Proces verbal din 29.07.2016

Proces-verbal al şedinţei ordinare din 29.07.2016

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

incheiat astazi 29-07-2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de ședință - Cons. STEFAN SANDU;

Din cei de 27 de consilieri au fost prezenți 24 ;

Au absentat: Ilare Bordeasu, Alfred Simonis si Raluca Popescu;

Din partea executivului participă: domnul Primar Nicolae Robu, domnul Viceprimar Dan Diaconu, domnul Viceprimar Imre Farkas si doamna secretar Simona Dragoi;

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 888 din 25 .07.2016

ANEXĂ La Dispoziția nr. 888 Din data de 25.07.2016

 • 1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 07.07.2016.

 • 2. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului DECEBAL ANASTASESCU.

 • 3. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara doamnei VIORICA BĂLAN.

 • 4. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului MARCEL NICOLAE BOTSCHELLER.

 • 5. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului AUREL GHEORGHE ARDELEANU.

 • 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2016.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Filarmonica Banatul Timișoara.

 • 8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” Timișoara, în calitate de administrator, a sălii de curs situată în clădirea Centrului de diagnostic ”Radu Dunăreanu” din str. Iosif Nemoianu, nr.1, către Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 260/26.05.2015 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport Timișoara (RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului ”Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”.

 • 10.Proiect de hotărâre privind funcționarea în continuare în spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Alba Iulia nr.2 a Compartimentului Centrul de Informare Turistică din cadrul Direcției de Comunicare.

 • 11.Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a contractelor de închiriere având ca obiect spațiile cu destinația de locuințe situate în Timișoara, str. Polona nr.19

 • 12. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din Timișoara, înscris în C.F. nr. 420139, nr. topo 7088/1/1/1, la prețul de 110.000 euro.

 • 13. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decît aceea de locuință-apartament BAR (fost ap.4+10), situat în Piața Unirii nr.8, etaj parter la prețul de 120.000 euro.

 • 14. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilului cu nr. Cad. 407464 înscris în CF nr. 407464 Timișoara cu imobilul cu nr. top.5619 înscris în C.F. nr. 407465 Timișoara, din B-dul Tache Ionescu nr. 56 și nr. 58.

 • 15.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a clădirilor situate în Timișoara, str. Izlaz nr.44-46 aferente Școlii Gimnaziale nr.15, către Școala Gimnazială nr. 2.

 • 16.Proiect de hotărâre privind subapartamentarea apartamentului nr.10 din imobilul situat în Timișoara, Bvd. Regele Carol I nr.22, înscris în 403381-C1-U6, nr.top 17070/X.

 • 17.Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara, str. Mărășești nr.5, schimbarea destinației unei părți din imobil și retragerea dreptului de administrare a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei autorității publice locale, aplicabila la valoarea de înlocuire a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de catre Agenția Naționala pentru Locuințe, pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani și prelungirea termenului de locațiune a contractelor de închiriere având ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național, situate în Timișoara, str. Ioachim Miloia nr. 32 - scarile B 10-B11-B12, nr. 34 - sc. B9, nr. 36 - sc. B8.

 • 19. Proiect de hotărâre privind participarea consilierilor locali la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională.

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit culturale și de tineret de interes local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41/02.02.2016.

 • 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regională ”CLĂDIREA VERDE” și a Anexei la aceasta, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 230/20.05.2014 și Hotărârea Consiliului Local nr. 145/20.03.2015.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”D.A.L.I.” pentru obiectivul de investiții ”D.A.L.I. +P.T.+A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara” din Municipiul Timișoara, B-dul C.D. Loga nr.1.

 • 23. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 prin care a fost aprobat „ Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului'.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Modelului Cadru al Planului de Actiune pentru implementarea investitiilor propuse prin Planul de Urbanism Zonal”.

 • 25.Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Timișoara în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Polul de Creștere Timișoara”.

 • 26.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei persoanelor fizice care au promovat examenul de atestare a calității de administrator de imobile în municipiul Timișoara.

 • 27. Adresa nr. SC2016 - 016882/11.07.2016 a Agenției Naționale de Integritate privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către Bîrsășteanu Florică, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 • 28. Adresa nr. SC2016 - 016177/04.07.2016 a S.C. RETIM Ecologic Service S.A. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 181/2016 privind modificarea și completarea, ca urmare a modificărilor legislative, prin act adițional a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006 - bunuri de retur.

 • 29. Adresa nr. 1841/15.07.2016 a Curții de Conturi - Camera de Conturi Timiș,

înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara    cu nr. SC2016 -

017930/21.07.2016 , privind Raportul de follow-up nr. 4663/02.06.2016 încheiat ca urmare a verificării modului de îndeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr.114/09.01.2015, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”dr. Victor Babeș”.

 • 30. Adresa nr.CP2016 - 103/27.06.2016 privind a Consiliului Județean Timiș

referitoare la    stația de compostare și    Informarea nr. CP2016 -

103/06.07.2016 a Direcției de Mediu cu privire la nerealizarea stației de compostare.

31 .Interpelările consilierilor locali.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu.

Proiectul de hotărâre de la pct.4 a fost inițiat de Primarul Municipiului Timișoara la propunerea domnilor consilieri Vasile Rușet(mandatul 2012 -2016) și Grigore Grigoroiu.

Proiectul de hotărâre de la pct .19 a fost inițiat de Primarul Municipiului Timișoara la propunerea domnilor consilieri Grigore Grigoroiu, Lucian Căldăraru, Adelina Tîrziu, Ion Ardeal Ieremia, Lorenzo Barabas , Daniela Mariș, Adrian Lulciuc, Ciprian Mihok și Ștefan Sandu.

Dl. SANDU: Buna ziua! In debutul sedintei de astazi as dori sa luam la cunostinta o adresa a colegului nostru Robert Kristof, care, in calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timisoara in consiliul de conducere al asocierii in participatiune al municipiului Timisoara si Universitatea Politehnica Timisoara privind exploatarea obiectivului Incubator de Afaceri si Centru de Transfer Tehnologic. Pentru a nu exista conflicte de interese ne informeaza ca isi da demisia din aceasta calitate.Va rog sa luati la cunostinta demisia domnului Kristof din calitatea de reprezentant al Consiliului Local la UBIT.

In continuare membri Consiliului Local primesc informatii tenhice privind utilizarea microfoanelor si a sistemului de vot.

Dl. SANDU: Intram in ordinea de zi a sedintei de astazi.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 07.07.2016.

Dl. SANDU: Cine este pentru?

- 22 voturi pentru

- 1 abtinere (Orza)

Cine este pentru ordinea de zi a sedintei ?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului DECEBAL ANASTASESCU.

Dl. SANDU: Cine este pentru?

- 19 voturi pentru

- 4 abtineri (Ieremia, Mateescu,Taropa, Dugulescu)

Dl. IEREMIA: Doresc sa fac o intrebare care ascunde o propunere.Cunoaste cineva pe cetatenii de onoare pe care ii are Timisoara pana acum? Ma gandesc cu teama ca peste 30 de ani, numarul cetatenilor de onoare sa nu devina mai mare decat numarul cetatenilor Timisoarei. Fara sa ma refer concret la nici un caz.

Dl. PRIMAR: A crescut foarte mult numarul de cetateni de onoare in momentul in care revolutionarii, cei care aveau atestarea de revolutionar au fost facuti in corpore.Altfel, s-au facut cativa pe an si numarul nu este foarte ridicat.

Dl. IDOLU: Dupa cum ati promis, interpelarile vor fi la inceput dar ne mentinem hotararea ca interpelarea ridicata de acest subiect sa o sustinem atunci cand va fi cazul.

Dl. CALDARARU: Eu am in mana o HCL nr. 258 din 2005. Constat ca aceste titluri se dau cam... si as dori ca pe viitor sa fim mult mai atenti cui acordam si pentru ce acordam. La cap. 2 din Anexa 1 - categorii de personalitati indreptatite la primirea titlului, situatii. Personalitati cu recunoastere nationala si universala care si-a pus amprenta asupra municipiului Timisoara si a imaginii acestuia. Personalitati care prin merite deosebite au facut cunoscut numele municipiului Timisoara in tara si strainatate.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara doamnei VIORICA BĂLAN.

Dl. SANDU: Cine este pentru ?

 • -  21 voturi pentru

 • -  3 abtineri( Ieremia, Mateescu, Taropa)

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului MARCEL NICOLAE BOTSCHELLER.

Dl. SANDU: Cine este pentru ?

 • -  19 voturi pentru

 • -  4 abtineri (Ionescu, Ieremia, Mateescu, Taropa)

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului AUREL GHEORGHE ARDELEANU.

Dl. SANDU: Cine este pentru ?

- 17 voturi pentru

- 5 abtineri (Ionescu, Tundrea, Ieremia, Mateescu, Taropa)

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2016.

Dl.IDOLU: Grupul PSD, isi mentine punctul de vedere de la votarea bugetului initial in care am consemnat printre altele ca bugetul de venituri, mai ales cel din venituri din cote defalcate din impozitul pe venit sunt nerealiste si ii rog pe colegii mei, la cod rand 04-02 cresc veniturile din taxe si impozite, ceea ce pare anormal. Se stie ca veniturile din taxe si impozite sunt mult mai mari in semestrul I decat in semestrul II, avand in vedere ca cetatenii dar si societatile platesc taxele si impozitele in prima parte a anului.

Daca in iarna contestam suma prevazuta la venituri din taxe si impozite, acuma vedem ca scade. Se rectifica in mod realist si chiar creste. Daca facem un simplu calcul, suma veniturilor provenite, scrise in executia bugetara pe 6 luni, provenite din taxe si impozite si am inmulti-o cu 2 am ajunge la 320 000, in nici un caz la suma prognozata pentru semestrul II al acestui an. Credem ca suma este nerealista.

In al doilea rand, la pag. 18, nu stiu ce inseamna cresterea de 15 351 ?

Acest buget a venit cu 10 minute inainte de comisie. Ce inseamna cersterea transport rutier? In al treilea rand, la pag. 18, cod rand 210, se adevereste ceea ce spuneam in iarna, ca subventia RATT trebuia acoperita astfel incat sa functioneze aceasta regie. Creste cu 10351.

In al 4-lea rand, la pag 18, cod rand. 1, de ce se taie de la Dezvoltare suma de 47 745 lei ? La ce obiective s-a renuntat pentru ca sa recurgem ceea ce prevedeam in iarna de altfel ca nu se vor realiza?

Sunt intrebari si comentarii, m-am consultat cu colegii mei si de data asta vom vota proiectul de buget modificat dar am vrea sa discutam serios si sa ne raspunda la aceste intrebari.

Dl. PRIMAR: Eu v-am explicat si in alte ocazii care e filosofia bugetara si nu o sa fiu acum foarte extins in explicatii dar o sa ilustrez chiar in cazul RATT. Daca noi alocam sume mari la inceput pentru o anumita destinatie, stiind ca in prima jumatate a anului, oricum nu le putem cheltui, creem un cadru rigid in care nu ne asiguram prevederile bugetare pentru o paleta de lucruri din care numai unele vor ajunge sa poata fi materializate, sa necesite finantare din motive independente de noi. Noi am vrea sa le facem pe toate dar se intampla ca unele lucruri sa le putem face si altele nu. Si atunci ne asiguram prevederi bugetare pentru ca aceasta paleta sa fie cat mai larga, vom vedea ce putem sa facem din acel portofoliu si ce nu, si la jumatatea anului facem o rectificare si sumele care oricum nu aveau cum sa fie cheltuite toate si noi stim asta dar nu stim pe ce obiectiv nu vor putea fi cheltuite le ducem acolo unde iarasi stiam de la inceput ca vor fi nevoie pentru a doua jumatate a anului. Un buget nu poate fi gandit pe o schema rigida pentru ca el, la nivel de executie depinde de foarte multi parametri care iti scapa controlului. Asa am dovedit ca functionam foarte bine, de aceea am obtinut performantele pe care le-am obtinut.

La RATT vom angaja toate fondurile necesare pentru subventia care este angajata de noi. Noi nu am facut timp de 4 ani ceea ce a facut administratia precedenta in lungul timpului, nu am dus in faliment niciuna dintre structurile propri ci le-am scos din faliment. Cand dai o facilitate trebuie sa fi responsabil si sa mergi pana la capat si sa aloci banii pentru sustinerea ei. Noi asta am facut si asta vom face impreuna.

In privinta situatiei pe sectiunea „Dezvoltare” au fost 3 luni de zile in care nu s-au putut face licitatii. Nu am putut sa incepem nicic Pasajul jiul, nici pasajul Popa Sapca decat cu foarte mare intarziere. Consumul de fonduri in 2016 nu va putea fi ceea ce noi am dorit sa fie.

Dl. IDOLU: O întrebare. La pag. 16, cod R 26 - se aloca suplimentar 4000 lei pentru sport. care sport?

Dl. SANDU: Va propun sa-l lasam pe domnul Diaconu prezinte.

Dl. IDOLU: Pentru ce sport se mareste cu 4000 lei? In conditiile in care inteleg ca bani pentru Poli nu s-au cheltuit.

Dl. PRIMAR: Pentru Poli nu s-a cheltuit nimic si nici nu o sa se cheltuiasca pana nu se finalizeaza procesul cu Curtea de Conturi favorabil noua.

Dl. DIACONU: In baza deciziei Consiliului de Administratie al Sport Club Municipal a fost facuta o cerere de rectificare pozitiva de 7 milioane de lei la nivelul SCM. Posibilitatile actuale ale bugetului local sunt in valoarea a 4 milioane. Se refera la bani pentru Sport Club municipal care la randul lui trebuie sa vina cu rectificarea bugetului propriu in valoarea aceasta. Banii de fotbal sau alocati in aceasta idee exista in capitolul de sport dar nu au fost atinsi in nici un fel. Ei raman in buget pana punctul de vedere al procesului cu Curtea de Conturi.

Pot sa va spun ca gresiti din punctul de vedere al prognozei veniturilor si cred ca ati gresit si la inceputul anului cand am votat bugetul si gresiti si acum. Dovada o reprezinta comunicarea oficiala de la ANAF care spune ca municipiul Timisoara la nivelul trimestrului II are un grad de realizare a veniturilor de 71% fata de an, ceea ce inseamna cu mult mai mult decat ar trebui sa fim la momentul trimestrului II 2016 ceea ce dovedeste realismul estimarilor inca de la nivelul lunii februarie cand am avut bugetul. Exista si un calcul din punct de vedere al impozitului pe venituri, a cotei din impozitul pe venit cu incasarile similare din 30 iunie 2015, incasarile similare din 30 iunie 2016 cu cresterea chiar pana chiar in 15 iulie 2016 si va asigur ca au o fundamentare din acest punct de vedere.

As mai spune ca am pornit cu un program de dezvoltare pe bugetul local foarte ambitios in ianuarie. Este o anexa care nu a mai avut niciodata in istorie o asemenea valoare. Este normal ca la jumatatea anului si cu conditiile tehnice exprimate, in special a faptului ca prin modificarea legii achizitiilor publice nu s-au putut realiza anumite licitatii este normal sa existe ajustari in minus din punct de vedere a sectiunii dezvoltare. La partea de subventie am explicat in momentul in care am construit bugetul la inceputul anului, faptul ca RATT avea in plan in cursul acestui an transformarea sa in societate comerciala. Am spus de atunci ca estimam ca acest lucru se va intampla in toamna anului 2016 si ca am estimat subventiile RATT la acest nivel.

Cum procesul nu se va finaliza ina ceasta toamna, am venit astazi cu o rectificare pozitiva a subventiilor pe care le avem de platit. Ganditi-va ca in modificarea subventiilor RATT se face si datorita faptului ca am introdus doua rute metropolitane in care municipiul Timisoara are plati de facut, plati care nu aveau cum sa fie estimate la inceputul anului pentru ca rutele nu erau functionale si ele sunt legate de decizii care sunt luate in AGA societatii metropolitane de transport.

Dl. DIACONU: Mai sunt amendamente. Un amedament pentru Programul de Dezvoltare 2016 - Investiții, la capitolul 51.02 Autorități executive se introduce poziția 9 - cheler pentru sediul Direcția Poliția Locală, suma ce se diminuează din același capitol 60 mii lei, de la Sistem infogeografic de administrare al PMT plus Registru Spații Verzi.

De asemenea am un amendament din partea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu care solicită diminuarea atât la venituri și la cheltuieli cu suma de 203.170 lei la bugetul de venituri proprii, fonduri externe nerambursabile pentru proiectul fonduri norvegiene.

Dl. SANDU: Supun la vot aceste amendamente ale d-lui Diaconu.

-Cine este pentru

Se numără voturile: 21 voturi pentru

Amendamentele au fost adoptate.

Supun la vot rectificarea în ansamblu.

-Cine este pentru

Se numără voturile: 18 voturi pentru

-1 vot împotrivă

- 4 abțineri

Rectificarea a fost aprobată.

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Filarmonica Banatul Timișoara.

Dl. SANDU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru

Se numără voturile: -23 voturi pentru

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” Timișoara, în calitate de administrator, a sălii de curs situată în clădirea Centrului de diagnostic ”Radu Dunăreanu” din str. Iosif Nemoianu, nr.1, către Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara.

Dl. SANDU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru

Se numără voturile: 24 voturi pentru

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 260/26.05.2015 privind aprobarea dării în administrare către Regia

Autonomă de Transport Timișoara (RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului ”Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”.

Dl. IDOLU: Proiectul de hotărâre la art. 2, cel care de fapt se modifică: darea în administrare prevăzută la art.1 se va face până cel mai târziu la data finalizării proiectului. Și știm de ce. Dar în contract la obiectul contractului a rămas 30.06.2016, mie mi se pare o inadvertență. Nu putem aproba un proiect retroactiv cu atât mai mult cu cât nu s-au predat încă în administrare. Cred că aici, durata contractului, care e anexă, draftul de contract, anexă la hotărâre la durata contractului trebuie să preia ce spunem noi în hotărâre. Capitolul 5-durata contractului. Cred că a rămas formula veche.

Dl. DIACONU: A rămas formula veche dar nu putem să prevedem într-un contract, cred eu, un astfel de element. Acolo trebuie să fie o dată.

Dl. IDOLU: Nu coincide hotărârea pe care o luăm noi azi cu data scrisă în contract. Adică cel mai târziu, e corect că nu știm când va fi, dar în același timp ne contrazicem la durată că dăm o dată fixă, tocmai de care am vrut să fugim, mai ales că e retroactivă.

Dl. DIACONU: Eu zic să scoatem cu totul : respectiv din....

Dl. IDOLU: O lăsați fără perioadă. 5 ani de la data preluării. La durata contractului, este valabil pe o perioadă de 5 ani, conform articol, lege, etc. de la data redactării procesului-verbal de preluare în administrare a ce sunt.

Dl. PRIMAR: E corectă observația, trebuie tăiat 30.06. și ce e acolo, că nu-și are sensul.

Dl. SANDU: Supun la vot amendamentul d-lui Idolu.

-Cine este pentru

Se numără voturile:      - 24 voturi pentru

Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru

Se numără voturile:      - 24 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind funcționarea în continuare în spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Alba Iulia nr.2 a Compartimentului Centrul de Informare Turistică din cadrul Direcției de Comunicare.

Dl. IDOLU: Aș dori, sigur că eu voi vota acest punct, că este în interesul orașului, dar aș dori ca la ședința următoare sau într-o perioadă rezonabilă de timp ținând cont că e vacanță, Direcția de Comunicare să prezinte în fața consiliului un raport de activitate a acestui centru. Pentru că eu personal am dubii și cred că mulți de aici vizavi de eficiența acestui centru de informare, în care să arate în acest raport câte materiale ce fel de materiale promoționale să știm și noi pe ce se duc banii, câți turiști au trecut sau potențiali turiști poate, pentru alte locuri, câți angajați și o minimă estimare a efectelor benefice care sunt.

Dl. SANDU: Da, aici cred că suntem cu toții de acord că ne dorim mai multă activitate în cadrul acestui birou și nicidecum o restrângere sau limitare a acestuia. Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru

Se numără voturile:      - 23 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a contractelor de închiriere având ca obiect spațiile cu destinația de locuințe situate în Timișoara, str. Polonă nr.19

Dl. SANDU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru

Se numără voturile: - 24 voturi pentru

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din Timișoara, înscris în C.F. nr. 420139, nr. topo 7088/1/1/1, la prețul de 110.000 euro.

Dl. SANDU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru

Se numără voturile: - 24 voturi pentru

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decît aceea de locuință-apartament BAR (fost ap.4+10), situat în Piața Unirii nr.8, etaj parter la prețul de 120.000 euro.

Dl. SANDU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru

Se numără voturile: - 24 voturi pentru

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind alipirea imobilului cu nr. Cad. 407464 înscris în CF nr. 407464 Timișoara cu imobilul cu nr. top.5619 înscris în C.F. nr. 407465 Timișoara, din B-dul Tache Ionescu nr. 56 și nr. 58.

Dna. ȚUNDREA: Am o întrebare. Din câte am văzut este vorba de alipirea a două suprafețe la cererea RATT. Acum eu vă spun sincer că din referat nu se înțelege care este scopul pentru care are nevoie RATT de această alipire și de o parcelă mai mare din punct de vedere al suprafeței. Și aș dori lămuriri de la compartimentul de specialitate.

Dl. IDOLU: Care este parcela mai exact? Cea cu sediul RATT sau vis a vis? Despre care am mai discutat.

Dna. ȚUNDREA: Și aici mai o problemă, că noi suntem împărțiți pe comisii și avem posibilitatea să luăm la cunoștință exhaustiv doar de conținutul proiectelor pe care le dezbatem în comisii. Când venim la plen primim aceste drafturi și de multe ori în referat nu se explică și motivația care a stat la baza luării unei anumite decizii. Eu cred că e important ca să înțelegem și noi de fapt ce votăm și care este consecința juridică.

Dl. PRIMAR: Retrag de pe ordinea de zi acest proiect și altă dată să vină să susțină ințiatorii proiectele propuse.

Dl. DIMECA: Am o rugăminte. Am făcut și eu o precizare în raportul de avizare că pe viitor să fie specificat în titlu despre ce e vorba, că e de RATT să fie trecut RATT. Și e foarte bine ca modalitatea aceasta de lucru să ușureze capacitatea de a înțelege subiectul în discuție. Dacă ne uităm de multe ori ne pierdem în cifre numere topo dar nu e specificat.

Dl. PRIMAR: De obicei referatele sunt explicite, dar nu întotdeauna. Am spus de obicei așa că trebuie să le stransmitem să fie mai clari.

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a clădirilor situate în Timișoara, str. Izlaz nr.44-46 aferente Școlii Gimnaziale nr.15, către Școala Gimnazială nr. 2.

Dl. SANDU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru

Se numără voturile: -18 voturi pentru

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind subapartamentarea apartamentului nr.10 din imobilul situat în Timișoara, Bvd. Regele Carol I nr.22, înscris în 403381-C1-U6, nr.top 17070/X.

Dl. SANDU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru

Se numără voturile:     - 24 voturi pentru

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara, str. Mărășești nr.5, schimbarea destinației unei părți din imobil și retragerea dreptului de administrare a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Dl. SANDU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru

Se numără voturile:     -23 voturi pentru

- 1 abtinere ( Csokany)

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei autorității publice locale, aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani și prelungirea termenului de locațiune a contractelor de închiriere având ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național, situate în Timișoara, str. Ioachim Miloia nr. 32 - scările B 10-B11-B12, nr. 34 - sc. B9, nr. 36 - sc. B8.

Dl. IDOLU: În numele colegilor mei vreau să mai facem o propunere, cu atât mai mult cu cât au fost discuțiile acestea prima oară despre această categorie socială. Propunem 0,1%. Avem de ales între 0,1% și 1%, diferența pentru două camere înseamnă 1 milion pe lună aproximativ, în plus sau în minus. Nu cred că e o pierdere foarte mare la primărie când legea ne permite 0,1%, să nu ținem cu acei tineri timp de un an, înțeleg, între 35 și 36 de ani. Un an este voie. După ce au depășit vârsta de 35 de ani până la 36 de ani legiuitorul ne permite între 0,1% ceea ce trebuie să votăm noi, cota, între 0,1% - 1% . Diferența în buzunarul omului e cam de un million. La două camere. Și vă spun cinstit m-au contactat dintre ei miau dat sms că ei și-au calculat, cam asta așteaptă de la noi. Cred că e corect să ținem cont și de dorința lor mai ales după discuțiile de astă primăvară. Deci e a treia propunere.

Dl. PRIMAR: Eu susțin să mergem la nivelul minim.

Dl. SANDU: Supun la vot amendamentul d-lui Idolu.

-Cine este pentru

Se numără voturile:     -23 voturi pentru

 • -  1 abtinere (Popovici)

Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru

Se numără voturile:     -23 voturi pentru

 • -  1 abtinere (Popovici)

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind participarea consilierilor locali la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională.

Dl. IONESCU: Fiind la primul mandat înțeleg că pot participa la....

Dl. SANDU: Aceste cursuri sunt organizate ținând cont de legea ce reglementează statutul aleșilor locali și la art.41 din lege este specificat că aleșii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate de instituții specializate în decursul mandatului conform hotărârii consiliului local sau județean. Alin.2, art.41 : aleșii locali au obligația de a participa la cel puțin un curs de pregătire în domeniul administrației publice locale în decursul primului an de mandat.. La alin.3: se exceptează de la prevederile alin.2 aleșii locali care au deținut anterior un alt mandat de consilier local, consilier județean, Președinte al consiliului județean, primar sau au exercitat funcția de prefect au fost funcționari publici au deținut anterior mandat de parlamentar sau au studii economice juridice sau administrative. Cursurile de pregătire vor fi organizate de instituțiile abilitate de lege. Deci ne aflăm în fața unui proiect de hotărâre care practic definește o obligație a consilierilor locali care nu au studii de specialitate sau nu au deținut o funcție anterior, a consilierilor locali aflați la primul mandat. Pentru aceștia urmarea unui curs de această formă devine obligatorie pentru ceilalți rămâne la latitudinea consiliului local dacă se aprobă sau nu dacă se decide că este benefic. Cred că acesta este punctul de pe care trebuie să pornim este baza legală care stă înaintea acestei hotărâri locale și aici v-aș invita mai departe la discuții dacă este cazul.

Dl. IONESCU: Participarea la cursuri așa cum ați spus și dvs este în conformitate cu legea. Nu înțeleg de ce există acolo cheltuieli de cazare și masă și transport în condițiile în care Timișoara-centru universitar are cel puțin două universități acreditate în formare pe administrație locală e vorba de Universitatea de Vest din Timișoara sau Universitatea Politehnica, există cel puțin 20 de firme sau ONG uri locale care furnizează astfel de servicii. Propunerea mea este să scoatem de acolo cheltuieli de cazare și masă, pentru a nu transforma cursurile de formare în obiective turistice iar aceste cursuri să fie încredințate către mediul universitar din Timișoara care are specialiști pentru a susține acest lucru. Amendamentul meu se referă la scoaterea acestor cheltuieli de cazare, transport și masă și menținerea cheltuielilor în conformitate cu legea pentru cursurile de formare profesională. Suntem o mare parte absolvenții acestor universități din Timișoara și cred că nimeni nu pune la îndoială calitatea cadrelor didactice de acolo.

Dl. MOȘIU: Țin să vă amintesc și să vă atenționez că bugetul primăriei Timișoara este undeva la 300 de milioane de euro. Țin să specific că sunt cursuri de perfecționare, eu nu știu câți din această sală se pricep să facă un buget. Probabil că puțini, să-l citească ceva mai mulți, dar să-l facă, foarte puțini. Tocmai am votat o rectificare de buget, deci sunt o seamă întreagă spun pentru colegii din primul mandat de voturi pe care le dați în următorii 4 ani și vreau să vă atenționez că votul dvs atrage după sine răspunderea personală. Deci nu consiliul legal răspunde ci dvs personal. Eu sunt constructor dvs probabil știți ce înseamnă buget și ați făcut bugete. Dar 95% cred că nu au făcut. Executivul primăriei vă informez că are de două ori pe an aceste cursuri în diverse localități din țară și bine face că le are pentru că avem nevoie de un executiv foarte operativ și cunoscător al legislației. Iar dacă dvs credeți că poate cineva să ne învețe cineva de bugete în Timișoara este foarte bine, nu s-a întâmplat, eu sunt la al treilea mandat și nu am aflat pe cineva de la Universitate, să vină să ne învețe de așa ceva. Cursurile sunt perfect legale. Iar apropo de sumă păi suma de 23 de mii, Municipiul Timișoara o are ca și cotizație pentru că face parte dintr-o asociație a orașelor europene. Eu nu cred că este o povară. Prietenii noștri ziariști care au comentat acest aspect și nu sunt de acord, denotă că au o mare încredere în noi consilierii și asta înseamnă că gradul nostru de a cunoaște legislația în administrație este unul ridicat. Dar ar fi păcat să riscăm pentru că unii dintre noi au fost de 2-3 ori la Procuratură și să vedeți că acolo chestiunile nu sunt chiar atât de simple. Deci a cunoaște drepturile și legislația cred că nu e așa o problemă iar ca buget dacă considerați că la 285 de milioane contează această sumă pentru bugetul orașului noi am fi mândri să vă implicați și în alte economii și amendamente și suntem siguri că o veți face, în lucrurile legate le perfecționarea colegilor noștri.

Dl. IEREMIA: Aș putea să cer o precizare de la dl. consilier. Am înțeles că dacă nu vreau să merg într-o localitate de munte trebuie să dau cu subsemnatul la Procuratură? Am fost atent?

Dl. MOȘIU: Aceste cursuri nu sunt pentru mine sunt pentru dvs!

Dl. IEREMIA: Găsiți numele meu pe lista PNL. Care confirmă dorința mea de a merge la aceste cursuri. Vă anunț pe această cale că tocmai m-am întors de la mare, nu mai vreau să merg o dată. Asta e singura mea problemă. Cum se dă mai încet? Dl. MOȘIU: Nu înțeleg care era legătura.

Dna. ȚUNDREA: Domnule Moșiu cred că nu vă îndoiți de faptul că mie îmi place să merg la școală. Deci nu despre asta e vorba. Noi am avut însă o discuție în grup și precum știți presa și oamenii caută senzaționalul. Aici este vorba de faptul că într-adevăr au fost discuții legate de faptul că noi ne-am duce în vacanță pe banii comunității. Eu cred că până la urma urmei nici unul dintre noi de aici nu avem nevoie să ne plătească primăria o cazare la 2 stele la mare că ne putem plăti singuri la 5. Unu la mână, doi la mână cred că e o chestie de credibilitate în fața cetățenilor să le demonstrăm că nu avem nevoie să ne trimită nimeni în vacanță. Putem învăța și la Universitate. De aici a venit discuția despre înlăturarea acestor fonduri. Asta era ideea nu că nu vrem sau nu dorim să facem aceste cursuri. Era vorba doar de a demonstra opiniei publice că nu ne interesează....

Dl. MOȘIU: Da se numește populism eu am înțeles.

Dna. ȚUNDREA: Nu se numește, ați văzut și dvs discuțiile.

Dl. PRIMAR: Trebuie să lămurim niște lucruri. În primul rând aș vrea să fie clar pentru toată lumea că aceste cursuri trebuie să fie sub egida Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru că ei organizează această agenție organizează cursuri cu o tematică stabilită pertinent pentru nevoile celor implicați în administrația publică locală respectiv centrală. Și cred că pe toată planeta au loc astfel de cursuri și cheltuielile conexe lor nu sunt de natură să împovăreze un buget al unei instituții. Sigur că putem pune problema populist așa cum a spus dl. Moșiu și atunci transformăm totul ducem totul în derizoriu spunem că se plimbă oamenii pe banii contribuabilului că dorm pe banii contribuabilului că mănâncă pe banii contribuabilului, putem să spunem asta. Dar dacă spunem asta stimați colegi de la PSD atunci acuzăm în primul rând ce a făcut administrația publică județeană a PSD care an de an a trimis oameni la cursuri în timp ce din consiliul local nu a plecat nimeni și se pare că e o culpă că nu a plecat nimeni și nu știu ce o să vă facă dl. președinte PSD după aceste puncte de vedere că-l puneți în foarte mare dificultate că și anul acesta sunt pregătiți consilieri județeni să plece la cursuri pe o idee care e o tradiție la Consiliul Județean să se aplice legea. Și consilierii să participle la cursuri care au girul ANFP chiar sunt organizate de ANFP. Eu cred că e o disfuncție internă în PSD că nu v-ați sincronizat de data aceasta dar se poate corecta nu cred că neaparat o să aveți o problemă.

Dl. MOȘIU: Dl. coleg eu am vrut să vă ajut, dacă vreți să vă puneți cu șeful dvs nu e nici o problemă, cunoșteam problema de la PSD de la Consiliul Județean și am fost puțin mai voalat dar acum.. ..sunteți în primul mandat dar nu e nici o problemă. Dl. SANDU: Consilierii PSD vor transmite și președintelui dânșilor acest mesaj și regulile care se aplică Timișoarei vor fi aplicate și la județ. Formulați amendamente.

Dl. IDOLU: Dl. Primar a propus să am ultimul cuvânt. Tot respectul. E aproape la fel de nepotrivit ca și cum am vrea să facem cursuri de IT sau de informatică sau de calculatoare și ne-am duce la Cluj cred că v-ați supăra dl. primar dacă am face lucrul acesta. Eu vin cu o propunere dragi colegi ca să nu.sigur că este obligatoriu pentru cei ce sunt la primul mandat, mai puțin obligatoriu pentru cei care au lucrat în administrație nu știu cine a lucrat de aici exact dar fac o propunere. Cursurile clar trebuie menținută suma aceea care presupun că e fundamentată. Haideți să amânăm pe data viitoare și să venim cu o soluție vă spun că am fost la UVT nu am de ce să mă ascund ei organizează asemenea cursuri sub egida acestei autorități a funcționarilor publici și putem ei au zis timp de 3 luni câte 2-3 ore cât se dorește pe săptămână. Dacă vin cu o ofertă corectă eu sau alți colegi de-ai mei poate Institutul Politehnic nu știu dacă face dar ei au zis că organizează asemenea cursuri.

Dl. GRIGOROIU: Dl. Consilier aveți interese în acest sens? Noi nu putem să alegem furnizorul.

Dl. IDOLU: Dl. Grigoroiu nu toată lumea are timp, știu în mandatul trecut au fost plăcute poate unele deplasări. Noi vorbim despre noi aici nu despre alții. Organizați cursuri de IT dl. primar?

Dl. GRIGOROIU: Angajații dvs. de la aeroport au fost la perfecționare, e o propunere nu vă obligă nimeni să votați.

Dl. PRIMAR: Sunt lucruri total diferite dl. consilier. Una înseamnă cursurile de IT care evident pot fi ținute de orice universitate care activează în acest domeniu, respectiv de firme private și cu totul altceva este administrația publică într-o țară unde există o agenție care girează cursurile și care este organizatoare de astfel de cursuri. Acum trebuie să recunoașteți că abordarea aceasta este făcută așa pentru că un anumit segment de populație, redus, că se vede asta la vot, este sensibilă la astfel de abordări, hai să nu dăm banii să meargă oamenii la cursuri. Că mergând acolo evident că au și cazare și masă că așa e gândit de legiuitor, nu noi am gândit, așa a stabilit legiuitorul, dacă nu ar fi așa, nu am proceda așa. Dar eu vă înțeleg că din opoziție este normal să încercați să sensibilizați o parte din cetățeni cu teme ca și aceasta. Însă cred că noi putem fără nici o problemă cu conștiința împăcată să asumăm că trebuie cheltuiți bani și pentru pregătire, pentru perfecționare și noi alocăm bani și pentru perfecționare și sigur cred că o majoritate va vota acest proiect, asumându-și acest lucru.

Dl. KRISTOF: O completare pur tehnică. Banii aceștia care sunt trecuți sunt angajați, e opțiunea fiecăruia dacă îi cheltuie sau nu. Dacă cineva vrea va cheltui numai banii de curs dacă vrea va cheltui și banii de cazare și de masă. E opțiunea fiecăruia. Deci sunt bani angajați, nu înseamnă că se vor cheltui neaparat.

Dl. IONESCU: Aș fi de acord cu ce spunea dl. Kristof. Și să lăsăm la latitudinea fiecăruia dacă să opteze pentru varianta Timișoara sau dacă...

Dl. DIACONU: Oricum nu am fi putut da un referat. Proiectul de hotărâre suna cu totul altfel decât, referatul acel referat se referea în special la partea de rectificare a bugetului pe care de altfel ați și votat-o.

Dl. IEREMIA: Cu alte cuvinte dacă eu refuz cheltuielile colegul meu nu mai primește o tabletă, primește două. Sumele sunt alocate per capita? Deci eu dacă refuz tableta puteți primi dvs una.

Dl. KRISTOF: Sunt la comun. E un singur capitol bugetar acolo.

Dl. DIACONU: Banii sunt în buget și fiecare dintre dvs poate să participe, sau să nu participe. Și atunci se vor cheltui sau nu se vor cheltui banii.

Dl. ORZA: Îmi aduc aminte cu mulți ani în urmă când a apărut ANFP, au fost definite niște centre în țară unde urmau să țină cursuri era și Timișoara acolo. Sigur că era foarte plictisitor să te duci la curs în Timișoara și atunci s-a inventat chestia asta cu plecatul ori la munte ori la mare, că de fapt discuția despre asta e. Legea spune foarte clar că trebuie să ai, nu spune și ce se întâmplă dacă nu mergi la cursuri și iată că nu s-a întâmplat nimic având în vedere că cei de la consiliul local nu au fost niciodată la astfel de cursuri. Și la Consiliul Județean am înțeles că se întâmplă lucrul acesta. Pe de altă parte subiectul care a incitat discuții în opinia publică și nu este un subiect nou pentru că eu am văzut articole apărute mai demult sigur nu legate de Timișoara ci de o așa zisă afacere turistică legată de aceste cursuri la nivel național. Și atunci sigur că atunci când a apărut subiectul la Consiliul Local Timișoara lucrurile s-au corelat cu povestea respectivă și de aici au apărut discuțiile. Eu sunt foarte curios ce s-ar întâmpla dacă am trimite o adresă la cei abilitați să-i invităm aici la Timișoara să țină cursurile. Colegul nostru spunea că merge la Universitate, dacă ar fi universitatea acreditată cu siguranță că s-ar putea ține cursul dar cred că nu e, legată strict de lucrurile acestea că ei au avut grijă să-și acrediteze. Haideți să le trimitem ca să încheiem discuțiile că pe de o parte cursurile trebuie, ar fi ideal să se întâmple, să trimitem o adresă la respectivii și să-i invităm la Timișoara, ar merge și consilierii județeni la ele, s-ar ține în sală, ar mai veni și alții care chiar dacă nu sunt obligați și se află la al doilea sau al treilea mandat poate vor să-și reîmprospăteze cunoștințele și vin aici și nu se cheltuie bani sau eventual plătim doar deplasarea lectorului respectiv care vine și ține cursul. E și asta o variantă. Am încheia discuțiile și am împăca toate taberele. Dl. IDOLU: Sunt mai multe module.

Dna. SECRETAR: Prin această hotărâre de consiliu se creează cadrul legal ca dvs să participați la aceste cursuri și acele sume să fie cuprinse în bugetul local. Cum se va pune ulterior în practică, veți decide fiecare dintre dvs, dar de această hotărâre este nevoie pentru că indiferent unde vor fi acele cursuri, în ce număr dintre consilieri veți participa sau nu, hotărârea trebuie să existe pentru că...

Dl. ORZA: Da numai că discuția era de cheltuieli că dacă se țin în Timișoara nu mai e nevoie de cazare, deplasare.

Dna. SECRETAR: Rămân banii.

Dl. PRIMAR: Asta voiam și eu să precizez. Nu e obligat nimeni să beneficieze de aceste prevederi, cine dorește se duce în altă parte la cursuri, dar trebuie să avem în vedere că nu e vorba de un singur curs, există un portofoliu de cursuri organizate de ANFP pe diverse teme ce țin de problematica vastă a administrației publice locale. Și atunci un consilier local poate opta pentru un anumit curs, altul pentru un alt curs în limita sumelor care sunt prevăzute, iar cine nu vrea să beneficieze, nu beneficiază. Legea într-adevăr nu stabilește și măsuri punitive în cazul în care cineva nu respectă prevederile ei. Cine dorește participă la cursuri în Timișoara, în Arad nu știu unde se mai organizează dacă o să se organizeze. Nu e nimic imperativ. Dar așa cum dna. Drăgoi a spus foarte clar hotărârea trebuie să existe, e practic o chestiune de opțiune personală. Merge fiecare în fața electoratului și spune: uite eu nu am vrut să fac cursul ca să nu cheltuiesc atâția bani în timp ce colegul x s-a dus și a dormit pe banii respectivi, a dormit sigur binemeritat după ce a muncit înainte și a învățat.

Dl. SANDU: Supun la vot proiectul in forma actuala. Cine este pentru ?

- 14 voturi pentru

- 2 voturi impotriva (Idolu, Orza)

- 7 abtineri(Ionescu, Ieremia, Mateescu, Taropa, Szatmari, Csokany,Dugulescu)

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit culturale și de tineret de interes local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41/02.02.2016.

Dl. IEREMIA: Doresc sa fac un amendament.In referatul privind modificarea regulamentului privind regimul finantarilor

Dl. PRIMAR: Trebuie să se și înregistreze totul și nu vă auziți mai bine, vi se pare. Dl. IEREMIA : Doresc să fac o propunere de modificare în interiorul referatului privind modificarea regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate la bugetul local pentru activități non-profit prin HCLMT nr.41/2016, există un paragraf unde se specifică următorul lucru: comisiile de evaluare și selecție a proiectelor (comisia de analiză a proiectelor culturale și comisia de analiză a proiectelor pentru tineret, sunt formate din minim 5 specialiști din domeniul activităților destinate culturii și al activității pentru tineret). Membrii comisiilor vor fi numiți prin dispoziția Primarului Municipiului Timișoara. Solicitarea mea este ca acei 5 membri să ....membrii comisiilor vor fi propuși de Primarul Timișoarei cu aprobarea consiliului local. În loc de numiți, cu aprobarea consiliului local. În eventualitatea în care Timișoara devine Capitală Culturală Europeană sursele de finanțare vor fi un butoi cu miere.

Dl. KRISTOF : Cred că ar fi o problemă doar pur și simplu de operativitate pentru că atunci când facem o propunere mai trebuie să intre în consiliul local după aceea ei își intră în mandat își jurizează acele proiecte dar proiectele iarăși trebuie să intre în consiliul local și au existat situații în care proiectele de tineret nu au putut primi bani pentru că s-a amânat foarte mult această procedură a trecut foarte mult timp și au început respectivele proiecte. Noi trebuie să fim puțin operativi și să trecem foarte rapid această procedură. Ajungem în situația în care se depun proiecte trebuie să înceapă într-un anumit termen iar noi, că trebuie să intre iar să aprobăm comisia în consiliul local, după aceea iar trebuie să aprobăm și jurizarea lor în consiliul local, trece foarte mult timp.

Dl. IEREMIA : Depinde de noi cât timp trece. Problema este că nu putem trece prin procedurile de aprobare cu ochii închiși girând toate aceste fonduri pe mâna unor persoane care în mod clar au preferințe artistice, la asta mă refer.

Dl. SANDU: Sunt tot prin hotărâre de consiliu local deci nu sunt pe mâna cuiva. Dl. IEREMIA : Eu nu contest aici capacitatea de discernământ a primarului ci pun aici în discuție validitatea guvernanței culturale a orașului, în perspectiva în care miza culturală va crește foarte tare. Despre asta e vorba. O asemenea decizie trebuie luată probabil după părerea mea democratic de către consiliul local. Cu implicarea consiliului local ca decident.

Dl. IDOLU: Cred că nici dl. primar. De atâtea ori a exprimat, inclusiv de monumentele din Centrul Istoric, a spus că nu are calitatea neaparat sau nu-și arogă calitatea de mare artist ci de un administrator și cu atât mai mult nu poate să numească specialiști ci poate să-i propună foarte corect și cu acordul nostru, eu zic că nu e o mare problemă. Pe un an de zile putem alege acei specialiști. Pe 6 luni. Adică să fie deschis să fie liber să fie transparent asta e singura miză.

Dl. PRIMAR: Problema este cum foarte bine a spus dl. Kristof de operativitate. Eu nu țin să numesc eu dar prin decizia din mandatul trecut am ajuns să fac numirea din această rațiune. Evident că dacă am dori să fie anumiți membri în aceste comisii avem o majoritate și tot ei vor fi. Prin vot, e transparent totul că aceste comisii nu vor fi secrete, deci repet chiar nu am pasiunea numirii unor astfel de comisii, se va lucra transparent fiți convinși dar trebuie să lucrăm operativ, ne vom trezi că într-o ședință nu este cvorum în altă ședință mai știu eu ce se întâmplă și ajungem să punem în dificultate proiectele pentru că retroactiv nu se poate deconta nimic, se poate deconta doar din momentul în care s-a aprobat un anumit proiect. Și oricum au fost foarte mari probleme știți foarte bine că proiectele care au avut activități în prima parte a anilor, în fiecare an s-a întâmplat așa ceva, nu au mai beneficiat de finanțare întrucât aprobările au venit tardiv. Și nu din dezinteresul cuiva de aici din consiliul local sau din aparatul primăriei, ci datorită faptului că ba legea bugetului ba mai știu eu ce alte lucruri exogene s-au întâmplat cu întârziere și asta s-a răsfrânt asupra posibilităților de decontare a cheltuielilor. Haideți să nu tot privim cu suspiciune eu vă garantez transparență totală la fiecare numire de membri de comisie de altfel cer mereu să punem pe site toate informațiile fără ca cineva să le solicite în baza Legii 544, orice ne trece prin minte că ar putea prezenta interes, e făcut public, pe mine ca primar mă ajută și mă protejează transparența. De aceea, așa văd eu lucrurile de aceea am fost mereu promotorul transparenței.

Dl. IEREMIA : E Cu atât mai bine. Mie îmi parvin nemulțumiri în valuri din partea operatorilor culturali care aplică pentru aceste fonduri. Există o suspiciune, o cantitate de bănuială privind transparența și literalmente corectitudinea atribuirii acestor fonduri, care duc până la punerea la îndoială a respectării criteriilor de evaluare. Nu ar fi mai bine ca în acest moment primăria cel puțin să opteze pentru o transparență și pentru o relaxare în raportul cu operatorii privați, culturali? Mie mi se pare absolut natural să scoatem din mințile oamenilor care totuși trăiesc de pe urma acestor proiecte, suspiciunea că sunt alese pe sprânceană.

Dl. IDOLU: Cam obraznicuț domnule, deci nu vorbiți în calitate de angajat al primăriei, aici e consiliul local și avem dreptul să vorbim. Președintele de ședință mi-a dat cuvântul.

Dl. PRIMAR: Sunt mai multe posibilități, dacă doriți primarul se obligă să se consulte cu Comisia 5 înainte de a face numirile. Dacă vă mulțumiți cu asta. Dacă chiar se dorește să se facă numirea în consiliu, repet pe mine nu mă deranjează dar mi-e teamă puțin că riscăm să ajungem să facem să pierdem posibiliatea de decontare a unor proiecte pentru că mecanismul e mai greoi e mai mare consumator de timp. Cum vreți, poate că formula aceasta ar fi una de mijloc. Primarul discută înainte de a emite decizia, se consultă cu Comisia 5, de specialitate.

Dl. IDOLU: Ca să luăm în considerare dorința d-lui Primar pentru a avea și criteriul operativității satisfăcut, completez amendamentul colegului meu cu selectarea acestei comisii la propunerea primarului, prin hotărâre de consiliu local, care să aibă mandat 6 luni. 12 luni, nu trebuie de fiecare dactă o hotărâre de consiliu. Dar acei specialiști trebuie să fie aleși transparent de cineva. Eu zic că e foarte corect se asigură și dezideratul d-lui Kristof care a fost angajatul primăriei dar trebuie să înțeleagă că acum e consiliul local dar cu operativitate și în același timp și criteriul de transparență că de asta suntem aici de asta am fost investiți cu vot cu încredere să hotărâm. Deci completez cu: misiunea acestei comisii de 5 specialiști propusă de dl. Primar sau de înlocuitorul dumnealui pe un termen de ...nu știu cât hotărâm 6-12 luni. Să o propuneți.

Dl. DIACONU: Doar câteva lucruri pentru că uneori suntem departe de realitatea și în fapt de transparența decizională cu privire la această comisie. La nivelul primăriei și al consiliului local s-a constituit un consiliu consultativ în zona de tineret vă spun acum, un consiliu consultativ al organizațiilor de tineret, ei sunt cei care fac propunerile către primar din punct de vedere al comisiei de evaluare. Au avut prima dată dezbatere publică în urmă cu o săptămână și cu operatorii culturali independenți tocmai în ideea constituirii aceluiași tip de consiliu al operatorilor culturali independenți, consultativ pe lângă...

Dl. IEREMIA : Nici asta nu e în regulă să știți că e un soi de mafie care se naște, nici asta nu e în regulă.

Dl. DIACONU: Toată lumea are dreptul să participe. Mai transparent decât atât nu știu cum am putea să o facem. În sine, tot acest demers pe care l-am făcut de-a lungul ultimilor 4 ani a fost acela de a scoate cât mai mult din zona politicului finanțarea nerambursabilă. Și este și motivul pentru care aceasta comisie e formată din experți și este și motivul pentru care face propunerile, uneori mai bune alteori mai proaste, sigur se poate îmbunătăți activitatea ei din toate punctele de vedere dar...putem decide și în consiliu dar e vorba de o lună în plus, atât.

Dl. PRIMAR: Vă fac propunerea să se stabilească în consiliu această comisie. Nu am nevoie de o astfel de prerogativă. Dacă cumva vom vedea că va fi greoi, schimbăm peste un an, dar evident cum a spus dl. Diaconu consiliul nu vine cu abordări politice ci ține cont de propunerile din partea organizațiilor independente de tineret, sunt zeci de organizații care sunt reprezentate în Consiliul consultativ al tinerilor, noi am promis în perioada electorală conjunctural atunci pentru că dacă nu ar fi fost alegeri tot am fi făcut această promisiune că înființăm și Consiliul consultativ al asociațiilor promotoare de proiecte culturale și iată avem și acolo un consiliu, trebuie să ținem cont de ce ne vine de acolo că până la urmă aceștia sunt beneficiarii

Dl. IEREMIA : Interesul meu cel puțin este de a aduce la un grad de transparență decizia acordării acestor fonduri în situația de a evita suspiciunile de parti pri. Din punctul acesta de vedere acest amendament pe care eu l-am făcut se încadrează într-un șir de decizii transparente menite să ridice la suprafață în așa fel încât acești bani să fie acordați fără nici un fel de suspiciune că ar fi dați pe sprânceană. Măcar Comisia de cultură că uitați avem un domn constructor care citește un buget. Eu nu știu să citesc atât de bine un buget.

Dl. CĂLDĂRARU: Ați invocat transparența. Unde este opacitatea?ca să mergem pe transparență. Eu nu am văzut unde e opacitatea eu am văzut transparență până acum în toată chestia asta. Sau vreți să aduceți acuzații că pot să lucreze selectiv? Asta trebuie să clarificăm. Tot invocăm transparența dar nu facem nimic, dl. primar a spus clar vreți așa facem așa.

Dl. IEREMIA : Minunat. Există această încărcătură de bănuială din partea celor care aplică pentru fonduri. Dacă nu aveți un feed back din partea acestora vă rog să-l obțineți și veți vedea cum percep ei această finanțare.

Dl. PRIMAR: Este adevărat că nici noi nu am fost, eu personal nu am fost mulțumit și alți colegi nu am fost mulțumiți de modul în care a lucrat comisia pentru proiectele culturale. De exemplu acolo nu am fost mulțumiți și ca timeing nu a fost o mobilizare nu s-a răspuns promt și este discutabil și cât de corect s-au făcut evaluările pentru diverse proiecte, este o realitate. Dar asta nu a ținut de numire până la urmă pentru că dacă ne uităm la nume nu cred că cineva ar contesta vreun nume. Dar ce a ieșit din comisie nu a fost ceva ce ne-am așteptat să iasă. Eu îl rog pe dl. Sandu să formuleze un amendament și chiar susțin ca numirea să o facă consiliul.

Dl. IEREMIA : Revendic paternitatea amendamentului.

Dl. SANDU: La art. 24 din cadrul regulamentului este descris modul în care se urmează comisia.

Dl. KRISTOF : În primul rând dl. Idolu nu discut ca un fost angajat al primăriei, discut ca un om care a fost implicat direct în ceea ce înseamnă Consiliul Consultativ pe probleme de tineret. O astfel de inițiativă sunt absolut convins că va îngreuna acest proces de selectare a proiectelor pentru că în fiecare an s-a discutat de operativitate iar anul acesta cred că a fost cel mai operativ dintre toate. Cu siguranță se va îngreuna. Legat de transparență chiar țin minte cred că și în regulament e specificat am văzut și pe site-ul primăriei la un moment dat se făcea apel pentru oameni care doresc să facă parte din această comisie. Iar în fapt până la urmă ultimul cuvânt tot consiliul local îl are pentru că dacă se votează proiectele cu bugetele tot consiliul local votează la final. Doar îngreunăm procedura pentru că avem niște suspiciuni. Îngreunează efectiv procedura vă spun din experiență. Și dacă vreți putem discuta cu organizațiile.

Dl. IEREMIA : Deci la art. 24 la ultima propoziție - Membrii comisiilor vor fi numiți prin dispoziția Primarului Municipiului Timișoara, să se modifice cu: membrii comisiilor vor fi numiți prin hotărârea consiliului local. Propunerile le face executivul.

Dl. IDOULU: E susținerea agreată de dl. Primar care tocmai a spus că e nemulțumit de activitatea acestui consiliu.

Dl. ORZA: Dacă chiar voiam să facem niște schimbări puteam să facem: propunerile să vină atât din partea executivului cât și din partea consiliului local.

Dl. DIACONU: Adică sincer eu înțeleg transparența, dar câți de aici din acest consiliu local cu foarte puține excepții suntem specialiști în domeniul cultural? Adică chiar să facem ca la piață și să venim?

Dl. ORZA: Singurul care din punctul meu de vedere se pricepe mai mult decât alții la chestia asta e chiar dl. Ieremia. Că eu nu vreau să spun mai multe despre coincidențele angajării unor oameni care chiar au lucrat în distribuția aceasta de fonduri și în recepționarea lor. Deci eu mă opresc aici.

Dl. DIACONU: Ați tăiat finanțările nerambursabile de-a lungul unui întreg mandat.

Dl. ORZA: Nu, nu am tăiat finanțările nerambursabile dar nu am dat bani nici pentru căutat de pokemoni.

Dl. SANDU: V-aș întreba dacă nu ar fi mai potrivit, având în vedere că Comisia 5 chiar este direct implicată în acest proces și se presupune că are oameni cu anumite cunoștințe în domeniul cultural mai bogate decât ceilalți membri ai consiliului, ca aceste nominalizări vorbesc strict de nominalizări aici și nu de altceva, să fie făcute de Comisia 5 într-o discuție cu dl. Primar. De comun acord, Comisia 5 împreună cu dl. Primar și îmbinăm transparența cu flexibilitatea ca dacă este cazul să se meargă într-un ritm foarte... Ulterior totul trece prin consiliu.

Dl. IEREMIA : Urmată de o hotărâre de consiliu. Nu?

Dl. PRIMAR: Lăsați așa. Comisia să fie instituită de consiliu. La propunerea mea. Se discută în comisie. Nu trebuie detaliat în hotărâre. În horărâre se detaliază cum se aprobă. Cine aprobă.

Dl. MOȘIU: Cel mai bine a fost : Comisia 5 la propunerea dvs și apoi se votează în plen.

Dl. PRIMAR: Dar trebuie adăugat, cu vot final în consiliu. Pentru că dl. Sandu spunea fără. Să se facă numirea prin consultare, primar - comisia 5. Nu. Să se facă numirea nu prin decizia primarului ci prin hotărâre de consiliu local.

Dl. IDOLU: Completăm art.24. Membrii comisiilor vor fi nominalizați de către Comisia 5 cu tot ce înseamnă aceasta și votați în plenul consiliului local.

Dl. GRIGOROIU: Haideți să nu îngreunăm procedura. S-a discutat despre titlul de Capitală Culturală Europeană. Haideți să muncim împreună, să obținem acest titlu, să câștigăm și apoi putem modifica toate procedurile.

Dl. IEREMIA: Si cum v-ati hotarat sa munciti pentru asta?

Dl. DIACONU: Acest proiect de modificare vine in incercarea de a face o a doua runda de finantari nerambursabile anul acesta in conditiile in care nu schimbam modalitatea de desemnare a comisiei, cu acest calendar o sa ajungem in octombrie.

Dl. PRIMAR: Aceasta runda care este una exceptionala trebuie sa se desfasoare dupa aceleasi reguli pentru ca altfel putem avea probleme cu legea pentru ca in lege, undeva se spune ca nu se schimba pe parcursul unui an.

Haideti sa convenim acuma ca pentru anul 2017, comisiile vor fi desemnate prin hotarare de consiliu local, la propunerea comisiei V. dar din anul 2017, ca apare acest element, ca asta-i o a doua runda exceptionala si este pentru prima data cand are loc o asemenea runda care este menita sa aduca corectii la ce nu s-a facut in prima runda asa cum erau asteptarile.

Dl. KRISTOF: Regulamentul oricum intra in fiecare an si se aproba. Anul viitor oricum mai trebuie sa-l aprobam odata.

Dl. DIACONU: Dincolo de a nu schimba pe parcursul unui an felul in care se acorda finantarile nerambursabile noi avem niste termene. Inseamna ca publicam in monitorul oficial imediat ce avem aceasta modificare de regulament. ea trebuie sa vina de la prefect, inseamna o saptamana.Dupa publicare trebuie sa stam 30 de zile cu anuntul in monitorul oficial, dupa care avem o perioada in care proiectele se inscriu, avem o perioada de evaluare, am dus-o la minim aia, la 7 zile si cu toate acestea ajungem sa incheiem contracte in octombrie. daca vom numi comisie noua de evaluare acum, prin hotarare de consiliu local inseamna ca o vom numi in septembrie si aceasta a doua runda de finantare nu-si mai are sens.

D -na TUNDREA: Nu e vorba de a o numi acum.

Dl. IDOLU: E corect si intelegem dar Atunci mentiunea sa fie facuta nu exclusiv pentru 2016. Inclusiv proiectele culturale se desfasoara pe parcursul 2016- cel mult primul semestru 2017. Daca incheiem si selectam proiecte pentru 2020...

Dl. PRIMAR: Sa fie clar, numai 2016 si sa aveti incredere daca am spus-o aici in plen ca pentru 2017 voi sustine aceasta idee ca numirea comisiilor sa se faca de catre consiliu la propunerea Comisiei V, asa o sa facem regulamentul pe anul 2017. In fiecare an avem de facut asa ceva.

Sa ramanem acuma pe ceea ce este propus pentru 2016 si in 2017 sa facem asa cum eu am convenit cu cei ce ati facut propuneri.

Dl. IEREMIA: Sunt de acord cu ce spuneti.

Dl. SANDU: Supun la vot regulamentul in forma actuala cu mentiunea ca penru regulamentul din cursul anului viitor sa facem modificarea asupra careia am convenit. Cine este pentru ?

- 21 voturi pentru

- 2 abtineri ( Dugulescu, Orza)

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regională ”CLĂDIREA VERDE” și a Anexei la aceasta, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 230/20.05.2014 și Hotărârea Consiliului Local nr. 145/20.03.2015.

DL. SANDU: Cine este pentru ?

- 24 voturi pentru

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea ”D.A.L.I.” pentru obiectivul de investiții ”D.A.L.I. +P.T.+A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara” din Municipiul Timișoara, B-dul C.D. Loga nr.1.

Dl. MOSIU: A ramas de la sedinta de data trecuta , acum vad ca ni s-a adus aceeasi comisie din care lipseste specialistul in domeniu care sa ne explice cum s-a ajuns la suma/mp. Culmea e ca la specialistul in domeniu scrie ca „nu este cazul”.

Dl. PRIMAR: Am verificat inainte de asta. Nu e vorba despre asemenea sume. Faceti impartirea: rezulta sub 400 euro/mp.

D-na TUNDREA: Este foarte mult.

Dl. MOSIU: Este peste 600 euro/mp. Sa vina cineva de la Directia Tehnica sa-si sustina punctul de vedere si sa ne spuna de ce nimeni nu-si asuma suma asta. este a treia oara cand nimeni nu vine de la Directia Tehnica.

Dl. PRIMAR: Asta era o solutie, se incearca valorificarea unui spatiu care exista in cladire. Ca sa putem functiona ar mai fi nevoie de un corp de cladire. Este un pret estimat si se va face licitatie. Trebuie sa iesim din acest impas pentru ca de spatiu suplimentar este nevoie si pana va fi functional va mai trece un an si jumatate si daca tot amanam de luni de zile nu mai ajungem sa avem conditii de mai buna functionare

Dl. ORZA: E clar ca trebuie planseu acolo. E singura solutie.

Dl. MOSIU: La clauze obligatorii in contractul de prestari-servicii, va rog cititi punctul 5-1, ca modalitate de exprimare. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului platibil prezentului de catre achizitor, pretul convenit este 23 900 lei la care se adauga TVA. Eu fac o propunere: pretul maxim sa fie de 400 euro/mp iar de aici sa faca licitatie.

Dl. PRIMAR: Atentie, ca acesta este contractul de proiectare.

Dl. MOSIU: Eu propun sa specificam in contractul viitor, contractul de licitatie.Sa se specifice un pret maxim de 400 euro.

Dl. SANDU: Va referiti strict la constructii montaj sau cu dotari?

Dl. SANDU: Vorbesc de constructii montaj.

Dl. PRIMAR: Nu avem ce sa facem, este un contract care deja a produs..

Dl. MOSIU: La urmatorul contract de achizitie, de licitatie.

Dl. PRIMAR: La contractul pentru numirea firmei care executa lucrarea.

Dl. MOSIU: Sub 400 de euro poate sa se faca licitatie cat doresc.

Dl. SANDU: Faceti inmultirea suprafetei de 407 mp cu 400 si sa propunem direct o suma.

D -na TUNDREA: Nu trebuie sa propunem o suma. In caietul de sarcini la licitatie se arata obiectivele care trebuiesc realizate. Firmele care participa vin si spun; eu pot sa dau 100 000 euro, nu trebuie sa le propunem noi.

Dl. PRIMAR: Este suma maximala si trebuie anuntata. Ideea este sa nu fie 1 200 000, ci plafonul sa fie stabilit mai jos.

D -na TUNDREA: Pentru o supraetajare, 240 000 euro este enorm.

Dl. PRIMAR: Va rog sa propuneti un alt plafon.

Dl. SANDU: Sa vina cineva de la tehnic sa ne explice. Intelegem ca ni se propune o suma, totusi nu s-au explicat in aceasta documentatie lucrarile care se executa. Exista suspiciunea ca suma este foarte mare . Trebuie sa aveti o justificare pentru aceste sume.

Dl. MOSIU: Domnule presedinte, permiteti amendamente si apoi puteti continua discutiile. In loc de 1 250 000 eu propun un plafon maxim de 725 000 la CM.

Dl. SANDU: Supun la vot amendamentul domnului Mosiu care prevede peste tot unde este cazul a lucrarilor de constructii montaj cu suma 725 000 lei la care se va adauga TVA, ca suma plafon.Cine este pentru ?

Dl. PRIMAR: Aceasta suma a rezultat considerand mp la 400 euro.daca considerati ca 400 euro/mp este o suma rezonabila atunci aprobati suma respectiva de 725 000 euro.

Dl. SANDU: Domnule Mosiu, in referat este trecuta suma de CM 1074000 inclusiv TVA. Asta inseamna o suma fara TVA de 895 000 care impartita la 4,5 ar ajunge 198 000 euro fara TVA. Impartita la 401,7 mp este o valoare de 495 euro/mp fara TVA. care este suma pe care o propuneti dumneavoastra prin amendament ?

Dl. MOSIU: 400 + tva.

Dl. SANDU: Se vor reface calculele pentru suma de 400 euro/mp + TVA. Cine este pentru acest amendament ?

- 16 voturi pentru

- 3 voturi impotriva (Idolu, Csokany, Dugulescu)

Dl. SANDU: Cine este pentru proiectul in intregime?

- 13 voturi pentru

- 3 voturi impotriva (Idolu, Csokany, Dugulescu)

- 5 abtineri (Popovici, Ionescu, Ieremia, Mateescu, Szatmari)

DL. SANDU: Proiectul a fost respins cu 13 voturi pentru, 3 împotrivă ? abțineri

DL. PRIMAR: Ne-am lămurit, este votul tuturor.

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 prin care a fost aprobat „ Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului”

DL. IDOLU: Am câteva amendamente. La art. 27 scrie “primarul poate aduce la cunoștinmță” și să fie “primarul aduce la cunoștința publicului”

DL. SANDU: În cadrul art. 27 se propune de către dl. Idolu eliminarea cuvântului poate de la rândul 2.

Supun la vot acest amendament:

DL. DIACONU: Acel articol se referă la în ce fel poate să aducă la cunoștința publicului, adică prin anunțuri publicate la minim trei zile, emisiuni la stații de radio și televiziune etc. dacă dvs. îl modificați din poate în trebuie ar trebui să parcurgă toate aceste elemente.

DL. IDOLU: Mie mi se pare clar: “poate aduce la cunoștința publicului intenția sa de elaborare sau revizuire PUG și tot regulamentul bazat pe transparența decizională spune aduce că trebuie să aduci nu că poate aduce. E vorba de principiu, eu sunt convins că așa se întâmplă, că se realizează.

DL. SANDU: Supun la vot amendamentul:

-20 voturi pentru

- 1 abtinere (Sandu)

Mai sunt alte amendamente?

Supun votului proiectul în ansamblu.

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea „Modelului Cadru al Planului de Actiune pentru implementarea investitiilor propuse prin Planul de Urbanism Zonal”

DL. SANDU: Dacă nu sunt amendamente, supun acest proiect la vot:

-22 voturi pentru

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Timișoara în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Polul de Creștere Timișoara”

DL. SANDU: Se ia act de încetarea unor mandate și va trebui să completăm. Este vorba de 9 consilieri.

DL. DIACONU: Din partea grupului PNL propunem Diaconu Dan, d-na Mariș Daniela și Grigoroiu Grigore.

DL. SANDU: Dl. Dugulescu.

DL. IDOLU: Din partea grupului PSD d-na Țundrea Luminița și dl. Sorin Ionescu și dl. Ieremia Ardeal.

DL. FARKAS: Din partea UDMR dl. Farkas Imre.

DL. DIACONU: Îl propun și pe dl. Kristof.

DL. SANDU: Există toate cele 9 propuneri. Le supun la vot în bloc:

-22 voturi pentru

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei persoanelor fizice care au promovat examenul de atestare a calității de administrator de imobile în

•   •   • i rri •     •

municipiul Timișoara

DL. SANDU: Deschid procedura de vot:

-20 voturi pentru

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2016 - 016882/11.07.2016 a Agenției Naționale de Integritate privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către Bîrsășteanu Florică, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara

DL. SANDU: Este doar pentru informare.

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2016 - 016177/04.07.2016 a S.C. RETIM Ecologic Service S.A. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului

Local nr. 181/2016 privind modificarea și completarea, ca urmare a modificărilor legislative, prin act adițional a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006 - bunuri de retur

DL. SANDU: Aici trebuie să ne exprimăm un vot, dacă ne menținem poziția din hotărârea de consiliu local. Cu votul cu da înseamnă menținerea poziției din hotărârea menționată.

D-NA SECRETAR: Este vorba de hotărârea nr. 181 din 2016.

DL. DIACONU: În urma controlului ANRSC au fost impuse niște modificări la regulamentul de salubrizare și la contractual de delegare a gestiunii, pe carte direcția de specialitate le-a prtopus ca modificări în cadrul plenului consiliului local. Retim nu este de acord cu aceste modificări pentru că ele se referă la transferarea ca bunuri de retur cătere municipalitate a tuturor investițiilor prevăzute. Ca atare, față de contractul încheiat în 2006, există o diferență mare, pentru că acel contract nu prevedea aceste bunuri de retur. Ceea ce apărăm noi este interesul Municipiului Timișoara.

DL. SANDU: Decizia este în favoarea Primăriei. Deschid procedura de vot:

 • -  22 voturi pentru

 • -  1 abținere (Popovici)

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. 1841/15.07.2016 a Curții de Conturi - Camera de Conturi Timiș, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2016 -017930/21.07.2016 , privind Raportul de follow-up nr. 4663/02.06.2016 încheiat ca urmare a verificării modului de îndeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr.114/09.01.2015, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”dr. Victor Babeș

DL. SANDU: Aici trebuie doar să luăm la cunoștință, se referă la sistemul de parcare din interiorul spitalului.

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr.CP2016 - 103/27.06.2016 privind a Consiliului Județean Timiș referitoare la stația de compostare și Informarea nr. CP2016 -103/06.07.2016 a Direcției de Mediu cu privire la nerealizarea stației de compostare

DL. SANDU: De asemenea este doar pentru luare la cunoștință.

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI Interpelările consilierilor municipali

DL. SANDU: Vă rog să vă înscrieți pentru interpelări.

Pentru luni 01.08.2016 de la ora 14 se convoacă ședința AGA pentru Polul de creștere aici în Sala de Consiliu.

D-NA MARIȘ: Doresc să interpelez Direcția Tehnică și Comisia de Circulație în legătură cu realizarea unei treceri de pietoni pe Bv. Dâmbovița, la intersecția cu str. Dreptatea. Precizez că Direcția Tehnică cunoaște această problemă de mai mult timp, ca urmare a solicitărilor multiple făcute de cetățeni, în scris, dar și verbal. De asemenea, am făcut și eu această solicitare, verbal. Doresc ca până în data de 03.08.2016 să primesc un răspuns în legătură cu această problemă și pentru că mi s-a spus că este în lucru această trecere, aș dori să mi se spună și un termen, data la care aceasta va fi finalizată.

DL. SANDU: Sunt absolut convins că cei de la Direcția tehnică au luat act de interpelarea dvs. Vă rog să o depuneți și în scris.

DL. IDOLU: Interpelarea mea este foarte scurtă și vorbesc în numele colegilor mei Lucian Căldăraru, Ioan Ardeal Eremia și Lucian Taropa. Este o interpelare vis a vis de patru subiecte discutate astăzi, dar care trebuie până la urmă transformată de către executiv într-un proiect de hotărâre. Solicităm ca pentru conferirea acestei distincții importante de cetățean de onoare al municipiului Timișoara, pe lângă criteriile menționate în actualul regulament aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 258/ 28.06. 2005, să se adauge la capitolul al 3-lea art. 6, ca cerințe obligatorii cu literele c, d următoarele:

 • -  Acolo se face referire la condițiile de incompatibilitate cu funcția de cetățean de onoare și spune că pentru aceste situații nu se acordă titlul -

 • -  a fost lucrător al Securității din regimul comunist sau colaborator al acesteia, în sensul desfășurării de activități de poliție politică; în acest sens, persoana propusă pentru acordarea titlului trebuie să completeze o declarație pe propria răspundere prin care declară acest fapt;

 • -  a deținut funcții de conducere la nivel local și/sau național în structurile de conducere ale P.C.R.

Această solicitare este în acord cu spiritul general al cetățenilor municipiului Timișoara - oraș unde a început Revoluția Română. Am să-l rog pe dl. Căldăraru să continue, dar mai întâi aș mai avea o interpelare foarte scurtă la care aștept un răspuns din partea executivului, până la ședința viitoare. Toți dintre noi suntem supuși unui tir de întrebări din partea familiei, rudelor, prietenilor legat de sistemul de management și control integrat al traficului.

Nu citesc toată interpelarea, dar aș dori Direcția tehnică să ne facă o informare directă și practică, când va funcționa acest sistem. Înțelegem declarațiile Primarului Timișoarei, dar cred că e pentru noi consilierii mai importantă declarația tehnicienilor, să spună pe înțelesul unor cetățeni cu pregătire tehnică medie, când va funcționa acest sistem. Să știm mai departe ce să spunem.

DL. PRIMAR: Eu vreau să vă spun un lucru. Nu mai aduceți atâtea deservicii acestui oraș ducând în derizoriu proiecte dintre cele mai importante, care nu se pun în practică ușor, după cum puteți vedea și cu acesta. E simplu să faci proiecte pe hârtie, e greu să le pui în practică. De aceea Consiliul Județean pe care l-ați condus nu a pus în practică niciun proiect din patru avute, în timp ce Primăria Timișoara a pus 35 din 35. Anul trecut ați creat știre națională că Timișoara va fi orașul care va da faliment, cu ajutorul mass-media care nu e mass-media defapt și face jocuri politice, când Timișoara este pe primul loc în țară, fără niciun proiect ratat și cu grad de absorbție de 95,34%, cu toate nerealizările. Putea fi și mai bine, evident, dar asta este situația. Acum toată lumea este mare expert în semafoare. Toatălumea dă lecții specialiștilor: cum trebuie puse semafoarele, unde trebuie puse, cum să meargă ele, când eu cred că este la mintea cocoșului că un astfel de sistem este unul complex și că numai specialiștii se pot ocupa de așa ceva. Este un sistem computerizat care înglobează un software evoluat, care evident că e făcut de specialiști și care necesită etape. Mergeți pe take Ionescu, cu 50 km/oră și deja veți putea vedea că treceți de 7 intersecții la rând pe culoarea verde, ceea ce nu a mai fost niciodată în Timișoara. Acest proiect are termen de finalizare 31 octombrie. Păi oameni buni, de ce să-i tot intoxicăm pe cetățeni, în loc să le spunem să aibe răbdare, că atunci când ai un șantier e deranj inevitabil și aici e un șantier care a ajuns în faza de lucru software, ca să spunem așa. Semafoarele nu funcționează acum mai rău ca înainte, cele care nu au fost puse încă pe undă verde, funcționează nesincronizat, așa cum funcționau înainte. Nu din cauza proiectului este aglomerație, mai știu eu unde la ora actuală. Haideți să spunem oamenilor corect, cinstit ce se întâmplă, pentru că sigur că, cetățenii nefiind specialiști în domeniu, sunt ușor de manipulat. Se induce următoarea idee: până acum am trecut pe o stradă pe care nu o nominalizez, prin 5 intersecții unde erau semafoare și de 5 ori am stat la roșu pentru că semafoarele mergeau nesincronizat. În loc de 5 semafoare acum avem 8 și tragem concluzia că vom sta de 8 ori la roșu. Nu oameni buni, vom sta o dată și când am plecat, vom trece pe undă verde prin toate cele 8 semafoare, e foarte logic. Nu e făcut acest proiect de angajați ai primăriei, evident că primarul nu are nicio contribuție la un proict care e eminamente tehnic și drept urmare trebuie să-l lăsăm să fie gata și să explicăm cinstit cetățenilor ce se întâmplă. Am spus și azi dimineață în intervenția de la Radio Timișoara: când vrem să ne educăm copiii avem încredere în profesori, când avem probleme de sănătate avem încredere în medici, când avem de ținut evidențe contabile mergem pe mâna economiștilor și putem continua evident. În acest domeniu chiar nu e cazul să merge pe mâna specialiștilor? Trebuie să ne dăm toți super experți peste ceea ce ne spun niște specialiști? Acum, cum e cu specialiștii? Știm foarte bine că și unii profesori greșesc, și unii medici greșesc și unii economiști greșesc și evident că este posibil să facă greșeli și acești specialiști, dar putem vorbi de așa ceva când sistemul e gata. Dacă vom constata că unele lucruri nu vor funcționa corect, nu vom face recepția lucrării până nu se vor face remedierile de rigoare, ca la orice lucrare. Dar e cinstit față de acest oraș să îl tot denigrăm, că se întâmplă tot felul de prostii pe aici pe care le face nu știu cine? Robu a umplut orașul de semafoare! Păi ce vine primarul și arată cu degetul unde să se mai pună semafoare? E incorect să procedăm în felul acesta. Am ținut să răspund pentru că eu cred că trebuie să fim toți responsabili și onești cu cetățenii, nu din atitudini politicianiste să aducem deservicii orașului pentru că acest sistem până la urmă va funcționa. Sper să funcționeze din prima, adică de la data de 1 octombrie, iar dacă nu, evident că va fi vorba de o recepție cu observații, cu anexe, cu solicitări de remediere a ceea ce nu va fi în regulă. Unele erori au fost făcute și au fost semnalate corect de către presă, urmare a reacției Direcției de monumente. S-au amplasat unele lucruri din acest sistem, inadmisibil de aproape de unele clădiri monument, dar se vor face inclusiv remedieri funcționale dacă va fi cazul.

DL. IDOLU: d-le președinte, eu am făcut o intrepelare foarte corectă și dvs. știți, pentru că ați fost și în mandatul trecut. Grupul PSD a venit în 23 decembrie, n-am condus județul, eu am fost în consiliul local care a votat în 23 decembrie finanțarea acestui proiect și am mai votat o dată prin aprilie sau mai. Întrebarea mea se adresa strict tehnic, la direcția tehnică, care să dea un răspuns tehnic, tocmai pentru a putea transmite cetățenilor observații tehnice. Era o întrebare foarte la obiect. Vă mulțumesc.

DL. PRIMAR: Nu trebuie să vă supărați pentru că este evident că intervenția dvs a venit pe acest fond de bruiaj, de presiune continuă. Michelangelo a mers, iata că nu s-a surpat, cu centrul istoric la fel, cu vaporașele la fel. Există un club N și cu reprezentanți pe aici care spun că vaporașele nu pot circula, iar eu repet, caietul de sarcini a fost făcut încă de pe vremea fostei administrații. Eu susțin pentru Timișoara, nu e ceva partizan și iată că vaporașele există, circulă, se plimbă lumea cu ele. Trebuie să fim puțin mai atenți.

DL. IDOLU: Aș dori să vorbească în continuare colegii mei, dl. Căldăraru și dl. Ioan Ieremia legat de această inflație a titlurilor de cetățean de onoare.

DL. DIACONU: Pentru cei care ați fost votați în AGA la Polul de creștere, ședința va avea loc luni, de la ora 14 aici.

DL. PRIMAR: Aici am subscris și eu. Și eu sunt împotriva inflației, am fost foarte exigent la acest capitol, sper să nu se sară peste cal, să ducem în derizoriu titlul de cetățean de onoare al Timișoarei. Propunerile nu sunt venite de la mine, acestea. Ele au trecut printr-un filtru, multe sunt propunerile mele, laureații de premiu Nobel, revoluționarii, de asemena propunerea mi-a aparținut, a fost un angajament pe care l-am onorat, dar e o situație cu totul specială, dincolo de statutul pe care îl are un revoluționar, el și-a riscat viața, are o recunoaștere a meritelor din revoluție, după 26 de ani de verificări și ultraverificări ale aparatului de stat, are instrumente de verificare și atunci nu am avut ezitări să susțin acordarea titlului de cetățean de onoare pentru toți acei revoluționari. Acolo dl. Ioan Ardeal Eremia, putem vorbi despre o inflație dacă privim lucrurile doar din punct de vedere numeric, dar dacă avem în vedere argumentația și că am făcut într-un an ceea ce ar fi trebuit să fie făcut fie în primii ani, fie eșalonat atunci înțelegem că nu mergem pe ideea să dăm sute de titluri în fiecare an.

DL. IEREMIA: D-le primar, poate n-ar strica să luăm în considerare modelul academic francez.m Academia Franței are 40 de membrii numiți nemuritori. Când acești nemuritori devin eterni, se vacantează un loc, două, trei. Propun să reflectați asupra acestui amănunt întrucât, să zicem că acum sunt x, nu sunt mulți, hai să fie x+2 sau x+3 și așa se ajunge la un y. Democratizarea titlului de cetățean de onoare nu e în beneficiul onarei de cetățean.

DL. PRIMAR: Sunt de acord, vreau să vă spun că prin similitudine Universitatea Politehnică din Timișoara, cât am fost eu rector, a fost universitatea care a decernat cele mai puține titluri de Doctor Honoris Cauza din țară.

DL. CĂLDĂRARU: Așa cum am citit la începutul ședinței, trebuie să fim mai exigenți cu acordarea titlurilor de cetățeni de onoare. Dacă vrem să mulțumim cuiva în acest oraș, putem să-i dăm o diplomă de excelență, sau așa ceva, dar cetățeanul de onoare etse cu totul și cu totul altceva. În primul rând eu constat că totuși, cel puțin nu se respectă oarecum regulamentul acesta de aici și ar trebui să fim mult mai exigenți la acest regulament, să studiem foarte bine și în plus de asta eu mi-am permis să vă propun ca modificare ca cei care au făcut poliție politică și au fost colaboratori ai securității să nu aibe ce căuta pe aceste liste. Ei vor fi identificați pe baza unei declarații pe proria răspundere. În al doilea rând, consider că nici un fost membru P.C.R. din cadrul de conducere al P.C.R. - ului nu are ce să caute printre cetățenii de onoare ai orașului Timișoara. Eu pe viitor voi fi foarte exigent cu titulaturile de cetățean de onoare.

DL. MIHOK: Am două interpelări pe care le-aș adresa Direcției tehnice. Este vorba de str. Horea nr. 110 unde este o problemă cu iluminatul stradal, în sensul că nu funcționează de nicio culoare.

A doua interpelare se referă la strada Leandrului, la nr. 4, respectiv bl. 24, aceasta este numerotarea din spatele blocului, sau nr. 17 de pe aceeași stradă, bl. nr. 19, e o problemă cu arborii care distrug acoperișurile imobilelor învecinate. De exemplu la nr. 8 crengile dărâmă țiglele și la fiecare furtună cad crengi și e necesară o toaletare a arborilor din zonă.

DL. IONESCU: Eu am o interpelare către conducerea Regiei Autonome de Transport Timișoara, pornind de la ultimul accident petrecut pe linia tramvaiului 4, când un tramvai a circulat singur două stații. Mă gândesc cu groază ce se întâmpla dacă acolo erau și copii și putea să se întâmple ceva mai grav. De aceea aș dori să mi se prezinte un raport tehnic referitor la siguranța circulației cu aceste tramvaie care există în Municipiul Timișoara și în măsura în care Corpul de control al d-lui Primar, care am înțeles că este deja acolo, să identifice persoanele vinovate de un astfel de eveniment rutier.

DL. MOȘIU: Eu am o interpelare în legătură cu Podul Decebal, care ar merita totuși să-i înlocuim becurile arse, având în vedere că reprezintă ceva pentru oraș, a fost podul cu cea mai mare deschidere de beton armat din Europa. Acolo, apropo de revoluționari, a murit prima doamnă, în fața lui. Ar trebui și boscheții de pe malul stâng și drept tăiați, nu au fost tăiați de 4 ani și bineînțeles acoperite într-un fel „operele de artă” care au apărut în ultimele luni pe picioarele dinspre Consiliul Județean. Au apărut tot felul de însemne grafitti și care cred că nu fac cinste, vis a vis de respectul pe care ar trebui să-l avem față de podul respectiv.

DL. PRIMAR: Problema aceasta va ajunge să fie rezolvată în mare măsură, când vom face un salt important pe acest drum al supravegherii video. Nu-i putem prinde, a fost prins cel mai faimos mâzgălitor, el se pretindea, dincolo de capacitatea oricărei instituții a statului de a-l depista. El a fost prins, dar trebuie să avem în vedere că acești indivizi vin organizați, unii stau de șase și într-un minut, sau chiar mai puțin de atât, cu șabloane pictează ce vor și dispar. Dacă nu ai un sistem de supraveghere video nu-i prinzi. Au fost prinși unii, din camera de monitorizare se vede ce se întâmplă, se alertează poliția și echipajul cel mai apropiat, iar timpul de reacție este de un minut maximm 2 în zonele respective și atunci nu mai au scăpare. Plus că rămân înregistrările și pot fi identificați apoi. Dar orașul este mare și avem doar 13 sau 14 locații supravegheate în momentul de față. Vom extinde acest sistem și sperăm să putem să-i ținem sub control pentru că este inadmisibil ce fac acești cetățeni. Eu mi-am propus inclusiv să le punem la dispoziție pereți pe undeva, să vină la o discuție, dar nu au venit și nu sunt interesați decât să își bată joc și să vandalizeze monumente, clădiri proaspăt renovate, unele publice, altele ale unor proprietari privați și sunt nemilos în raport cu astfel de indivizi.

?: Același lucru s-a întâmplat și în Parcul Doja. Sunt acolo niște stâlpi de iluminat foarte frumoși și e un vandalism curat. Ceva ce nu se poate accepta

DL. MOȘIU: Fiindcă tot l-am văzut pe dl. Bere vroiam să nu uite de acei boscheți de o parte și de alta a podului, care au depășit deja parapeții.

DL. PRIMAR: Ploile acestea au făcut ca vegetația să crească mai repede, acolo pe malurile Begăi s-au făcut intervenții de acest gen, dar probabil că s-a ajuns din nou la nevoia de a se interveni.

DL. SANDU: Dacă nu mai sunt intervenții de făcut declar închisă ședința de astăzi.

DL. PRIMAR: Ne vedem pe 3 august de Ziua Timișoarei.

PRESEDINTE DE SEDINTA               SECRETAR

Cons. SANDU STEFAN                 SIMONA DRAGOI