Proces verbal din 31.10.2016

Proces-verbal al şedinţei extraordinare din 31.10.2016

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

incheiat astazi 31-10-2016 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de ședință - Cons. DAN IULIAN IDOLU;

Din cei de 27 de consilieri au fost prezenți 21 ;

Au absentat: Ilare Bordeasu, Alfred Simonis, Ciprian Mihok , Radu Dimeca, Sorin Ionescu si Ioan Mateescu.

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Dan Diaconu , domnul viceprimar Imre Farkas si doamna secretar Simona Dragoi.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr.1273 din 27.10 .2016

ANEXĂ

La Dispoziția nr. 1273 Din data de 27.10.2016

 • 1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 18.10.2016.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2016.

 • 3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în Timișoara, str. Adam Mickievicz nr.16 înscris în C.F. nr. 420925 Timișoara nr. cad./top. 420925, în vederea concesionării conform Hotărârii Consiliului Local nr. 452/2014.

 • 4. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri mobile în folosință gratuită către Universitatea Politehnica Timișoara.

 • 5. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului proprietatea Municipiului Timișoara, cu nr. cad.439446 înscris în C.F. 439446 Timișoara.

 • 6. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a terenului identificat cu nr. cadastral De 445/1/3 în scopul înscrierii acestuia în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară (carte funciară).

 • 7. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu din Căminul nr.2 al Colegiului Tehnic ”Regele Ferdinand I”, Timișoara str. Renașterii nr.24/A, către Inspectoratul de Poliției Județean Timiș pentru Secția I Poliție.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii spațiului din Timișoara, str. Dacilor nr.13, SAD 3, către Asociația Timișoara BIKERS - TB 2007 și încheierea Contractului de închiriere.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii spațiului din Timișoara, str.

Lucian Blaga nr.6, ap.1 către Asociația pentru Comunicare   Vizuală

Videovest Timișoara și încheierea contractului de închiriere.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.958/2000 încheiat cu Societatea Cooperativa Igiena și încheierea actului adițional de prelungire.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional de modificare a Contractului de închiriere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 82/09.09.2016 al Municipiului Timișoara pentru imobilul în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu program prelungit nr.16, fără personalitate juridică.

 • 12. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la Contractul nr. 91/01.07.2016 privind ”Delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara”.

 • 13. Proiect de hotărâre privind declararea zonelor prioritare de protejare și intervenție asupra clădirilor din Municipiul Timișoara.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de sprijin financiar pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenție din municipiul Timișoara.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Municipiul Timișoara.

 • 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sprijinului financiar, din disponibilul existent în bugetul local, către unitățile de cult de pe raza municipiului Timișoara.

 • 17.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.455/30.10.2015 - "Liniile prioritare de subvenționare din bugetul local, conform Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe anul 2016”.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Timișoara 2017 - 2022 și a Planului operațional pentru implementarea strategiei.

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții a Căminului pentru Persoane Vârstnice Timișoara.

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului pentru Protecția Copilului și a Familiei Timișoara.

 • 21. Adresa nr. SC2016 - 025019/12.10.2016 a Asociației Memorialul Revoluției 16 - 22 Decembrie 1989 Timișoara privind constituirea unui parteneriat al cărui scop este punerea în valoare, promovarea și informarea publică despre monumente, despre Complexul Memorial din Cimitirul Eroilor, respective amenajarea, întreținerea, iluminarea și paza spațiului.

22 .Adresa nr. CP2016 - 102/25.10.2016 a Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - Serviciul Terenuri, Bancă de Date Urbane și Cadastru referitoare la cererea Curții de Conturi a României prin care solicită darea în administrare a unei suprafețe de teren de 250 mp., necesară realizării accesului auto.

 • 23. Adresele nr. SC2016- 25736 și SC2016 - 25738 din data de 20.10.2016 a d-lui Rakoczi Francisc referitoare la Plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 177/2015 - privind declararea terenurilor aparținând Municipiului Timișoara ca fiind de interes public local.

 • 24. Adresa nr. SC2016 - 25676/19.10.2016 a S.C. SEDAKO GROUP S.R.L. prin care se solicită anularea partială a Hotărârii Consiliului Local nr. 92/1998 -privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Zona Soarelui”.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu.

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 31.10.2016

 • 1. Proiect de hotărâre privind includerea în Anexa 1a/1 din Programul de

Dezvoltare pe anul 2016, a unei poziții noi - „Reabilitare termică imobil Calea Șagului, nr.31-33” precum și a sumei aferente acesteia, în cuantum de 1.032,63 mii lei, la cap. 70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuințe -subcap.A) - Lucrări în continuare, necesară finalizării obiectivului de investiții ” Reabilitare termică imobil Calea Șagului nr. 31-33”.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice -faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică bloc, str. Mareșal Alexandru Averescu, nr. 51, Bl. E14/2”.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice -faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică bloc, str. Măgura, nr.6, bl.44, sc. A+B”.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice -faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică bloc, str. Surorile Martir Caceu, nr.27, bl. A2”.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice -faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică bloc, Aleea F.C. Ripensia, nr.4-8”.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice -faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I.și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică bloc, Bv. Corneliu Coposu, nr.18, S+P+8E”.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice -faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I.și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică bloc, str. Învățătorului nr. 3”.

 • 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a Contractului de concesiune nr. 224 nr.224/19.11.2013, privind prestarea de servicii și activități necesare modernizării, exploatării și întreținerii cimitirului public uman Calea Buziașului, situat în Str. Stan Vidrighin încjheiat cu S.C. ADH MATKONS S.R.L.

 • 9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a celor două imobile (împreună), situate în Timișoara, B-dul C.D. Loga nr. 3 și B-dul M. Eminescu (fost Lenin) nr.2, la prețul de 5.000.000 euro.

DL.IDOLU: Buna ziua! Azi, 31 octombrie 2016, declar deschise lucrarile sedintei de plen a Consiliului Local prin a va supune la vot, daca sunteti sau nu de acord cu cuprinderea in ordinea de zi generala a Anexei la ordinea de zi.

Cine este pentru Anexa la ordinea de zi?

- 20 voturi pentru

DL.PRIMAR: Am o rugaminte: sa includem punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentara in fata, sa incepem cu el si sa punem proiectele de 18 voturi, de asemenea, in prima parte. Punctul 1 in fata pentru ca el va avea efecte asupra bugetului si trebuie sa fie aprobat. Va rugam sa sustineti proiectele, ca sa nu mai amanam inca doua saptamani si sa pierdem un timp in care am putea sa producem efecte cu el. Scopul pentru toti este sa facem cat mai multe lucruri bune pentru oras.

DL.IDOLU: Supun votului aprobarea ordinii de zi.

Cine este pentru?

-20 de voturi pentru.

Deschid procedura de vot pentru votarea in ansamblu a ordinii de zi, plus Anexa. -21 voturi pentru.

Daca sunteti de acord sa incepem cu punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentara. Cine este pentru?

-20 voturi pentru.

PUNCTUL 1 ANEXA

Proiect de hotărâre privind includerea în Anexa 1a/1 din Programul de Dezvoltare pe anul 2016, a unei poziții noi - "Reabilitare termică imobil Calea Șagului, nr.31-33” precum si a sumei aferente acesteia, în cuantum de 1.032,63 mii lei, la cap. 70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinte -subcap.A) - Lucrări în continuare, necesară finalizării obiectivului de investitii ” Reabilitare termică imobil Calea Sagului nr. 31-33”.

DL.IDOLU: Cine este pentru?

- 20 voturi pentru.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

 • I.Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 18.10.2016.

DL.IDOLU: Cine este pentru?

- 19 voturi pentru.

- 1 vot impotriva.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2016.

DL.DIACONU: Am un amendament referitor la punctul 1 pe care l-ati votat. Se solicita includerea in Anexa 1a/1 din Programul de Dezvoltare pe anul 2016, a unei poziții noi - "Reabilitare termică imobil Calea Sagului, nr.31-33” precum si a sumei aferente acesteia, în cuantum de 1.032,63 mii lei, la cap. 70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinte - subcap.A) - Lucrări în continuare, necesară finalizării obiectivului de investitii ”Reabilitare termică imobil Calea Sagului nr. 31-33”, suma ce va fi redistribuita de la aceleași capitole din Anexa 1a/2, poziția - Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte din municipiul Timisoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/luna, cod SMIS 48141.

DL.IDOLU: Propun votarea amendamentului.

-  19 voturi pentru.

Din informatiile pe care le avem la 30.10 si din ceea ce ati prezentat, s-au realizat venituri in valoare de 280 milioane lei dintr-un previzionat de 415 milioane lei. Au mai ramas doua luni. Cum credeti ca veti realiza venituri de aceasta diferenta, o suma considerabila de 135.000 lei, si din nou aceeasi observatie, este foarte bine ca s-au dat la R.A.T.T., dar s-au luat de la investitii. Suntem siguri ca nu se vor realiza aceste investitii si de ce?

D-na Stanciu Steliana: Bugetul este o previziune. In urma executiei de casa in baza careia a fost elaborata aceasta rectificare, cotele din impozitul pe venit au intrat pana in data prezentei, aproximativ 27-28 milioane lei/luna. Noi speram, pana la sfarsitul anului, a incasa aceste cote.

DL.IDOLU: Intrebarea era legata de cota mare de neincasare. Din 415 milioane la 30.10. s-au incasat 280 milioane.

D -na Stanciu Steliana: Aceste cote se incaseaza lunar.

DL.PRIMAR: Lucram cu previziuni si noi preferam sa avem ca filozofie de intocmire a bugetului o abordare pozitiva, optimista, pentru ca asta ne permite sa venim cu un portofoliu mai larg de proiecte, dar, pe parcurs, avem grija sa fim mereu realisti si sa ne punem in acord cu veniturile, sa nu facem cheltuieli fara acoperire. De aceea facem rectificari. Niciodata nu stii de la inceputul anului cu ce viteza vor putea avansa diversele proiecte. Nu se poate concepe bugetul in termeni rigizi. Tot timpul trebuie sa fie o flexibilitate, numai ca trebuie sa fii atent si din mers sa faci rectificarile cu plus sau cu minus, sa scoti anumite proiecte care nu au sanse din diverse motive sa cheltuiasca si sa introduci altele in locul lor. Noi ne-am descurcat foarte bine in toti acesti ani pentru ca am reusit sa nu depasim, era grav daca faceam cheltuieli pe care nu le puteam onora, n-am facut niciodata asa ceva, dar tot grav este, arata o inabilitate, sa ramai cu bani pe care sa nu-i poti cheltui. Banii trebuie rulati, sunt atatea lucruri de facut si trebuie sa gasesti oportunitatile spre care sa directionezi banii. Nu ne asteptam ca pana la sfarsitul anului sa facem incasari incat sa fie veniturile totale la nivelul previziunii. E o nerealizare din acest punct de vedere care nu depinde de noi.

DL.IDOLU: E o regula, gandesti un proiect bun de la inceput, nu programezi erorile. Ipotetic, daca se realizau cele doua investitii, Spitalul de Copii si Sala Polivalenta, prevazute cu buget de investitii, cum am mai fi dat banii la RATT? E o intrebare retorica.

DL.PRIMAR: Ii dadeam. Intrebarea se potrivea inainte, cand mereu au ramas restante in ceea ce priveste plata subventiilor catre R.A.T.T., catre Colterm, etc. Platim totul, sunt foarte multe puncte in care se poate interveni, este un sistem multiparametric, in care, daca gandesti corect, poti rezolva totul.

DL.SANDU: Un amendament din partea Filarmonicii “Banatul”:

 • -  se suplimentează suma de 215.000,00 lei la cap.67.02.03.04 “Institutii publice de spectacole si concerte”, Sectiunea functionare, Cap. 10 -Cheltuieli de personal.

 • -  se disponibilizeaza suma de 350.000,00 lei la cap.67.02.03.04 “Institutii publice de spectacole si concerte”, Sectiunea functionare, Cap.20 -Cheltuieli materiale.

 • -  Se disponibileaza suma de 357.700,00 lei la cap.67.02.03.04 “Institutii publice de spectacole si concerte”, Sectiunea dezvoltare, cap.70 - Cheltuieli de capital.

 • -  Se suplimenteaza suma de 24.997,00 lei la cap.67.02.03.04 “Institutii publice de spectacole si concerte”, Sectiunea functionare, Cap.10 -Cheltuieli de personal, cu sponsorizarile incasate pana la 31.10.2016.

DL.IDOLU: Inteleg dorinta d-lui Sandu de a sprijini Filarmonica Banatul, dar este prea din scurt, dupa parerea mea.

DL.SANDU: Este vorba de disponibilizari.

DL.IDOLU: Orice disponibilizari sunt prea din scurt. Este parerea mea.

Supun votului amendamentul.

DL.PRIMAR: Filarmonica are o activitate foarte bogata si daca banii sunt disponibili, sa ii disponibilizam.

DL.IDOLU: Cine este pentru?

 • -  16 voturi pentru.

 • - 5 abtineri ( Idolu, Popovici, Ieremia, Taropa si Orza)

Votam proiectul in intregime.

Dl. IDOLU : Cine este pentru?

 • -  21 voturi pentru.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

 • 3.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în Timișoara, str. Adam Mickievicz nr.16 înscris în C.F. nr. 420925 Timișoara nr. cad./top. 420925, în vederea concesionării conform Hotărârii Consiliului Local nr. 452/2014.

DL. IDOLU: Cine este pentru?

-21 de voturi pentru.

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

 • 4.Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri mobile în folosință gratuită către Universitatea Politehnica Timișoara.

Dl. IDOLU: Cine este pentru?

-  21 de voturi pentru.

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

 • 5.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului proprietatea Municipiului Timișoara, cu nr. cad.439446 înscris în C.F. 439446 Timișoara.

Dl. IDOLU: Cine este pentru?

-21 de voturi pentru.

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

 • 6.Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a terenului identificat cu nr. cadastral De 445/1/3 în scopul înscrierii acestuia în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară (carte funciară).

Dl . IDOLU: Cine este pentru?

21 de voturi pentru.

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

 • 7.Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu din Căminul nr.2 al Colegiului Tehnic ”Regele Ferdinand I”, Timișoara str. Renașterii nr.24/A, către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș pentru Secția I Poliție.

Dl. IDOLU: Cine este pentru?

-  21 de voturi pentru.

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

 • 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii spațiului din Timișoara, str. Dacilor nr.13, SAD 3, către Asociația Timișoara BIKERS - TB 2007 și încheierea Contractului de închiriere.

DL.PRIMAR: N-am avut timp sa clarificam subiectul acesta inainte de sedinta, avand in vedere ca am inaugurat sistemul de control computerizat al semaforizarii. Nu imi e clar in momentul de fata daca putem sa acordam asociatiei spatiul respectiv gratuit in comodat, avand in vedere ca este o asociatie care a depus un dosar consistent de activitati de interes public, este cunoscuta ca una foarte activa si ar merita sa primeasca un astfel de sprijin, la fel cum au primit si alte ONG-uri aflate in aceeasi situatie. S-a mers in comisie pe o alta abordare si in proiect este prevazut sa se plateasca o chirie de aprox. 500 de euro si atunci, cred ca trebuie sa se faca un amendament care sa schimbe radical sau retragem si venim peste doua saptamani. Nu putem sa lasam lucrurile ca si cand ar fi vorba despre o activitate comerciala si noi sa reducem chiria de la cat s-a stabilit la 0. Ar fi gresit daca am face asa. Daca poate sa ne lamureasca cineva cum s-a procedat si cum stau lucrurile. Nu trebuie sa gresim, daca cumva e o eroare de abordare, mai bine il retragem si se revine peste doua saptamani cu lucrurile randuite asa cum se cuvine. Daca doar s-a lasat imaginea ca este o eroare de abordare, putem sa eliminam printr-un amendament acea chirie si sa oferim spatiul in regim de comodat, cum facem in general cu ONG-urile care dovedesc activitate de interes public apreciabila.

DL.ORZA: Din cat stiu eu, am colaborat in anii trecuti cu asociatia respectiva si este una care face lucruri concrete, nu doar pe hartie. Am si verificat un lucru, tipul acesta de activitati pe care le presteaza asociatia, se incadreaza si la scutirea de impozit. Daca avem si abordarea respectiva, care, sigur, poate fi facuta intr-un pas urmator, este clar ca nu o sa avem o problema de reducere de chirie sau de diminuare a ei pana la 0.

DL.PRIMAR: E vorba numai de forma. Nu trebuie sa intelegem ca se reduce chiria, e anulata ideea de chirie.

DL.ORZA: Cred ca un amendament facut de Consiliul Local in plen e suficient. DL. GRIGOROIU: Cred ca este o eroare la redactarea proiectului de hotarare. Ma uitam acum in procesul verbal al ordinei de zi a comisiei S.A.D. si scrie clar ca a obtinut 65 de puncte si ca asociatia solicita atribuirea unui spatiu pentru sediu. La fel cum am propus si in urma comisiilor, ei se incadreaza, conform O.G.26 si propun sa le atribuim spatiul fara chirie.

DL.PRIMAR: Este o eroare. Nu trebuia sa se vorbeasca de inchiriere. Se propune tarif de chirie. E gresit. Trebuie sa se inlocuiasca toate acestea.

DL.IDOLU: Sustin cele spuse, ca pe fond suntem de acord pentru sprijinirea acestei activitati, cred ca aparatul Primariei ar trebui sa retraga de pe ordinea de zi, sa reformuleze si sa venim corect pe forma.

DL.PRIMAR: Este gresit referatul, din pacate. De acolo se pleaca cu greseala. Daca ar fi numai in textul hotararii, am face un amendament. Dar este gresit referatul.

DL.ORZA: Consiliul Local decide, nu aparatul.

DL.PRIMAR: Sigur ca Consiliul decide. Doamna Dragoi, daca din referat, vine propunerea de acordare cu contract de inchiriere, putem sa facem hotararea in alti termeni? Se face un amendament si se incheie discutia.

D-NA SECRETAR: Consiliul Local poate decide aprobarea atribuirii in folosinta gratuita. Problema se pune in cadrul comisiei de S.A.D., daca regulamentul lor permitea analiza acestei cereri cu privire la inchirierea si acordarea acelui spatiu.

DL. GRIGOROIU: Comisia S.A.D. a votat atribuirea. Redactarea proiectului de hotarare a fost gresita. Referatul este gresit. V-am citit din procesul verbal.

DL.PRIMAR: Nu e suficient ca scrie acolo, nu e chiar clar. Va rog sa raspundeti cei din comisie la intrebari. S-a facut verificarea documentelor ? Discutam dincolo de ce stim noi despre asociatie. S-a facut verificarea documentelor de la dosar din care sa rezulte ca este o asociatie infiintata pe baza O.G.26, ca are o activitate corespunzatoare, nu spun de interes public, sa nu se inteleaga ca in sensul legii si ca este un O.N.G. care desfasoara o activitate pe care comisia o considera pozitiva si daca comisia considera, in concluzie, ca merita asociatia sa i se acorde in regim de comodat spatiul. Nu scrie acolo, nu s-a consemnat nimic.

DL. GRIGOROIU: Ca si membru in comisie, am vazut aceste lucruri. Nu stiu partea de Executiv a Primariei daca a verificat. Pentru ca dumnealor au gresit in redactarea referatului.

DL.ORZA: Domnule consilier, partea executiva in acest subiect este chiar comisia. Comisia analizeaza documentele ca sa propuna in baza unei cereri depuse de un O.N.G., etc, Consiliului Local sa decida.

DL.PRIMAR: Este si prin contract de inchiriere tot atribuire. Nu scrie ce fel de atribuire. Important este ce verificari s-au facut. Daca s-a facut verificarea acestor conditii, pe baza O.G.26, ca in perioada anterioara a desfasurat o activitate benefica pentru comunitate, asta trebuie sa fie. Nu ce stim noi despre, important este ce anume este la dosar. Noi dam aprobari pe baza unui dosar.

DL. GRIGOROIU: In comisii se verifica toate documentele, nu ni s-a adus la cunostinta ca a fost evaluat in baza O.G.26, a acumulat 65 de puncte si a insemnat atribuire. Deci nu am propus pentru inchiriere.

D-NA POPOVICI: In comisia SAD, aparatul tehnic al Primariei a venit cu un dosar foarte bine documentat. Pe baza tuturor dovezilor depuse de asociatia Bikers, in urma clasamentului facut, asociatia a primit un punctaj de 65 de puncte. Ca urmare, din toate punctele de vedere, s-a calificat pentru a primi acest spatiu, cu contract de comodat. Si se respecta legea. Au primit pe documentele cerute, pe bilant, pe balanta, pe dovezi ale activitatilor depuse in ultimii ani, acel punctaj. Dosarul, daca vreti sa-l vedeti, este extraordinar de consistent. Decizia comisiei a fost de atribuire in folosinta gratuita a acelui spatiu.

DL. GRIGOROIU: Singura eroare este in redactarea referatului.

D-NA POPOVICI: Nici nu s-a pus problema de chirie in comisia S.A.D. DL.PRIMAR: In aceste conditii presupun ca se poate face un amendament. Doamna Secretar ne confirma ca se poate rezolva problema printr-un amendament. Domnule Grigoroiu, faceti amendamentul pe baza a ceea ce ati citit.

DL. GRIGOROIU: Asociatia Timisoara Bikers se incadreaza in prevederile O.G.26/2000. Propun atribuirea spatiului fara chirie.

DL.IDOLU: Daca e amendament, e o modificare a ceea ce e scris in proiectul de hotarare.

DL.PRIMAR: Domnul presedinte de sedinta a formulat foarte corect.

DL.IDOLU: Amendament.Art.1. “Atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, P-ta Dacilor nr.13, SAD 3, catre Asociatia Timisoara Bikers, cu destinatia de sediu, in suprafata totala de 156,59 mp, inscris in C.F. nr.408715, nr.top 408715-C1-U3 Timisoara, pe o perioada de 3 ani, in regim de comodat”.

Cine este pentru amendament?

18 voturi pentru.

DL. GRIGOROIU: Si un amendament pentru modificarea titlului proiectului de hotarare. .. .„atribuirea prin contract de comodat”.

Dl. IDOLU: Deschid procedura de vot pentru acest amendament ? Cine este pentru ?

 • -  20 voturi pentru

Deschid procedura de vot pentru proiect in integralitatea sa.

 • -  20 voturi pentru

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

 • 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii spațiului din Timișoara, str. Lucian Blaga nr.6, ap.1 către Asociația pentru Comunicare Vizuală Videovest Timișoara și încheierea contractului de închiriere.

Dl. IDOLU: Deschid procedura de vot.

 • -  19 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

 • 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.958/2000 încheiat cu Societatea Cooperativa Igiena și încheierea actului adițional de prelungire.

Dl. IDOLU: Era vorba de doua spatii. Discutam doar de cele doua spatii sau, ar fi util ca intr-un viitor apropiat sa se discute de tot ce inseamna Cooperativa Igiena?

Este vorba de o gradinita? Sa votam atunci.

Deschid procedura de vot.

 • -  20 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

 • 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional de modificare a Contractului de închiriere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 82/09.09.2016 al Municipiului Timișoara pentru imobilul în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu program prelungit nr.16, fără personalitate juridică.

Dl. IDOLU: Deschid procedura de vot.

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

 • 12.Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la Contractul nr. 91/01.07.2016 privind ”Delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara”.

Dl. IDOLU: Deschid procedura de vot.

- 18 voturi pentru

- 2 abtineri (Idolu, Popovici)

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

 • 13.Proiect de hotărâre privind declararea zonelor prioritare de protejare și intervenție asupra clădirilor din Municipiul Timișoara.

Dl. IDOLU: Deschid procedura de vot.

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

 • 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de sprijin financiar pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenție din municipiul Timișoara.

Dl. DIACONU: Am un amendament de la dezbaterea publica.

Modificarea punctului 5, alin 1 din Anexa 3 - criterii de selecție si punctaj - conform adrsei direcției Județene pentru Cultura Timis, respectiv inlocuirea textului “masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere a eficientei energetice “ cu textul “ punerea in valoare a elementelor decorative ale fatadei“

Inlocuirea punctelor 4,5,6 conform proiect de HCL privind declararea zonelor prioritare de interventie asupra cladirilor din mun. Timisoara , astfel:

Anexa 4 - excluderea de pe plansa cu Zona Cetate a imobilului de pe strada Augustin Pacha nr. 2 (recent reabilitat)

Anexa 5 si 6 - la plansele cu Zonele Iosefin si Fabric s-a schimbat la textul legendei din formularea “zona prioritara” in “ zona prioritara principala”;

Anexa 5 - plansa cu Zona Iosefin:

 • -  s-au adaugat la zona prioritara secundara doua cladiri pe str. Ioan Ghica si trei pe str. Odobescu nr.1 (Spitalul) a fost hasurat integral, initial lipsind segmentul cu numarul imobilului;

 • -  s-au inclus in zona prioritara principala, cladirile situate pe Spl. Tudor Vladimirescu si pe fronturile Pietelor Sinaia si Plevnei;

Anexa 6 - plansa cu Zona Fabric:

S-au inclus in zona prioritara principala, cladirile situate pe Bv. 3 August 1919, de la Baile Neptun la Piata Acad. Corneliu Miclosi si Splaiul Nistrului;

Dl. IDOLU: Deschid procedura de vot pentru amendamente.

 • -  19 voturi pentru

Deschid procedura de vot pentru punctul nr. 14 in ansamblul sau.

 • -  20 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Municipiul Timișoara.

Dl. IDOLU: Deschid procedura de vot.

 • -  19 voturi pentru

 • -  1 abtinere (Lulciuc)

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sprijinului financiar, din disponibilul existent în bugetul local, către unitățile de cult de pe raza

•   •    •    1    • rri •      •

municipiului Timișoara.

Dl. IDOLU: Deschid procedura de vot.

-  18 voturi pentru

-  1 abtinere (Idolu)

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

 • 17.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.455/30.10.2015 - „Liniile prioritare de subvenționare din bugetul local, conform Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe anul 2016”.

Dl. SANDU: Conform H.G. nr 725, categoriile de cheltuieli eligibile sunt cele aprobate prin HCL va propunem un amendament astfel incat la categoria de cheltuieli eligibile de personal, pentru personalul de specialitate de ingrijire si asistenta, respectiv personal de specialitate si auxiliar “ propunem formularea ” cheltuieli de personal pentru personalul de specialitate de ingrijire si asistenta respectiv personal de specialitate si auxiliar, precum si pentru personalul administrativ, gospodarie, intretinere-reparatii, deservire.” Nu intra in aceasta categorie personalul de conducere.

La categoria de cheltuieli eligibile “ cheltuieli pentru carburantii si lubrifiantii necesari in functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala “, propunem formularea “Cheltuieli pentru functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala “.

Se propune introducerea categoriei de cheltuieli “Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparatii.)

Dl. IDOLU: Deschid procedura de vot.

- 19 voturi pentru

Dl. IDOLU: Deschid procedura de vot pentru proiect in ansamblu.

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

 • 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Timișoara 2017 - 2022 și a Planului operațional pentru implementarea strategiei.

Dl. IDOLU: Deschid procedura de vot

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții a Căminului pentru Persoane Vârstnice Timișoara.

Dl. IDOLU: Deschid procedura de vot.

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului pentru Protecția Copilului și a Familiei Timișoara.

Dl. IDOLU: Deschid procedura de vot.

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

 • 21. Adresa nr. SC2016 - 025019/12.10.2016 a  Asociației Memorialul

Revoluției 16 - 22 Decembrie 1989 Timișoara privind constituirea unui parteneriat al cărui scop este punerea în valoare, promovarea și informarea publică despre monumente, despre Complexul Memorial din Cimitirul Eroilor, respective amenajarea, întreținerea, iluminarea și paza spațiului.

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

 • 22.Adresa nr. CP2016 - 102/25.10.2016 a Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - Serviciul Terenuri, Bancă de Date Urbane și Cadastru referitoare la cererea Curții de Conturi a României prin care solicită darea în administrare a unei suprafețe de teren de 250 mp., necesară realizării accesului auto.

Dl. IDOLU: Ni se cere sa comunicam acordul nostru de principiu in vederea demararii procedurii de emitere a unui proiect de hotarare de consiliu local. Ar fi un vot de principiu.

Dl. TAROPA : Inteleg ca executivul ne cere avizul Consiliului Local pentru a intocmi proiectul de hotarare.

Dl. IDOLU: Eu cred ca trebuie sa luam act si acest document va trece prin comisii asa cum se procedeaza cu fiecare hartie si vom vota in consecinta.

Dl. TAROPA: Cred ca putem da un vot de principiu.

Dl. IDOLU: Da, dar sa urmeze fluxul normal birocratic, prin comisii si urmeaza sa o votam ulterior in plenul consiliului.

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

 • 23.Adresele nr. SC2016- 25736 și SC2016 - 25738 din data de 20.10.2016 a d-lui Rakoczi Francisc referitoare la Plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 177/2015 - privind declararea terenurilor aparținând Municipiului Timișoara ca fiind de interes public local.

D -na SECRETAR: Sunt niste plangeri prealabile, daca va mentineti sau nu punctul de vedere, aveti punctul de vedere al Directiei Tehnice la acea hotarare care considera ca e perfect legala.

Dl. IDOLU: Supun la vot mentinerea punctului de vedere exprimat prin HCL nr. 177/2015. Fiind votant la acea data, eu o sa votez pentru.

- 17 voturi pentru

- 2 abtineri (Popovici, Ieremia)

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

 • 24.Adresa nr. SC2016 - 25676/19.10.2016 a S.C. SEDAKO GROUP S.R.L. prin care se solicită anularea partială a Hotărârii Consiliului Local nr. 92/1998 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Zona Soarelui”.

D -na SECRETAR: Se solicita sustinerea punctului de vedere.

Dl. IDOLU: Propun mentinerea punctului de vedere.

-15 voturi pentru

- 1 vot impotriva

- 1 abtinere

PUNCTUL 1 ANEXA

Proiect de hotărâre privind includerea în Anexa 1a/1 din Programul de Dezvoltare pe anul 2016, a unei poziții noi - ”Reabilitare termică imobil Calea Șagului, nr.31-33” precum și a sumei aferente acesteia, în cuantum de 1.032,63 mii lei, la cap. 70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuințe - subcap.A) -Lucrări în continuare, necesară finalizării obiectivului de investiții ” Reabilitare termică imobil Calea Șagului nr. 31-33”.

Dl. IDOLU: Deschid procedura de vot.

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 2 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice -faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică bloc, str. Mareșal Alexandru Averescu, nr. 51, Bl. E14/2”.

Dl. IDOLU: Deschid procedura de vot.

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 3 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice -faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică bloc, str. Măgura, nr.6, bl.44, sc. A+B”.

Dl. IDOLU: Deschid procedura de vot.

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 4 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice -faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică bloc, str. Surorile Martir Caceu, nr.27, bl. A2”.

Dl. IDOLU: Deschid procedura de vot.

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 5 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice -faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică bloc, Aleea F.C. Ripensia, nr.4-8”.

Dl. IDOLU: Deschid procedura de vot.

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 6 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice -faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I.și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică bloc, Bv. Corneliu Coposu, nr.18, S+P+8E”.

Dl. IDOLU: Deschid procedura de vot.

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 7 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice -faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I.și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică bloc, str. Învățătorului nr. 3”.

Dl. IDOLU: Deschid procedura de vot.

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 8 ANEXA

Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a Contractului de concesiune nr. 224 nr.224/19.11.2013, privind prestarea de servicii și activități

1 • W • •            1 . W • • •                • •• • • J * 1 • 11*

necesare modernizării, exploatării și întreținerii cimitirului public uman Calea Buziașului, situat în Str. Stan Vidrighin încjheiat cu S.C. ADH MATKONS S.R.L.

D-na SECRETAR: Pe un an si jumatate.

- 10 voturi pentru

- 9 abtineri (Idolu, Lulciuc, Popovici, Ieremia, Taropa, Marcov,

Dugulescu, Popescu, Orza)

- 1 vot impotriva ( Szatmari)

PUNCTUL 9 ANEXA

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a celor două imobile (împreună), situate în Timișoara, B-dul C.D. Loga nr. 3 și B-dul M. Eminescu (fost Lenin) nr.2, la prețul de 5.000.000 euro.

Dl. IDOLU: Deschid procedura de vot.

- 15 voturi pentru

- 3 abtineri

Dl. PRIMAR: Cred ca nu s-a inteles. E vorba de 5 milioane de euro. Noi nu avem 5 milioane de euro ca sa cumparam asta.

D-NA SECRETAR: Dumneavoastra, daca ati votat impotriva si nu avem cvorum, vom intocmi o hotarare pentru respingerea acestui proiect, nu inseamna ca va exercitati dreptul de preemtiune.

Dl. IDOLU: O rog pe doamna secretara sa explice ce inseamna votul pentru si ce inseamna votul impotriva. poate nu s-a inteles.

D -na SECRETAR: Conform procedurilor si uzantelor pe care le-am stabilit, in cazul in care dumneavoastra respingeti un proiect de hotarare, hotararea redactat si transmisa spre verificare din punct de vedere al legalitatii catre prefect este o hotarare de respingere a acetui proiect. Noi nu vom intocmi o hotarare pentru exercitarea dreptului de preemtiune pentru ca acea hotarare presupune bani alocati din buget si alte consecinte.

D-na MARIS: Putem sa repetam votul, va rog? Am impresia ca nu s-a inteles. Dl. IDOLU: Supun la vot acceptul dumneavoastra de a mai vota odata dau nu. Cu mana sus.

- 17 voturi pentru

Dl. IDOLU: Deschid procedura de vot pentru punctul 9 anexa. Nexercitarea inseamna pentru proiect.

- 20 voturi pentru

Dl. PRIMAR: Am primit Ordinul Ministrului Culturii pentru nominalizarea municipiului Timisoara - Capitala a Culturii in anii 2021 in Romania.

Ati remarcat ca exista un compartiment in cadrul ministerului care e dedicat gestiunii unor asemenea proiecte de Capitala Europeana a Culturii, noi am interactionat deja cu Ministerul Culturii si saptamana trecuta am transmis un material foarte consistent cu tot ce inseamna implicatii financiare la guvernul, prini Ministerul Culturii trebuie sa se implice. Speram ca lucrurile se vor misca si asa cum ne-a promis si ministrul culturii si se vor regasi in proiectul de buget pentru anul 2017 deja sume importante pentru sustinerea prgatirii Timisoarei pentru anul 2021.

PRESEDINTE DE SEDINTA,


SECRETAR,


Cons. IULIAN IDOLU

SIMONA DRAGOI