Hotărârea nr. 1/2018

1/08.01.2018 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2017
Hotararea Consiliului Local 1/08.01.2018
privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 212/05.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu
Avand in vedere Raportul de specialitate Nr. SC2018 - 212 /05.01.2018 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de: 05.01.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 212 /05.01.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3244 / 19.12.2017 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2017, respectiv Cap V pct. 5.13.3.(1) lit a) Stabilirea excedentului / deficitului anual al Bugetului Local;
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta nr. 91 / 06.12.2017 privind unele masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, respectiv Cap I Art. 2 si 3;
Avand in vedere Ordinul 3315/22 decembrie 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2017;
In conformitate cu prevederile art.1 si art.58 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1), alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, Art. 45 alin. (2), Art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba utilizarea excedentului bugetar din anul 2017, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Comunicare - Relationare, Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Directia de Mediu, Directia Edilitara, Serviciul Scoli - Spitale si Biroul Sport - Cultura, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 3: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de
Stat a Jud.Timis;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

Anexa nr.l

Repartizare sold neutilizat și excedent buget local 2017:


lei

Sold neutilizat

2.899.334,00

Excedentbuget local 31,12,2017, din care:

2.770.768,63

secțiunea funcționare

1.978.872,20

secțiunea dezvoltare

791.896,43 lei

TOTAL:

5.670.102,63

Utilizare:

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

5.099.542,34

DOTĂRI SPITALUL VICTOR BABES (TRANSFER)

1.354.542,34

PASAJ POPA ȘAPCA

1.000.000,00

EXTINDERE CORP B SPITALU DE COPII LOUIS TURCANU

1.600.000,00

REABILITARE CORP CLĂDIRE ȘCOALA D+P+2E -ÎNLOCUIRE ACOPERIȘ NOU LICEUL DE ARTE PLASTICE CF. HG 673/2017

1.145.000,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

570.560,29

SUBVENȚII ENERGIE TERMICA

521.986,82

REPARAȚII ȘCOALA GENERALA 16, CF. HG

673/2017

48.573,47

TOTAL GENERAL

-

5.670.102,63

SEF BIROU CONTABILITATE,

Elena Goia

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. SC2018- Af/j M.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2017

Având în vedere art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, respectiv:

  • (1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

  • a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

  • b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

  • c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar.

(1A1) Subvențiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susținerii implementării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație pentru care aceste fonduri au fost acordate, în cadrul secțiunii de dezvoltare, până la finalizarea proiectelor respective.

în conformitate cu prevederile art. 36 alin.(l), alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, Art. 45 alin.

  • (2) , Art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si modificata;

Având în vedere Ordinul 3244 / 19.12.2017 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind incheierea exercițiului bugetar al anului 2017, respectiv Cap V pct. 5.13.3.(1) Stabilirea execedentului / deficitului anual al Bugetului Local.:

Având în vedere Ordonanța de Urgenta 91 / 06.12.2017 privind unele masuri fiscal -bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, respectiv Cap I Art. 2 si 3;

Ținând cont de aceste aspecte precizate în legislația mai sus menționată, propunem aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2017, conform anexei nr. 1.

DIRECT^ STELIA’


CQNOMIC

1JANCIU


SEF SERVICIU BUGET

RAM (A A R Adu


SEF BIROU CONTABILITATE

ELENA GOIA


MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr.SC2018-JjUL A$f01.2018

Expunere de motive

privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2017

Având în vedere :

Art. 1 si art. 58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3244 / 19.12.2017 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, respectiv Cap V pct. 5.13.3.(1) Ut a) Stabilirea excedentului / deficitului anual al Bugetului Local;

Ordonanța de Urgenta 91 /06.12.2017 privind unele masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, respectiv Cap I Art. 2 si 3;

- în conformitate cu prevederile art. 36 alin.(l), alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, Art. 45 alin. (2), Art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si modificata;

Ordinul 3315/2017 din 22 decembrie 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin.(l), alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, Art. 45 alin. (2), Art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si modificata;

Raportul de specialitate al Direcției Economice privind repartizarea excedentului bugetar din anul 2017;

Ținând cont de aceste aspecte precizate în legislația mai sus menționată, propunem aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2017, conform anexei nr.l.

PRIMAR
OMIC


Cod FP 53 - OL Ver. 1