Proces verbal din 24.06.2016

Proces-verbal al şedinţei de constituire din data de 24.06.2016

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILILUL LOCAL

PROCES-VERBAL

incheiat astazi 24-06-2016 cu ocazia sedintei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de varstă - Cons. CĂLDĂRARU LUCIAN asistat de cei mai tineri 2 consilieri: KRISTOF ROBERT si POPESCU RALUCA IOANA;

Din cei de 27 de consilieri au fost prezenți 27;

Au absentat: -

Din partea executivului participă: Primarul Municipiului Timișoara -domnul NICOLAE ROBU și Secretarul Municipiului Timișoara - domnul IOAN COJOCARI.

Din partea Instituției Prefectului Județului Timiș participă domnul MIRCEA BĂCALĂ - Prefectul Județului.

Ședința a fost convocată prin Ordinul Prefectului Județului Timiș nr. 485/17.06.2016

PROGRAMUL DESFĂȘURĂRII ȘEDINȚEI DE CONSTITUIRE A

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ÎN URMA ALEGERILOR LOCALE DIN 5 IUNIE 2016

Validarea mandatelor consilierilor locali aleși la data de 5 iunie 2016, precum și constituirea consiliului local se realizează în temeiul următoarelor acte normative:

 • -  Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

 • -  Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliului local;

 • -  Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

Constituirea consiliilor locale se face în termen de 20 de zile de la data alegerilor, (după îndeplinirea prevederilor art. 47 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată și actualizată).

Convocarea consilierilor declarați aleși pentru ședința de constituire se face de către prefect prin ordin.

I.DESCHIDEREA LUCRĂRILOR ȘEDINȚEI

Lucrările ședinței se deschid prin intonarea Imnului de Stat.

Domnul MIRCEA BĂCALĂ, Prefectul Judetului Timiș, prezintă baza legală prin care s-a emis Ordinul nr. 485/17.06.2016 privind convocarea consilierilor aleși în urma alegerilor locale din 5 iunie 2016 în ședințe de constituire a consiliilor locale municipale, orășenești și comunale;

Ședința este legal constituită, dacă participă cel puțin 2/3 din numărul consilierilor aleși, conform art.30 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Având în vedere că din numărul de 27 consilieri aleși, (în conformitate cu dispozițiile art.29 din Legea nr. 215/2001,) sunt prezenți 27 consilieri ceea ce reprezintă cel puțin 2/3 din numărul consilierilor aleși, ședința este legal constituită.

De asemnea, vă informăm că la ședința de constituire a Consiliului Local participă ca invitați, foștii membrii ai Consiliului Local, reprezentanți ai unor instituții publice, directori de regii și societăți comerciale, reprezentanți ai mass-media locale, etc ;

Din consultarea Monitorului Oficial rezultă că partidele politice și candidatul independent au depus raportul financiar la Autoritatea Electorală Permanentă.

Potrivit art. 31 alin.1, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată , lucrările ședinței de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri, conform datelor din dosarul alegerilor și cu acordul consilierilor prezenți la ședința de constituire.

Consultând evidențele puse la dispoziție de Biroul Electoral Municipal, rezultă că cel mai vârstnic consilier este domnul CĂLDĂRARU LUCIAN-consilier din partea Partidului Național Liberal, iar cei mai tineri consilieri sunt :

 • 1. KRISTOF ROBERT- consilier din partea Partidului Național Liberal

2. POPESCU RALUCA IOANA - consilier din partea Partidului Mișcarea Populară

Prezidiul astfel constituit își ocupă locul la masă.

Domnul Prefect roagă președintele de vârstă și cei doi consilieri să preia conducerea

Sedinței.( Se poate lua o pauză, dacă se solicită, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, art. 3 alin. 2 din OG nr. 35/2002).

Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcție de partidele sau alianțele politice pe ale căror liste au fost aleși, dacă sunt în număr de cel puțin 3. În acest caz se vor avea în vedere dispozițiile art. 24-27 din Legea nr. 393/2004.

I.   DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR ȘEDINȚEI

Președintele de vârstă supune votului consilierilor proiectul Ordinii de Zi :

 • 1. Alegerea Comisiei de validare.

 • 2. Validarea mandatelor consilierilor aleși.

 • 3. Depunerea Jurământului de către consilieri și declararea constituirii Consiliului Local.

 • 4. Alegerea Președintelui de Ședință.

5. Alegerea Viceprimarilor

Se supune la vot aprobarea Ordinei de Zi. (se votează cu majoritatea voturilor consilierilor prezenți).

Secretarul unită ț ii administrativ-teritoriale va preda prezidiului dosarele cu rezultatele alegerii consilierilor primite de la biroul electoral de circumscripție.

1. ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE

Președintele de vârstă arată că potrivit art.31 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată și a art.3 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local, pentru validarea mandatelor consilierilor aleși , consiliul local alege prin vot deschis, dintre membrii săi , pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 5 consilieri, care să reflecte pe cât posibil, configurația politică a consiliului.

Desemnarea candidaților pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri.

Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorității membrilor consilierilor prezenți( art.3 alin.3 din Regulamentul de Organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului și art.31 alin.2 din Legea nr. 215/2001).

Grupurile de consilieri fac propuneri, iar cei nominalizați se votează, pe rând.

Rezultatul va fi consemnat în Hotărârea nr. 1 - privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care se supune la vot.

Se aduce la cunoștință atât consilierilor locali cât și primarului ales, că în situația în care se află în stare de incompatibilitate potrivit Legii nr. 161/2003, au posibilitatea să opteze în scris pentru una din funcții chiar și înainte de validarea mandatelor (termenul maxim de opțiune este de 15 zile de la validare, sub sancțiunea emiterii Ordinului Prefectului prin care se constată încetarea de drept a mandatului la data împlinirii termenului de 15 zile).

Comisia de validare astfel constituită este rugată să se retragă, să-și aleagă, prin vot deschis al majorității membrilor comisiei, un președinte și un secretar și să examineze legalitatea alegerii fiecărui consilier pe baza dosarului pus la dispoziție de președintele de vârstă.

 • > În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listă (potrivit art. 6 alin. 5 din OG 35/2002);

 • > În cazul în care consilierul local declarat ales renunță la mandat înainte de validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a alianței politice sau a alianței electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele și alianțele politice confirmă în scris apartenența la partid (potrivit art. 33 din Legea 215/2001 republicată și actualizată);

Prin urmare, în toate cazurile când urmează ca în locul consilierului ales să fie validat un supleant, este necesară confirmarea scrisă din partea conducerii județene a formațiunii politice pe ale cărei liste a candidat, cu privire la apartenență. Validarea supleantului se face în ordinea în care aceștia au fost înscriși pe listele de candidaturi rămase definitive (art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, actualizată).

2. VALIDAREA MANDATELOR CONSILIERILOR ALEȘI.

Dl. Căldăraru : Potrivit Procesului - Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru funcția de consilier al Consiliului Local , înaintat Consiliului Local de către Biroul Electoral de Circumscripție Municipală prin Adresa cu nr. SC2016 - 013819/07.06.2016, li s-au atribuit mandate următoarelor partide politice, alianțe și candidați independenți, după cum urmează :

 • 1. PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL - 12 mandate

 • 2. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT- 9 mandate

 • 3. PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ - 2 mandate

 • 4. UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA - 2 mandate

 • 5. PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR- 1mandat

 • 6. ORZA ADRIAN-ROMIȚĂ - 1 candidat independent

In urma rezultatelor obținute la scrutinul din 5 iunie 2016, domnul ROBU NICOLAE a fost ales Primar al Municipiului Timișoara.

Președintele (dl Căldăraru ) dispune o pauză și invită Comisia de validare constituită să aleagă din rândul membrilor săi un președinte și un secretar cu votul majorității membrilor

( art.3 alin.4 din Regulament).

În continuare , Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier și propune validarea sau invalidarea mandatelor.

La reluarea lucrărilor , Președintele comisiei de validare prezintă Procesul-

Verbal din 24.06.2016 cu privire la validarea alegerii consilierilor.

Președintele (dl Căldăraru) va trece la validarea mandatelor consilierilor aleși.

Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședință. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot (art.31, alin.5 din Legea nr. 215/2001).

Consilierii care lipsesc motivat de la ședința de constituire pot fi validați sau invalidați în lipsă (potrivit art. 6 alin. 4 din OG 35/2002).

Cu privire la absențele motivate ale consilierilor, a se vedea art. 30 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată. Acesta prevede că “absența consilierilor de la ședința de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezența acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forță majoră.”

Comisia de validare poate propune invalidarea numai în situațiile prevăzute de art. 31 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată, care prevede în mod expres: “Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată încălcarea condițiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condițiile Legii privind alegerea autorităților administrației publice locale.”

Prin urmare, se vor supune validării, pe rând, mandatele următorilor consilieri aleși :

 • 1. BARABAS LORENZO - FLAVIUS   - Partidul Național Liberal

 • 2. BORDEAȘU ILARE            - Partidul Alianța Liberalilor și

Democraților

 • 3. CĂLDĂRARU LUCIAN             - Partidul Național Liberal

 • 4. CSOKANY PETRONELA MIHAELA - Uniunea Democrată Maghiară din România

  • 5. DIACONU DAN AUREL       - Partidul Național Liberal

  • 6. DIMECA RADU DRAGOȘ     - Partidul Național Liberal

  • 7. DUGULESCU MARIUS - CRISTINEL - Partidul Mișcarea Populară

  - Uniunea Democrată Maghiară


  • 8. FARKAS IMRE din România

  • 9. GRIGOROIU GRIGORE 10.IDOLU IULIAN DANIEL 11.IEREMIA ION - ARDEAL 12.IONESCU SORIN GABRIEL

  • 13. KRISTOF ROBERT

  • 14. LULCIUC ADRIAN-RĂZVAN

  • 15. MARIȘ DANIELA - MIRELA

  • 16. MATEESCU IOAN

  • 17. MIHOK CIPRIAN - ȘTEFAN

  • 18. MOȘIU SIMION 19.ORZA ADRIAN - ROMIȚĂ

  • 20. POPESCU RALUCA IOANA

  • 21. POPOVICI GABRIELA


  • - Partidul Național Liberal

  • - Partidul Social Democrat

  • - Partidul Social Democrat

  • - Partidul Social Democrat

  • - Partidul Național Liberal

  • - Partidul Național Liberal

  • - Partidul Național Liberal

  • - Partidul Social Democrat

  • - Partidul Național Liberal

  • - Partidul Național Liberal

  • - independent

  • - Partidul Mișcarea Populară

  • - Partidul Social Democrat


22.SANDU CONSTANTIN ȘTEFAN - Partidul Național Liberal

23.SIMONIS ALFRED - ROBERT

24.SZATMARI IOAN-ȘTEFAN

 • 25. TAROPA LUCIAN-DOREL

 • 26. TÎRZIU ADELINA - LARISSA

 • 27. ȚUNDREA LUMINIȚA

  • - Partidul Social Democrat

  • - Partidul Social Democrat

  • - Partidul Social Democrat

  • - Partidul Național Liberal

  • - Partidul Social Democrat


A                                             _ w   A

În acest sens va fi adoptată HOTĂRÂREA NR. 2 - privind validarea mandatelor consilierilor locali.

 • 3. DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI DE CĂTRE CONSILIERI

SI DECLARAREA CONSTITUIRII CONSILIULUI LOCAL

Președintele (dl Cons.Căldăraru) : După validarea mandatelor a cel putin două treimi din numărul consilierilor , potrivit art.32 din Legea nr. 215/2001 : (1) Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în fața consiliului local jurământul în limba română

Dl președinte Căldăraru Lucian dă cuvântul Secretarului Municipiului Timișoara, care va da citire jurământului :

Secretar : « Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu ! »

Consilierii validați, la apelul Secretarului, se vor prezenta, în ordine alfabetică, la masa principală, unde se află Constituția și Biblia, și vor pronunța cuvântul « Jur »,( cu mâna stângă pe Constituție, cât și, daca doresc , pe Biblie) după care vor semna Jurământul de credință în 2 exemplare, (cu sau fără formulă religioasă, la alegere.)

Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului( art.6 alin.1 și alin.2 din Regulament).

Consilierii care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept. În acest caz, președintele de vârstă va dispune consemnarea situației în procesul-verbal al ședinței și va încunoștința în scris partidul sau alianța politică din care fac parte. Completarea consiliului local se va face în ședința următoare cu prima persoană aflată ca supleant în listele pe care au candidat consilierii demisionați.

Consiliul local poate fi constituit numai dacă majoritatea consilierilor validați au depus jurământul (art. 34 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată).

Domnul președinte Căldăraru : După depunerea jurământului președintele de vârstă declară consiliul local legal constituit și se va adopta Hotărârea nr.3

Constituirea consiliului local se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorității consilierilor locali validați, respectiv Hotărârea NR. 3 - privind constituirea Consiliului Local (art.34 alin.1 și 2.).

4. ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

Consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorității consilierilor locali în funcție, un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce ședințele consiliului și va semna hotărârile adoptate de acesta. (art.35 din Legea nr. 215/2001 și art.7 din Regulament).

Rezultatul alegerii președintelui de ședință se consemnează în Hotărârea nr.4 - privind alegerea președintelui de ședință.

Cele 4 hotărâri adoptate se semnează de către președintele de vârstă și se contrasemnează de secretar. Aceste hotărâri au caracter constatator . Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acțiuni în justiție.

5. ALEGEREA VICEPRIMARILOR

Dl Președinte de Ședință: Potrivit art.57 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată, Municipiile reședință de județ au 2 viceprimari.Viceprimarul este ales cu votul majorității consilierilor locali în funcție, din rândul membrilor acestuia .

Potrivit art.11 din Ordonanța nr. 35/2002 - pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, « Alegerea se face prin vot secret »

În acest sens, vă invit să faceți propuneri pentru funcția de viceprimari.

Propunerea de candidați pentru funcția de viceprimar poate fi făcută de către oricare dintre consilieri sau de către grupurile de consilieri (art.9, alin.2 din Regulament).( se înscriu pe buletinul de vot în ordinea propunerii)

Se fac propuneri :...........

După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot.

Exercitarea votului : Fiecare consilier primește un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaților, în ordinea în care au fost propuși.

Din listă vor fi bifate 2 nume ale candidaților preferați prin înscrierea semnului ”X” în patrulaterul din dreptul numelui.

Situații:

 • 1. Sunt declarați Viceprimari cei 2 candidați care au obținut votul majorității consilierilor locali în funcție.

 • 2. Unul dintre candidați a obținut numărul necesar de voturi pentru a fi ales viceprimar, iar ceilalți candidați au obținut un număr de voturi mai mic de 14.

În această situație se va proceda la un nou scrutin,în aceeași ședință, la care vor participa candidații situați pe primele 2 locuri(care nu au intrunit14 voturi).

Pe buletinul de vot se va bifa numele unui singur candidat preferat.Va fi declarat ales candidatul cu numărul cel mai mare de voturi(minim 14).(art.11 alin. 7 din Ordonanța 35/2002 și art.9 din Regulament)

 • 3. În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa

numai candidații   care se află în această situație.(art.9   alin.6 din

Regulament)

 • 4. Dacă nici unul dintre candidați nu întrunește numărul necesar de voturi se fac alte propuneri.

Comisia de validare se va retrage și va număra voturile, după care va prezenta președintelui de ședință rezultatul final.

Alegerea viceprimarilor va fi consemnată, prin vot, prin Hotărârea nr. 5 - privind alegerea Viceprimarilor Municipiului Timișoara.

Domnul Președinte de ședință dă cuvântul Secretarului Municipiului

Timișoara Ioan Cojocari:

În următoarea ședință se va stabili componența Comisiilor pe domenii de specialitate , potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local , astfel :

 • 1. Comisia 1 pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe

 • 2. Comisia 2 pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoiului și patrimoniu

 • 3. Comisia 3 pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale

 • 4. Comisia 4 pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților

5. Comisia 5 pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte

În mape aveti o adresă prin care sunteți rugați să vă depuneți opțiunea scrisă la Biroul Asistare Consiliul Local, în vederea constituirii comisiilor în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de ...........

De asemenea v-am pus la dispoziție Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local și formulare ale declarațiilor de avere și de interese.

DL.PREFECT : Domnule Primar, doamnelor, domnilor consilieri locali alesi, domnule Secretar, stimati reprezentanti ai presei, doamnelor si domnilor invitati, astazi am convocat sedinta de constituire a Consiliului Local Timisoara si, cu aceasta ocazie il rog pe d-nul Secretar sa ne prezinte, daca, urmare a prezentei facute, suntem legal constituiti.

DL.SECRETAR: Ca urmare a prezentei facute, toti domnii viitori consilieri sunt prezenti. Sedinta este legal constituita.

DL.PREFECT: Vreau sa fac precizarea ca, in conformitate cu prevederile art.31, alin.1 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata si actualizata, lucrarile sedintei de constituire a Consiliului Local sunt conduse de cel mai in varsta consilier, asistat de doi dintre cei mai tineri consilieri alesi. Urmare acestui fapt, as ruga la acest prezidiu sa se constituie aceasta echipa de conducere. Decanul de varsta sunteti d-voastra, o sa va rog sa preluati prerogativele acestei sedinte, bineinteles cu asistenta d-lui Secretar si a mea, daca este cazul.

DL.SECRETAR: Conform listei de consilieri, d-nul presedinte de sedinta este d-nul Caldararu Lucian, din partea P.N.L., iar cei mai tineri consilieri sunt: d-nul Kristof Robert, din partea P.N.L. si d-na Popescu Raluca Ioana, din partea P.M.P.

DL.CALDARARU: Sa incepem lucrarile si sa va anunt desfasurarea lucrarilor sedintei de astazi.

 • 1. Alegerea comisiei de validare.

 • 2. Validarea mandatelor consilierilor alesi.

 • 3. Depunerea juramantului de catre consilieri si declararea constituirii Consiliului Local.

 • 4. Alegerea Presedintelui de sedinta.

 • 5. Alegerea viceprimarilor.

Se supune la vot ordinea de zi.

Cine este pentru?

- 27 voturi pentru

Potrivit art.31, alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata si actualizata si a art.3 din Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, pentru validarea mandatelor consilierilor alesi, Consiliul Local alege, prin vot deschis, dintre membrii sai, pe intreaga durata a mandatului, o comisie de validare alcatuita din cinci consilieri care sa reflecte, pe cat posibil, configuratia politica a consiliului. Desemnarea candidatilor pentru comisia de validare se face de catre grupurile de consilieri. Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual prin votul deschis al majoritatii membrilor consilierilor prezenti. (Art.3, alin.3 din Regulamentul de Organizare). Grupurile de consilieri fac propuneri, iar cei nominalizati se voteaza pe rand. Rezultatul va fi consemnat in Hotararea nr.1 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al municipiului Timisoara, care se supune la vot. Am rugamintea sa faceti propuneri pentru constituirea Comisiei de validare alcatuita din cinci consilieri.

DL.SECRETAR: Sunt obligat sa va aduc la cunostinta ca, conform prevederilor Legii 161 din 2003, cei care va considerati incompatibili, aveti termen de 15 zile sa reflectati si sa declarati.

DL.DIACONU: Propunerile grupului PNL este d-nul Simion Mosiu pentru comisia de validare.

DL.CALDARARU: D-nul Simion Mosiu este unul dintre propusi pentru comisia de validare.

DL.IDOLU: Din partea grupului PSD este propus d-nul Alfred Simonis. Tot din partea grupului PSD, daca dumnealor accepta, propunem pe d-nii Dugulescu si Bordeasu.

DL.CALDARARU: Mai este o propunere.

DL.DIACONU: Din partea grupului U.D.M.R.

DL.CALDARARU: U.D.M.R. Cine propune?

D-na Mihaela Csokany este al cincilea membru.

Sa trecem la validarea voturilor pentru fiecare in parte.

Pentru d-nul Mosiu, cine este pentru?

- 27 voturi pentru

Pentru d-nul Alfred Simonis,cine este pentru?

-27 voturi pentru

D-nul Dugulescu Marius Cristinel, cine este pentru?

-27 voturi pentru

D-nul Bordeasu Ilare, cine este pentru?

-27 voturi pentru

D-na Csokany Petronela Mihaela, cine este pentru?

-27 voturi pentru

DL.SECRETAR: Vreau sa fac o corectare, ca sa respectam rigurozitatea legii. D-nul Bordeasu si dl. Dugulescu nu sunt din partea grupului PSD si sunt din partea Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor si Partidul Mișcarea Populară. DL.SIMONIS: Propunerea a facut-o grupul PSD.

DL.SECRETAR: Grupul PSD poate sa faca orice, va spun din partea cui sunt dansii reprezentati in comisia de validare.

DL.CALDARARU: Domnule Secretar, putem merge mai departe, da? Nu trebuie sa alegem presedintele comisiei si secretarul?

DL.SECRETAR: Avem in sala alaturata toate dosarele, va rog sa veniti sa alegeti presedintele, secretarul si sa verificati. Luam o pauza de cinci minute.

DL.CALDARARU: Potrivit procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor si atribuirea mandatelor pentru functia de consilieri ai Consiliului Local inaintat Consiliului Local de catre Biroul Electoral de Circumscriptie Municipala prin Adresa nr. SC 2016/013819/07.06.2016, li s-a atribuit mandate urmatoarelor partide politice, aliante si candidati independenti, dupa cum urmeaza:

 • 1. PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - 12 mandate

 • 2. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 9 mandate

 • 3. PARTIDUL MISCAREA POPULARA - 2 mandate

 • 4. UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMANIA - 2 mandate

 • 5. PARTIDUL ALIANTA LIBERALILOR SI DEMOCRATILOR - 1 mandat

 • 6. ORZA ADRIAN-ROMITA - 1 candidat independent.

Vom trece la validarea mandatelor consilierilor locali. Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordinea alfabetica, cu votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta. Persoana al carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot. Art.31, alin.5, Legea 215. Consilierii care lipsesc motivat de la sedinta de constituire pot fi validati sau invalidati in lipsa potrivit art.6, alin.4 din O.G.35. Cu privire la absentele motivate ale consilierilor, a se vedea art.30, alin.5 din Legea nr.215. Comisia de validare poate propune invalidarea numai in situatiile prevazute de art.31, alin.4 din Legea nr.215, republicata si actualizata, care prevede in mod expres “comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai in cazul in care se constata incalcarea conditiilor de eligibilitate sau daca alegerea consilierului s-a facut prin frauda electorala constatata in conditiile legii privind alegerea autoritatilor publice” .

DL.SECRETAR: Presedintele comisiei de validare trebuie sa citeasca procesul verbal si inainte de a citi procesul verbal, vreau sa va aduc la cunostinta ca PSD-ul a facut o comunicare scrisa prin care ni s-a comunicat ca in locul d-nilor consilieri Barsasteanu si Craina, au fost numiti urmatorii pe lista, d-nul Szatmari si d-nul Taropa. D-le Simonis, d-voastra sunteti presedinte, da?

DL.SIMONIS: Comisia de validare a fost constituita in urmatoarea configuratie:

Presedinte: Simonis Alfred

Secretar: Mosiu Simion

Membrii: Bordeasu, Dugulescu, Csokany.

Am incheiat procesul verbal al sedintei si am sa dau citire. Potrivit Procesului Verbal privind centralizarea voturilor, constatare a rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor pentru functia de consilier local din 05. 06. 2016, incheiat de Circumscriptia Electorala nr.1 a municipiului Timisoara si inaintat Consiliului Local prin adresa , li s-au atribuit mandate urmatorilor:

 • 1. PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - 12 mandate

 • 2. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 9 mandate

 • 3. PARTIDUL MISCAREA POPULARA - 2 mandate

 • 4. UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMANIA - 2 mandate

 • 5. PARTIDUL ALIANTA LIBERALILOR SI DEMOCRATILOR - 1 mandat

 • 6. ORZA ADRIAN-ROMITA - 1 candidat independent.

Avand in vedere adresa prin care d-nul Craina Marius renunta la calitatea de consilier local, aflandu-se in stare de incompatibilitate, avand in vedere adresa prin care d-nul Barsasteanu Florin renunta la calitatea de consilier local din cauza starii de incompatibilitate cu functia de deputat, avand in vedere adresa P.S.D. -Organizatia Timis, prin care confirma ca urmatorii supleanti pentru functia de consilier local sunt d-nii Taropa Lucian, pozitia 10 din lista si d-nul Satmari Ioan Stefan, pozitia 11 din lista, precum si apartenenta politica a acestora la P.S.D., astazi, comisia de validare aleasa de C.L.Timisoara in sedinta de constituire din data de 24.06, a examinat, in conformitate cu prevederile art.31, Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, actualizata, legalitatea alegerii consilierilor. Comisia constata ca au fost respectate dispozitiile legale si nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotarat sa propuna validarea tuturor celor 27 de consilieri, conform tabelului anexat.

DL. SIMONIS:

 • 1. BARABAȘ LORENZO FLAVIUS

 • 2. BORDEAȘU ILARE

 • 3. CĂLDĂRARU LUCIAN

 • 4. CSOKANY PETRONELA MIHAELA

 • 5. DIACONU DAN AUREL

 • 6. DIMECA RADU DRAGOȘ

 • 7. DUGULESCU MARIUS CRISTINEL

 • 8. FARKAS IMRE

 • 9. GRIGOROIU GRIGORE

 • 10. IDOLU IULIAN DANIEL

 • 11. IEREMIA IOAN ARDEAL

 • 12. IONESCU SORIN GABRIEL

 • 13. KRISTOF ROBERT

 • 14. LULCIUC ADRIAN RĂZVAN

 • 15. MARIȘ DANIELA MIRELA

 • 16. MATEESCU IOAN

 • 17. MIHOK CIPRIAN

 • 18. MOȘIU SIMION

 • 19. ORZA ADRIAN ROMIȚĂ

 • 20. POPESCU RALUCA IOANA

 • 21. POPOVICI GABRIELA

 • 22. SANDU CONSTANTIN ȘTEFAN

 • 23. SIMONIS ALFRED ROBERT

 • 24. SZATMARI IOAN ȘTEFAN

 • 25. TAROPA LUCIAN

 • 26. TÎRZIU ADELINA LARISSA

 • 27. ȚUNDREA LUMINIȚA

DL. CĂLDĂRARU: Supun la vot validarea mandatelor consilierilor locali.

Pentru dl. BARABAȘ LORENZO FLAVIUS de la PNL vă rog să votați:

 • -  26 voturi pentru

Pentru dl. BORDEAȘU ILARE de la ALDE vă rog să votați:

 • -  26 voturi pentru

Pentru dl. CĂLDĂRARU LUCIAN de la PNL vă rog să votați:

 • -  26 voturi pentru

Pentru d-na CSOKANY PETRONELA MIHAELA de la UDMR vă rog să votați:

 • -  26 voturi pentru

Pentru dl. DIACONU DAN AUREL de la PNL vă rog să votați:

 • -  26 voturi pentru

Pentru dl. DIMECA RADU DRAGOȘ de la PNL vă rog să votați:

 • -  26 voturi pentru

Pentru dl. DUGULESCU MARIUS CRISTINEL de la PMP vă rog să votați:

 • -  26 voturi pentru

Pentru dl. FARKAS IMRE de la UDMR vă rog să votați:

 • -  26 voturi pentru

Pentru dl. GRIGOROIU GRIGORE de la PNL vă rog să votați:

 • -  26 voturi pentru

Pentru dl. IDOLU IULIAN DANIEL de la PSD vă rog să votați:

 • -  26 voturi pentru

Pentru dl. IEREMIA IOAN ARDEAL de la PSD vă rog să votați:

 • -  26 voturi pentru

Pentru dl. IONESCU SORIN GABRIEL de la PSD vă rog să votați:

 • -  26 voturi pentru

Pentru dl. KRISTOF ROBERT de la PNL vă rog să votați:

 • -  26 voturi pentru

Pentru dl. LULCIUC ADRIAN RĂZVAN de la PNL vă rog să votați:

 • -  26 voturi pentru

Pentru d-na MARIȘ DANIELA MIRELA de la PNL vă rog să votați:

 • -  26 voturi pentru

Pentru dl. MATEESCU IOAN de la PSD vă rog să votați:

 • -  26 voturi pentru

Pentru dl. MIHOK CIPRIAN de la PNL vă rog să votați:

 • -  26 voturi pentru

Pentru dl. MOȘIU SIMION de la PNL vă rog să votați:

 • -  26 voturi pentru

Pentru dl. ORZA ADRIAN ROMIȚĂ independent, vă rog să votați:

 • -  26 voturi pentru

Pentru d-na POPESCU RALUCA IOANA de la PMP vă rog să votați:

 • -  26 voturi pentru

Pentru d-na POPOVICI GABRIELA de la PSD vă rog să votați:

 • -  26 voturi pentru

Pentru dl. SANDU CONSTANTIN ȘTEFAN de la PNL vă rog să votați:

 • -  26 voturi pentru

Pentru dl. SIMONIS ALFRED ROBERT de la PSD vă rog să votați:

 • -  26 voturi pentru

Pentru dl. SZATMARI IOAN ȘTEFAN de la PSD vă rog să votați:

 • -  26 voturi pentru

Pentru dl. TAROPA LUCIAN de la PSD vă rog să votați:

 • -  26 voturi pentru

Pentru d-na TÎRZIU ADELINA LARISSA vă rog să votați:

 • -  26 voturi pentru

Pentru d-na ȚUNDREA LUMINIȚA vă rog să votați:

 • -  26 voturi pentru

Vă mulțumesc.

DL. SECRETAR: Acum trebuie supusă la vot întreaga listă de consilieri pentru validare.

DL. CĂLDĂRARU: Supun la vot întreaga listă de consilieri:

-27 voturi pentru

S-a adoptat hotărârea nr. 2.

Dau cuvântul d-lui Secretar.

DL. SECRETAR: Trebuie să depuneți jurământul. Am o rugăminte, să-mi spuneți care dintre dvs. nu dorește să depună jurământul în formulă religioasă, noi avem pregătite două variante, dar să ne spuneți dinainte. Este cineva? Nu, atunci eu vă voi citi jurământul și apoi vă voi chema pe fiecare, în față este Biblia și Constituția, veniți semnați si apoi semnează și dl. președinte.

“Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. BĂCALĂ: Recomandarea mea ar fi să-i puneți să citească întreg jurământul cu mâna pe Biblie și Constituție.

DL. SECRETAR: Luați un microfon și veniți aici în față.

DL. BARABAȘ LORENZO FLAVIUS: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. BORDEAȘU ILARE: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. CĂLDĂRARU LUCIAN: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

D-NA CSOKANY PETRONELA MIHAELA: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. DIACONU DAN AUREL: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. DIMECA RADU DRAGOȘ: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. DUGULESCU MARIUS CRISTINEL: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. FARKAS IMRE: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. GRIGOROIU GRIGORE: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. IDOLU IULIAN DANIEL: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. IEREMIA IOAN ARDEAL: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. IONESCU SORIN GABRIEL: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. KRISTOF ROBERT: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. LULCIUC ADRIAN RĂZVAN: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

D-NA MARIȘ DANIELA MIRELA: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. MATEESCU IOAN: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. MIHOK CIPRIAN ȘTEFAN: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. MOȘIU SIMION: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. ORZA ADRIAN ROMIȚĂ: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

D-NA POPESCU RALUCA IOANA: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

D-NA POPOVICI GABRIELA: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. SANDU CONSTANTIN ȘTEFAN: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. SIMONIS ALFRED ROBERT: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. SZATMARI IOAN ȘTEFAN: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. TAROPA LUCIAN DOREL: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

D-NA TÎRZIU ADELINA LARISSA: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

D-NA ȚUNDREA LUMINIȚA: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. SECRETAR: Dau cuvântul în continuare d-lui președinte.

DL. CĂLDĂRARU: Având în vedere că toți consilierii au depus jurământul declar Consiliul Local al Municipiului Timișoara legal constituit și ca urmare se va adopta Hotărârea nr. 3. Supun la vot:

-27 voturi pentru

DL. SECRETAR: Conform procedurii trebuie să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință.

DL. DIACONU: În spiritul și litera regulamentului din partea grupului PNL îl propun pe dl. Sandu Constantin Ștefan.

DL. SIMONIS: Avem și noi o propunere ca să meargă lucrurile repede, să rămână dl. Căldăraru.

DL. DIACONU: Mai avem o propunere a grupului PNL, dat fiind că nu e vorba doar de ședința de astăzi, conform regulamentului e vorba de primele 3 luni, partidul care câștigă cele mai multe mandate propune, iar propunerea grupului este dl. Ștefan Sandu.

DL. SECRETAR: Asta vroiam să vă întreb dl. Căldăraru, doriți să conduceți în continuare?

DL. CĂLDĂRARU: Nu.

DL. SECRETAR: Înțeleg, nu cedați nimic, dar nu doriți. Deci se supune la vot propunerea pentru președinte de ședință dl. Sandu Constantin Ștefan. Cine este pentru:

- 27 voturi pentru

Vă mulțumesc. Cu ocazia aceasta s-a adoptat Hotărârea nr. 4. Urmează cel mai simplu punct de pe ordinea de zi și anume alegerea viceprimarilor.

Dl. Sandu vă rog să preluați conducerea ședinței.

Dl. SANDU: Vom continua de la punctul 5 al Ordinei de zi, potrivit art. 57 din Legea nr. 215/ 2001 municipiile resedinta de judet au doi viceprimari. Viceprimarul este ales cu votul majoritatii consilierilor locali in functie din randul membrilor acestuia. Potrivit art. 11 din Ordonanta Nr. 35 /2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru al Consiliului Local, alegerea se va face prin vot secret.

D-na CSOKANY: Din partea UDMR propun pe domnul Diaconu Dan Aurel . Dl.DIACONU: Propunerea mea este domnul Farkas Imre din partea PNL. Dl. IDOLU: Din partea grupului PSD avem doua propuneri: Domnul Dugulescu Marius Cristinel si domnul Adrian Orza.

Dl. SANDU: Cei propusi sunt de acord sa candideze pentru aceata functie?

Exista confirmarile.

Dl. SECRETAR: Avem un buletin de vot, fara sa stiu l-am facut cu 4 pozitii.

Dl. PRIMAR: Asa v-a cerut primarul domnule secretar.

Dl. SECRETAR: Intrebarea mea este cum doriti sa va exprimati optiunea pe buletinul de vot? Puneti un X in dreptul candidatului sau sa puneti un DA ?

Ramane X . Deci, aveti 4 pozitii si puneti X in dreptul a doua dintre ele. daca puneti la 3 , se anuleaza buletinul. Votul va fi secret.

Dl. SANDU: Pana la completarea buletinelor de vot va invit sa facem o pauza de 5-10 min.

Invit in sala pe domnii si doamnele consilier pentru a putea continua lucrarile.

Putem relua lucrarile, toti consilierii sunt prezenti in sala. Reamintim ca urmeaza alegerea celor doi viceprimari, au fost facute 4 propuneri: domnul Diaconu, domnul Farcas, domnul Dugulescu si domnul Orza. Inscrierea pe buletin s-a facut in ordinea efectuarii propunerilor.

Dau cuvantul domnului secretar care va va convoca in ordine alfabetica pentru efectuarea votului. Bifati cu X cele doua nume pe care le preferati pentru functia de viceprimari.

Dl. SECRETAR: Buletinele de vot sunt la mine si fiecare are o stampila pe spate. Trebuie sa fie 27 de formulare. Eu o sa va strig cate doi. Dupa ce votati, impaturiti buletinul de vot si il introduceti in urna. Trebuie sa fie cu stampila pe exterior.

Dl. SIMONIS: Comisia de validare va valida si buletinele de vot cu un singur vot.

In continuare domnul secretar da citire listei cu membri Consiliului Local in ordinea alfabetica urmand ca acstia sa-si exprima votul in cabina special amenajata.

Dl. SECRETAR: ... Dl. Grigoroiu și cu dl. Idolu. Dl Idolu vreți să votați? Nu e obligatoriu. Dl Ieremia și cu dl. Ionescu. Votul e secret, nu fac eu pe polițaiul acum. Domnii Kristof și Lulciuc. Doamna Mariș și dl. Mateescu. Urmează dl. Mihok cu dl. Moșiu. Vine dl. Orza și dna. Popescu. Dna. Popovici și dl. Sandu.

Urmează Dl. Simonis cu Dl.Szatmari. Urmează Dl. Taropa cu dna. Târziu. Dna Țundrea.

5

Dl. SANDU: Procesul de votare s-a încheiat, o să rugăm Comisia de Validare să se retragă pentru numărarea voturilor. Comisia de Validare să aleagă un spațiu, e suficient loc pentru numărarea voturilor.

Dl. BORDEAȘU: Dl. Cojocari stimați colegi, numele meu este Bordeașu, vreau să vă spun un lucru: sunt mâhnit de ce văd, cum democrația moare. E inadmisibil să ieși cu hărtia dacă e votul secret să ieși cu hârtia afară să se vadă unde ai votat. Asta înseamnă că s-a pierdut încrederea unul în altul. Îmi este rușine să văd așa ceva în țara și în locul în care am venit să văd ce înseamnă democrație. A spune că o împătur în unu, în două, în patru, în oricâte, după ce ai ieșit de acolo și ți s-a văzut votul, acesta e secret? Chiar nu e nimeni să se sesizeze? E prima mea întâlnire aici și dintr-o dată am venit cu gânduri curate pentru cetățeni și mă gândesc ce se va face pentru dvs? Îmi este rușine de modul cum s-a votat.

Dl. SANDU: Dl. Bordeașu cu respect, campania electorală s-a încheiat. Rog comisia să-și îndeplinească mandatul.

Dl. MIHOK: Dl. Bordeașu am primit un regulament de ordine interioară aici în setul de acte de pe masă, dacă dvs puteți să-mi arătați undeva în regulamentul acesta că e obligatoriu să-ți secretizezi votul, eu cred că este o opțiune personală a fiecăruia. Dacă eu vreau să-l fac public, îl fac cu mândrie.

Dl. SIMONIS: Numărătoarea voturilor s-a încheiat, din totalul voturilor exprimate 27, 27 de voturi sunt valabile. Din cele 27, 14 voturi sunt pentru Dan Diaconu Aurel și 14 voturi pentru Farkas Imre. Domnii Orza Adrian și Dugulescu Marius au întrunit 13 voturi fiecare, prin urmare viceprimarii Municipiului Timișoara pentru următorii 4 ani vor fi domnii Diaconu Dan și Farkas Imre. Felicitări!

Dl. SANDU: Comisia de Validare a anunțat rezultatul numărării voturilor, urmează ca acest consiliu în plen să valideze rezultatele anunțate de Comisia de Validare.

-Cine este pentru? 26 voturi pentru

1 vot împotrivă. Dl. Bordeașu.

Deci în acest moment cu votul consiliului local validat domnii viceprimari în funcție sunt dl. Diaconu Dan și dl. Farkas Imre. Succes! Suntem convinși că vor face cinste acestui oraș și funcției pe care o dețin.

Dl. PRIMAR: Bună ziua. Vreau să vă felicit pe toți consilierii locali pentru alegerea dvs în această funcție. Vreau să-i felicit pe cei doi colegi dl. Diaconu Dan și dl. Farkas Imre. Vă rog pe toți să considerați că suntem la un moment 0. Campania electorală s-a încheiat rezultatele care reflectă voința cetățenilor sunt cunoscute, le respectăm cu toții fiecare este prezent aici cu legitmitatea dată de vot. De acum trebuie să generăm și să aprobăm proiecte cât mai bune pentru Timișoara și timișoreni și eu vă asigur de totala mea deschidere indiferent de ce a fost până acum în relațiile interpartinice și interpersonale. Aici reprezentăm interesele Timișoarei și drept urmare nimic nu are voie să prevaleze în fața acestui lucru. Sunteți invitați de acum la toate ședințele de pregătire a ședințelor de consiliu local. Sper să nu mai ajungem la ce am ajuns în mandatul anterior, la situații în care am considerat că nu are rost să vin cu această deschidere. Am încredere că veți răspunde la invitația mea de a face în cei 4 ani care urmează cât mai multe lucruri bune pentru Timișoara și pentru timișoreni. Mulțumesc.

Dl. SECRETAR: Deci domnii consilieri, vreau să vă felicit și eu pentru numirea dvs în consiliul local, vreau să vă spun că din cele 6 constituiri de consiliu dvs ați fost cei mai cuminți și cei mai așezați. Îmi pare rău că nu pot să continuu până la capăt 4 ani cu dvs că sunt treburile vârstei biologice dar aș fi dorit foarte mult pentru că mi se pare că va fi un consiliu foarte interesant. Îmi permit să vă dau un sfat: niciodată nu s-a pus problema ca pentru hotărârile care sunt pe interesul orașului și care sunt de patrimoniu cu 2/3 să faceți opoziție. Acelea nu vin în nume personal. Hotărârile care sunt cu 2/3 în mod normal le votați la propunerea executivului și la acele hotărâri simple care sunt individuale vă puteți face cum credeți dvs la vot. Dar problema în sine care este, eu îmi permit să spun că sunt la sfârșit de mandat după datele și fișele personale ale dvs, după faptul că 12 consilieri au fost și în mandatul trecut deci au acumulat o experiență de 4 ani de zile ceea ce înseamnă foarte mult în administrație sunt ferm convins că veți conlucra și că Timișoara va progresa. Pentru că nu trebuie să uitați că fiecare în spatele dvs purtați mii de voturi, fiecare în spatele dvs purtați năzuințele timișorenilor. Ca să fiu patetic acum. Și atunci lăsați interesele celelalte de partid și gândiți-vă că important este bunul mers al orașului pentru că de aceea ați fost numiți aici. Sunt 5 comisii de specialitate.

Comisia 1 pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe Comisia 2 pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoiului și patrimoniu Comisia 3 pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale

Comisia 4 pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților

Comisia 5 pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte.

Cei doi domni viceprimari nu fac parte din comisii. Sunteți 25 de consilieri, în fiecare comisie trebuie să fie câte 5 consilieri. Depuneți opțiunile dvs în scris la Biroul Secretariat în termen de 2-3 zile, că s-ar putea cât de curând să intrați în activitate pentru că nu intrați în vacanță din experianța mea decât din luna August. Și atunci nu putem să facem dacă nu constituim comisiile. De asemenea v-am pus la dispoziție la fiecare dintre dvs regulamentul de organizare și funcționare. Și v-am pus formularele declarațiilor de avere și de interese care la fel le completați și le depuneți în cel mai scurt timp. Eu vă urez succes sănătate și să vă aveți ca frații dar nu când își împart averea.

Dl. PREFECT: Vreau să vă felicit pentru mandatele obținute și pentru încrederea pe care v-au acordat-o cetățenii. Am speranța că împreună veți decide ce e mai bine pentru timișoreni așa cum ați și jurat la constituirea consiliului. Vreau să-i felicit și pe cei doi viceprimari aș fi dorit să-l felicit pe dl primar dar mandatul domniei sale nu a fost citit în plenul consiliului local. Cu siguranță acest lucru se va întâmpla săptămâna viitoare. Sunt convins că veți promova acele proiecte care vin în sprijinul cetățenilor Timișoarei. Veți avea un sprijin la mine în calitate de prefect. Declar închisă ședința consiliului local.

Dl. PRIMAR: Vă rog să fiți pregătiți pentru o ședință săptămâna viitoare, deja avem lucruri cumulate și Luni sau Marți veți afla ordinea de zi și veți fi invitați să veniți la comisii și la discuție pregătitoare pe care v-am primis-o. Eu sunt acum în prelungirea mandatului 1, mă gândesc având în vedere cât de bun a fost.

Dl. SANDU: Vă doresc o zi bună în continuare. La revedere!

PREȘEDINTE DE VARSTĂ , Consilier CĂLDĂRARU LUCIAN

SECRETAR

IOAN COJOCARI


ASISTENȚI

Consilier KRISTOF ROBERT

Consilier POPESCU RALUCA IOANA