr. 10/2018

10/30.01.2018 privind aprobarea actualizării tarifelor aferente serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", activitate delegată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 162/10.05.2016
Hotararea Consiliului Local 10/30.01.2018
privind aprobarea actualizării tarifelor aferente serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", activitate delegată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 162/10.05.2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-1571/23.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 1571/23.01.2018, întocmit de Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 1571/2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. 188/12.01.2018 a SC Drumuri Municipale Timişoara;
Având în vedere prevederile HCLMT nr. 162/10.05.2016 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului si Contractului de delegare a gestiunii, modificată prin HCLMT nr. 72/21.02.2017;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 846/29.11.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
În conformitate cu prevederile OUG nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificată şi completată, precum şi prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice aprobat prin H.G. nr. 1391/2006;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local şi prevederile Reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobate prin H.G. nr. 955/2004;
Conform prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (1) şi (2) lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 19 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, modificată şi completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă actualizarea tarifelor aferente serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", activitate delegată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 162/10.05.2016, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Contractul privind delegarea de gestiune nr. SC2016-12094/26.05.2016 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 162/10.05.2016, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 72/21.02.2017, se va modifica prin act adiţional după cum urmeză:
* Art. 6 alin. (1) din Contractul nr. SC2016-12904/26.05.2016 se modifică, astfel: ,,(1)Tarifele actualizate pentru lucrările/serviciile care fac obiectul prezentului contract sunt evidenţiate în Devizele analitice întocmite pe categorii de lucrări aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi care fac parte integranta din prezentul contract".

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Drumuri Municipale Timişoara SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Drumuri Municipale Timişoara SA;
- Mass- media locală.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ACT ADITIONAL NR. 2/

la Contractul nr. SC2016-12094/26.05.2016 privind delegarea de gestiune prin atribuire directa a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara"

In conformitate cu HOTARAREA nr. ............................. a Consiliului Local al Municipiului Timisoara -

de comun acord - partile:

  • 1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, bv. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256-408480, fax 0256-408469, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar și Steliana Stanciu - Director economic, numit in continuare delegatar,

  • 2. SOCIETATEA DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A., cu sediul in Timisoara, str. Eternitatii, nr. 45, Jud. Timis, e-mail: sdm@sdm-tm.ro, CIF RO3286536, numar de ordine in registrul comertului J35/3475/1994, cont curent nr. RO69BRDE360SV07486763600, deschis la B.R.D. Timisoara, reprezentata prin ing. Valentin Martânov - Director general și ec. Marcela Fericel - Director economic, numita in continuare delegat,

convin la modificarea si completarea clauzelor contractului privind delegarea de gestiune nr. SC2016-12094/26.05.2016, dupa cum urmeaza:

Art. 1: Se modifică art. 6 alin. (1) din Contractul nr. SC2016-12904/26.05.2016, astfel: ,,(1) Tarifele actualizate pentru lucrările/serviciile care fac obiectul prezentului contract sunt evidențiate în Devizele analitice întocmite pe categorii de lucrări aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara și care fac parte integranta din prezentul contract”.

Art. 2: Celelalte prevederi ale contractului privind delegarea de gestiune nr. SC2016-12904/26.05.2016, raman neschimbate.

Prezentul act aditional s-a incheiat si semnat astazi ....................., in 4 (patru) exemplare, cate 2 (doua)

pentru fiecare parte contractanta.

DELEGATAR

MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NICOLAE ROBU


DELEGAT

Societatea DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA DIRECTOR GENERAL VALENTIN MARTÂNOV

DIRECTIA ECONOMICA DIRECTOR - STELIANA STANCIU

DIRECTOR ECONOMIC MARCELA FERICEL


DIRECTIA EDILITARĂ DIRECTOR - CULITA CHIS

AVOCAT

FLORIN BAIAS

ȘEF SERVICIU T.,

ADRIAN COLOJOARĂ

ȘEF SERVICIU JURIDIC, CAIUS ȘULI

ROMANIA


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării tarifelor aferente serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului

Timișoara”, activitate delegată prin HCLMT nr. 162/10.05.2016

  • 1. Descrierea situatiei actuale

Activitatea de semnalizare rutieră este delegată către SC Drumuri Municipale Timișoara SA prin HCLMT nr. 162/10.05.2016. Potrivit Contractului de delegare a gestiunii nr. SC2016-12094/26.05.2016 (art. 6, alin. 2), tarifele se vor actualiza periodic, conform legislației în vigoare.

Începând cu 01.01.2018 conform H.G. nr. 846/29.11.2017 salariul de baza minim brut pe tara garantat în plată se stabileste la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe luna, în anul 2018, reprezentand 11,40 lei/ora.

Conform O.U.G. nr. 79/08.11.2017, C.A.S. si C.A.S.S. se transferă din sarcina angajatorului, în sarcina angajatului, ceea ce înseamnă că salariul minim brut pe tara de 1.900 lei include și obligațiile mai sus amintite. Practic, asta înseamnă o crestere de 52% a salariului minim brut pe tara față de data semnării contractului.

În cadrul aceleași O.U.G. nr. 79/08.11.2017, se stabileste contibutia asiguratorie pentru munca ca si unica contributie salariala a societatii la bugetul de stat incepand cu 01.01.2018, avand o cota de 2,25%.

  • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Având în vedere această creștere determinată de prevederile legislative, precum si prevederile art. 6 aliniatul (2), din contractul de lucrari nr. SC2016-12904/26.05.2016, se impune actualizarea conform modificarilor legislative a tarifului mediu pe ora si punerea in aplicare odata cu intrarea in vigoare a acestora.

Prin actualizarea tarifelor aferente serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara”, activitate delegată prin HCLMT nr. 162/10.05.2016, se vor alinia salariile conform prevederilor legale în vigoare.

  • 3. Alte informatii - Nu este cazul.

  • 4. Concluzii

Urmare celor de mai sus, consider necesară și oportună aprobarea actualizării tarifelor aferente serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara”, activitate delegată prin HCLMT nr. 162/10.05.2016

PRIMAR,

NICOLAE ROBU


DIRECTOR D. EDILITARĂ, CULIȚĂ CHIȘ

Cod FO53-03, Ver.1

ROMANIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

SERVICIUL TRANSPORT

BIROUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail:primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea actualizării tarifelor aferente serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara”, activitate delegată prin HCLMT nr. 162/10.05.2016

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării tarifelor aferente serviciului "Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara", activitate delegată prin HCLMT nr. 162/10.05.2016;

Facem următoarele precizări:

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr. 162/10.05.2016, a aprobat delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara" către SC Drumuri Municipale Timișoara SA. Prin aceeași hotărâre s-a aprobat și Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului, tarifele aplicate, etc., iar prin HCLMT nr. 72/21.02.2017 s-a aprobat modificarea și completarea Hotărârii nr. 162/10.05.2016.

Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale și se înființează, se organizează și se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico-socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare ale acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

În organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor de utilități publice interesul general al comunităților locale este prioritar. Prevederile prezentei legi vizează satisfacerea cât mai completă a cerințelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităților locale, precum și dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale (art. 3 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006).

Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice (art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006).

Serviciul pentru administrarea domeniului public și privat este reglementat prin Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, si Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

Cod FO53-01,Ver.1

Potrivit art. 13 alin. (2) din Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobat prin Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr. 955/2004, gestiunea directă se realizează prin compartimente specializate, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local, consiliului județean sau al Consiliului General al Municipiului București, după caz, ori prin serviciile publice organizate în subordinea consiliilor locale, consiliilor județene sau a Consiliului General al Municipiului București.

Potrivit de art.2 lit.a) din O.G. nr.71/2002, serviciile de administrare a domeniului public si privat sunt definite ca reprezentând „totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale”. Acestea sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunității locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local, având ca obiect, printre altele, și „instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia", conform art.3 alin.1 lit. g) din O.G. nr.71/2002.

Potrivit art. 128 alin. (1) lit. b) și c) din OUG nr. 195/2002 autoritatile administratiei publice locale iau masuri pentru instalarea, aplicarea și întreținerea mijloacelor de semnalizare rutieră și a echipamentelor destinate siguranței circulației, conform standardelor în vigoare, ținând evidența acestora; întocmesc și actualizează planurile de organizare a circulației pentru localitățile urbane și iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluentei și siguranței traficului, precum și a reducerii nivelurilor de emisii poluante.

Potrivit Contractului de delegare a gestiunii nr. SC2016-12094/26.05.2016 (art. 6, alin. 2), tarifele se vor actualiza periodic, conform legislației în vigoare. Prin adresa cu nr. 188/12.01.2018, SC Drumuri Municipale Timișoara SA solicită actualizarea tarifelor aferente contractului mai sus menționat, justificat de modificările legislative privitoare la salariul minim pe economie și transferul C.A.S. si C.A.S.S. din sarcina angajatorului, in sarcina angajatului.

Astfel, tariful mediu pe oră (prețul manoperei) ofertat pentru delegarea gestiunii nr. SC2016-12094/26.05.2016, la data contractului, respectiv 26.05.2016 a fost de 15 lei/ora. Conform legislatiei in vigoare la acea data, respectiv conform H.G. 1017/2015 salariul de baza minim brut pe tara a fost stabilit la 1.250 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore in medie pe luna, în anul 2016, reprezentand 7,382 lei/ora.

Începând cu 01.01.2018 conform H.G. nr. 846/29.11.2017 salariul de baza minim brut pe tara garantat în plată se stabileste la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe luna, în anul 2018, reprezentand 11,40 lei/ora.

Conform O.U.G. nr. 79/08.11.2017, C.A.S. si C.A.S.S. se transferă din sarcina angajatorului, în sarcina angajatului, ceea ce înseamnă că salariul minim brut pe tara de 1.900 lei include și obligațiile mai sus amintite. Practic, asta înseamnă o crestere de 52% a salariului minim brut pe tara față de data semnării contractului.

Având în vedere această creștere determinată de prevederile legislative, precum si prevederile art. 6 aliniatul (2), din contractul de lucrari nr. SC2016-12904/26.05.2016, se impune actualizarea conform modificarilor legislative a tarifului mediu pe ora si punerea in aplicare odata cu intrarea in vigoare a acestora.

Ca atare se solicită acualizarea tarifului mediu pe ora la valoarea de 22,80 lei/ora, începând cu data de 01.01.2018 pornind de la valoarea medie a manoperei licitata la acea data de 15 lei/ora (15lei/ora+ 52%=22,80 lei/ora).

În cadrul aceleași O.U.G. nr. 79/08.11.2017, se stabileste contibutia asiguratorie pentru munca ca si unica contributie salariala a societatii la bugetul de stat incepand cu 01.01.2018, avand o cota de 2,25%.

În adresa cu nr. 188/12.01.2018, SC Drumuri Municipale Timișoara SA, precizează că salariile angajatilor societatii sunt cu caracter curent, ele putand fi modificate în cazul in care

Cod FO53-01,Ver.1 legislatia în vigoare o impune sau datorită modificărilor/completărilor Contractului Colectiv de Munca la nivelul societatii.

Având în vedere cele mai sus menționate, se impune aprobarea actualizării tarifelor aferente serviciului "Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara”, prin act adițional la Contractul privind delegarea de gestiune nr. SC2016-12094/26.05.2016 aprobat prin HCLMT nr. 162/10.05.2016, modificată și completă prin HCLMT nr. 72/21.02.2017, după cum urmează:

Art. 6 alin. (1) din Contractul nr. SC2016-12904/26.05.2016 se modifică, astfel: ,,(1)Tarifele actualizate pentru lucrările/serviciile care fac obiectul prezentului contract sunt evidențiate în Devizele analitice întocmite pe categorii de lucrări aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara și care fac parte integranta din prezentul contract”.

DIRECTOR,

CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU,

ADRIAN COLOJOARĂ

ȘEF BIROU,

CONSILIER,

NASTASIA POP


CRISTINA GAVRA

Cod FO53-01,Ver.1